10702/96 DCL 1 ipj DGF 2C Hermed følger til delegationerne den

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 3. februar 2017
(OR. en)
10702/96
DCL 1
PI 54
CULT 90
AFKLASSIFICERING
af dokument:
af:
ny status:
10702/96 CONFIDENTIEL
18. oktober 1996
Vedr.:
Forberedelse af WIPO's diplomatiske konference om ophavsret og
beslægtede rettigheder
-Udkast til skrivelse til tredjelande
Offentlig
Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.
Teksten til dokumentet er den samme som teksten til den foregående udgave.
10702/96 DCL 1
ipj
DGF 2C
DA
DEN EUROPÆISKE UNION
RÅDET
10702/96
Bruxelles, den 18. oktober 1996 (25.10)
(OR.en)
CONFIDENTIEL
PI
54
CULTURE 90
NOTE
____________________________________________________________________
fra:formandskabet
til:De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)
____________________________________________________________________
Vedr.:Forberedelse af WIPO's diplomatiske konference om ophavsret og
beslægtede rettigheder
-Udkast til skrivelse til tredjelande
____________________________________________________________________
1.I Genève vil der fra den 2. til den 20. december 1996 blive afholdt
en diplomatisk konference om ophavsret og beslægtede rettigheder
inden for rammerne af Verdensorganisationen for Intellektuel
Ejendomsret (WIPO). På mødet i den diplomatiske konferences
forberedende udvalg, der blev afholdt i Genève den 2O.-22. maj 1996,
rejste en række tredjelande nogle spørgsmål dels vedrørende Den
Europæiske Unions status som kontraherende part i de traktater, der
skal indgås, dels vedrørende Fællesskabets afstemningsrettigheder
både i den forsamling, der skal oprettes i henhold til de fremtidige
traktater, og på den diplomatiske konference, og endelig vedrørende
fællesskabskompetencens nøjagtige rækkevidde.
2.For at undgå langvarige diskussioner om disse spørgsmål ved den
diplomatiske konferences begyndelse har Kommissionens tjenestegrene
udarbejdet et udkast til skrivelse, der på Fællesskabets og dets
medlemsstaters vegne skal sendes til tredjelandene, så situationen
kan blive afklaret.
3.Indholdet af udkastet til skrivelse afspejler den holdning, som
repræsentanterne for alle medlemsstater og Kommissionen aftalte
10702/96
cs/JBS/tm
DK
- 1 -
på koordinationsmøder, der blev afholdt i Genève sideløbende med mødet
i det forberedende udvalg i maj 1996.
4.Da udkastet til skrivelse blev drøftet på et møde i Gruppen vedrørende
Intellektuel Ejendomsret (ophavsret) den 1. oktober 1996 og senere
på et koordinationsmøde i Genève den 14. oktober 1996, kunne fjorten
delegationer og Kommissionen acceptere det i den form, der er gengivet
i bilaget til denne note, medens én delegation ønskede, at sjette og
syvende afsnit udgår.
5.I sjette afsnit i udkastet til skrivelse afvises det, at der på nogen
måde kan knyttes betingelser til Fællesskabets ret til at udøve
medlemsstaternes stemmeret i forsamlingen eller på den diplomatiske
konference, f.eks. stilles krav om, at antallet af Fællesskabets
stemmer er begrænset til det antal medlemsstater, der er til stede
på afstemningstidspunktet, eller stilles krav om, at denne ret kun
kan udøves i spørgsmål, hvor Fællesskabet har kompetence (sidstnævnte
er et internt EF-spørgsmål, der ikke bør rejses i en international
aftale); afvisningen begrundes med, at der er et fortilfælde, nemlig
overenskomsten om oprettelsen af Verdenshandelsorganisationen, der
ikke indeholder sådanne betingelser.
Den italienske delegation er imod dette afsnit, da den mener, at
henvisningen til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen betyder, at Fællesskabets deltagelse i de foreslåede
aftaler bygger på traktatens artikel 113.
