Vedtægter - Bjødstrup Mose

VEDTÆGTER 2016
HAVEFORENINGEN BJØDSTRUP MOSE
§ 1: Foreningens navn, hjemsted og formål
§1: Lejekontrakt
stk. 1: Foreningen er dannet af lejere på matr.nr. l cl Bjødstrup by. Tranbjerg. Haveforeningens
navn er Bjødstrup Mose.
stk. 2: Ifølge lejekontrakt er foreningen lejer hos Århus kommune. Lejekontrakten skal overholdes
og kan ikke ændres af foreningen.
stk. 3: Ethvert medlem modtager og kvitterer for et eksemplar af foreningens love.
§ 2: Formål
stk. 1: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser ved overfor udlejer at søge
opnået bedst mulige lejevilkår, at yde medlemmerne vejledning ved anlæg, dyrkning af
haverne og bygningernes udseende og placering, endvidere at værne om ro og orden inden
for havekoloniens område.
§ 3: Udlejnings og ordensregler
stk. 1: Ingen kan leje kolonihave på det under § l nævnte areal, uden samtidig at indmelde sig i
foreningen. Medlemmerne hæfter kollektivt for foreningens forpligtelser.
stk. 2: Haverne må kun udlejes til myndige personer med fast bopæl udenfor Århus kommune,
såfremt der ikke på udlejningstidspunktet er ansøgere fra Århus kommune på venteliste.
Stk. 3: Haverne må kun udlejes til personer fra foreningens venteliste, hvor eksisterende
medlemmer på ventelisten, har højst anciennitet. Der indbetales et årligt gebyr for pladsen.
Indbetalingen gælder for indeværende kalenderår. Der kan pr. 1/9 hvert år indbetales for
kommende kalenderår, såfremt det er noteret på kontooverførslen.
Stk 4: Der må højst stå to navne på lejekontrakten.
stk. 5: Haverne må kun anvendes til udleje som fritidshaver og til husdyrhold.
Stk 6. Det er ikke tilladt at udleje og/eller fremleje lejemål eller dele af lejemål.
Stk 7. Der kan søges dispensation hos bestyrelsen, hvis man i en periode ønsker en stedfortræder til
sin have. En sådan stedfortræder overtager samtidigt lejerens forpligtelser overfor haveforeningen.
Dog har en stedfortræder ikke stemmeret eller mulighed for at opstille til poster på
generalforsamlingen.
Stk 8. Bestyrelsen fastsætter sammen med havelejer huslejen i relation til de faktiske udgifter. Her
medregnes fx ikke afdrag til egne lån.
1
VEDTÆGTER 2016
HAVEFORENINGEN BJØDSTRUP MOSE
stk. 9: Der gælder følgende ordensbestemmelser:
nr. 1: Arealet og de derpå værende huse skal stedse holdes i ordentlig og sømmelig stand.
nr. 2: Affald må kun placeres i skarnkasser, der er placeret 3 steder i kolonien. Skarnkasserne må
kun bruges til køkkenaffald, der skal være indpakket. Henkastning af affald i og uden for
kolonien er forbudt. Afbrænding må kun finde sted efter vedlagt vejledning om bål
afbrænding i Århus kommune. Dog ikke lørdag eller søndag.
nr. 3: Andet husdyrhold end duer, høns, kaniner og lignende må ikke finde sted og ikke i
erhvervsøjemed.
nr. 4: Jagt må ikke drives på arealet.
nr. 5: Der må ikke på arealet anlægges vandbassiner uden kommunens godkendelse.
nr. 6: Hegn mod arealets grænser mod pladser og veje, og mellem de enkelte parceller må ikke
være højere end 1, 8 meter. De på vedhæftede plan viste skelhegn skal plantes som
bøgehæk.
nr. 7: Hunde må ikke gå løse i haverne.
nr. 8: Biler i kolonien skal bruge parkeringspladserne, der må ikke parkeres på vejene.
