5777/17 gng/GNG/hsm 1 DG D 1 A 1. Efter Rådets vedtagelse i

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 6. februar 2017
(OR. en)
5777/17
Interinstitutionel sag:
2016/0396 (NLE)
SCH-EVAL 41
SIRIS 20
COMIX 77
I/A-PUNKTSNOTE
fra:
til:
Generalsekretariatet for Rådet
De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling) / Rådet
Tidl. dok. nr.:
15730/16 RESTREINT UE
Vedr.:
Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om en henstilling om
afhjælpning af de mangler, der blev konstateret ved evalueringen i 2016 af
Grækenlands anvendelse af Schengenreglerne på området
Schengeninformationssystemet
1.
Efter Rådets vedtagelse i 2013 af forordning (EU) nr. 1053/2013 om indførelse af en
evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne har et team
bestående af eksperter fra medlemsstaterne og Kommissionen i 2016 foretaget en evaluering af
Grækenlands gennemførelse af Schengenreglerne på området Schengeninformationssystemet.
2.
I overensstemmelse med nævnte forordning har Kommissionen forelagt Rådet et forslag til
Rådets henstilling, der er udformet med henblik på at afhjælpe de mangler, der blev konstateret ved
evalueringen, og sikre, at Grækenland anvender alle Schengenreglerne vedrørende
Schengeninformationssystemet korrekt og effektivt.
5777/17
gng/GNG/hsm
DG D 1 A
1
DA
3.
Gruppen vedrørende Schengenspørgsmål (Schengenevaluering), herunder partnerne i Det
Blandede Udvalg Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein, godkendte den 2. februar 2017 forslaget
til Rådets gennemførelsesafgørelse om en henstilling.
4.
De Faste Repræsentanters Komité opfordres derfor til at henstille til Rådet, at det som A-
punkt på en kommende samling vedtager det udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse, der findes i
dok. 5764/17/RESTREINT.
5777/17
gng/GNG/hsm
DG D 1 A
2
DA