kurser - NIKKB

K I R O P R A K TO R E R N E S V I D E N S C E N T E R
KURSER
FORÅR 2017
NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK
OG KLINISK BIOMEKANIK
NIKKB EFTERUDDANNELSE FORÅR 2017
Indhold
Kursuskategorier
Forord.............................................................................................................3
De forskellige kursuskategorier dækker over kursusformer
og -metoder som beskrevet her og er angivet med
disse farver:
Den vanskelige patient............................................................................4
Børn i praksis................................................................................................6
NY VIDEN: Typisk foredrag
Forskeraften.................................................................................................8
DIAGNOSTIK: Typisk foredrag og
få workshops
Webinar: Dermatologi..............................................................................9
BEHANDLING: Korte teoretiske oplæg og
intensiv workshop
Strategisk forretningsudvikling ..........................................................10
TRÆNING: Korte teoretiske oplæg og
intensiv workshop
Gonstead Seminar...................................................................................12
Pilates and Chiropractic practice....................................................... 14
KOMMUNIKATION: Typisk intensiv
workshop
Introduction to the Pilates Apparatus............................................. 15
LEDELSE: Kombineret teori og
workshop
Dorte Bladt ............................................................................................... 16
Z-Health...................................................................................................... 17
KLINIKPERSONALE: Kombineret teori og
workshop
Roadshow.................................................................................................. 18
Kursusbestemmelser.............................................................................. 19
Layout Tryk Oplag Fotos © NIKKB
Redaktion > Rie Castella Toftgaard
Orla Lund Nielsen
2
>
>
>
>
STEP, step.dk
Print & Sign, Syddansk Universitet
700 stk.
dreamstime.com og123rf.com
Kære kiropraktorer
Tak for den store deltagelse i årets Faglige Kongres i Aarhus. To dage
med faglig fordybelse, kollegial sparring og social hygge. Vi håber,
I nød det ligeså meget som os.
Dette forår har vi planlagt spændende kurser, der spænder vidt i indhold,
form og kursuskategorier. Følgende kursuskategorier dækkes i forårets
efteruddannelsestilbud: Ny viden, Diagnostik, Behandling, Træning,
Kommunikation, Ledelse. Vi håber, I vil finde interesse heri. Idet vi har
fået rigtig fin respons på vores tidligere webinarer, fortsætter vi med
denne form. Vi har til foråret planlagt et webinar omkring dermatologi.
Vi ønsker fortsat at ud­byde relevante emner og oplæg på denne måde,
så hvis I har ideer hertil, er I velkomne til at kontakte os.
Ud over vores Faglige Kongres så har dette efterår også stået på
overenskomstforhandlinger mellem DKF og regionerne. En overenskomstforhandling, hvor der blandt andet også har været fokus på
efteruddannelse af de danske kiropraktorer.
Overenskomstens parter er nået frem til, at der i den nye overenskomstperiode skal indsamles viden igennem et registreringsmodul for efteruddannelsen. Når dette registrerings­
modul er
etableret og data er indsamlet, så vil de egentlige rammer omkring
systematik og opfølgning udvikles.
Foråret byder også på det nye arrangement ”Forskeraften”. Forsker­
aften er et arrangement, hvor vi indbyder alle jer klinikere til at mødes
og høre hvilke projekter, forskerne her på NIKKB/SDU arbejder med.
Det bliver en aften med input, dialog og rig mulighed for spørgsmål.
Vi glæder os til at møde jer derude til alle kurserne.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til jer alle.
Dette betyder altså at efteruddannelse for danske kiropraktorer i
fremtiden vil blive et mere fast og systematisk element i den enkelte
kiropraktors faglige udvikling, som vi glæder os til at udvikle og
deltage i.
Anette Ravn Nørregaard, Rie Castella Toftgaard
og Nanna Sønderkær Meyer
3
NIKKB EFTERUDDANNELSE FORÅR 2017
Den vanskelige patient
Hvad er en personlighedsforstyrrelse, hvilke typer
findes der, og hvordan kan de påvirke et menneskes
opfattelse af sig selv og af dig som behandler?
INTRODUKTION:
Behandlingsmødet med mennesker, der har en personlighedsforstyrrelse eller afvigende personlighedstræk, kan stille store krav til
dig som professionel behandler. Vi kender dem alle fra klinikkens
hverdag, og de fylder ofte meget i kalenderen: Personen som skiller
sig ud fra de mange andre, vi ser i dagligdagen. Personen som
reagerer anderledes på din behandling og på det du siger og det
du gør, end du ellers har erfaring for.
På kurset vil du blive præsenteret for de forskellige typer person­
lighedsforstyrrelser og få viden om og inspiration til, hvordan du
i disse situationer skaber det gode behandlingsmøde.
INDHOLD:
At have en personlighedsforstyrrelse betyder for mange, at deres
evne til at aflæse og forstå andres følelsesmæssige tilstand er
påvirket, ligesom det at håndtere grænser mellem dem selv og
andre bliver påvirket. Derfor er det vigtigt, at du i dit møde med
dette menneske er opmærksom på, hvordan du skaber den
bedst mulige ramme for mødet mellem jer.
