Hent indkaldelsen her. - Skallerup Vennebjerg Jagtforening

Skallerup – Vennebjerg
Jagtforening
06.02.2017
Indkaldelse til generalforsamling.
Skallerup – Vennebjerg jagtforening indkalder herved til den årlige generalforsamling i:
Lønstrup gl. skole/dagcenter
Mandag den 27. februar 2017 kl.19.00
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære
generalforsamling.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag. (forslag skal være formanden i hænde 8 dage før
generalforsamlingen)
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Mogens Nielsen og Arne Andersen
7. Valg af suppleant.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt.
- Fasaner
- Hundetræning
- Riffelskydning
- Lodsejerfest
- Bukkejagt i kommuneplantage - Auktion afholdes på generalforsamlingen
Under generalforsamlingen vil pokalen for 60 årsjubilæet blive overdraget for den
kommende sæson.
Efter generalforsamlingen serveres der, som vi plejer, gode ben.
Vi har også fundet en god film som vi kan se
På vegne af bestyrelsen