Afdelingschef

Afdelingschef til COK
JOB- OG PERSONPROFIL
Afdelingschef
Indhold
1.
INDLEDNING
3
2.
OM COK
4
2.1
COK strategi 2016-2019
4
2.2
COKs organisation
5
3. AFDELINGSCHEFENS ANSVARSOMRÅDE OG
OPGAVER
7
4.
8
4.1
AFDELINGSCHEFENS PROFIL
Personlige egenskaber
5.
LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR
6.
ANSØGNINGSPROCEDURE
8
9
10
1. Indledning
COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling - søger en afdelingschef til centrale
forretningsområder inden for ledelse, organisationsudvikling, politikerudvikling og -betjening,
økonomi- og styring samt teknik- og miljø.
Jobbet som afdelingschef er en stilling på strategisk niveau med et betydeligt personalemæssigt og
økonomisk ansvar. Afdelingschefen vil indgå i chefgruppen, som fremadrettet består af direktøren
og tre afdelingschefer. Afdelingschefen vil have reference og en meget tæt relation til COKs
direktør.
Denne job- og personprofil er udarbejdet for chefstillingen med henblik på at give ansøgerne et
konkret billede af de krav og forventninger, COK har opstillet for den nye chef.
3
2. Om COK
COK er etableret i 2003 som amternes og kommuners fælles kursus- og uddannelsesorganisation,
og er en fusion af den Kommunale Højskole og Kommuneforeningernes 14 regionale
efteruddannelsescentre. Med Kommunalreformen i 2007 udtrådte Amtsrådsforeningen af
ejerkredsen.
COK er en forening, som i dag er ejet af de 98 kommuner, der udøver deres ejerskab gennem KL.
COK agerer fuldt ud på markedsmæssige vilkår og drives som en virksomhed med egen bestyrelse
og regnskabsaflæggelse.
COK beskæftiger ca. 60 medarbejdere og et betydeligt antal kommunale praktikere og eksterne
konsulenter og undervisere.
COK havde i 2016 en omsætning på ca. 115 mio. kr.
Den Kommunale Højskole blev i forlængelse af Kommunalreformen i 2007 frasolgt. COK er i dag til
stede med undervisnings- og kontorfaciliteter i Aalborg, Aarhus, Vejen, Odense, Næstved og
København. Afdelingschefen vil have sit primære arbejdssted i Aarhus.
Formål
COKs formål er at understøtte kommunestyrets drift og udvikling gennem aktiviteter for politikere,
kommunale ledere og medarbejdere. Det skal føre til ny viden, færdigheder og nye kompetencer i
den enkelte kommune og på tværs af kommunerne.
COK skal være kommunernes naturlige valg, når det gælder læring og udvikling, og COK skal
kunne samle kommunerne og skabe synergi ift. kompetenceudvikling, udviklingstiltag,
erfaringsudveksling mv. I COK arbejder vi vidensinformeret og lægger vægt på at sikre transfer og
en tæt kobling til den kommunale praksis.
Opgaverne løses med udgangspunkt i den enkelte kommunes ønsker og behov. Der samarbejdes
med uddannelses- og forskningsinstitutioner, konsulentbureauer m.v.
2.1
COK strategi 2016-2019
KL har i efteråret 2015 vedtaget en ejerskabsstrategi for COK, som rammesætter et tæt
samarbejde mellem kommunerne, KL og COK. COKs bestyrelse har i forlængelse af ejerstrategien
vedtaget en strategi for 2016-2019 på http://www.cok.dk/strategi
COK skal i højere grad agere implementeringsorganisation for KL i forbindelse med kommunale
reformer, ny lovgivning og policy-udvikling. Der kræver en videreudvikling af samarbejdet med KL
på både strategisk og operativt niveau og et tæt samarbejde med kommunerne bl.a. via
chefforeningerne.
