5987/17 ag/TM/hm 1 DGB 2B 1. Med henblik på kontrol forelagde

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 6. februar 2017
(OR. en)
5987/17
AGRILEG 31
I/A-PUNKTSNOTE
fra:
til:
Generalsekretariatet for Rådet
De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Tidl. dok. nr.:
5441/17 AGRILEG 12 + ADD 1 + ADD 2
Vedr.:
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… af XXX om ændring af bilag
II og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for
så vidt angår maksimalgrænseværdierne for bifenazat, daminozid og
tolylfluanid i eller på visse produkter
– Afgørelse om ikke at modsætte sig vedtagelsen (forskriftsprocedure med
kontrol)
1.
Med henblik på kontrol forelagde Kommissionen den 18. januar 2017 Europa-Parlamentet og
Rådet et udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… af XXX om ændring af
bilag II og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt
angår maksimalgrænseværdierne for bifenazat, daminozid og tolylfluanid i eller på visse
produkter 1.
2.
Gruppen af Landbrugsråder og -attachéer fandt ved en uformel skriftlig procedure, at Rådet
ikke har nogen grund til at modsætte sig vedtagelsen af udkastet til Kommissionens
forordning.
1
EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1 (artikel 14, 18, 45 og 49).
5987/17
ag/TM/hm
DGB 2B
1
DA
3.
De Faste Repræsentanters Komité opfordres derfor til:
–
at bekræfte enigheden i gruppen og
–
at henstille til Rådet, at det som A-punkt på dagsordenen bekræfter, at der ikke er nogen
grund til at modsætte sig udkastet til foranstaltninger.
5987/17
ag/TM/hm
DGB 2B
2
DA