5854/17 lma/LMA/hsm 1 DG D 1 A 1. Efter Rådets vedtagelse af

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 6. februar 2017
(OR. en)
5854/17
Interinstitutionel sag:
2016/0335 (NLE)
SCH-EVAL 50
MIGR 16
COMIX 87
I/A-PUNKTSNOTE
fra:
til:
Generalsekretariatet for Rådet
De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Tidl. dok. nr.:
15728/16
Vedr.:
Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om en henstilling om
afhjælpning af de mangler, der blev konstateret ved evalueringen i 2016 af
Italiens anvendelse af Schengenreglerne på området tilbagesendelse
1.
Efter Rådets vedtagelse af forordning (EU) nr. 1053/2013 om indførelse af en evaluerings- og
overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne har et team bestående af
eksperter fra medlemsstaterne og Kommissionen i 2016 foretaget en evaluering af Italiens
gennemførelse af Schengenreglerne på området tilbagesendelse.
2.
I overensstemmelse med nævnte forordning har Kommissionen forelagt Rådet et forslag til
Rådets gennemførelsesafgørelse om en henstilling, der er udformet med henblik på at afhjælpe de
mangler, der blev konstateret ved evalueringen, og sikre, at Italien anvender alle Schengenreglerne
vedrørende tilbagesendelse korrekt og effektivt.
5854/17
lma/LMA/hsm
DG D 1 A
1
DA
3.
Gruppen vedrørende Schengenspørgsmål (Schengenevaluering), herunder partnerne i Det
Blandede Udvalg Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein, godkendte den 18. januar 2017 forslaget
til Rådets gennemførelsesafgørelse om en henstilling.
4.
De Faste Repræsentanters Komité opfordres derfor til at henstille til Rådet, at det som A-
punkt på en kommende samling vedtager det udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse, der findes i
dok. 5721/17.
5854/17
lma/LMA/hsm
DG D 1 A
2
DA