Læs hele havneplanen 2017 her — PDF, 0,51 MB

Faktaark om Havneplan 2017
Planens status
Havneplanen er en såkaldt masterplan, der giver
en helhedsorienteret retning for udvikling af
havnen.
Planen skal realiseres gennem efterfølgende
vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplaner.
Hvad sker der med Marinaen ?


Planen forelægges for byrådet den 23.02.2017.
Hvad omfatter planen ?
Det samlede etageareal til boliger er ca. 13.000
m². Med boligstørrelser på 100-120 m2 giver det
en samlet bebyggelse på 108-130 boliger. Der er
nedenfor regnet med en gennemsnitlig størrelse
på 110 m2 pr. bolig, hvilket giver en samlet
bebyggelse på 115 boliger.





Havneplanen er opdelt i 3 delområder
1. Strandkilen, der omfatter:
a. Strandkilen Nord til ca. 25 boliger
b. Strandkilen Syd til en
dagligvarebutik, off. service og ca.
10 boliger
2. Området syd for Grønlandsgade, der
omfatter:
a. Nordre Havnekaj til off. service,
mindre erhverv og butikker samt
ca. 60 boliger
b. Ny promenade langs vandet ved
Fjord og Bælt
3. Området nord for Grønlandsgade, der
omfatter:
a. Del af bådopbevaringspladsen,
”Skattehuset” og bebyggelsen
langs Grønlandsgade til ca. 20
boliger, byferie og hotel samt off.
service
b. Marinaområdet

Der etableres flydebroer i beton samtidig
med at kajanlæggene ændres
Stenmolen mod øst flyttes ud til
”bananen” og nuværende mole hæves til
kote 3 meter
Havnebassinet uddybes til 3 meter
Kajanlæggene ændres og der etableres
ramper, udsigtsplatforme og nye
slæbesteder
Der etableres mulighed for gennemsejling
langs kajen med kanoer, kajakker og små
fartøjer
Der etableres nyt kran- og stativsystem
Der sker en effektivisering af
bådopbevaringen og pladsen kan i
sommerperioden anvendes til andre
formål
Der gives mulighed for nye bebyggelser
Infrastruktur
Planen rummer ændringer i infrastrukturen, som
f.eks.




Busterminalen flyttes til Islandsgade og
der etableres holdepladser ved Rådhuset
Der etableres et nyt offentligt plads- og
parkanlæg ved Ndr. Havnekaj
Peder Møllestræde og Trollegade
forlænges
Hindsholmvej indrettes som bygade
Kerteminde Kommune
Den 9. februar 2017