Identificering af forudsætninger - oplysninger indsamles i egen

BusinessCasetilimplementeringafvelfærdsteknologi
Resume
2016-2019
Eks:teknologi
Gevinster
Omkostninger
Provenu
-
ANLÆGSOMKOSTNINGER
GEVINSTER
MÅLGRUPPEN
Identificeringafforudsætninger-oplysningerindsamlesiegenorganisation
Egethjem-antalborgere
Borgerederkunmodtagerhjælptilmedicinering
2016(baseline)
2017
2018
2019
Dokumentation
Anvendteværktøjer
Plejebolig/institution-antalborgere
2016(baseline)
2017
2018
2019
Dokumentation
Anvendteværktøjer
Egethjem-Lønbesparelser(pr.dag,pr.borger,iminutter)
Sparetbesøgstid(vedbrugafelektroniskmedicinæske)
Sparetkøretid(50%afsamletkøretid)
2016(baseline)
2017
2018
2019
Dokumentation
Anvendteværktøjer
Plejebolig/institution-Lønbesparelser(pr.dag,pr.borger,iminutter)
Sparetbesøgstid(ATAtid)
Sparetkøretid(XX%afsamletkøretid)
2016(baseline)
2017
2018
2019
Dokumentation
Anvendteværktøjer
Egethjem-sparedematerialer/hjælpemidler
Kontorhold/udstyr
Inddragelseafhj.depotiforbafkøbafnyeprodukter(erstatning)
2016(baseline)
2017
2018
2019
Dokumentation
Anvendteværktøjer
Plejebolig/institution-sparedematerialer/hjælpemidler
Kontorhold/udstyr
Inddragelseafhj.depotiforbafkøbafnyeprodukter(erstatning)
2016(baseline)
2017
2018
2019
Dokumentation
Anvendteværktøjer
Omkostninger-Anlæg(anskaffelse,udviklingogimplementering)
Anlægsudgifterf.eks.Indkøbafhardware,software,integrationog
installationsudgifter
Konsulentydelser
Projektgennemførelseiformafmedarbejdertimer-hvistilkøb(drøftesmed
niveau2+3)
Udgiftertiloplæring/uddannelsekuniimplementeringsfasen(vikarer,
undervisere,lokalelejeogforplejning)
Udgifteriimplementeringsfasenf.eks.Nedsatproduktivitetiindkøringsfasen
(drøftesmedniveau2+3)
Formidlingoginformation(f.eks.Annnoncer,udstilling,møder)
Uforudseteanlægsudgifter-f.eks.Enbufferpå10%(drøftesmedniveau2+3)
Kr.
Dokumentation
DRIFTSOMKOSTNINGER
Opgaveriforb.medudbud
Omkostninger-Drift(ordinærdrift,løbendeudgifter)
Omkostningertilinstallationprborger
Omkostningertilabonnementprborgerprår
Omkostningertilløbendeuddannelseprnyborger
Omkostningertilløbendeuddannelseprnypersonale
Vedligeholdogservice
Købogsalgafpladser
Øgettimeforbrughosenellerfleremedarbejdereiafdeling(er)berørtaf
projektresultatet
Kr.
2016
2018
2019
Dokumentation
Sparetarbejdstid-pr.år
Egethjem,timer
Plejebolig,timer
Sparetløn,omåret,ikr.
2016(baseline)
-
2017
2018
2019
-
Beregning
-
-
Sparearbejdstid*timepris
Sparedematerialer-pr.år
Egethjem,materialer
Plejebolig,materialer
Sparedematerialer,omåret,ikr.
2016(baseline)
Anskaffelse-antal
Egethjem
Plejebolig
2016(baseline)
-
Omkostninger
2016(baseline)
PROVENU
BEREGNING
OMKOSTNINGER
BEREGNING
GEVINST
BEREGNING
Beregningafgevinsterogomkostninger
Oplæring/uddannelseafpersonale
Installationer
Anlægsudgifterf.eks.Indkøbafhardware,software,integrationoginstallationsudgifter
Abonnementer
Projektledelse
Udbud
Omkostningertiluddannelse,borgere
Omkostningertiluddannelse,personale
Omkostningerialt
Balance
2016(baseline)
2017
-
2019
Beregning
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
Beregning
2017
2017
2018
-
2018
2018
2019
Beregning
2019
2016-2019
Gevinster
-
-
-
-
-
Omkostningerialt(anlægogdrift)
-
-
-
-
-
Provenu
-
-
-
-
-