Vilkår i aftaler

Operation Engsnarre
Landboretskonsulent Per Vinther
Arealtyper
Ferske enge
Hede
Strand enge
Natura 2000-områder
Habitat og fuglebeskyttelse
Habitat+fuglebeskyttelsesområde
Habitatsområde
Vilkår i aftaler - dyrkningsfladen
1.
Vandspejl reguleres til 10 cm under terræn – generelle
opfattelse – først i 2002 i MVJ
2.
Vandspejl dog 30 cm under i perioden 15. maj til 15.
oktober – generelle opfattelse – først i 2002 i MVJ
3.
Arealer må ikke sprøjtes, gødskes, vandes omlægges m.v.
4.
Slæt ikke før den 25. juni
5.
Afgræsses - max. 0,8 eller 1,4 SK/ha
6.
Ingen vilkår til driften efter 20 år – men!
Vilkår i aftaler efter udløb
Den 1-årige undtagelsesregel:
1.
Ikke grundlag i bekendtgørelsen for 1997 for aftaler
indgået i 1997/1998.
2.
Grundlag i bekendtgørelser fra 1998-2002 - § 34 eller § 44
- Ribe Amt gør ikke brug af den 1-årige undtagelsesregel i
MVJ-aftaler
3.
Fra 2003 står følgende i bekendtgørelsen:
I tilsagn om tilskud fastsættes, at den særlige naturtype og
tilstand, der dannes som følge af den særlige driftsform, der
gennemført i medfør af tilsagnet ikke er omfattet af den 1-årige
undtagelsesregel.
Vilkår i aftaler – efter udløb
Frem til 2002 gælder undtagelsesreglen – 1-års reglen
1.
Samme drift som blev praktiseret for før indgåelse
af MVJ-aftaler
2.
Omfattende – omlægning, gødskning, sprøjtning,
slæt og afgræsning
3.
For arealer i beliggende i Natura 2000-områder
kræves dog anmeldelse efter § 19 b
(fuglebeskyttelsesudpegning):
Opdyrkning – dog ikke §3 ved indgåelse af aftaler
Græsningsintensitet
Ophør med græsning eller høslæt
Ændring i anvendelsen af husdyrgødning
Vandløb – herunder Vandløbsloven/regulering – ej erstatning??
4.
Erstatning – herunder år MVJ- aftaler fra 2003
5.
Tilladelse efter Vandløbsloven er ikke tidsbegrænset
Vilkår i aftaler - vandløb
1. Bygningsværker
1.
2.
3.
4.
5.
Stryg
Lerpropper
Stemmeværker
Lukning af grøfter
Vandløbsstryg
Vilkår i aftaler - vandløb
1.
Hvordan med bygningsværker
1.
Holder fast, i at vedligehold ikke er lodsejers ansvar
2.
Holder fast i, at NS ikke har tinglyst adkomst på lodsejers bedrift for vedligehold
3.
Holder fast i, at bygningsværker ikke må fjernes ved aktivt indgreb
4.
Holder fast i, at drift omkring opstemnings-praksis ikke er lodsejersansvar
5.
Holder fast i, at der er udfordringer i forhold til Vandløbsloven
6.
Holder fast i, at der er udfordringer i forhold til kommunerne i forbindelse
Naturplaner (N-2002 områder)
7.
Holder fast i, at der kan være udfordringer lodsejere imellem
8.
Holder fast i, at naturen/vandløbene er dynamiske – mod nye tilstande