Det er et fælles træk ved de kommunale reformer, at de forventede resultater er helt afhængige
af, at de kommunale ledere og store grupper af kommunale medarbejdere udvikler nye
arbejdsmetoder, nye faglige fællesskaber og normer om løsning af opgaverne. COK skal i lyset
heraf tidligt i reformarbejderne sætte sig ind i kommunernes behov for lederudvikling og
kompetenceudvikling af medarbejdere.
COK skal også være i stand til at understøtte kommunerne i den digitale omstilling. De mange
fællesoffentlige og fælleskommunale digitale projekter påvirker i høj grad både ledere og
4
medarbejderes opgaveløsning. COK skal samarbejde med staten, KL og KOMBIT om at understøtte
de enkelte kommuner og grupper af kommuner i at høste de økonomiske og faglige gevinster. Det
kræver ofte organisatoriske og kulturelle omstillinger, hvor kompetenceudvikling sker i praksisfeltet
i dagligdagen. COK skal også tænke konsekvenserne af digitalisering ind i de formelle
kompetencegivende uddannelser, som COK står for.
2.2
COKs organisation
COKs nuværende organisering er bygget op omkring tre strategiske indsatsområder, der afspejler
COKs fokusområder i strategien 2016-2019
1.
2.
3.
Velfærd med følgende fagområder: Beskæftigelse, social og sundhed, børn og unge, skole,
teknik og miljø samt økonomi og styring. Hertil kommer konferenceudvikling som
tværgående forretningsområde.
Forvaltningsakademiet, der indeholder følgende uddannelses- og fagområder:
Kommunomuddannelsen, Sundhedskommunomuddannelsen, særlige kursusaktiviteter
inden for personlig udvikling og kommunalfaglige grundkurser.
Ledelse, der indeholder følgende uddannelses- og fagområder DOL – Den Offentlige
Lederuddannelse, projektledelse, proceskonsultation, innovation, ledelsesudvikling,
talentledelse, HR og jura, Politikerakademiet (kompetencetilbud for kommunalpolitikere) og
Akademi for Samskabelse.
Hvert indsatsområde er opdelt i større eller mindre faglige teams, der repræsenterer de forskellige
faglige områder eller fagmiljøer. Fagområderne repræsenteres af en forretningsansvarlig, der har
særlige koordinerende opgaver.
Udover egne konsulenter anvender COK p.t. ca. 700 kommunale praktikere og eksterne
konsulenter og eksperter.
Hvert fagområde arbejder typisk med følgende:
1.
2.
3.
4.
Kompetenceudvikling, rådgivning, organisationsudvikling og gennemførelse af
modulopbyggede uddannelser – både med og uden merit til det formelle
uddannelsessystem
Udvikling og gennemførelse af korte, faglige kurser med tæt tilknytning til den kommunale
opgavevaretagelse – herunder samarbejde med KL, ministerier, styrelser, uddannelses- og
forskningsmiljøer m.fl.
Planlægning og afholdelse af temamøder, konferencer og større events i samarbejde med
eksterne aktører
Etablering og drift/facilitering af faglige netværk inden for og på tværs af sektorer.
For at fremme den tværgående indsats og sammenhængskraft i COK opereres endvidere med fire
tværgående nøgleprocesser. Nøgleprocesserne synliggør de fokusområder i COK, som er kritiske
for at få de faglige områder og ydelser i spil og hænge sammen:
1.
2.
3.
4.
Stabsfunktionen (økonomi, presse, IT) med reference til direktøren.
Den tværgående enhedsadministration - der omfatter alle administrative medarbejdere –
med reference til chefen for Forvaltningsakademiet.
Læring og programudrulning af større strategiske programmer med reference til chefen for
Velfærd.
Akademi for Samskabelse med reference til chefen for Ledelse.
5
COKs øverste ledelsesniveau består af direktøren og tre afdelingschefer. Hver afdelingschef har
økonomisk og indholdsmæssigt ansvar for et indsatsområde med en række faglige teams, men har
også opgaver, der går på tværs af indsatsområderne.