Det handler om at kunne genkende tegn på personlighedsforstyrrelser, eventuelle forsvarsmekanismer og tillidsproblematikker,
og om at kunne bruge denne viden til at skabe et konstruktivt
behandlingsforløb.
Der vil være fokus på:
a) Rammesætning
b) Forventningsafstemning (den psykologiske kontrakt)
c) Konkrete redskaber til dialogen
d) Opmærksomhedspunkter til dig som professionel behandler
MÅL:
Formålet med kurset er at gøre dig i stand til at etablere den bedst
mulige ramme for samarbejdsmødet mellem dig og et menneske med
en personlighedsforstyrrelse eller personlighedsforstyrrende træk.
Du vil få indblik i, hvad personlighedsforstyrrelser er, og hvordan de
På kurset vil du blive præsenteret for de forskellige typer for
personlighedsforstyrrelser med fokus på symptomer og redskaber,
der tager højde for de udfordringer, forstyrrelsen kan udgøre i et
samarbejde.
4
NIKKB EFTERUDDANNELSE FORÅR 2017
FAKTA
SPROGDansk
UNDERVISER
Annette Friis
KURSUSLEDER
Anette Ravn Nørregaard
ANTAL DELTAGERE25
KURSUSKATAGORI
Kommunikation
DATO OG TID
Lørdag 4. februar 2017 kl. 10 -17
STEDVartov
Farvergade 27
1463 København K
kan påvirke et menneskes opfattelse af sig selv, dig og omverdenen,
og det vil blive koblet til hvordan du bedst forholder dig, så du
sikrer en professionel og respektfuld kontakt og bliver i stand til at
fastholde dine egne grænser.
FORM:
Formen vil være inkluderende og veksle mellem vidensformidling,
diskussioner i plenum og gruppearbejde eventuelt med caseplays.
UNDERVISER:
Annette Friis, Erhvervspsykolog og tilknyttet Psykiatrifonden.
5
PRIS
TILMELDING
Kursus DKK 2.200,Kursusprisen er inkl. forplejning i
løbet af dagen.
KOMPENSATION
Kurset udløser IKKE kompensation
Senest 1. januar 2017
NIKKB EFTERUDDANNELSE FORÅR 2017
Børn i praksis
trivsels- og udviklingsmæssige forhold, som er helt særlige for
denne patientgruppe.
Et inspirerende kursus hvor der gåes i dybden med
tilstande og vilkår, som kan få stor betydning for
de børn, der ses i praksis
INDHOLD:
Kurset vil komme omkring følgende emner. Der vil være god mulighed for diskussion af emnerne undervejs.
INTRODUKTION:
I foråret 2016 afholdt NIKKB for første gang et kursus med børne­
læge Olav Bennedbæk om børns trivsel. Kurset var en stor succes,
og emnet blev dækket bredt og præsenteret med stor entusiasme
og åbenhed. NIKKB er derfor glade for at kunne udbyde et nyt
kursus med Olav Bennedbæk i foråret 2017.
Dårlig søvn: Hvad betyder dårlig søvn for børn i forskellige aldersgrupper? Hvad er dårlig søvn, og hvilke følgevirkninger kan det
have? Gennemgang af forskellige årsager til dårlige søvnmønstre
for de forskellige aldersgrupper.
Når kiropraktorer ser børn i praksis, er det andre faktorer og tilstande,
som kan være afgørende for udbyttet af vores behandling. Dette
kursus vil sætte fokus på nogle af de problemstillinger, herunder
Adfærdsproblemer: En mere dybdegående præsentation af
adfærdsproblemer hos børn. Hvad er det, man skal være særligt op-
6
NIKKB EFTERUDDANNELSE FORÅR 2017
mærksomme på ved disse børn? Der ses nærmere på grænse­fladen
mellem normal aldersrelateret adfærd og et adfærdsproblem.
FAKTA
SPROGDansk
Puberteten: Hvad sker der endokrinologisk og fysiologisk i puber­
teten, og hvordan kan disse forandringer have relation til musku­
loskeletale gener? Hvad skal man som behandler være særligt
opmærksomme på ved børn i puberteten?
Børn og seksualitet: Hvad er normal og ikke normal adfærd?
Hvad gør man, hvis man får mistanke til, at der foregår noget
på­faldende i familien?
UNDERVISER
Olav Bennedbæk
KURSUSLEDER
Nanna Sønderkær Meyer
ANTAL DELTAGERE35
KURSUSKATAGORIDiagnostik
Børn og genetik: De hyppigste syndromer og genetiske årsager
til specifikke symptomer og lidelser. Hvad vil de næste 10 år bringe
på det genetiske område.
Kost: Nyeste viden om vitaminer og mineraler til børn og unge.
Spiseproblemer og spiseforstyrrelser, inklusiv anoreksi.
