Brev til foreningens medlemmer

Til BETLEHEMS VENNERS medlemmer og bidragydere.
Rødding 1. februar 2016
Mitri Raheb og Oluf Palme Prisen
Den 29 januar 2016 modtog Mitri Raheb Oluf Palme prisen ved en ceremoni i Stockholm.
Det har vakt genlyd i Sverige og skabte megen debat, at Olof Palme-Prisen blev givet til den israelske journalist
Gideon Levy og den lutherske præst og teolog i Betlehem Mitri Raheb. Olof Palme-komitéen valgte i år at støtte
personer på begge sider af den israelsk-palæstinensiske konflikt, der ikke har opgivet håbet om, at der kan findes
nye veje ud af den blindgyde, som konflikten er endt i.
På foreningens hjemmeside ligger meget mere information om denne begivenhed udarbejdet af Peter Lodberg, og
en video med Mitri Rahebs tale til Oluf Palme komiteen er ligeledes tilgængelig der.
Samarbejde med Silkeborg Højskole
Jacob Eyermann, forstander for Silkeborg Højskole, henvendte sig på foranledning af en kronik i Kristeligt
Dagblad af Peter Lodberg til Betlehems Venner for at forhøre sig om et muligt fremtidigt samarbejde. NielsPeter og Vita havde møde med Eyermann. Silkeborg Højskole er en DANSK højskole, men var interesseret i
at optage to palæstinensiske studerende fra Dar al-Kalima på det lange kursus på deres internationale linje,
hvor der er 15 elever. Forslaget blev modtaget positivt af bestyrelsen, og støtten blev etableret. BV har
støttet med 30.000,00 kr., svarende til ½ ophold.
Et af årets bestyrelsesmøder blev afholdt på Silkeborg Højskole, hvor vi fik lejlighed til at møde de to unge.
Besøget der var en god oplevelse. Se yderligere på hjemmesiden.
De to unge er rejst tilbage til Betlehem. Fra Højskolens side har man givet udtryk for, at opholdet ikke
forløb helt så tilfredsstillende, som man kunne ønske sig, og har foreslået, at vi sammen stiller lidt skarpere
krav og afklarer forventninger endnu bedre til et eventuelt næste ophold. Bestyrelsen har besluttet at
springe støtten over i 2017, og alternativt, forsøge at sende to unge danske til et studieophold på Dar alKalima, og støtte dette projekt økonomisk. Spørgsmålet er, om vi udover den økonomiske støtte har
kapacitet til at gennemføre et sådan projekt. Det kræver yderligere overvejelser. Vi vil søge i vores netværk
og afdække, om der skulle være interesse herfor bl.a. hos studerende i det arabiske sprog.
Besøg fra Nuha Khoury planlagt til forår 2017
Det var planlagt, at Nuha Khoury, rektor for Dar al-Kalima College, skulle komme til Danmark efterår 2016.
Der var flere formål med besøget, dels af få et glimt af det lutherske Palæstina, at skabe relationer til
danske høj- og efterskoler og eventuelt gymnasier, hvor Nuha kunne holde foredrag gerne med udveksling
for øje. Diakoniuddannelsen, Teologi for lægfolk og Universiteterne var også tænkt ind. Mødet måtte
imidlertid skubbes til forår 2017, og så desværre endnu engang skubbes formentlig til 2018 på grund af
sygdom. Silkeborg Højskole er meget interesseret i at møde Nuha, og tilbyder, at hun kan bo der. Vita er
tovholder på besøget, og er i jævnlig kontakt med Nuha.
Støtte til studerende ved Dar al-Kalima 2016
I foråret meddelte bestyrelsen Nuha Khoury, at vi som sædvanlig gerne vil yde økonomisk støtte til to unge
studerende ved Dar al-Kalima College med 47.000,00 kr. til deling, under forudsætning af, at vi modtager
navne, en kort personlig og faglig beskrivelse af de to unge, samt fotos. Desværre har vi ikke modtaget
ansøgning, hvilket umiddelbart kan henføres til Nuhas svigtende helbred.
Luther året 2017 - 500 års jubilæum
Allerede i 2014 drøftede vi, hvorledes vi kunne være med til at markere Lutheråret 2017, særligt også fordi
Niels Henrik Arendt var formand for den danske komite til fejring af jubilæet.