§ 4: ophør og overdragelse af lejemål
stk. 1:
Såfremt et lejemål ophører, er havelejeren forpligtet til enten at fjerne opførte huse
eller overdrage disse til foreningen for en sum, der fastsættes ved vurdering fra en
kommission på 3 medlemmer, der er lovligt valgt på generalforsamling. Såfremt
enighed med sælgeren ikke kan opnås, kan kommissionen tiltrædes af endnu 2
medlemmer. Er kommissionen herefter ikke enig om husets salgsværdi, eller vil
sælgeren ikke acceptere tilbuddet, kan en endelig afgørelse i sagen træffes af en af
Magistraten udnævnt vurderingsmand. Ved vurderingen skal blandt andet tages
hensyn til husets vedligeholdelses tilstand og den tilbageværende lejeperiode, således
at den nye køber får rimelige lejeforhold.
Sælger betaler alle de vedtagne udgifter ved vurdering og eventuelle anker, samt 1,5
% af salgssummen til foreningen.
Efter udtrykkeligt ønske fra foreningens side kan kommissionen betinge sig, at huse
skal saneres før salg til ny lejer.
Stk. 2:
Foreningen er forpligtet til at videreoverdrage det overtagne for vurderingssummen, til
den første på foreningens venteliste, der ønsker at overtage lejemålet til
vurderingssummen.
Stk. 3:
Haver kan overdrages til ægtefælle/samlevende (i mindst 2 år) eller børn, der har ret
til at indtræde i medlemmets sted. En overdragelse koster 2500 kroner. Ønsker en
ægtefælle/samlever eller myndigt barn at få sit navn tilføjet til en lejekontrakt, koster
det ligeledes 2500.
2
VEDTÆGTER 2016
Stk 4:
HAVEFORENINGEN BJØDSTRUP MOSE
I tilfælde af arv dokumenteres overfor bestyrelsen, hvem retmæssige arvtager/e er, og
der laves en gebyrfri overdragelse.
§ 5: økonomi generelt og rettigheder ved overdragelse
Stk. 1:
Haveleje samt øvrige afgifter til foreningen er fordelt med 4 årlige opkrævninger, som
foretages af foreningens kasserer. Der er forfaldsdag d. 1-1, d. 1-4, d. 1-7, d. 1-10.
Stk. 2:
Haver hvoraf der ikke er betalt haveleje og øvrige restancer senest 4 uger efter
forfaldsdag, kan inddrages af foreningen.
Stk. 3:
Ved indbetaling af haveleje og øvrige restancer efter forfaldsdag, vil ved næste
opkrævning blive tilskrevet et gebyr, som fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 4:
I tilfælde af et medlem opsiges fra foreningen, har medlemmet ikke ret til at fjerne
hække, træer eller anden beplantning. Det er ej heller tilladt at fjerne elle gøre ændring
af nogen art ved hus, terrasse eller anden form for bebyggelse på grunden.
§ 6: Misvedligehold af have
Stk. 1:
Hvis en have henligger i en sådan tilstand at den skæmmer omgivelserne, skal lejeren
i anbefalet skrivelse opfordres til at bringe haven i orden inden 14 dage. Såfremt dette
ikke efterkommes kan lejemålet ophæves. Haven vil herefter blive vurderet og solgt af
foreningen, medmindre særlige omstændigheder foreligger. Om særlige
omstændigheder foreligger afgøres kun af foreningens bestyrelse.
Stk. 2:
Bestyrelsen kan med 14 dages varsel bestille en gartner til at udbedre forhold i en
lejers have. Bemyndigelsen angår både ethvert ansvar som lejer måtte have for egen
parcel og den del der ligger uden for hækken.
Regningen for udbedringen sendes enten straks, eller ved næste
kontingentopkrævning, til omhandlende lejer.
§ 7: bygningers opførelse og anvendelse
Stk. 1:
Medlemmerne skal i overensstemmelse med gældende regler, indhente bestyrelsens
godkendelse af bygninger inden opførelse.
Stk. 2:
På området må der kun opføres nye eller omtrent nye huse, eller huse der har været
beliggende på opsagte arealer. Den nødvendige kvalitet til flytning og opførelse af
3
VEDTÆGTER 2016
HAVEFORENINGEN BJØDSTRUP MOSE
sådanne huse, skal forinden godkendes af bestyrelsen/foreningen. Herudover skal
foretages bygningsanmeldelse til bestyrelsen/foreningen.