De øvrige delegationer og Kommissionen finder, at det af Domstolens
udtalelse 1/94 klart fremgår, at en sådan fortolkning ville være
ubegrundet, og mener endvidere, at WTO-overenskomsten er et både
vigtigt og relevant fortilfælde i og med, at den er en international
aftale af ny dato, hvor både Fællesskabet og dets medlemsstater
deltager og har stemmeret.
10702/96
cs/JBS/tm
DK
- 2 -
6.Det syvende afsnit vedrører et forslag fra USA om, at Det Europæiske
Fællesskab, når det ratificerer eller tiltræder de foreslåede
traktater, skal have pligt til at afgive en "kompetenceerklæring" om
den nøjagtige rækkevidde af Fællesskabets kompetence i de spørgsmål,
der er omfattet af traktaterne, og at en sådan erklæring skal
ajourføres fra tid til anden.
Fjorten delegationer og Kommissionen er af den opfattelse, at det hverken
tjener Fællesskabets eller dets medlemsstaters interesse at indføje
et sådant krav i de foreslåede traktater. Skønt der findes nogle få
fortilfælde for sådanne erklæringer, har det altid været
Fællesskabets og dets medlemsstaters politik så vidt muligt at afvise
krav om at afgive dem.
Den italienske delegation mener, at hensynet til gennemsigtighed taler
for en erklæring om rækkevidden af Fællesskabets kompetence, og er
derfor imod det afsnit, hvor forslaget om at indføje et krav herom
i de foreslåede traktater afvises.
7.Kommissionen og fjorten delegationer finder det vigtigt, at skrivelsen
sendes til tredjelande i så god tid, at udviklingslandene kan drøfte
indholdet på de regionale møder, de afholder forud for den
diplomatiske konference. Det første af disse regionale møder indledes
mandag den 28. oktober 1996.
8.De Faste Repræsentanters Komité opfordres til at søge at nå til enighed
om indholdet af den skrivelse, der skal sendes til tredjelandene.
____________________
10702/96
cs/JBS/tm
DK
- 3 -
Udkast til skrivelse til tredjelande
BILAG
Jeg skriver til Dem vedrørende WIPO's diplomatiske konference om visse
spørgsmål i forbindelse med ophavsret og beslægtede rettigheder, der
afholdes i Genève fra den 2. til den 20. december 1996.
Jeg vil især gerne uddybe nogle af de spørgsmål, der blev gennemgået på
mødet i den diplomatiske konferences forberedende udvalg (den
20.-22. maj 1996 i Genève), og som går igen i grundforslaget til
traktaternes afsluttende bestemmelser og i udkastet til den diplomatiske
konferences procedureregler, der er offentliggjort af WIPO's
internationale bureau (henholdsvis dokument CRNR/DC/3 og CRNR/DC/2).
De pågældende spørgsmål vedrører Det Europæiske Fællesskabs status som
en kontraherende part i traktaterne og dets stemmerettigheder både i den
forsamling, der skal oprettes i henhold til de fremtidige traktater, og
på den diplomatiske konference.
Først og fremmest vil jeg gerne bekræfte, at Det Europæiske Fællesskab
og dets medlemsstater er tilfredse med, at Det Europæiske Fællesskab
ifølge grundforslaget til de afsluttende bestemmelser skal have status
som kontraherende part, idet dette må anses for at være en både praktisk
og retligt holdbar løsning. Grundlaget for denne status er de nuværende
regler om EF-kompetence. Denne kompetence hidrører fra de beføjelser,
som medlemsstaterne har givet Fællesskabets institutioner til at vedtage
lovgivning, der har bindende retsvirkning inden for deres områder. Der
er i de seneste år blevet vedtaget et betydeligt antal EF-regler om
ophavsret og beslægtede rettigheder (herunder brugernes beskyttelse af
databaser). Disse regler dækker flere af de spørgsmål, man i øjeblikket
forhandler om i WIPO (bilaget til denne skrivelse indeholder en liste
over disse regler og henvisninger til de tekster, som er offentliggjort
i De Europæiske Fællesskabers Tidende). I det omfang,
10702/96
cs/JBS/tm
DK
- 4 -
bestemmelserne i de foreslåede traktater berører disse retsregler eller
ændrer deres rækkevidde, har Det Europæiske Fællesskab i henhold til
traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab enekompetence til
at indgå aftalerne.