SCM ruptur: På foranledning af et specifikt ønske fra kursus­
deltagerne på sidste kursus: Hvordan behandles SCM ruptur bedst.
Har kiropraktoren en rolle at spille i den sammenhæng?
MÅL:
Kursisterne vil få viden om tilstande og vilkår, som kan have stor
betydning for de børn, som ses i praksis, og dermed også for
udbyttet af vores intervention.
FORM:
Forelæsning og gennemgang af kliniske kasuistikker.
UNDERVISER:
Olav Bennedbæk, Børnelæge.
Speciallægepraksis i 21 år og har undersøgt over 21.000 børn og
unge samt voksne for bl.a. astma, allergi, eksem, ADHD, Asperger,
Epilepsi, hovedpine, mavepine, kolik, dårlig trivsel med videre.
7
DATO OG TID
Fredag 3. marts 2017 kl. 15-19
Lørdag 4. marts 2017 kl. 9-16
STED
Hotel Vejlefjord
Sanatorievej 26, 7140 Stouby
PRIS
Kursus DKK 2.900,Kursusprisen er inkl. forplejning i
løbet af dagen.
Enkeltværelse DKK 1.105,Dobbeltværelse pr. pers. DKK 853,Middag inkl. vin og kaffe DKK 660,-
TILMELDING
Senest 27. januar 2017
KOMPENSATION
Kurset udløser IKKE kompensation
NIKKB EFTERUDDANNELSE FORÅR 2017
NIKKB’s forskeraften – ”mød giraffen”
og Sverige. Resultaterne stammer både fra interviews med nordiske
kiropraktorer og en stor spørgeskemaundersøgelse fra alle tre lande.
Mød og hør forskere fra NIKKB og SDU holde oplæg
om interessante projekter
MÅL:
Forskeraftenens formål er at give interesserede klinikere indblik i
de projekter, der arbejdes med på NIKKB og SDU samt bygge bro
imellem ny viden, forskning og den kliniske hverdag.
INTRODUKTION:
Vil du høre om hvilke emner og projekter, forskerne på NIKKB og
SDU arbejder med? Er du interesseret i, om nogle af disse projekter
har eller får betydning i din kliniske hverdag? Vil du have mulighed
for at kunne stille spørgsmål og få uddybet nogle af disse projekter
og resultater? Så er denne aften noget for dig.
FORM:
Oplæg med rig mulighed for spørgsmål og dialog.
INDHOLD:
Til denne forskeraften vil tre forskere give dig et indblik i de
projekter, de arbejder med, hvilke resultater, der forelægger, og
hvilken betydning det har for dig som interesseret kliniker. Efter
hvert oplæg er der mulighed for at stille uddybende og afklarende
spørgsmål til forskerne.
UNDERVISERE:
Lise Hestbæk, Seniorforsker NIKKB, Lektor SDU, Kiropraktor
Erik Poulsen, Postdoc SDU, Kiropraktor
Mette Jensen Stochkendahl, Seniorforsker NIKKB, Kiropraktor
FAKTA
Aftenens program er som følgende:
18.00-18.30: Velkomst og sandwich
18.30-19.00: Oplæg 1 + spørgsmål
19.00-19.30:
Oplæg 2 + spørgsmål
19.30-20.00:
Kaffe og kage
20.00-20.30:
Oplæg 3 + spørgsmål
20.30-21.00:
Afrunding/tak for i aften
SPROGDansk
UNDERVISERE
Lise Hestbæk, Erik Poulsen og
Mette Jensen Stochkendahl
KURSUSLEDER
Rie Toftgaard
ANTAL DELTAGERE100
De tre forskere og deres emner præsenteres kort her:
Lise Hestbæk:
Lise vil fortælle om sine projekter, der omhandler børn, bevægelse
og Muskuloskeletal sundhed. Der vil både være resultater baseret
på registre og på de store interventionsstudier i Svendborg.
Erik Poulsen:
Erik vil fortælle om hvad der sker på hofteområdet i den yngre
befolkningsgruppe: Femoroacetabular impingement og den
forskningsmæssige og kliniske udvikling relateret til diagnostik,
behandlingsmuligheder og prognose.
Mette Jensen Stochkendahl:
Mette vil fortælle om det fælles nordiske kiropraktorprojekt, der
handler om kiropraktorernes håndtering af deres patienters sygefravær og sammenligner forhold i og resultater fra Danmark, Norge
KURSUSKATAGORI
Ny viden
DATO OG TID
Torsdag 23. marts 2017 kl. 18-21
STED
SDU, lokale O100
Campusvej 55, 5230 Odense M
PRIS
DKK 200,-
TILMELDING
Senest 20. februar 2017
KOMPENSATIONKurset udløser IKKE kompensation
8
NIKKB EFTERUDDANNELSE FORÅR 2017
Webinar: Dermatologi
Er du opdateret på symptomer, kendetegn og
udredning af de hyppigste hudsygdomme? Her er
muligheden for på en time at blive ledt igennem,
hvad der rører sig i dermatologiens verden.
