Microorganism Hydrating Fluid

SIKKERHEDSDATAARK
SDS.208
Microorganism Hydrating Fluid
AFSNIT 1: IDENTIFIKATION ——————————
Microorganism Hydrating Fluid
Microbiologics, Inc.
200 Cooper Avenue North
St. Cloud, Minnesota 56303 USA
320-253-1640
AFSNIT 2: RISICI INSTRUKTIONER ——————————
Ingen kendte OSHA risici
GHS Klassificering:
Signalord:
Piktogram:
Ingen
Ingen
Ingen
AFSNIT 3: SAMMENSÆTNING / OPLYSNINGER OM
INDHOLDSSTOFFER —————
Den hydratiserende væske består af monobasisk kaliumphosphat, deioniseret vand, og magnesiumchlorid
efter behov.
AFSNIT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER ——————————
Ikke relevant
AFSNIT 5: BRANDBEKÆMPELSE ——————————
Antændelsespunkt: Ikke relevant
Eksplosionsgrænser: Ikke relevant
AFSNIT 6: FORHOLDSREGLER VED UDSLIP ——————————
Ingen handling er påkrævet.
AFSNIT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING ——————————
Ingen special håndtering er påkrævet.
SDS.208.DAN Rev A
2015.APR.13
Side 1 af 2
SDS.208
SIKKERHEDSDATAARK
AFSNIT 8: EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGT
BESKYTTELSESUDSTYR ———
Ingen special håndtering er påkrævet.
AFSNIT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER ——————————
Klar, farveløs, vandig opløsning.
AFSNIT 10: STABILITET OG REAKTIVITET ——————————
Produktet er holdbart, hvis de rette opbevaringsforhold er opfyldt.
AFSNIT 11: TOKSIKOLOGISK INFORMATION ——————————
Ikke relevant
AFSNIT 12: ØKOLOGISK INFORMATION ——————————
Ikke relevant
AFSNIT 13: ANVISNINGER TIL BORTSKAFFELSE ——————————
Upodet hydreringsvæske ikke udgør en fare.
AFSNIT 14: TRANSPORT INFORMATION ——————————
Ikke relevant
AFSNIT 15: LOVPLIGTIG INFORMATION ——————————
Ikke relevant
AFSNIT 16: ANDEN INFORMATION ——————————
Ikke relevant
SDS.208.DAN Rev A
2015.APR.13
Side 2 af 2