Pleje af græs og naturarealer

Hvilke muligheder er der for
tilskud efter Operation Engsnarre
3 slags eksisterende 20- årig tilskud
• Ændret afvanding, tilsagn 9
• Pleje af græs og naturarealer, tilsagn 5
• Miljøvenlig drift af græsarealer, tilsagn 4
•
•
•
•
•
•
Grundbetaling – artikel 32
Vådområder
Pleje af græs og naturarealer
Hegning
Rydning
Scenarier
Grundbetaling på permanent græs
Aktivitetskrav: slåning inden 15. september eller afgræsning og
lavt plantedække inden 15. september (> 50 % af plantedækket
under 40 cm)
• 1. juni til 15. september skal arealet kunne slås eller
afgræsses (må ikke stå under vand)
• Tilsagn fra 2001 og 2002 er under artikel 32, de kan søge GB
selv om det er våde arealer (dog skal der sendes
dispensation ind om jordbrugsmæssig udnyttelse)
• Tilsagn fra 1997, 1998, 1999 og 2000, falder ud af
grundbetaling
Vådområder
• Lavbundsprojekter
• Natura2000 Hydrologiprojekter
• Kommunale Kvælstofvådområder
Landbrugspakken
•
•
•
•
•
De kollektive virkemidler
Kommunale vådområder – N og P
Lavbundsprojekter
Minivådområder
Skovrejsning
Vådområder
• 20 årige tilsagn
• Projekter hvor man fx opfylder grøfter og stopper dræn
• Der bliver tinglyst servitut (ikke mulighed for ny ordning efter 20
år)
• Artikel 32, hvis arealerne retmæssigt har fået GB støtte 2008
• MVJ-arealer: 1.800 kr/ha
• Natur 300 kr/ha
• Mulighed for at kombinere med Pleje af græs og naturarealer
Hvilke muligheder er der i et vådområde
• Frivilligt at deltage
• Kan det være en fordel….
Ansøgningsrunder i 2017
Natura2000 hydrologi: 4. august – 19. september 2017
Pleje af græs og naturarealer 2017
Forpligtigelse
Tilskud uden GB
Tilskud med GB
Afgræsning
2.600 kr./ha
1.650 kr./ha
Slæt
1.050 kr./ha
850 kr./ha
GB: Grundbetaling, alm. rettighed ca. 1.900 kr/ha med
den grønne støtte
Pleje af græs- og naturarealer kan søges indenfor:
• Indenfor de særlige Natura 2000-arealer (50 % areal
indenfor)
• Marker med en HNV-værdi > 5
• Gentegninger indenfor Natura 2000
• Marker der indgår i et Vådområdeprojekt (LDP)
Kravnsø og Hostrup Enge
Øst for Broeng
Pleje af græs og naturarealer
•
•
•
•
•
•
5 årige tilsagn
Minimum 2. ha
Ingen slæt 1. maj til 20. juni
Ingen brug af sprøjtemidler eller gødning
Ingen tilskudsfodring
Ingen jordbehandling
Hegning: hvad gives tilskud til?
Råd til gode oplevelser…
• 75 % af arealet skal ligge indenfor de særlige
Natura2000 områder
• Der må gerne være gammelt udslidt hegn på arealet
• Faste priser
– 1 og 2 trådet hegn 19 kr/m
– 3 og 4 trådet hegn 28 kr/m
– Mulepumpe 1.991 kr/stk
– Vandkar med flydere 2.000 kr/stk
• Der skal minimum etableres vand eller hegn på
arealet
• Skal opretholdes i 5 år
Rydning
Tilskud
Grundbetaling Uden grundbetaling
Grundbetaling
1.900 kr/ha
0
Pleje af græs og
naturarealer, afgræsning
1.650 kr/ha
2.600 kr/ha
Pleje af græs og
naturarealer, slæt
850 kr/ha
1.050 kr/ha
Hydrologi, MVJ
1.800 kr/ha
1.800 kr/ha
Lavbundsprojekt, MVJ
1.800 kr/ha
1.800 kr/ha
Vådområde, MVJ
1.800 kr/ha
1.800 kr/ha
Hegning, forberedelse til
afgræsning
Faste priser
Faste priser
Rydning
100 %
100 %
Scenarie: Afgræsning
Grundbetaling
Uden grundbetaling
Grundbetaling
1.900 kr/ha
0
Pleje af græs og naturarealer,
afgræsning
1.650 kr/ha
2.600 kr/ha
Hydrologi el lavbundsprojekt
1.800 kr/ha
1.800 kr/ha
I alt
5.350 kr/ha
4.400 kr/ha
Hegning
100 %
100 %
• Udbetalingsloft (uden GB): 3.375 kr
Scenarie: Slæt
Grundbetaling
Uden grundbetaling
Grundbetaling
1.900 kr/ha
0
Pleje af græs og naturarealer,
slæt
850 kr/ha
1050 kr/ha
Hydrologi el lavbundsprojekt
1.800 kr/ha
1.800 kr/ha
I alt
4.550 kr/ha
2.850 kr/ha
• Udbetalingsloft (uden GB): 3.375 kr
Spørgsmål ?