INTRODUKTION:
Kiropraktorer har en lang tradition for, som en naturlig del af den
objektive undersøgelse, at se folk i afklædt tilstand. Det giver derfor
god mening, at man ikke bare er god til at vurdere kroppen bio­
mekanisk ved inspektion, men også er knivskarp til at registrere
ændringer på og af huden. Med sine knap 2m2 er huden menneskets
største organ, og den kan være en sladrehank for begyndende eller
underliggende sygdom, som kan være en vigtig brik til at stille den
rigtige diagnose og for korrekt videre henvisning og behandling.
INDHOLD:
Dette webinar vil omfatte en gennemgang af nogle af de mest
almindelige hudsygdomme med det formål at kunne skelne
almindelige hudforandringer, som ikke har større betydning, fra de
mere alvorlige, hvor man må råde patienten til at søge læge. Kurset
vil præsentere både smitsomme hudsygdomme og hudsymptomer,
som kan indikere, at der findes underliggende, alvorlige lidelser f.eks.
binde­vævslidelser eller maligne lidelser. Du vil også introduceres til
at skelne mellem forskellige typer af hudtumorer, både de benigne,
de maligne og de, der er under forandring. Du vil blive opdateret
på de kendetegn, der skal vække mistanke om malignitet og underliggende sygdom i bevægeapparatet samt de forandringer, som er
almindelig udbredte og helt benigne.
FAKTA
SPROG
Dansk
UNDERVISER
Niels Kren Veien
KURSUSLEDER
Anette Ravn Nørregaard
ANTAL DELTAGERE50
KURSUSKATAGORIDiagnostik
MÅL:
Formålet med webinaret er at gøre dig som kiropraktor skarp i
forhold til at opdage, hvornår en hudforandring har betydning
eller ej for patienten.
DATO OG TID
Tirsdag 4. april 2017 kl. 20.30-21.30
STEDOnline
FORM:
Webinar
UNDERVISER:
Niels Veien, Speciallæge i dermatologi.
9
PRIS
Kursus DKK 500,-
TILMELDING
Senest 28. februar 2017
KOMPENSATION
Kurset udløser IKKE kompensation
NIKKB EFTERUDDANNELSE FORÅR 2017
Strategisk forretningsudvikling
INDHOLD/MÅL:
Kurset giver dig konkrete værktøjer til, hvordan du kan kortlægge, forstå
og forandre din forretningsmodel, ligesom du får konkrete værktøjer
til den svære øvelse, det er at komme fra strategi til faktisk handling.
Kurset til klinikejeren (eller den kommende
klinik­ejer), som ønsker et overskueligt og
effektivt værktøj til at udvikle sin virksomhed
Konkret får du blandt andet følgende viden:
• Et unikt visuelt strategisk overblik over forretningsmodellen via metodikkerne i Business
Model Generation
• Overblik over hvilke muligheder og trusler
der findes i din omverden, samt hvordan du
kan bruge disse aktivt til at forandre
din forretningsmodel
• Konkrete værktøjer til hvordan man kan
skabe en portefølje
af strategiske initiativer,
så­ledes at man kan komme fra ord
til handling
• Viden om hvordan du
via et simpelt billede
kan kommunikere din
strategi- og handlingsplan til medarbejdere,
banker og andre samarbejdspartnere
INTRODUKTION:
Har du en forretningsmodel for din virksomhed? Har du overblik
over klinikkens nøgleressourcer, indtægtsstrømme, kundeseg­
menter, og hvordan klinikkens forretningsmodel spiller sammen
med tendenser i samfundet? Behovet for at omstille og forny sin
forretningsmodel er større end nogensinde. Men hvad er en forretningsmodel egentlig, og hvordan skaber, forstår – og ikke mindst
forandrer – man sin egen forretningsmodel?
Er der behov for at have en klar strategi, når man har en kiropraktisk
klinik, og hvordan får man egentlig armene omkring en strategiproces
i en travl hverdag, hvor det ellers er patienterne, der er i fokus?
Hvis nogen af ovenstående spørgsmål vækker din interesse og
nysgerrighed – og ønsker du et effektivt, visuelt og intuitivt værktøj
til at kunne forstå og forandre din forretningsmodel – så er dette
kursus det HELT rigtige for dig.
Med udgangspunkt i den meget populære strategibog, Business
Model Generation, som er solgt i over 1,3 mio. eksemplarer i hele
verden, får du et visuelt koncentrat over forretningsmodeller,
der vil skabe overblik i din egen klinik.
FORM:
Undervisningsformen
vil være en kombination af indlæg, diskussioner, gruppedrøftelser
samt case-arbejde, der
tager udgangspunkt i
Underviseren har bred erfaring med forretningsudvikling og har
præsenteret værkøjet i mange forskellige sammenhænge bl.a.
for en stor gruppe tandlæger med egen praksis.