Arbejdet i chefgruppen baserer sig på en høj grad af samarbejde, tillid og fortrolighed, og der er en
forventning om, at man løfter i flok og sikrer høj grad af videndeling. Man skal som afdelingschef
være indstillet på løbende justeringer i opgaveporteføljen.
Den enkelte afdelingschef har det ledelsesmæssige ansvar for medarbejdere på forskellige kontorer
i landet og forventes derfor at kunne lede på distancen. Afdelingschefen vil blive kontoransvarlig
for kontoret i Aarhus, hvor flest af COKs medarbejdere er forankret.
Afdelingschefen får pt. personaleledelsen af 10 medarbejdere. Det faglige ledelsesansvar omfatter
desuden medarbejdere fra administrationen i de faglige teams.
6
3. Afdelingschefens ansvarsområde
og opgaver
Du får det ledelsesmæssige ansvar for indsatsområdet Ledelse med følgende forretningsområder:
Ledelse, HR og jura, politikerområdet, innovations-, proces og projektledelse. Du får derudover
ansvar for forretningsområderne styring og økonomi samt teknik og miljø, der hører under
indsatsområdet Velfærd.
Det er vigtigt, at du har lyst til og er god til at bedrive daglig ledelse for medarbejderne, herunder
er nærværende, synlig i det daglige og bistår medarbejderne med at få skabt retning, prioritere og
nå i mål med opgaverne.
Du vil få ansvaret for at sikre og videreudvikle COKs betydelige forretning inden for ovennævnte
forretningsområder. Det handler både om at sikre en effektiv drift af de kerneopgaver, der allerede
er forankret, og om at arbejde med nytænkning og udvikling i lyset af COKs strategi 2016-2019.
I strategien lægges bl.a. vægt på, at COK skal samle kommunerne og bistå med den
kompetenceudvikling, som de aktuelle velfærdsreformer og store omstillinger – bl.a. vedrørende
digitalisering – skaber, og oversætte dem til kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere på
velfærdsområderne.
Vi forventer, at afdelingschefen kan se sig selv i forretningen og i arbejdet med udmøntning af
strategien.
COK er udbyder af DOL – Den Offentlige Lederuddannelse – på diplomniveau. Det bliver
afdelingschefens opgave at stå i spidsen for videreudvikling af COKs samlede tilbud på
ledelsesområdet. Det gælder både i forhold til politisk ledelse, ledelse i de kommunale direktioner, i
forvaltningerne og på institutionsniveau.
COK skal bl.a. bistå kommunerne ift. at udvikle den faglige ledelse, og det forventes, at du kan
udvikle en strategi herfor. Det bliver også dit ansvar at tilrettelægge COKs tilbud til
kommunalpolitikere, herunder at sikre udvikling og gennemførelse af introduktionsforløbet til
politikere efter kommunalvalget – det såkaldte Kattegatkursus.
Kommunerne arbejder i stigende grad med nye måder, hvorpå man kan inddrage og samskabe
velfærdsløsninger med borgerne. COK har etableret et samskabelsesakademi og ønsker med dette
i højere grad at kunne understøtte kommunerne med erfaringsudveksling, uddannelse i og
facilitering af sådanne processer. Det bliver dit ansvar at omsætte kommunernes ønsker til
konkrete aktiviteter.
COK skal opprioritere arbejdet med at levere kurser og uddannelser understøttet af nye
læringsformer, hvor læring understøttet af it kan supplere den mere traditionelle undervisning i et
fast kursuslokale. COK skal på dette område være på forkant og være med til at sætte nye
standarder. Det forventes, at du kan bidrage aktivt til dette tværgående indsatsområde i COK.
7
4. Afdelingschefens profil
Vi forventer, at du har flere års dokumenteret ledelseserfaring og gode resultater fra en kommune
eller en offentlig organisation, der beskæftiger sig med de kommunale velfærdsområder. Vi ser
gerne, at du har en længerevarende samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse samt en
nyere lederuddannelse.
