Research Danmark: Eksportbarometeret indikerer

Investeringsanalyse — generelle markedsforhold
6. februar 2017
Research Danmark
Eksportbarometeret indikerer lysere tider for dansk eksport



Danske Banks eksportbarometer steg yderligere i januar og ligger nu på 55,6 mod
55,2 i december. Dermed fortsætter de gode takter fra slutningen af sidste år ind
i 2017. Eksportbarometeret er på det stærkeste niveau siden foråret 2011 og
indikerer fremgang for dansk eksport.
PMI-indeks på Danmarks seks største
eksportmarkeder
Land
Tyskland
PMI (jan)
56,4
PMI (dec)
55,6
Kronen er blevet svækket lidt de seneste måneder, især som følge af styrkelsen af
dollaren. Det er gode nyheder for danske eksportvirksomheder oven på en lang
periode, hvor kronen er blevet styrket.
Sverige
62,0
60,2
Storbritannien
55,9
56,1
USA
55,0
54,3
Norge
51,4
51,6
Kina
51,0
51,9
Dansk vareeksport var stort set uændret i 3. kvartal, men over de seneste måneder
er eksportbarometeret steget ganske kraftigt, og det indikerer derfor fremgang i
4. kvartal, og det ligner en god start på det nye år.
Eksportbarometer
55,6
55,2
Danske Banks eksportbarometer steg til 55,6 i januar. Når eksportbarometeret ligger over
50, indikerer det en stigning i den økonomiske aktivitet på vores eksportmarkeder.
Eksportbarometeret skal ikke ses som en tillidsindikator, men giver et indblik i den helt
aktuelle udvikling i den økonomiske aktivitet på vores eksportmarkeder frem til og med
januar (læs mere om eksportbarometret i faktaboksen på næste side).
Det høje niveau for eksportbarometeret kommer på baggrund af stærke PMI-tal over en
bred kam, hvilket også afspejler det globalt bredt funderede opsving, vi ser for tiden.
Stigningen i januar var dog drevet af Danmarks to største samhandelspartnere, Tyskland
og Sverige.
Det seneste par år er kronen generelt blevet styrket – en tendens der fik et ekstra skub, da
pundet tog et ordentligt dyk i forbindelse med briternes beslutning om at forlade EU i juni
sidste år. Styrkelsen af dollaren har imidlertid trukket den anden vej på det sidste, og vi har
da også set et fald i den effektive kronekurs de seneste tre måneder, hvilket giver de danske
eksportvirksomheder en hjælpende hånd.
Dansk vareeksport var ikke prangende i de første tre kvartaler af 2016 – heller ikke når man
korrigerer for, at energieksporten har været faldende, men de seneste tal tyder faktisk på,
at der har været en bedring gennem 4. kvartal. Den kraftige stigning, vi har set i
eksportbarometeret på det seneste, lover da også godt for vareeksporten i 4. kvartal, og hvis
eksportbarometeret indikerer korrekt, kan eksporten også være med til at give dansk
økonomi en god start på 2017.
Kilde: Markit Economics, Danmarks Statistik og
Danske Bank
Eksportbarometeret indikerer
medvind for eksportvirksomhederne
Kilde: Markit Economics, Danmarks Statistik og
Danske Bank
Svækkelse af kronen på det seneste
Kilde: Danmarks Nationalbank
Analytiker
Bjørn Tangaa Sillemann
+45 45 12 82 29
[email protected]
Assisterende Analytiker
Mark Thybo Naur
[email protected]
www.danskeresearch.com
Research Danmark
Faktaboks: Danske Banks eksportbarometer
Eksportbarometret har historisk vist
pæn sammenhæng med
vareeksporten
Hvad indgår i Danske Banks eksportbarometer?

Danske Banks eksportbarometer er en sammenvejning af PMI-indeks fra Danmarks
største eksportmarkeder vægtet efter størrelse.

Danske Banks eksportbarometer dækker omkring 80 % af Danmarks samlede
vareeksport.
Hvordan skal Danske Banks eksportbarometer tolkes?

Hvis Danske Banks eksportbarometer er over 50, svarer det til øget aktivitet på
eksportmarkederne samlet set. Hvis Danske Banks eksportbarometer er under 50,
svarer det til lavere aktivitet. Hvis Danske Banks eksportbarometer er på 50, svarer
det til uændret aktivitet.

Uanset niveauet for Danske Banks eksportbarometer, så kan tallet dække over store
forskelle på tværs af de enkelte eksportmarkeder.
Kilde: Markit Economics, Danmarks Statistik og
Danske Bank
Kilde: Danske Bank
2|
6. februar 2017
www.danskeresearch.com
Research Danmark
Disclosure
Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af
Finanstilsynet.
Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser
har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks
Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan
kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens
Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske
Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede
regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne
modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller
kredittransaktioner.
Analytikernes erklæring
Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes
i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er
omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har
været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen.
Regulering
Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er
udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske
Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential
Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation
Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank.
Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger.
Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse
Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel
som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffes
ved henvendelse til analysens forfattere.
Risikoadvarsel
Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en
følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen.
Første offentliggørelsesdato
Se forsiden af denne analyse for første dato for offentliggørelse.
Disclaimer
Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen vil kunne underbygge
kortsigtede investeringsstrategier, som afviger fra bankens anbefalinger ifølge andre analysepublikationer.
Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle
instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke
noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget
ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens
datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner
i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder
derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke
investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er
tilknyttet. Denne publikation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA.
Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark
og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver
forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial
Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås
ved henvendelse til banken. Copyright © Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen,
som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse.
3|
6. februar 2017
www.danskeresearch.com