Det bliver et fantastisk kursus for dig der gerne vil noget mere …
10
NIKKB EFTERUDDANNELSE FORÅR 2017
FAKTA
SPROGDansk
en kiropraktisk klinik. Kursusdeltagerne får således lov til at arbejde
hands-on med modeller og teorier, som kan an­vendes i egen klinik.
Kurset er bygget op omkring en hel dags kursusundervisning, samt
et efterfølgende udviklings-lab på 4-5 timer en eftermiddag/aften,
hvor man får hjælp og inspiration til udvikling af egen forretningsmodel og strategiplan.
UNDERVISER
Christel Piron
KURSUSLEDER
Nanna Sønderkær Meyer
MÅLGRUPPE
Alle klinikejere eller kommende
klinikejere
• Som forberedelse til kurset anbefaler vi, at du læser bogen
Business Model Generation, som du vil få tilsendt forud for kurset,
og som er indeholdt i kursusprisen.
UNDERVISER:
Christel Piron arbejder som professionel bestyrelsesformand og har
siddet i mere end 25 bestyrelser i både Danmark, Norge og Sverige.
Christel har tidligere været director i PwC’s afdeling for strategisk
forretningsudvikling, hvor hun har hjulpet adskillige virksom­heder
af forskellige størrelse og industri med at få armene omkring den
svære og tidskrævende strategiproces.
ANTAL DELTAGERE
Minimum 15
Maximum 25
KURSUSKATAGORI
Ledelse
DATO OG TID
Lørdag 22. april 2017
kl. 9.30-17.00
Opfølgning på udviklings-labs,
en af dagene vælges:
• Region Midtjylland: 16. maj 2017
kl. 17-21
• Region Hovedstaden: 17. maj 2017
kl. 17-21
Tidligere har Christel været adm. direktør i 10 år i en ventureog kapitalfond i Life Science Branchen – og har således
arbejdet med strategi og forretningsudvikling i praksis i
mange år.
Christel er en erfaren foredragsholder og key
note speaker indenfor emnerne strategisk forretningsudvikling samt praktisk
bestyrelses­arbejde i mindre og mellemstore virksomheder.
11
STED
Kursusdag: SDU, Campusvej 55,
5230 Odense M
Udviklings-labs annonceres senere.
PRIS
Kursus DKK 6.500,Kursusprisen er inkl. forplejning i
løbet af dagen.
TILMELDING
Senest 3. marts 2017
KOMPENSATION
Kurset udløser IKKE kompensation
NIKKB EFTERUDDANNELSE FORÅR 2017
Gonstead Seminar of Chiropractic
Kom og bliv inspireret af 2 dygtige undervisere
– der vil introducere og forfine din behandlings­
teknik med afsæt i Gonstead systemet
INTRODUKTION:
Gonstead approaches specific case management and adjusting
procedures from pediatric adjusting to geriatric adjusting and
everything in between, plus extremity adjusting and analysis.
INDHOLD:
“Always suspect a neuritis first.” C. S. Gonstead. Case specific approach
to anything and everything that will ever enter your office. Over 300
years of combined clinical experience will be passed along to those
in attendance that will give everyone the confidence to properly
handle all clinical presentations: Nutrition, exercise and how to
educate patients on activities of daily living for those interested in
maximizing patient potential and increasing your referral base.
Kiropraktor Susanne Lynge:
Jeg er meget begejstret for Gonstead systemet og har udelukkende brugt denne teknik gennem mine 30 år i praksis.
Det er en meget specifik behandlingsteknik, der kan tilpasses enhver patient. Jeg kan blandt andet rigtigt godt lide, at
der kun laves begrænset rotation under nakkebehandling,
at der lægges meget vægt på sammenhænge mellem
bækken, ryg og nakkeproblemer, altså ”Full Spine Care”, og
at hvis udført rigtigt er behandlingen smertefri. Gonstead
teknik kan benyttes i sin grundform af begyndere, men kan
også udbygges med detaljer og finesse, hvilket kan være
altafgørende for patientens resultat.
MÅL:
To improve our ability to find and correct the primary dysfunctional
segment while providing the patient with information to maintain
and expedite their healing potential.
FORM:
Lecture and hands-on workshop and demonstrations.
UNDERVISERE:
W. John Cox, D.C.
A second generation Chiropractor, Dr. Cox is the seventh member
of his family to pursue a life in the chiropractic profession.
He graduated from the University of Wisconsin – Madison in 1978.
He graduated from Palmer College of Chiropractic in the spring of
1982 and immediately set up a private practice in Barrington, Illinois,
where he continues to practice today. In 2002 Dr. Cox completed an
Faget kiropraktik er baseret på videnskab og teori og er
samtidig et håndværk. Kurset vil give dig en mulighed for at
få fingrene i ”håndværket” og teorierne bag denne teknik.
Underviserne afholder hvert år kurser i hele verden.