For så vidt angår spørgsmålet om Det Europæiske Fællesskabs stemmerettigheder både i den forsamling, der skal oprettes i henhold til de
fremtidige traktater, og på den diplomatiske konference samt spørgsmålet
om eventuelle betingelser vedrørende udøvelsen af sådanne
stemmerettigheder vil Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater
gerne på ny gøre opmærksom på, at der ikke er tale om, at Det Europæiske
Fællesskab skal have nogen ekstra eller yderligere stemme. Tanken er,
at Det Europæiske Fællesskab skal kunne stemme på sine medlemsstaters
vegne om spørgsmål, der henhører under dets enekompetence. Dette er en
logisk følge af, at Det Europæiske Fællesskab har selvstændig retlig
status i henhold til international ret og har enekompetence i en række
spørgsmål, der vil blive dækket af de fremtidige traktater. I intet
tilfælde vil antallet af stemmer, der afgives af Fællesskabet og dets
medlemsstater, overstige antallet af de medlemsstater, der er parter i
traktaterne.
Med hensyn til spørgsmålet om eventuelle betingelser for Det Europæiske
Fællesskabs udøvelse af stemmeretten, mener vi, at det seneste og
vigtigste praktiske eksempel på Det Europæiske Fællesskabs status og
stemmerettigheder er Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, der finder anvendelse på aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder - den såkaldte
TRIPS-aftale. I WTO-sammenhæng knyttes der ingen betingelser til udøvelsen af Fællesskabets stemmeret.
(Et yderligere afsnit, der kun skal med i skrivelsen til USA: I denne
forbindelse finder Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater det
ikke rimeligt, at der skal stilles yderligere krav med hensyn til Det
Europæiske Fællesskabs status og stemmerettigheder, således som det blev
foreslået af USA's repræsentanter på mødet tidligere i år i Genève.
Navnlig er det svært at forstå, hvorfor man mener, at Det Europæiske
Fællesskab skal afgive en kompetenceerklæklæring, når det ratificerer
eller tiltræder disse specifikke
10702/96
cs/JBS/tm
DK
- 5 -
traktater. De hidtidige begrundelser har ikke været overbevisende, og
en sådan erklærings retlige status og formål er langtfra klare.)
Et andet spørgsmål, som er beslægtet med ovenstående, og som jeg også
gerne vil benytte lejligheden til at redegøre lidt nærmere for, er Det
Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters holdning til andre
mellemstatslige organisationers muligheder for at blive kontraherende
parter i eventuelle traktater. Vi har intet imod, at der indsættes en
sådan bestemmelse. Vores holdning er, at en status som kontraherende part
i en international traktat efter almindelige folkeretlige regler uden
videre indebærer, at denne part har enekompetence og -myndighed i nogle
af eller i alle de spørgsmål, som den pågældende traktat omfatter, for
så vidt angår bestemte statsborgere og et bestemt territorium. En
mellemstatslig organisation bør også have myndighed til at etablere
internationale forbindelser på sine medlemsstaters vegne angående
sådanne spørgsmål. Kun hvis disse forudsætninger er opfyldt, vil en
mellemstatslig organisation have den nødvendige retlige myndighed, der
kan berettige til en status som kontraherende part. Det er den
argumentation, der blev lagt til grund for vor holdning på det nylige
møde i Genève, og som også vil blive lagt til grund for vor holdning på
den diplomatiske konference i december i år.
____________________
10702/96
cs/JBS/tm
DK
- 6 -