EP Samling - Europa.eu

EP Samling
Nyhedsbrev for samlingen 13. - 16. februar
2017
[10-02-2017 - 18:04]
CETA: endelig debat om afstemning om handelsaftalen mellem EU og Canada . 3
Europa-Parlamentet debatterer og stemmer om den omfattende EU - Canada
handelsaftale onsdag. Den skelsættende aftale, som har til formål at øge handlen
med varer og tjenester og investeringsstrømme, skal godkendes af Parlamentet
inden den kan træde i kraft.
Canadas premierminister Justin Trudeau besøger Europa-Parlamentet . . . . . . . 4
Canadas premierminister Justin Trudeau taler til MEPerne om forholdet mellem EU
og Canada kl. 11.00 torsdag den 16. februar i plenarsalen i Strasbourg. Trudeau vil
være den første canadiske premierminister, der taler i Europa-Parlamentet.
Ny EU anti-terror lov skal stoppe foreign fighters og enlige ulve . . . . . . . . . . . . . . 5
For at bekæmpe de voksende trusler fra foreign fighters, som rejser til
konfliktområder for at slutte sig til terrorgrupper for derefter at vende tilbage til
Europa samt enlige ulve, der planlægger terrroangreb alene, vil nye EU-regler
kriminalisere forberedelser til terror. Afstemningen finder sted torsdag. På grund af
retsforbeholdet vil Danmark ikke være omfattet af det nye direktiv.
Parlamentet stemmer om obligatorisk kontrol ved EUs ydre grænser . . . . . . . . . 6
Alle EU-borgere og borgere fra lande uden for EU, der ankommer eller forlader EU
vil skulle tjekkes i forskellige databaser, som f.eks. databasen for tabte og stjålne
dokumenter. Det siger et udkast til en ny forordning, som MEPerne stemmer om
torsdag. Forordningen, som der allerede er indgået en politisk aftale om mellem
Parlamentets og Rådets forhandlere, vil også betyde, at EUs medlemsstater skal
kontrollere, at rejsende ikke udgør en trussel mod den offentlige orden og den indre
sikkerhed.
Danmark - Europol: første skridt mod en samarbejdsaftale . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Parlamentet forventes at anbefale, at Danmark tilføjes listen over lande, som
Europol kan indgå operationelle samarbejdsaftaler med. Dette er første skridt i
oprettelsen af en samarbejdsaftale mellem Danmark og Europol med det formål at
minimere de negative konsekvenser af, at Danmark forlader Europol den 1. maj
2017 samt undgå huller i den fælles indsats mod alvorlig kriminalitet og terrorisme.
Parlamentet stemmer tirsdag.
Østrigs præsident Alexander Van der Bellen taler i Europa-Parlamentet . . . . . . . 8
Østrigs nyvalgte præsident Alexander Van der Bellen taler til MEPerne under en
højtidelig samling tirsdag middag. Det vil være præsidentens første officielle besøg i
udlandet.
MEPerne stemmer om skrappere grænser for udledning af drivhusgasser . . . . . 9
Planer om at mindske udledningen af drivhusgasser ved hjælp af EUs
kvotehandelssystem kommer til afstemning onsdag. For at hæve prisen på kul
foreslår MEPerne at reducere antallet af ”klimakreditter” (emissionskvoter), som
bortauktioneres med 2,4% om året samt fordoble kapaciteten af
markedsstabilitetsreserven i 2019 for at absorbere overskydende kvoter på
markedet.
MEPerne udspørger Kommissionen om Tysklands planer om vejafgifter . . . . . . . 10
MEPerne vil bede EU-Kommissionen forklare, hvordan dens accept af Tysklands
foreslåede vejafgifter fjerner diskrimination baseret på nationalitet, som
Kommissionen oprindeligt fandt bekymrende. Debatten finder sted torsdag
eftermiddag.