12
NIKKB EFTERUDDANNELSE FORÅR 2017
honorary degree in Chiropractic Philosophy through Palmer College
and became a member of the Legion of Chiropractic Philosophy
and went on to receive a Diplomate in Philosophical Chiropractic
Standards. As well as maintaining a full-time practice, Dr. Cox has
been a staff member of the Gonstead Seminar of Chiropractic since
1982. In 1999, Dr. Cox purchased the Gonstead Seminar and con­
tinues to teach as well as direct a management staff of 3 along with
a teaching staff of 11 instructors specializing in the Gonstead System
of Chiropractic care.
FAKTA
Bill E. Droessler, D.C.
Dr. Droessler is currently in his 40th year of practice and enjoys it
more than ever. His daily goal is to help his patient’s lives become
better with chiropractic adjustments. In addition to full time
practice, he is an instructor at the Gonstead Seminar of Chiropractic.
Several times a year he lectures together with the seminar staff on
the Gonstead System throughout the USA, Europe, Australia, and
Japan. He practiced with Dr. Gonstead at the Gonstead Clinic of
Chiropractic for two years and has taught at the Gonstead Seminar
of Chiropractic for 22 years.
SPROG
Engelsk
UNDERVISERE
W. John Cox, D.C.
Bill E. Droessler, D.C.
KURSUSLEDER
Oplyses senere
ANTAL DELTAGERE
Max 30
KURSUSKATAGORI
Behandling
DATO OG TID
Fredag 12. maj 2017 kl. 10-17
Lørdag 13. maj 2017 kl. 9-16
STEDSDU, Færdighedslaboratoriet,
Campusvej 55, 5230 Odense M
INDKVARTERING
Hotel Knudsens Gaard
PRIS
Kursus DKK 4.600,
Kursusprisen er inkl. forplejning i
løbet af dagen.
W. John Cox
Bill E. Droessler
13
Enkeltværelse DKK 825,Dobbeltværelse pr. pers. DKK 515,Middag inkl. vin og kaffe DKK 675,-
TILMELDING
Senest 31. marts 2017
KOMPENSATION
Kurset udløser IKKE kompensation
NIKKB EFTERUDDANNELSE FORÅR 2017
Pilates and Chiropractic practice
FAKTA
SPROGEngelsk
UNDERVISER
Beth Shrum
KURSUSLEDER
Annonceres senere
ANTAL DELTAGEREMax 20
KURSUSKATAGORITræning
Introduction to Pilates and it’s benefits to
chiropractic patients
INTRODUKTION:
Pilates offers a large realm of safe and functional movement opportunities to rebuild an imbalanced system. In this course, we will
draw emphasis on Pilates’ history, techniques and an integration of
the Pilates based mat exercises beneficial to the general chiropractic
patient population. Proprioceptive awareness, understanding the
essentials of proper deep core engagement and development of
postural integrity and strength are just a few of the many aspects
to be covered in this course.
DATO OG TID
Lørdag 10. juni 2017 kl. 10-17
Søndag 11. juni 2017 kl. 9-15
STED
Rygcenter Midtvest
Dalgas Alle 2, 7400 Herning
INDKVARTERING
Hotel Corona
Enkeltværelse DKK 725,Dobbeltværelse pr. pers. DKK 465,Kun få værelser til rådighed
PRIS
Kursus DKK 2.800,Prisen er inkl. forplejning på dagen
TILMELDING
Senest 28. april 2017
KOMPENSATION
Kurset udløser IKKE kompensation
MÅL:
To educate an effect means of structural integrity and safe movement
protocol utilizing the Pilates based methodology and exercise system.
INDHOLD:
Pilates offers the body and mind an opportunity to re-educate old
habitual musculoskeletal patterns into new ones. We will look at how
to provide safe and effective Pilates exercises for the chiropractic
patient to support a stronger and more reliable structural foundation.
FORM:
Theory and movement workshop.
UNDERVISER:
Beth Shrum
14
NIKKB EFTERUDDANNELSE FORÅR 2017
Introduction to the Pilates Apparatus
Introduction to Pilates apparatus and it’s benefits
to chiropractic patients
INTRODUKTION:
The Pilates Reformer and Cadillac apparatus system has been a
recognizable form of supportive movement therapy for many years.
In this course, we look at the ingenious spring system and how it
benefits the body, multiple exercises targeting all muscles groups
and development of therapeutic protocol for safely and effectively
rehabilitating the chiropractic patient population.
INDHOLD:
Pilates Apparatus provides a plethora of exercises to offer a large
cliental base with multiple ailments. We will dive into this spring
system to share the incredible opportunities the equipment has
to offer the practitioner and their patient.
MÅL:
To educate the practitioner and their patients a safe and effective
movement therapy utilizing the spring based systems of the
Reformer and Cadillac.
