Job - HR

Job- og kompetenceprofil
Er du vores nye leder til Solbakken?
- Naturbørnehaven med Danmarks bedste beliggenhed
Lidt om Solbakken
Naturbørnehaven Solbakken ligger på toppen af det fredede område i Veddinge
bakker. Bakkerne blev dannet af en gletsjer under den sidste istid for 18.000 år
siden, og børnehaven ligger med en unik 180 graders panoramaudsigt over
Sejerøbugten.
På Solbakken nyder ca. 34 børn i alderen 3–6 år, fire fastansatte og én vikar,
den dejlige natur og får mange gode naturoplevelser. Solbakken har en
åbningstid fra 6 til 17. Børnene lærer hurtig de få regler, der er, ved at færdes
sikkert i området – her er nemlig ingen hegn.
Om at være leder på Solbakken
Vi søger en leder, der har blik for, hvordan leg på væltede løvtræer og
aktiviteter som klatring, eventyrlige labyrinter af bøgehække, et åbent ildsted,
de skiftende årstider, den vilde flora og fauna, vilde græsbelagte skråninger,
samt områdets øvrige rigdom af strand og skov, kan medvirke til at skabe
trivsel, læring og udvikling hos børn.
Som leder har du 20 ledelsestimer og 17 børnetimer, og det har derfor stor
betydning, at du ”har jord under neglene”, går forrest og deltager i det
konkrete pædagogiske arbejde. Samarbejdet med det pædagogiske personale
på Solbakken, men også samarbejde, sparring og koordinering med
lederkolleger, interne konsulenter, PPR m.fl., er derfor nogle af dine
nøglekompetencer.
På Solbakken er dørene altid åbne for forældre og familier. Forældrene sidder
ofte med til bords med deres helt egen Solbakke-kaffekop og du vil møde meget
engagerede forældre, der gerne giver en hånd med og støtter op om Solbakken.
Det er derfor vigtigt at du ser denne særlige kultur og forældrenes engagement
som en stor og vigtig ressource. En del af din succes som leder vil nemlig være,
at du møder alle børn, forældre, familie, netværk, medarbejdere og
samarbejdspartnere med engagement, åbenhed og interesse. Din tilgang er i
samarbejde med medarbejderne, at kulturen og mulighederne på Solbakken
samt en høj pædagogfaglig kvalitet er afgørende midler til løse den
overordnede kerneopgave, nemlig at fremme børnenes trivsel, læring og
udvikling.
Hvem skal du være leder for?
På Solbakken er personalet nogle engagerede, kompetente ildsjæle, som
brænder for et fantastisk børneliv i og med naturen som pædagogisk redskab.
Det er vigtigt at du ser en lille personalegruppe som en styrke og har ambitioner
og gerne også erfaring med, hvad det tætte og indgående samarbejde med
personalet kan give af muligheder for udviklingen af læringsmiljøet og trivslen
for medarbejderne.
Personalet på Solbakken har en stor vilje og smittende arbejdsglæde og de giver
den gerne en ekstra skalle for det fælles bedste.
Hverdagen på Solbakken
Hverdagen på Solbakken er baseret på et aktivt udeliv. Udover at vejret,
årstiderne og omgivelserne primært danner afsæt for aktiviteterne, udfordres
børnene også motorisk i det varierede terræn, samtidig med at de oplever
glæden i at bruge deres kroppe til bl.a. at udvikle deres sprog og relationer.
På Solbakken prioriteres tid, nærvær og ro til fordybelse. Fundamentet er
masser af omsorg suppleret med, at der gives plads til, at børnene hele tiden
udvikler selvstændighed med støtte af de voksne. Derudover arbejdes der
inkluderende og ud fra det enkle barns behov og med et blik for børnegrupperne
og læringsmiljøet. Som eksempel prioriterer vi de pædagogiske måltider højt og
spiser sammen med børnene.
Arbejdet med inklusion og fokus på børnefællesskaber, har sit afsæt i
aktionslæring, natur- og science, mediepædagogiske værktøjer og
sprogindsatser. Her arbejder vi ud fra at give børnene en meningsfuldt hverdag,
med tid til fordybelse og læring i samspil med hinanden – store som små.
En del af et lederteam
Du vil som leder indgå i et lederteam, der består af 14 ledere fra Odsherred
Kommunes dagtilbudsområde. En af dine lederkolleger vil blive din mentor. Vi
har netop kickstartet en spændende proces, hvor vi i fællesskab skal omsætte
Den sammenhængende børne- og ungepolitik og de øvrige strategier til
pædagogisk praksis. Vi forventer, at du også indgår og deltager aktivt i
udviklingen af det samlede dagtilbudsområde i Odsherred Kommune. Det
betyder at en del af dit arbejde vil foregå på ledermøder, udvikling i strategiog arbejdsgrupper og i det ledernetværk, som du bliver en del af. Derudover
betyder det tætte samarbejde med lederkolleger og konsulenter på
dagtilbudsområdet, at du også vil møde en høj grad af hjælpsomhed, sparring
og videndeling når som helst, du har behov for det. Vi forventer ikke, at du kan
alt, men vi forventer, at du også selv tilbyder din hjælp og sparring til kolleger
og selv rækker ud efter hjælp og sparring, hvis og når det bliver nødvendigt.
Da ledelse som disciplin er en vigtig kompetence og fokusområde, er det en
forventning, at du enten har eller er parat til at påbegynde / færdiggøre en
diplom i ledelse.
Den politiske-, strategiske og forskningsmæssige dagsorden
Politisk og strategisk står forældresamarbejde, sprog, tidlig indsats og
pædagogernes relationskompetence bl.a. højt på dagsordenen på hele
dagtilbudsområdet. Det er samtidig også indsatsområder, der fremhæves i den
store mængde forskning, der produceres på dagtilbudsområdet i disse år. I
sammenhæng hermed har arbejdet med kerneopgaven og nedbringelse af
sygefravær strategisk fokus i hele Odsherred Kommune.
Udvikling og implementering kræver specifikke kompetencer, der bl.a. tæller
styring og facilitering af processer. Vi søger derfor en leder der har ideerne og
evnerne til at omsætte politiske visioner og strategi til praksis gennem
vedholdende fokus, motivation og koordination. Det er derfor en fordel, at du
har prøvet noget lignende før, men det er ikke et krav.
Sammenfattende forventer vi i uprioriteret rækkefølge at du:




Har en særlig interesse for børnehavelivet og brænder for børn i alderen
tre-seks år
Er uddannet pædagog og har meget gerne ledererfaring
Er naturinteresseret og klar på at gå forrest og færdes ude i al slags vind
og vejr
Er empatisk, åben og ærlig og kan videreudvikle en åben, ærlig og
tillidsfuld kultur










Har erfaring og kompetencer ift. sparring og supervision af personalet
Kan sikre og udvikle den pædagogisk kvalitet og værdsætter pædagogisk
sparring med personalet og øvrige samarbejdspartnere
Er udviklingsorienteret og kan omsætte den politiske og strategiske
dagsorden til pædagogisk praksis i tæt samarbejde med medarbejdere,
forældre, netværk og samarbejdspartnere
Har strategisk og taktisk tæft og fokus på udvikling og implementering
med et særligt blik for Solbakkens unikke muligheder og kultur
Er udadvendt, nysgerrig og favnende
Følger med i den nyeste forskning og teori på området og bidrager til at
vedligeholde og udvikle en høj faglig kvalitet på Solbakken såvel som på
det samlede dagtilbudsområde
Bidrager stærkt til trivsel, høj arbejdsmoral og arbejdsglæde ved hjælp
af din egen samarbejdsvilje og positive tilgang til arbejdet
Er fortrolig med it og god til såvel skriftlig som mundtlig kommunikation.
Er en synlig, nærværende / tilstedeværende leder med ”en åben dør” og
et glimt i øjet
Kan sikre proaktiv og løbende styring og opfølgning på Solbakkens budget
og regnskab med god vejledning fra kyndige kolleger
I praksis er det nødvendigt, at du har adgang til en bil, da de offentlige
transportmuligheder er begrænsede i området omkring Veddinge Bakker.
Du er i rekrutteringsprocessen velkommen til at besøge Solbakken og få en
rundvisning, samtidig med at du får muligheden for at danne dine egne indtryk
af stedet, kulturen og de naturskønne omgivelser. Kontakt venligst
stedfortræder Julie Lykkegaard for nærmere aftale om besøg på tlf. 5965 4135.
Hvis du vil læse mere er du velkommen til at besøge Solbakken på
hjemmesiden: http://solbakken.odsherred.dk, Odsherred Kommunes
hjemmeside på http://www.odsherred.dk, hvor du bl.a. kan se den nye
Sammenhængende Børne- og Ungepolitik via dette link:
http://www.odsherred.dk/politik/politikker-og-planer/politikker/boern-oguddannelse
For yderligere information om selve stillingen, Naturbørnehaven Solbakken og
Odsherred Kommune er du velkommen til at kontakte leder af
dagtilbudsområdet, Sune Thor Olsen på telefon 2999 9614 og/eller
stedfortræder på Solbakken Julie Lykkegaard Lauersen på telefon 5965 4135
Organisationen
Odsherred Kommune er centerorganiseret med 11 centre: 8 fagcentre og 3
fællescentre, som med reference til direktionen (kommunaldirektør og to
direktører), omfatter kommunens afdelinger og institutioner.
Dagtilbudslederne, herunder den kommende leder af Naturbørnehaven
Solbakken refererer til leder af dagtilbudsområdet Sune Thor Olsen.
Naturbørnehaven Solbakken er en af i alt 14 dagtilbud inkl. Dagplejen og
specialbørnehaven Tengslemark og er en del af Center for Dagtilbud og
Uddannelse, der ledes af centerchef Frans Falk.
Praktiske oplysninger
Ansættelsesudvalget er bredt sammensat af alle 4 faste medarbejdere, medlem
af forældrebestyrelsen, lederkollega, HR-chefkonsulent, pædagogisk konsulent
og leder af dagtilbudsområdet, med sidstnævnte som formand.
Ansøgningsfristen er søndag den 26. februar 2017.
Ansættelsesudvalget mødes torsdag den 2. marts 2017 og træffer beslutning
om, hvem der inviteres til 1. samtale. De udvalgte får besked samme dag. 1.
samtalerne ligger den 7. marts og 2. samtalerne den 13. marts. Der vil blive
foretaget en test af de kandidater, der går videre til en 2. samtale i dagene
mellem 1. og 2. samtalerne.
Der tages referencer på ansøgere, som går videre til anden samtalerunde efter
aftale med ansøgerne.
Vi ser frem til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Ansættelsesudvalget