Hent - BO-VEST

Lejeaftale for fælleslokalet Kanalens Kvarter 138
Navn: ___________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________
Undertegnede lejet lokalet:__________________________________________
Og er indforstået med reglementet.
______ leje kr. 500,______ børnefest kr. 250,- - søndag til onsdag kl. 12.00 - 20.00 samt fredag og
lørdag kl. 10.00 - 17.00.
Lejebetalingen trækkes via den næstkommende huslejeindbetaling. Eventuelle andre
skyldige beløb såsom manglende rengøring, ødelagt service med mere trækkes
også via huslejen. Huslejetrækket bekræftes på en særskilt blanket.
Lokalet er til rådighed fra kl. 12.00 til kl. 10.00 følgende dag, medmindre andet er
aftalt med ejendomskontoret. Lokalet skal være afleveret ryddet og rengjort.
Under arrangementet SKAL døre og vinduer være lukket. Der skal tages hensyn til
de omkringboende. Der må ikke spilles musik efter kl. 23.00.
Det er ikke tilladt at opbevare indkøb (mad, vin, øl mv.) hverken før eller efter
lejetidspunktet.
Overtrædelse af reglementet medfører sanktioner.
Afdelingsbestyrelsen/ejendomskontoret vil tage stilling til overtrædelsen.
Ved gentagne eller grove overtrædelser kan karantæne blive aktuelt.
Tvivlsspørgsmål omkring rengøring eller afstemning af inventar afgøres af
afdelingsbestyrelsen/ejendomskontoret.
____________
Dato
____________________________________________
Lejers underskrift
Ordenreglement for fælleslokalet Kanalens Kvarter 138
Fælleslokalet kan huse 45 personer.
Følgende regler skal overholdes:
- Lokalet er til rådighed fra kl. 12.00 til kl. 10.00 følgende dag, medmindre andet
er aftalt med ejendomskontoret.
- Døre og vinduer skal være lukkede under arrangementet af hensyn til
naboerne.
Lokalet SKAL være ryddet og rengjort ved aflevering, det vil sige:
- Borde og stole skal være aftørret og opsat.
- Toiletter og køkken skal være rengjort, HUSK ovn og køleskab
- Gulve skal være fejet og VASKET.
- Al service skal være stillet på plads.
- Alle personlige ejendele skal være fjernet.
- Døre og vinduer skal være lukket og låst.
- Affald skal være anbragt i skraldemolokkerne på P-pladsen.
Planterne MÅ IKKE vandes hverken med øl, sodavand eller spiritus.
Såfremt der er skader eller mangler, meddeles dette til ejendomskontoret skrifteligt
og lægges i postkassen, Kanalens Kvarter 100 ud for P-plads.
Lejeren hæfter for ALLE opståede skader eller mangler. Betaling herfor opkræves via
næstkommende huslejeindbetaling.
Såfremt reglementet overtrædes, kan dette medføre udelukkelse.
Ved mangelfuld rengøring opkræves der kr. 500,- til dækning af udgifter.
Service skal stilles i de rigtige skabe. Såfremt der ikke umiddelbart kan optælles
opkræves kr. 200,- til dækning af udgifter.
OBS!!! Bemærk venligst, at det ikke er tilladt at benytte mobile diskoteker eller
lignende støjende musik.