FORM:
Theory and movement workshop
UNDERVISER:
Beth Shrum has been in the movement and bodywork field for over
20 years. Her professional ballet career was the catalyst for exploring
multiple modalities of healing with an emphasis on Pilates. She
developed Full Circle Pilates Integrative Training to inspire and
certify practitioners to understand recognize and educate clientele
in proper movement mechanics and functional mobility to achieve
balanced development of one’s musculo-skeletal system. She currently is finishing her advanced training after certifying in basic and
intermediate, P-DTR, Proprioceptive Deep Tendon Reflex, developed
by Dr. Jose Palomar; a cutting edge modality which recognizes
neuro-receptor dysfunction in the software of the body, not the
hardware.
FAKTA
SPROGEngelsk
UNDERVISER
Beth Shrum
KURSUSLEDER
Annonceres senere
ANTAL DELTAGEREMax 12
KURSUSKATAGORITræning
DATO OG TID
Lørdag 17. juni 2017 kl. 10-17
Søndag 18. juni 2017 kl. 9-15
STED
Rygcenter Midtvest
Dalgas Alle 2, 7400 Herning
INDKVARTERING
Hotel Corona
Enkeltværelse: DKK 725,Dobbeltværelse pr. pers: DKK 465,Kun få værelser til rådighed
PRIS
Kursus DKK 2.800,Prisen er inkl. forplejning på dagen
TILMELDING
Senest 28. april 2017
KOMPENSATION
Kurset udløser IKKE kompensation
Kiropraktor Klaus Doktor:
Beth Shrum er en fantastisk engageret og kompetent
underviser! Med hendes baggrund som professionel balletdanser
kan jeg ikke forestille mig en mere perfekt kombination af profes­
sionel tilgang og samtidig dyb kærlighed til Pilates. Når folk spørger,
hvad Pilates er, kan jeg ikke lade være med at sammenligne med
Mensendieck gymnastik: Begge discipliner drejer sig om at træne
kontrol og muskelkoordination, og egner sig derfor perfekt til de
problem­stillinger, vi kiropraktorer tit ser hos vores patienter.
NIKKB EFTERUDDANNELSE FORÅR 2017
Baby and Child assessment – et kursus med Dorte Bladt
Dorte Bladt kommer igen til Danmark – denne gang
med et spændende kursus omkring vurdering af
børn og spædbørn
FAKTA
SPROGEngelsk
INTRODUKTION:
Dette kursus kommer omkring en standardiseret anamnese og undersøgelse for børn. Den vil både kunne optimere dine muligheder for
at tage vigtige kliniske beslutninger i praksis og justere din daglige
arbejdsgang i forhold til den bedste evidens på området.
UNDERVISER
Dorte Bladt
KURSUSLEDER
Oplyses senere
ANTAL DELTAGEREMax 40
INDHOLD:
Why have assessments protocols for children?
What do we learn from doing the assessments?
How to use this information when making decisions for care?
KURSUSKATAGORI
Diagnostik
DATO OG TID
Fredag 2. juni 2017
kl. 9.30-17
STEDDGI-byen
Tietgensgade 65
1704 København V
MÅL:
To learn the essentials of the chiropractic paediatric examination
that is clinically relevant, reproducible and in line with the current
best practice.
FORM:
Lectures, workshops, group discussions and activities.
PRIS
Kursus DKK 2.100,Kursusprisen er inkl. forplejning
i løbet af dagen.
TILMELDING
Senest 24. april 2017
KOMPENSATION
Kurset udløser IKKE kompensation efter de nuværende regler
UNDERVISER:
Dorte Bladt has been passionate about chiropractic care for children
for the past 27 years. She has 500+ hours of post-graduate paediatric
chiropractic training, a Certificate in Chiropractic Paediatrics and is
currently undertaking a Certificate in Paediatric Neuro-be­havioural
Disorders. She runs a busy family wellness-based practice in
Newcastle, Australia, and spends much of her time connecting
with, talking to and educating the families in her area.
In 2015 Dorte launched The Kids’ Summit – a not-for-profit event
for professionals interested in holistic care for children. The Kids’
Summit has raised $77,000 for research into chiropractic care for
children so far.
Dorte is CEO of the Switched-on Kids (SOK) education program.
SOK focuses on chiropractic assessment and care for children, and
Dorte has been teaching this information worldwide for over 10 years.
Dorte recently published her book Switched-on Kids to help
chiropractors empower and inspire parents to take a more active
role in helping their children be as healthy and smart as they can be.
16
NIKKB EFTERUDDANNELSE FORÅR 2017
Z-Health i efteråret 2017
Det er lykkedes NIKKB at invitere Z-Health grundlægger Dr. Eric Cobb
til at udbyde endnu et specifikt kursus for kiropraktorer i efteråret 2017.
Kurset vil vidensmæssigt bygge oven på de tidligere Z-Health
kurser i NIKKB regi, og det vil derfor henvende sig til kiropraktorer,
der før har deltaget i et Z-Health kursusforløb enten i NIKKB eller
Z-Health’s eget regi.
Målet med kursusdagene er at give deltagerne en større fortrolighed med Z-Health systemets tests og øvelser, således at den
tilegnede viden bliver bedre forankret hos den enkelte og lettere
kan anvendes i daglig praksis.
