her. - Vissing Borgerforening

Vissing Borgerforening
Dagsorden generalforsamling
Torsdag d.23. feb. 2017
kl.1900 i forsamlingshuset
Referat
1 Valg af dirigent og stemmetællere
2 Formandens beretning
3 Regnskab 2016 for borgerforeningen
Total indestående 31.12.16: 46.902,79
Årets resultat: -58.280,44
Udlejning i 2014: 31.295
Udlejning i 2015: 20.600
Udlejning i 2016: 29,159
4 Regnskab for Vissing aftenskole
5 Budget for 2017 samt fastsættelse af
kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret til 200 kr. pr.
husstand
6 Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen udvides
med flere medlemmer – optil 11
medlemmer.
7
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg:
Thomas Behr
Helle Behr
Tina Pedersen
Mark Shadwell – ønsker ikke at fortsætte
P. E. Kvist ønsker at udtræde
Suppleanter er valgt i 2016
8 Valg af Revisorer:
Niels Rasmussen er på valg
Revisor suppleant: Minna Jakobsen er på
valg
9 Valg af repræsentant til Landsbyrådet:
P. E. Kvist udtræder
10 Dato for generalforsamling
Forslag: Torsdag d. 23.02.2016
11 Evt.
Ansv.