Stk. 3:
På hvert lod må bebygges i alt 65 m2. Alle bygninger skal være af træ og beklædt med
træ. Farvespektret er ikke begrænset. Alle bygninger skal have 10 graders taghældning
(1:5,6), enten som sadeltag eller ensidigt hældende tag. Ingen bygningsdel må højere
end 4 meter over terræn. Ingen bygninger må opføres nærmere skellet mellem 2
lodder end 2,5 meter. Ingen bygninger må være nærmere grænsen for det, af
kommunen lejede område, end 3,5 meter.
Stk. 4:
På hvert lod må til beboelse bygges i alt 40 m2. Husene skal være hævet mindst15 og
maksimum 80 centimeter over jordoverfladen, på et muret eller støbt fundament.
Bygningerne må ikke indeholde ildsted, hvortil der kræves skorsten. Det er dog tilladt
at indrette aftræk til gasradiator.
Bygningerne må kun benyttes til beboelse i tiden 1. april til 30. oktober. Foreningen
indestår overfor kommunen, at beboerne har fast bopæl andetsteds, hvortil de kan
flytte den 1. oktober.
Stk. 5:
På hvert lod må til husdyrhold bygges i alt 25 m2. For disse gælder samme regler som
de i stk. 1-4 nævnte.
Stk. 6:
Opbevaringskælder under bygningerne vil kunne tillades, når bund og sider udføres i
beton. Bygningen skal være af en sådan beskaffenhed, at sundhedspoliti og dyreværn
ingen grund har til klage.
Stk. 7:
Til hver haveparcel skal der, såfremt der opføres beboelseshus, indrettes vandkloset
med afløb til foreningens interne kloaknet, i henhold til afløbsregulativets
bestemmelser. Det påhviler foreningen efter nærmere aftale med magistratens 2. Afd.
at etablerer og vedligeholde dette. Kommunen etablerer nødvendige afløbsledninger
fra arealet.
§ 8: generalforsamling
Stk. 1:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år om efteråret.
Stk. 3:
Generalforsamlingen indvarsles med 8 dages varsel ved mail, indeholdende
dagsorden, til hvert enkelt medlems sidst opgivne mailadresse.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
4
HAVEFORENINGEN BJØDSTRUP MOSE
VEDTÆGTER 2016
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aflæggelse af beretning/forhandlingsbogen/formandsberetning.
Aflæggelse af regnskab.
Valg af formand eller kasserer.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af 2 revisorer.
Valg af 3 medlemmer til vurderingskommissionen i henhold til § 4.
Indkomne forslag.
Eventuelt.
Stk. 4:
Hvert medlem har 2 stemmer pr. have.
Stk. 5:
Det er dog en forudsætning for stemmeudøvelse, at der ikke henstår uberigtigede
restancer, for det medlem der vil udøve stemmeret.
Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.
Stk. 6:
Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
Stk. 7:
Ved ændring af foreningens love kræves dog, at mindst halvdelen af foreningens
eksisterende stemmer er repræsenteret, og at mindst 2/3 dele af de repræsenterede
stemmer afgiver stemme for ændringen.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til ændring af lovene,
indkaldes, med mindst 8 dage og højst 4 ugers varsel, til en ny generalforsamling.
Denne er så beslutningsdygtig uden hensyn til de repræsenterede stemmers antal, men
til vedtagelse af vedtægtsændringen, kræves stadig 2/3 dele stemmeflertal.
Stk. 8:
Eventuelle forslag fra medlemmer, som ønskes optaget på dagsordenen til ordinær
generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før
generalforsamlingen.
Stk. 9:
Ved indkaldelse til generalforsamlinger vedrørende vedtægtsændringer skal
forslagene hertil medfølge.