Andre emner på dagsordenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DA
Pressetjenesten
Direktoratet for Pressetjenesten
Direktør - Talsmand : Jaume DUCH GUILLOT
Referencenr.:20170206NEW61313
Pressetjenestens nummercentral (32-2) 28 33000
1/11
EP Samling
Ud over de emner, der er beskrevet i dette nyhedsbrev, vil MEPerne også debattere
og stemme om en lang række andre sager på dagsordenen, når de mødes til
samling i Strasbourg. Læs mere om disse emner i den engelsksprogede udgave af
nyhedsbrevet.
Rikke ULDALL
BXL: (+32) 2 28 42976
STR: (+33) 3 881 72033
PORT: (+32) 498 98 32 57
EMAIL: [email protected]
Jacob LOLCK
STR: (+33) 3 881 74713
http://www.europarl.europa.eu/news/da/news-room/plenary
Mere information
•
•
•
•
•
•
•
Forslag til endelig dagsorden
EP-live
Europarl-TV
Pressekonferencer og andre aktiviteter
Europa-Parlamentets audiovisuelle hjemmeside
EP Newshub
EPRS Plenary podcasts on key issues
20170206NEW61313 - 2/11
EP Samling
CETA: endelig debat om afstemning om
handelsaftalen mellem EU og Canada
Europa-Parlamentet debatterer og stemmer om den omfattende EU - Canada
handelsaftale onsdag. Den skelsættende aftale, som har til formål at øge handlen
med varer og tjenester og investeringsstrømme, skal godkendes af Parlamentet
inden den kan træde i kraft.
CETA vil fjerne told på de fleste varer og tjenesteydelser og åbne Canadas marked for
offentlige indkøb. For at dæmpe bekymringer fra borgere, der frygter, at aftalen vil give for
stor magt til multinationale selskaber, har EU og Canada eksplicit bekræftet staternes
nationale ret til at regulere.
Efter parlamentarisk pres blev den kontroversielle investor-stat-tvistbilæggelsesordning
erstattet af et investeringsretssystem, som sikrer regeringskontrol over valget af
voldgiftsmænd og bedre gennemsigtighed.
Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Canada
MEPerne forventes også at give deres samtykke til indgåelsen af en strategisk
partnerskabsaftale mellem EU og Canada. Aftalen komplementerer CETA ved at styrke
det bilaterale samarbejde på en lang række områder som f.eks. udenrigs- og
sikkerhedspolitik, terrorbekæmpelse, bekæmpelse af organiseret kriminalitet, bæredygtig
udvikling, forskning og kultur.
Baggrund
CETA-forhandlingerne blev indledt i maj 2009 og afsluttet i september 2014. EU og
Canada underskrev aftalen den 30. oktober 2016. I 2015 importerede EU varer fra
Canada til en værdi af €35,2 milliarder - et tal, der forventes at stige med mere end 20%,
når aftalen er fuldt implementeret.
Debat: Onsdag den 15. februar
Afstemning: Onsdag den 15. februar
Procedure: Samtykke (”consent”)
Mere information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trade Committee MEPs back EU-Canada agreement - press release on committee vote (24.01.2017.)
Full text of the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)
Questions and answers by the European Commission (April 2016)
EPRS briefing: Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) with Canada (January 2017)
“This trade deal is based on best practices on both sides of the Atlantic” Facebook Live interview with
rapporteur Artis Pabriks (EPP, LT) on 23 January 2017
Profile of rapporteur Artis Pabriks (EPP, LV)
Procedure file CETA
EP rapporteur Charles Tannock (ECR, UK)
Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part,
and Canada, of the other part
Procedure file SPA
Audiovisual material for professionals
20170206NEW61313 - 3/11
EP Samling
Canadas premierminister Justin Trudeau besøger
Europa-Parlamentet
Canadas premierminister Justin Trudeau taler til MEPerne om forholdet mellem EU
og Canada kl. 11.00 torsdag den 16. februar i plenarsalen i Strasbourg. Trudeau vil
være den første canadiske premierminister, der taler i Europa-Parlamentet.
