5837/17 jn/LA/ipj 1 DG G 2B 1. Den 6. januar 2017 sendte

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 7. februar 2017
(OR. en)
5837/17
Interinstitutionel sag:
2016/0417 (NLE)
FISC 29
ECOFIN 59
I/A-PUNKTSNOTE
fra:
til:
Generalsekretariatet for Rådet
De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/Rådet
Komm. dok. nr.:
5087/17 FISC 1 - COM(2016) 833 final
Vedr.:
Udkast til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af
gennemførelsesafgørelse 2013/677/EU om bemyndigelse af Luxembourg
til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv
2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem
– Vedtagelse
1.
Den 6. januar 2017 sendte Kommissionen Rådet ovennævnte forslag til Rådets
gennemførelsesafgørelse. Dette forslag har til formål at bemyndige Luxembourg til fortsat at
momsfritage momspligtige personer med en årlig omsætning under en vis tærskel samt at
hæve denne tærskel fra 25 000 til 30 000 EUR.
2.
Fiskalråderne og -attachéerne tilsluttede sig på mødet den 20. januar 2017 udkastet til
gennemførelsesafgørelse i dok. 5087/17 FISC 1 med to ændringer, der har til formål at
muliggøre anvendelse med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2017.
5837/17
jn/LA/ipj
DG G 2B
1
DA
3.
De Faste Repræsentanters Komité opfordres derfor til at henstille til Rådet, at det:
–
som A-punkt på dagsordenen for en kommende samling vedtager ovennævnte
gennemførelsesafgørelse, sådan som den efter jurist-lingvisternes endelige udformning
foreligger i dok. 5470/17 FISC 21 ECOFIN 28
–
tilslutter sig offentliggørelse af ovennævnte gennemførelsesafgørelse i EU-Tidende.
5837/17
jn/LA/ipj
DG G 2B
2
DA