skema - Jammerbugt Kommune

Til virksomheder med oliebelastet spildevand
KEND DIN KLOAK
Undgå forurening
af vandløbene
Pandrup
Aabybro
Brovst
Fjerritslev
L i mf j o rd e n
Jammerbugt
er vandløbene
separatkloakeret
UndgåKommune
forurening af
Regnvand
Vandløb og Limfjorden
Spildevand
Vaskeplads
Olieudskiller
Renseanlæg
Jammerbugt Kommune bliver separatkloakeret.
Det betyder, at regnvand og spildevand løber i to forskellige kloaksystemer.
Spildevand ledes til renseanlæg og bliver renset, inden det ledes ud i vandløbene
og Limfjorden. Regnvandet bliver derimod ikke renset, inden det ledes ud i
vandløbene.
Vaskepladser skal aflede til spildevandskloakken.
Vaskepladser skal afgrænses ved separatkloakering. Ved spørgsmål om
afgrænsning af vaskepladsen, kontakt Jammerbugt Kommune på
tlf. 7257 7355 eller mail [email protected]
Vigtigt: Kontakt en autoriseret kloakmester når du skal igang med at separatkloakere.
I skemaet til højre kan du se, hvilke krav der er til forskellige aktiviter. Tjek skemaet
og se, om aktiviteterne på din virksomhed foregår de rigtige steder.
Parkeringsarealer
Omlastningsarealer f.eks.
af- og pålæsning af råvarer og kemikalier
x
x
x
Påfyldningsplads for brændstof
til køretøjer incl. tankstationer
x
x
x
x
x
Vask af erhversbiler med sæbe *
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Vask og skylning af personbiler
i begrænset omfang med og uden sæbe *
Vask af materiel f.eks.
entreprenørmaskiner og minitraktorer *
VED UHELD - f.eks. spild af olier, kemikalier og farligt affald
x
* Vaskepladser skal afgrænses, så vand fra omkringliggende terræn ikke kan løbe ind på pladsen
x
Kontakt beredskab tlf. 112
Forsøg at sikre afløb
Tæt belægning
Sandfang og olieudskiller
x
x
Tagvand
Forvaskepladser ved vaskehaller *
Krav om etablering af vaskeplads
eller påfyldningsplads
Aktivitet
Krav
Hvilke Krav er der?
Afledning til regnvandssystemet
Hvor afleder din
virksomhed vand fra?
Afledning til spildevandskloakken
Tjek din Aktivitet
Kontakt Byg og Industri tlf. 72 57 77 77
eller mail [email protected]
Tjek!
Regnvand
Det er Jammerbugt Kommunes mål, at så meget regnvand som muligt
bliver afledt uden om spildevandskloakken og direkte til vandløb.
Forurenede stoffer
Vær opmærksom på alle udendørs arealer med følgende aktiviteter:
• Omhældning af olier og kemikalier
• Opbevaring af farligt affald
• O
pbevaring af farlige råvarer
(f. eks. palletanke med sprinklervæske/bremsevæske/olie)
Disse steder skal du sikre dig, at det foregår på spildbakke eller
tæt belægning uden afløb. Oplag skal være overdækkede, og
det må ikke være muligt for de forurenende stoffer at løbe
hverken i regnvandskloakken eller i spildevandskloakken,
hvis der sker spild.
Har du spørgsmål så kontakt
Jammerbugt Kommune
Byg og Industri
Mail: [email protected]
Tlf.: 72 57 73 55