Besøget finder sted dagen efter, at Parlamentet har givet sit endelige samtykke til CETA
handelsaftalen mellem EU og Canada.
Justin Trudeau forventes at ville tale om Canada som førende på progressiv handel og
investeringer, blandt andet ved at fremhæve hvordan implementeringen af den omfattende
økonomiske og handelsmæssige aftale mellem EU og Canada vil skabe arbejdspladser og
styrke den fælles velstand.
Procedure: højtideligt møde
Mere information
•
•
Website of the Canada Prime Minister
Audiovisual material for professionals
20170206NEW61313 - 4/11
EP Samling
Ny EU anti-terror lov skal stoppe foreign fighters
og enlige ulve
For at bekæmpe de voksende trusler fra foreign fighters, som rejser til
konfliktområder for at slutte sig til terrorgrupper for derefter at vende tilbage til
Europa samt enlige ulve, der planlægger terrroangreb alene, vil nye EU-regler
kriminalisere forberedelser til terror. Afstemningen finder sted torsdag. På grund af
retsforbeholdet vil Danmark ikke være omfattet af det nye direktiv.
De nye regler, som der blev indgået en politisk aftale om mellem Parlamentets og Rådets
forhandlere i november 2016, vil kriminalisere forberedelse til terrorhandlinger som f.eks.
rejser til udlandet for at slutte sig til en terrororganisation, rekruttering til
terrororganisationer, træning af eller til terrorhandlinger, offentlig tilskyndelse til terrorisme,
hvad enten det sker direkte eller indirekte gennem forherligelse af terrorhandlinger, samt
finansiering af terror.
Loven indeholder også bestemmelser om beskyttelse af ofre for terrorisme for at sikre, at
ofrene og deres familier får hurtig hjælp i tilfælde af et angreb.
Parlamentets forhandlere sikrede, at medlemsstaterne for første gang vil være forpligtede
til at udveksle oplysninger om straffesager, hvis oplysningerne kan forhindre fremtidige
angreb eller hjælpe andre igangværende undersøgelser eller retssager.
Baggrund
Det nye direktiv om bekæmpelse af terrorisme erstatter en rammeafgørelse fra Rådet fra
2002 (2002/475/RIA) for at tage højde for nye udviklinger og trusler såsom foreign fighters
og enlige ulve, samt sikre at medlemsstaterne overholder internationale forpligtelser og
standarder såsom Sikkerhedsrådets resolution 2178 og tillægsprotokollen til Europarådets
konvention om forebyggelse af terrorisme.
Medlemsstaterne vil have 18 måneder til at indarbejde de nye regler i de nationale
lovgivninger. Storbritannien og Irland vil ikke være bundet af dem, men kan meddele
Kommissionen, at de ønsker at opte-in, hvis de ønsker det.
På grund af det danske retsforbehold, vil Danmark ikke være omfattet af direktivets
bestemmelser.
Debat: Onsdag den 15. februar
Afstemning: Torsdag den 16. februar
Procedure: Almindelig beslutningsprocedure (fælles beslutningstagning)
Pressekonference: Onsdag den 15. februar
Mere information
•
•
•
•
•
•
Draft report on combatting terrorism
Press release on committee vote (05.12.2016)
Profile of rapporteur: Monika Hohlmeier (EPP, DE)
Procedure file:
P research briefing on the proposal for the directive on combatting terrorism (July 2016)
European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2016 (Europol report):
20170206NEW61313 - 5/11
EP Samling
Parlamentet stemmer om obligatorisk kontrol ved
EUs ydre grænser
Alle EU-borgere og borgere fra lande uden for EU, der ankommer eller forlader EU
vil skulle tjekkes i forskellige databaser, som f.eks. databasen for tabte og stjålne
dokumenter. Det siger et udkast til en ny forordning, som MEPerne stemmer om
torsdag. Forordningen, som der allerede er indgået en politisk aftale om mellem
Parlamentets og Rådets forhandlere, vil også betyde, at EUs medlemsstater skal
kontrollere, at rejsende ikke udgør en trussel mod den offentlige orden og den indre
sikkerhed.