Vi har siden arbejdet videre med ideer, og enedes om, at ville planlægge og søge gennemført en rejse til
Israel-Palæstina. En gruppe bestående af Vita Andreasen, Leif Vestergaard, Lone Dahl og Niels-Peter Lund
Jacobsen blev nedsat med Leif som tovholder. Formålet med rejsen er at skabe et varieret program
gennem besøg på de vigtigste steder, som får deltagerne til at se, lytte og lære og selv forholde sig til
situationen. Den lutherske kirke og Centret i Betlehem vil naturligt få fokus, og i den forbindelse kontaktede
vi Mitri Raheb, som har lovet at være tilstede under vores ophold der. Vi har fundet det vigtigt, at
deltagerne præsenteres for de unge palæstinenseres vanskelige forhold efter endt uddannelse og for Mitris
store engagement. Samtidig har vi ønsket, at man skal fornemme dagligdagen i Betlehem med de
begrænsninger, Muren lægger på menneskene der. Målgruppen for rejsen er præster, teologer, kirkefolk,
og medlemmer af Betlehems Venner – og naturligvis andre interesserede, hvis der var plads.
Fra generalforsamling til Årsmøde/Netværke – ny aktivitet
På generalforsamlingen i 2016 besluttede vi at omdøbe vores generalforsamling til årsmøde. For at skabe
grundlag for en endnu bedre dialog mellem deltagerne end hidtil, etablerede vi en ny aktivitet, hvor
bestyrelsens medlemmer stillede op enkeltvis rundt i salen for at give deltagerne mulighed for at få
uddybet bestyrelsens arbejde og komme med ideer samt drøfte forhold og spørgsmål af særlig interesse for
den enkelte. Denne proces faldt i god hos deltagerne, og det vil vi gentage igen i år.
Kirkeligt Palæstina Netværk: KFUM&K, Folkekirkens Nødhjælp og Betlehems venner
KPN planlægger at markere 50-års dagen for besættelsen i 1967 i samarbejde med Jøder for retfærdig fred.
Arrangementet skal finde sted i juni i år i København og er åbent for alle interesserede.
Samarbejde med Diakonhøjskolen
Diakonhøjskolens internationale afdeling tilbød atter i 2016 en friplads til en palæstinensisk studerende i 3
måneder. Vi støttede opholdet med 15.000 kr. til rejse og ophold. Nataly, en ung 21 årig studerende fra
University of Bethehems Businesslinje var på ophold i årets sidste 3 måneder. Dorte og Leif har begge
været meget involveret i samarbejdet med Diakonhøjskolen.
Palestine Marathon
Også i 2016 deltog Dorte som frivillig hjælper ved Palestine Marathon, som fandt sted for 4. år i træk. Dorte
besøgte adskillige organisationer bl.a. Kairos Palestines kontor, et rehabiliteringscenter i Bet Sahour for
børn, der har været i palæstinensisk fængsel o.a. Dette center gør et stort arbejde, men økonomien halter.
Dorte blev adspurgt direkte om hun havde mulighed for at finde donorer i Danmark. Dorte kunne
konstatere, at der var langt flere israelske soldater i gadebilledet i Jerusalem end tidligere.
Kairos Palestine
Atter i år udsendte Kairos Palestine deres Christmas Alert, et opråb til hver søndag i advent. I år handler alle
4 dele primært om de forhold, børn og ganske unge palæstinensere lever under med trusler, arrestationer
og fængsling udført af det israelske regime. Det er gribende og forfærdende læsning. Alle 4 afsnit ligger på
foreningens hjemmeside.
Troen og Imperiet – Mitri Raheb
I 2014 udgav Mitri Raheb bogen Troen og Imperiet. Bogen blev oversat til dansk og solgte godt. I
bestyrelsen talte vi om, at bogen ville være et særdeles velegnet grundlag for studiekredse. Knud Ove
Mandrup udarbejdede i den forbindelse en studieguide til brug herfor. Studieguiden ligger på foreningens
hjemmeside, og UNITAS hat lavet et link til materialet. Det var et stort og gennemarbejdet materiale, Knud
Ove producerede, og vi håber, det kan være nyttigt for flere.
Niels-Peter Lund Jacobsen
Formand for Betlehems Venner
Lone Dahl
Sekretær for Betlehems Venner