Oversigt over personalepolitiske puljer 2017

Regionshuset
Viborg
Oversigt over personalepolitiske puljer 2017
Koncern HR, Stab
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0700
[email protected]
www.rm.dk
I Budget 2017 for Region Midtjylland er der afsat budget til en række personalepolitiske puljer
for et samlet beløb på 20,630 mio. kr. i 2017.
Dato: 24-11-16
Det overordnede formål med puljerne er at sikre, at Region
Midtjylland ved konkrete aktiviteter kan skabe forudsætningerne for,
at regionen vedvarende kan rekruttere, udvikle og fastholde dygtige
og engagerede medarbejdere i et sundt og udviklende arbejdsmiljø.
De personalepolitiske initiativer drejer sig om: Personalepolitiske
initiativer, Mangfoldighedsindsats, Psykologordning, Det Sociale
Kapitel, Organisationsudvikling, Lederudvikling, Trivsel og
ledelsesudvikling, Støtte til diverse aktiviteter, Seniorpulje, MEDUddannelse, Centrale arbejdsmiljøaktiviteter samt Rekruttering.
Navn: Mads Vestergaard og
Ditte Hughes
Tlf.nr: 7841 0735
[email protected]
1-21-77-1-10
Koncern HR varetager administrationen af de personalepolitiske
puljer. Forslag til fordelingen af budgetter på puljerne vises i tabellen
sidst i dette dokument.
Personalepolitiske initiativer
Puljen anvendes til at dække aktiviteter, som er aftalt i forbindelse
med den seneste overenskomst, såvel regionale som på landsplan.
Socialt kapitel og Mangfoldighed
Region Midtjylland ønsker at fastholde medarbejdere og ledere på
arbejdspladsen, også når forskellige livsvilkår gør, at det ikke er
muligt på normale vilkår. Ligeledes skal puljen bidrage til at Region
Midtjylland arbejder aktivt i forhold til at være en mangfoldig
arbejdsplads. Puljen har til formål at støtte initiativer vedrørende
information, kurser og temadage.
Psykologordning
I forbindelse med løsning af opgaver på regionens arbejdspladser kan
der opstå forhold, der gør, at medarbejdere og ledere i Region
Midtjylland kan komme i situationer, der kræver individuel
psykologbistand. Psykologordningen i Region Midtjylland er etableret
som en fælles ordning, hvor ledere og medarbejdere kan henvende sig, når ”arbejdet gør
ondt”. Ordningen er ikke en akut hjælpe ordning. Der afsættes budget til at aflønne psykologer
med tilknytning til psykologordningen.
Side 1
Støtte til organisationsudvikling
Region Midtjylland ønsker at fastholde og udvikle sine medarbejdere, og det skal ske i det
daglige arbejde på de enkelte arbejdspladser. Forudsætningerne for at udføre arbejdet er
konstant under forandring, så sikringen af velkvalificerede medarbejdere forudsætter, at der
kontinuerligt er fokus på kompetenceudviklingsaktiviteter, centralt som decentralt. Herunder
aktiviteter til støtte for enheder der bliver ramt af særlige organisationsændringer eller
besparelser.
Lederudvikling
Ledelse har konstituerende betydning i en organisation. I Region Midtjylland er professionel
ledelse og professionelle ledere en af vejene til at sikre, at patienter og borgene får den mest
optimale betjening under de givne rammer. For at bidrage til at Region Midtjyllands lederes
kompetencer til stadighed er i overensstemmelse med de forventninger, der er til dem fra
såvel politikere, patienter, borgere, medarbejdere og andre ledere, etablerer Region
Midtjylland professionelle og tidssvarende lederudviklingsforløb for såvel kommende, nye som
erfarne ledere på alle niveauer i koncernen.