Forslaget til den nye forordning, som vil ændre Schengengrænsekodekset, blev fremlagt
af Kommissionen i december 2015. Det kommer som et svar på terrortruslen i Europa,
særligt foreign fighters fra EU, der prøver at slutte sig til terrorgrupper i Syrien eller Irak.
Debat: Onsdag den 15. februar
Afstemning: Torsdag den 16. februar
Procedure: Almindelig lovgivningsprocedure (fælles beslutningstagning)
Mere information
•
•
•
•
•
•
•
Press release on the Committee vote (21.06.2016)
Press release on the informal deal with the Council (05.12.2016)
Profile of rapporteur Monica Macovei (ECR, RO)
Procedure file
EC Briefing: systematic checks at external borders
EP Briefing: Schengen and the management of EU’s external borders
EU external border checks tightened as security threat deterrent
20170206NEW61313 - 6/11
EP Samling
Danmark - Europol: første skridt mod en
samarbejdsaftale
Parlamentet forventes at anbefale, at Danmark tilføjes listen over lande, som
Europol kan indgå operationelle samarbejdsaftaler med. Dette er første skridt i
oprettelsen af en samarbejdsaftale mellem Danmark og Europol med det formål at
minimere de negative konsekvenser af, at Danmark forlader Europol den 1. maj 2017
samt undgå huller i den fælles indsats mod alvorlig kriminalitet og terrorisme.
Parlamentet stemmer tirsdag.
Afstemning: Tirsdag den 14. februar
Procedure: Høring
Mere information
•
•
•
•
Profile of rapporteur Agustín Díaz de Mera (EPP, ES)
Procedure file
Joint declaration “to minimise the negative effects of the Danish departure from Europol, following the
referendum in Denmark on 3 December (press release from the Commission 15.12.2016)
Council implementing decision amending decision 2009/935/JHA as regards the list of third States and
organisations with which Europol shall conclude agreements (21.12.2016)
20170206NEW61313 - 7/11
EP Samling
Østrigs præsident Alexander Van der Bellen taler i
Europa-Parlamentet
Østrigs nyvalgte præsident Alexander Van der Bellen taler til MEPerne under en
højtidelig samling tirsdag middag. Det vil være præsidentens første officielle besøg
i udlandet.
Den tidligere leder af partiet De Grønne Alexander Van der Bellen, 73, stillede op som
uafhængig kandidat og blev nummer to ud af seks i første valgrunde, inden han den 4.
december sidste år vandt anden runde mod Norbert Hofer fra det østrigske Frihedsparti.
Van Bellen blev født i Østrig, som søn af russiske og estiske forældre flygtet fra
stalinismen. Inden han gik ind i politik var han professor i økonomi ved universitetet i Wien.
Højtidelig samling: Tirsdag den 14. februar
Procedure: Bemærkninger fra Kommissionen og Rådet
20170206NEW61313 - 8/11
EP Samling
MEPerne stemmer om skrappere grænser for
udledning af drivhusgasser
Planer om at mindske udledningen af drivhusgasser ved hjælp af EUs
kvotehandelssystem kommer til afstemning onsdag. For at hæve prisen på kul
foreslår MEPerne at reducere antallet af ”klimakreditter” (emissionskvoter), som
bortauktioneres med 2,4% om året samt fordoble kapaciteten af
markedsstabilitetsreserven i 2019 for at absorbere overskydende kvoter på
markedet.
