null

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 6. februar 2017
(OR. en)
5786/17
Interinstitutionel sag:
2016/0410 (NLE)
SCH-EVAL 47
VISA 36
COMIX 83
I/A-PUNKTSNOTE
fra:
til:
Generalsekretariatet for Rådet
De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Tidl. dok. nr.:
5054/17
Vedr.:
Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om fastsættelse af en
henstilling om afhjælpning af de mangler, der blev konstateret ved
evalueringen i 2016 af, om Kroatien opfylder de nødvendige betingelser for
at anvende Schengenreglerne for så vidt angår den fælles visumpolitik
1.
Efter Rådets vedtagelse af forordning (EU) nr. 1053/2013 om indførelse af en evaluerings- og
overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne har et hold eksperter fra
medlemsstaterne og Kommissionen i 2016 foretaget en evaluering af Kroatiens gennemførelse af
Schengenreglerne på området fælles visumpolitik.
2.
I overensstemmelse med nævnte forordning har Kommissionen forelagt Rådet et forslag til
Rådets gennemførelsesafgørelse om fastsættelse af en henstilling, der skal afhjælpe de mangler, der
blev konstateret ved evalueringen, og sikre, at Kroatien anvender alle Schengenreglerne vedrørende
den fælles visumpolitik korrekt og effektivt.
5786/17
la//LA/ef
DG D 1 A
1
DA
3.
Gruppen vedrørende Schengenspørgsmål (Schengenevaluering), herunder partnerne i Det
Blandede Udvalg Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz, godkendte den 18. januar 2017 forslaget
til Rådets gennemførelsesafgørelse om fastsættelse af en henstilling.
4.
De Faste Repræsentanters Komité anmodes derfor om at henstille til Rådet, at det som A-
punkt på en kommende samling vedtager udkastet til Rådets gennemførelsesafgørelse, jf.
dok. 5785/17.
5786/17
la//LA/ef
DG D 1 A
2
DA