Stk. 10:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller
når 1/3 del af medlemmerne fremsætter ønske herom, ledsaget af forslag der ønskes
behandlet. Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles som bestemt for de
ordinære generalforsamlinger, med 8 dages varsel. Hvis ekstraordinær
generalforsamling kræves af medlemmerne, skal indkaldelse ske inden for en måned
fra modtagelsen af kravet.
§ 9: Bestyrelsen og notatpligt.
5
VEDTÆGTER 2016
HAVEFORENINGEN BJØDSTRUP MOSE
Stk. 1:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges af generalforsamlingen, samt 2
suppleanter ligeledes valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for to år af
gangen, således at der i lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i de ulige år er 3
bestyrelsesmedlemmer på valg. Formanden og kasserer vælges særskilt, de øvrige
bestyrelsesmedlemmer konstitueres af bestyrelsen. Suppleanter vælges for et år ad
gangen.
Stk. 2:
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, medens i øvrigt alle
beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Stk. 3:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er mødt til indvarslet møde.
Stk. 4:
Bestyrelsens beslutninger føres til protokol, hvor også mindretallet har ret til at
forlange motiver og forslag, samt afstemnings resultater noteret. Protokollen
underskrives af de mødte bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 5:
Bestyrelsesprotokollen anvendes samtidig som generalforsamlingsprotokol.
Stk. 6:
Protokoltilførsel vedrørende afholdte generalforsamlinger underskrives af
generalforsamlingens dirigent.
Stk. 7:
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær og menig.
Stk. 8:
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem der har stemmeret.
Stk. 9:
Bestyrelsen er på foreningens vegne berettiget til at optage lån til anvendelse i
overensstemmelse med foreningens formål.
§ 10: forpligtigelse
Stk. 1:
Foreningen forpligtes af 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Heraf skal det ene
medlem være formanden eller næst formanden.
§ 11: regnskabsår
Stk. 1:
Foreningens regnskabsår regnes fra d. 1-10 til d. 30-9.
Stk. 2:
Regnskabet revideres af 2 revisorer.
§ 12: opløsning af foreningen
6
VEDTÆGTER 2016
HAVEFORENINGEN BJØDSTRUP MOSE
Stk. 1:
Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling der er indkaldt med
dette formål for øje og når mindst halvdelen af foreningens eksisterende stemmer er
repræsenteret. Mindst 2/3 dele af de repræsenterede stemmer skal stemme for
opløsningen. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til opløsning
af foreningen, indkaldes med mindst 8 dage og højst 4 ugers varsel, til en ny
generalforsamling, som er beslutningsdygtig uden hensyn til de repræsenterede
stemmers antal. Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves dog, at mindst 2/3
dele af de repræsenterede stemmer, afgiver stemme for opløsning af foreningen.
Stk. 2:
Besluttes selskabets opløsning, skal der på samme generalforsamling vælges en
likviditetskomite, der på bedste måde søger at realisere selskabets aktiver og udlodder
eventuelt overskud til medlemmerne.
Øvrige ordensregler (læs § 3, stk. 4, nr. 1-8)
1:
Husk du har pligt til at holde rent ud for din have:
Have 1-15 skal holde hele grusvejen mod fællesområdet. Hvor der er naboer deles
ansvaret for grusvej og stier på midten. Parkeringspladser er fælles ansvar. Der skal
som minimum holdes 30 cm fra hækken mod alle sider. Mod mosen holdes fri passage
for gangsti ved egen have.
2:
Vandure
1:
2:
Hækkene skal klippes 2 gange årligt: inden d. 23-6 og d. 15-9.
Vandurene bliver aflæst, afprøvet og kontrolleret af bestyrelsen i de første 2 uger af
oktober. Derfor skal haver og vandure i dette tidsrum være tilgængelige, er de ikke det
vil der i stedet for aflæsning blive afregnet efter et gennemsnitsforbrug.
Efterregulering vil ske ved næste års aflæsning, hvis uret da er tilgængeligt.
Foreningens ansvar stopper ved og med haveloddets brønd. Placeres vandure
andetsteds end i brønden, er det havelejerens eget ansvar og for egen regning.
Vanduret skal placeres frostfrit, og installeres af en autoriseret vvs-installatør.
7