Februar 2017 - Svenstrup Kirke

Referat af menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 19.00
Deltagere:
Leo, Joanna, Karin, Maja, Kurt, Thorkild og John
Fraværende:
Torben
Ordstyrer:
Leo
Referent:
John
Menighedsrådsmøder: 7. februar, 8. marts, 20 april, 8 maj, 13 juni, 16. august, 14. september,
9. oktober, 1. november
Samarbejdsudvalg:
8. februar
Forretningsudvalg:
Godkendelse af dagsorden for dette møde.
Punkt 8 tilføjet
1. Formand, Leo
a)
Konfirmationen den 9. april. Konfirmander, forældre samt Robert Ryholt deltager. Forslag om
at starte klokken 11.00
Mødet afholdt i præstens regi.
Maja, Jonna, Stine og Torben orienter præsten om konfirmand tradition her i Svenstrup
Der blev besluttet at konfirmationen starter den 9. april klokken 11.00
b)
Fastsættelse af dato for det årlige syn – forslag en dag i uge 17.
Dato fastsat til den 24. april klokken 16.30. Husk at inventarlister skal være ajourført.
b)
Ændringer til personsammensætningen i udvalgene?
Leo har talt med Thorkild og han vil gerne træde ind i præstegårdsudvalget, sammen med
Kurt og Karin
2. Næstformand, Jonna
a)
Kollektpenge – Beslutning om hvilke foreninger m.v. som skal tilgodeses.
Det blev besluttet at kollektpenge i perioden 8. januar til 26. februar skal tilgå Y-men i
lokalområdet. I perioden 5. marts til 14. april skal kollektpenge tilgå Bistand for Børn og Unge.
De videre perioder fastlægges i samråd med præsten.
b)
Kursus.
Karin tilmeldt kursus for Kirkeværger den 6. marts på Folkehjemmet i Aabenraa
3. Økonomiudvalg, John og Leo.
Intet til beslutning
4. Præstegårdsudvalg, Karin og Kurt
Intet til beslutning
5. Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, Jonna og Leo.
Intet til beslutning
Side 1 af 3
6. Præsten
Ingen præst pt
7. Kontaktperson, Maja.
a)
Kirkearrangementer i den kommende måned.
7. marts Sogne cafe.
b)
Opslag af gravermedhjælperstilling
Gravemedhjælper stillingen normeres til 32 timer per uge i perioden 1. april til 30. november.
Maja laver stillingsannoncen og får Jacob Lysemose til at gennemse annoncen. Den opslås
på Jobnet.dk og i lokalavisen.
c)
Rengøring af præstebolig inden indflytning.
Karin er tovholder og sørger for alt det nødvendige.
d)
Medarbejderrepræsentants deltagelse i MR-møder samt i udvalgsmøder
Medarbejderrepræsentanten deltager på frivillig basis i MR og udvalgsmøder.
e)
Skærtorsdag. Organist situation
Gudstjenesten afholdes klokken 19.00 således at organisten har mulighed for at deltage.
f)
MUS samtale med organisten
Skal afholdes snarest
8. Kirkeværgen, Karin.
Guldkonfirmation
Der er guldkonfirmation den 19. marts. Der var egentlig planlagt menighedsgudstjeneste.
Jonna taler med Provsten for at se om vi kan få en præst til af afholde gudstjenesten. Jonna
kordinerer med guldkonfirmanderne.
9. Orientering
Formand, Leo.
a)
Præsteansættelse, status.
Forløber planmæssigt. Prøveprædiken den 13. februar klokken 17.00
Jonna sørger for bespisning.
b)
Huslejevurdering i præsteboligen d. 11. januar
Afholdt uden nogen specielle bemærkninger.
c)
Inspirationsdag i Mommark d. 4. februar. Hvordan gik det?
Jonna og Karin deltog. Begge synes det havde været et vellykket arrangement Alt i alt en god
dag
Næstformand, Jonna.
Åbent hus i bispegården for nyvalgte MR den 20. april.
Præsten,
Ingen præst
Økonomiudvalg, John og Leo
a)
2016 regnskab skal forelægges og godkendes på marts mødet. Signe F. Voss deltager.
Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Jonna og Leo.
a)
Automatisk ringeanlæg – start den 2. februar. Forventes færdig ca. 1. marts.
Intet
b)
Tækning med mere af konfirmandladen
Intet
Side 2 af 3
Præstegårdsudvalg, Karin og Kurt
Intet nyt
Kirkeværge, Karin
Intet
Kontaktperson, Maja.
a)
Kommende møder.
Intet
Liturgiudvalg, Præst, Stine, Maja og Jonna
Ikke holdt møder
Aktivitetsudvalg Præst, Karin, Jonna, Anne Marie og Maja.
Møde skal aftales
Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben
Ikke tilstede
Gaveudvalg, Jonna, Torben og Kurt.
Der skal formuleres regler for området. (http://www.xn--kvrskirke-h3a.dk/page/26/holdninger )
Vi har lavet et udvalg som laver oplæg til beslutning på et MR møde.
Udvalg består af John og Leo
Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo og Jonna.
Jonna og Karin deltager
Skovene, Leo
Intet
10. Evt.

Dræn omkring præstegård drøftes på præstegårdsudvalgsmøde.

Thorkild foreslog at der kommer en foredragsholder som fremfører Biblen Live. Drøftes i
Aktivitetsudvalget.
Jonna medbragte kage til mødet.
Side 3 af 3