Er du vores nye kirketjener?

Er du vores nye kirketjener?
Nørremarkskirken i Vejle søger en ny kirketjener på 37 timer om ugen til ansættelse pr. 1. april 2017.
Nørremarkskirken er kendetegnet ved en engageret menighed med mange frivillige. Vi har en mangfoldig
menighed med rigtig mange aktiviteter. Kirken ligger i et multietnisk område og har to præster og 9 ansatte
Vi søger en udadvendt person, som har sans for humor, som kan rumme forskellighed og bevare roen i
pressede situationer.
Da stilling er meget selvstændig, er det vigtigt at du er god til at planlægge og tage ansvar.
Arrangementer og kirkelige handlinger kræver din tilstedeværelse, det betyder at du skal være indstillet på
en fleksibel arbejdsdag/ uge, hvor du selv registrerer dit timeforbrug
Opgaverne består i at holde orden og gøre rent i kirken, så det altid er rart at komme til arrangementer i
kirken. Det er vigtig, at du kan se hvad der skal gøres, da du arbejder selvstændigt under ansvar. Dine
opgaver er også at have styr på teknikken i kirken, arbejdsmiljøkravene, at fylde op i skabe og skuffer, fylde
og tømme opvaskemaskine, håndtere affald, pudse vinduer og andet forefaldende arbejde.
Du skal også bestille varer til huset, købe ind til arrangementer og planlægge fremtidige opgaver i
forbindelse med arrangementer.
Der er ansat en anden kirketjener på 15 timer om ugen, som har ansvaret for udsmykningen i kirken og
rengøring i vores Ungdomscenter. Hun arbejder, som udgangspunkt, hver tredje weekend, hvor du har fri.
Du vil fast have fridag mandag, og du holder også fri lørdag, hvis der ingen bisættelser/ begravelser/
bryllupper/ dåb finder sted i dine arbejdsweekender.
Der er kun få udendørs-opgaver, da vi har ansat to kirkepedeller.
Ansættelse sker ved Vejle Nørremarks Sogns Menighedsråd beliggende Moldevej 1A, 7100 Vejle
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes
Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener
eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat
for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved
ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år
efter ansættelsens start.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 256.466 kr. – 330.707 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 256.466 kr.
(nutidskroner).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.202,23 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Bodil Bach Henriksen på
telefonnummer 22349832. Ønsker du en fremvisning af kirken, kan du komme tirsdag d. 14. februar
mellem kl. 16 og 18.
Se også kirkens hjemmeside www.noerremarkskirken.dk.
Ansøgningen skal vedlægges CV samt relevante bilag og sendes til Bodil Bach Henriksen, Dybbølvej 3 B, 7100
Vejle eller sendes pr. mail til [email protected]
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 17. februar 2017 kl. 12.00.
Der afholdes ansættelsessamtaler den 23. februar 2017.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.