Vi forventer, at du har et betydeligt kendskab til det kommunale opgavefelt og de
kompetencebehov, som kommunernes aktuelle omstillinger skaber for politikere, ledere og
medarbejdere.
Vi forventer, at du er god til økonomistyring, har forretningssans, en tydelig forståelse for
forretningsudvikling, og at du kan omsætte kommunernes behov til relevante læringsforløb og –
ydelser.
Du skal have fingeren på pulsen i forhold til den samfundsmæssige udvikling, og det er en fordel,
hvis du har viden om de centrale uddannelsesaktører på området.
Vi forventer, at du brænder for og kan bidrage med initiativer, der styrker det kommunale
fælleskab ift. kompetenceudvikling, og du skal have et stort netværk i kommunerne og den
offentlige sektor.
Der vil blive lagt vægt på, at du er vant til at betjene politikere og har konkrete bud på, hvilke
tilbud COK i de kommende år bør tilbyde kommunalpolitikerne og forvaltningerne. Du skal stå i
spidsen for COKs udvikling af tilbud til kommunale ledere på alle niveauer og ventes derfor at have
viden om, hvordan kommuner arbejder med lederudvikling.
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med strategisk kompetenceudvikling og
organisationsudvikling.
4.1
Personlige egenskaber
Du skal være udadvendt og god til at danne og pleje netværk i både kommuner,
centraladministrationen og KL. Du skal samtidig have gode samarbejdsevner og kunne begå dig i
politiske organisationer.
Du skal være tydelig i din kommunikation, virke tillidsskabende og være resultatorienteret.
Du skal have en anerkendende ledelsesstil og kunne lide at være tæt på medarbejderne i
organisationen. Du skal kunne sætte retning, og du skal kunne lede selvledende medarbejdere. Vi
forventer, at du både er lytter og kan prioritere og skære igennem.
Du skal være holdspiller og arbejder for at sikre høj grad af videndeling og teamsamarbejde i en
organisation, hvor en del af medarbejderne er meget ude af huset, mens andre primært løser
opgaver fra COKs kontorer.
Du skal bidrage til udvikling på tværs af organisationen og understøtte sammenhængskraften.
8
5. Løn- og ansættelsesvilkår
Afdelingschefen indgår i COKs chefgruppe med direkte reference og tæt relation til direktøren for
COK.
Stillingen vil geografisk være placeret i Aarhus. Der må forventes en del rejseaktivitet.
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt, og du vil blive omfattet af en pensionsordning og
en resultatlønsordning.
Lønnen reguleres på samme måde som lønnen for kommunalt ansatte.
9
6. Ansøgningsprocedure
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Hanne Bak Lumholt
på T: 2128 4470. Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt. 2128 4470.
Der er frist for ansøgning til stillingen tirsdag den 28. februar 2017 kl. 9.00.
Ansøgning inklusiv CV mailes til [email protected]
I den efterfølgende kommunikation har vi brug for telefonnummer og mailadresse, hvorfor det bør
fremgå af ansøgning/CV.
Ansættelsesudvalget udvælger onsdag den 8. marts 2017 kandidater til første samtalerunde, der
finder sted tirsdag den 14. marts 2017. Der vil være en opgave, som forberedes umiddelbart
inden samtalen.
Anden samtalerunde afholdes mandag den 27. marts 2017.
Samtalerne foregår i Aarhus med et ansættelsesudvalg bestående af direktøren, afdelingscheferne
samt tre medarbejdere.
Der indgår en ekstern konsulent i hele processen. Konsulenten gennemfører bl.a. en ledelsestest
og indhenter referencer for de kandidater, som går videre til anden samtalerunde.
Kandidater, der går videre til anden samtale opfordres til at aftale et møde med direktør Hanne
Bak Lumholt for at få uddybet job- og personprofilen og at få svar på eventuelle spørgsmål inden
anden samtale.
Vi forventer tiltrædelse den 1. maj 2017.
10