Trivselundersøgelse og ledelsesevaluering
Region Midtjylland ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, og som et af elementerne i den
bestræbelse gennemføres Trivselsundersøgelser og ledelsesevaluering (TULE). Der er afsat
midler til at understøtte dialogerne i de områder, hvor der ikke tidligere har været gennemført
dialoger. Ligeledes afsættes midler til den tekniske gennemførelse af TULE.
Støtte til diverse aktiviteter
Forbedringsarbejde til understøttelse af den nye kvalitetsdagsorden i Region Midtjylland.
Seniorpulje
For at bidrage til, at regionens seniore medarbejdere er motiverede, fleksible og tilfredse de
sidste år af deres arbejdsliv, er der i Region Midtjylland indgået en aftale om livsfasepolitik,
som bl.a. skal bidrage til, at medarbejdere, der er fyldt 60 år har reelle valgmuligheder i deres
arbejdsforhold, f.eks. hvis de ønsker at arbejde færre timer, få andre arbejdsfunktioner eller
blive overført til et helt andet job. Puljen skal bidrage til at dække op til 60% af de
lønkompensationer, som gennemførelsen af seniorpolitikken nødvendiggør, samtidig er
bidraget betinget af et tilsvarende bidrag på 40% fra den enkelte arbejdsplads . Her ud over
skal puljen anvendes til at kompensere de regionale arbejdspladser, der, med hjemmel i det
tidligere Århus Amts seniorordning, er berettiget til kompensation.
MED-uddannelse
I forbindelse med MED-aftalen for Region Midtjylland afholdes der en række kurser for MEDudvalgene, så MED-aftalen bliver kendt og implementeret på samtlige niveauer i
organisationen.
Centrale arbejdsmiljøaktiviteter
Side 2
For at understøtte, at Region Midtjylland bliver en attraktiv og sund arbejdsplads, afsættes der
midler til tværgående arbejdsmiljøaktiviteter. Disse skal dels sætte konkrete initiativer på den
lokale dagsorden, dels bidrage til, at der bliver videnopsamling og videndeling på tværs af
sektorer og områder i Region Midtjylland, herunder på sundt og sikkert byggeri. Den
lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse støttes for at understøtte at alle medlemmer af
arbejdsmiljøorganisationen har mulighed for at deltage.
Rekruttering
For at kunne levere ydelser af høj kvalitet på alle områder skal regionen kunne rekruttere og
fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Der afsættes et beløb til såvel centrale som
decentrale aktiviteter.
Side 3
Personalepolitiske puljer: Fordeling af budget 2017
Aktiviteter
Personalepolitiske initiativer i alt
Danske Regioner – partssamarbejdet
Budget 2017
4.000
3.600
Lokale personalepolitiske projekter
400
Socialt Kapitel og Mangfoldighed mv.
Centrale initiativer/støtte til lokale projekter
200
150
Andre aktiviteter vedr. samfundsansvar/CSR
50
Psykologordning i alt
1.800
Psykologordning
1.800
Støtte til organisationsudvikling i alt
Opfølgning på organisationsændringer
Støtte til omstillinger
950
200
400
Leder og medarbejder udvikling akut
350
Lederudvikling i alt
Koncernlederudvikling
1.800
1.500
Patient ansvarlig læge - støtte til implementering
300
Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering
- Støtte til afvikling af dialoger
- Dataafvikling årligt (DEFACTUM)
750
250
400
Udvikling af nye værktøjer
100
Støtte til diverse projekter
300
Forbedringsarbejde
300
Seniorpulje i alt
MED-uddannelse i alt
Centrale arbejdsmiljøinitiativer i alt
APV og VTC uddannelse
Nedbringelse af sygefravær
Psykisk arbejdsmiljø - balance mellem krav og ressourcer
Byggeri
- indretning af standardrum
- nybyggeri
Arbejdsmiljøuddannelse
8.000
400
2.355
100
125
250
250
1230
400
Rekruttering i alt
Job-, studie- og rekrutteringsmesser
75
25
International rekruttering
50
TOTAL
20.630
Budget 2017
PPP Budgetrammer
20.630
Side 4