Dato for kursus samt programmet ligger endnu ikke helt fast, men
fokus vil ligge på:
KVALITET I TEST OG BEHANDLING:
Undersøgelser og behandlingstiltag vil blive repeteret med fokus på
kvalitet i observationerne og udførelsen af øvelserne/behandlingen.
TILGANG TIL TYPISKE KIROPRAKTISKE DIAGNOSER:
Præsentation af Z-Health’s bud på en komplementerende behandling til typiske problemstillinger, der ses i praksis som f.eks.:
• Skoliose
• Svimmelhed
• Commotio cerebri
Kurset vil blive udbudt igennem NIKKB og vil blive annonceret på
NIKKB’s hjemmeside: www.nikkb.dk/nyheder/efteruddannelse/
• Whiplash
• Hovedpine
• Kognitive problemstillinger
• Uspecifikke neurologiske symptomer som følelsesløshed,
prikken/stikken osv.
17
NIKKB EFTERUDDANNELSE FORÅR 2017
NIKKB Roadshows
I foråret inviterer NIKKB til en spændende workshop omkring
håndtering af hofteproblemer.
Erik Poulsen, kiropraktor, ph.d. og hofteekspert, samt Søren Skou,
fysioterapeut, ph.d. og projektleder på GLA:D, vil lede os igennem
en inspirerende og praktisk orienteret aften.
Med fokus på hoften vil vi bevæge os omkring den nyeste
viden inden for områderne: Patientuddannelse, behandling
og rehabilitering.
Aftenen vil være en god blanding af teori og hands-on.
Så kom og få rørt hofterne.
DATOERNE FOR FORÅRETS FØRSTE
ROADSHOWS ER PLANLAGT TIL:
Tirsdag 24. januar: Region Hovedstaden Torsdag 2. februar: Region Syddanmark Tirsdag 7. februar: Region Midtjylland
Onsdag 8. februar: Region Nordjylland
Onsdag 1. marts: Region Sjælland
18
NIKKB EFTERUDDANNELSE FORÅR 2017
NIKKB’s almindelige kursusbestemmelser
TILMELDING OG BETALING:
Tilmelding og betaling sker altid elektronisk på vores hjemmeside:
www.nikkb.dk
FORPLEJNING OG INDKVARTERING:
Ved særlige behov omkring måltider og indkvartering i øvrigt,
bedes du selv kontakte kursusstedet og træffe en aftale.
Der udfyldes én tilmelding pr. kursus pr. deltager. Se tilmeldingsfristen under det enkelte kursus. Husk altid at have dine personlige
oplysninger korrekt opdateret, da f.eks. arbejdsgiveroplysninger på
fakturaen importeres herfra.
Betalingen foregår med kreditkort på vores online betalingsmodul
direkte ved tilmeldingen.
AFMELDING:
Afmelding skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail til NIKKB
– se kontakt­oplysningerne nedenfor.
• Ved afmelding inden tilmeldingsfristens udløb tilbagebetales
hele kursusgebyret
• Ved afmelding senest to uger før kursets start tilbagebetales
halvdelen af kursusgebyret
• Ved senere afmelding tilbagebetales kursusgebyret ikke
Hvis du har problemer med den elektroniske tilmelding eller betaling, er du meget velkommen til at kontakte Rie Castella Toftgaard
eller øvrige efteruddannelsesenhed – se kontaktoplysningerne
nedenfor.
Kursustilmeldingen er personlig. Ved afmelding kan pladsen ikke
nødvendigvis videregives til en anden person fra samme klinik.
Vær opmærksom på, at du som bekræftelse på din tilmelding kun
modtager en faktura pr. e-mail.
ÆNDRINGER:
NIKKB forbeholder sig ret til ændringer i programmet af såvel
pris, tid, sted som indhold.
Hvis et kursus er overtegnet, forbeholder NIKKB sig ret til at prioritere
kiropraktorer først. Ved overtegning oprettes en venteliste.
KURSUSMATERIALE:
Program, deltagerliste m.m. fremsendes pr. e-mail ca. en uge
før kursusstart.
KOMPENSATIONSORDNING:
Kiropraktorfonden har løbende bevilget midler til en forsøgsordning med delvis kompensation for økonomiske tab ved deltagelse i
NIKKB’s efteruddannelse på hverdage. Ordningen har været en del
af overenskomstaftalen. Ændringer og yderligere informationer vil
fremgå af hjemmesiden.
KONTAKT
Efteruddannelsesansvarlig
Rie Castella Toftgaard, tlf. 65 50 93 31, e-mail: [email protected]
Øvrige efteruddannelsesenhed,
tlf. 65 50 83 96, e-mail: [email protected]
19
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik
Syddansk Universitet . Campusvej 55 . DK-5230 Odense M . www.nikkb.dk . www.nikkb.com
Følg os også på Facebook: www.facebook.com/Kiropraktorernes.Videnscenter
VI STYRKER FAGET
20