I deres ændringsforslag støtter MEPerne en forøgelse af den såkaldte ”lineære
reduktionsfaktor” - den årlige reduktion af kreditter, der kan bortauktioneres til 2,4% mod
2,2% som Kommissionen foreslår.
MEPerne ønsker også at øge markedsstabilitetsreservens evne til at absorbere
overskydende kreditter på markedet. Når dette sker, vil den kunne absorbere op til 24% af
de overskydende kreditter årligt i de første fire år, hvilket vil være en fordobling i forhold til
dens nuværende kapacitet. MEPerne er enige om, at 800 millioner kvoter bør fjernes fra
markedsstabilitetsreserven fra 1. januar 2021.
Debat: Mandag den 13. februar
Afstemning: Onsdag den 14. februar
Procedure: Almindelig beslutningsprocedure (fælles beslutningstagning),
førstebehandlingsaftale
20170206NEW61313 - 9/11
EP Samling
MEPerne udspørger Kommissionen om Tysklands
planer om vejafgifter
MEPerne vil bede EU-Kommissionen forklare, hvordan dens accept af Tysklands
foreslåede vejafgifter fjerner diskrimination baseret på nationalitet, som
Kommissionen oprindeligt fandt bekymrende. Debatten finder sted torsdag
eftermiddag.
Det har været en betydelig bekymring for Kommissionen, at den foreslåede lov om
vejafgifter diskriminerede udenlandske bilister ved at give tyske borgere en
skattenedsættelse svarende til det præcise beløb for afgiften, understreger de 43 MEPer,
der har fremsat spørgsmålet.
Efter en aftale blev indgået med Tyskland den 1. december 2016 udskød Kommissionen
at indlede en overtrædelsesprocedure, men det ændrede forslag fra Tyskland vil stadig i
praksis betyde, at kun udenlandske bilister rent faktisk betaler afgiften, siger MEPerne.
Debat: Torsdag den 16. februar
Afstemning: Fremtidig plenarsamling
Procedure: Mundtligt spørgsmål til Kommissionen
Mere information
•
•
Question for oral answer to the Commission: Commission's approval of Germany's revised plan to
introduce a road toll
Procedure file
20170206NEW61313 - 10/11
EP Samling
Andre emner på dagsordenen
Ud over de emner, der er beskrevet i dette nyhedsbrev, vil MEPerne også debattere
og stemme om en lang række andre sager på dagsordenen, når de mødes til
samling i Strasbourg. Læs mere om disse emner i den engelsksprogede udgave af
nyhedsbrevet.
- Grækendland: MEPerne debatterer hjælpepakke på 86 milliarder euro (debat tirsdag)
- Reform af EU (debat tirsdag, afstemning torsdag)
- EPs økonomiske-, sociale- og indre markedsprioriteter for 2017 (debat tirsdag,
afstemning onsdag)
- MEPerne opfordrer til hurtig godkendelse af lav-riciko pesticider (debat mand, afstemning
tirsdag)
- Robotter og kunstig intelligens: MEPerne opfordrer til EU-regler for ansvar (debat
onsdag, afstemning torsdag)
- MEPerne kræver beskyttelse af whistle blowers i hele EU (debat mandag, afstemning
tirsdag)
- Albanien, Bosnien, Herzegovina - fremskridt i EU-relaterede reformer 2016 (debat
tirsdag, afstemning onsdag)
- Debat om Israel med EUs udenrigschef Federica Mogherini (debat tirsdag)
- Sikkerhedssituationen i det østlige Ukraine (debat tirsdag)
- Regionalfonde - et redskab til fremme af lokal vækst og jobs (debat onsdag, afstemning
torsdag)
- MEPerne godkender 1,8 millioner euro i EU-støtte til 800 arbejdsløse i Holland
(afstemning tirsdag)
- Menneskerettigheder og demokrati (debat og afstemninger torsdag)
Mere information
•
Newsletter
20170206NEW61313 - 11/11