Huseftersyn

Huseftersyn
Tilstandsrapport for ejendommen
Sælger:
Christian Burchardt
Adresse
Sverigesvej 13
Postnr.
4800
By
Nykøbing F
Dato
08-02-2017
Udløbsdato
08-08-2017
HE nr.
2486
Lb. nr.
H-17-02486-0017
Kommunenr./Ejendomsnr.
376-2642
Matrikel/Ejerlav:
1356S Nykøbing F. Bygrunde
Internt sagsnummer
ss/31.01.2017-1
Indhold
Vigtige oplysninger om huseftersyn
2
Tilstandsrapport for ejendommen
6
Registrering af bygningens tilstand (noter)
8
Sammenfatning af huseftersyn - beboelsesdelen
11
Sælgers oplysninger om ejendommen
13
Bygningskonstruktioner - oplysninger til
ejerskifteforsikring
17
Besøg www.boligejer.dk
Har du behov for yderligere information om huseftersynet og tilstandsrapporten, kan du besøge hjemmesiden
www.boligejer.dk. På hjemmesiden kan du blandt andet hente forskellige foldere med nyttig information om
huseftersynsordningen.
Huseftersyn
HE nr.
2486
Lb. nr.
H-17-02486-0017
Tilstandsrapport
Version 9.0
Vigtige oplysninger om huseftersyn
Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for
at vide noget om huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring.
Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik,
men du kan finde meget mere information om huseftersyn på
hjemmesiden www.boligejer.dk/huseftersyn. Huseftersyn bliver
udført af en bygningssagkyndig, som Sikkerhedsstyrelsen har
beskikket. Den bygningssagkyndige repræsenterer hverken
køber eller sælger. Hans opgave er at give et professionelt og
uvildigt billede af bygningens synlige skader.
Bygningssagkyndige er fagfolk, som har mindst fem års
erfaring med bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri,
og som har fået en efteruddannelse i reglerne for huseftersyn.
Beskikkelsen kræver desuden, at den bygningssagkyndige har
en gyldig ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i
tilstandsrapporten i mindst 5 år.
Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager
udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type - og altså ikke
et nyt hus. Du skal derfor være opmærksom på, at forhold, som
er almindelige for disse huse, ikke nødvendigvis nævnes som
skader i tilstandsrapporten. Disse almindelige forhold ved
hustypen kan du i stedet læse mere om i den generelle
hustypebeskrivelse, som er vedlagt.
Hvis du er utilfreds med din tilstandsrapport
Den bygningssagkyndige bør finde alle synlige skader og
forhold, som kan give skader. Du kan naturligvis klage, hvis den
sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så
tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset.
Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede
bygningssagkyndige, som behandler klager fra både købere og
sælgere over tilstandsrapporter, som er udarbejdet af
beskikkede bygningssagkyndige. Du skal dog forelægge din
klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet.
Du kan læse om reglerne for klager og hente et klageskema på
www.husklage.dk eller ved at ringe til nævnet på tlf. 33 92 29
00. Nævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel
slipper for retssager. De fleste sager bliver afgjort inden for ca.
6 måneder.
Nævnet udfører også løbende kvalitetskontrol af de
bygningssagkyndiges arbejde. Du kan derfor komme ud for at
blive kontaktet af en af nævnets syns- og skønsmænd, som vil
bede om lov til at gennemgå din ejendom. Det er naturligvis
frivilligt, om du vil deltage.
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Tre vigtige ting, du skal vide om
rapporten:
• En tilstandsrapport er en
skadesrapport
Den bygningssagkyndige foretager
en visuel gennemgang af huset.
Ved gennemgangen anvendes en
systematisk metode, som afdækker
synlige skader eller forhold, som kan
udvikle sig til skader. Du får ikke
oplysninger om ejendommens
generelle vedligeholdelsesstand eller
om f.eks. forventet restlevetid for
bygningsdele, bortset fra oplysning
om den forventede restlevetid for
hovedbygningens tag.
Tilstandsrapporten kan derfor ikke
sammenlignes med en
”varedeklaration”.
• Omfatter synlige skader
Der kan være skjulte skader, som
den bygningssagkyndige ikke har
mulighed for at finde. Eftersynet
handler om synlige forhold ved
huset, som har givet - eller senere
kan risikere at give - en skade. Ejerskifteforsikringen kan beskytte mod
omkostninger til skader, som ikke er
synlige.
• Høj karakter er ikke nødvendigvis
det samme som høj udgift
Der er ikke en direkte sammenhæng
mellem den karakter, som den bygningssagkyndige giver en skade og
prisen på at udbedre skaden. Der
kan være skader, som hurtigt og
billigt kan udbedres, men som bliver
alvorlige for huset, hvis der ikke
gøres noget. Alvorlige skader får en
høj karakter (K2 eller K3), uanset om
de er billige eller dyre at udbedre.
Den sagkyndige kan også bruge
karakteren UN. Denne karakter skal
forstås som en advarselslampe, der
tændes. Her er noget, som kræver en
nærmere undersøgelse, end eftersynet
har mulighed for.
Telefon 3373 2000
Email: [email protected]
Side
2 af 18
Huseftersyn
HE nr.
2486
Lb. nr.
H-17-02486-0017
Tilstandsrapport
Version 9.0
Til dig, der skal købe
Du kan bruge tilstandsrapporten som hjælp til at vurdere den
fysiske tilstand af den ejendom, du er interesseret i at købe.
Når sælger har fået foretaget et huseftersyn, skriver den bygningssagkyndige en tilstandsrapport. Rapporten beskriver de
skader eller tegn på skader, som den bygningssagkyndige har
fundet ved huseftersynet. Derudover består rapporten af sælgers oplysninger om ejendommens tilstand.
Hver skade i tilstandsrapporten har en karakter, der viser, hvor
alvorlig skaden er for den enkelte del af bygningen. Karaktererne er en byggeteknisk vurdering. Den siger ikke noget om, hvor
meget det vil koste at udbedre en skade.
Sådan foregår et huseftersyn
Den bygningssagkyndige vurderer huset ud fra det, han umiddelbart kan se. Han må gerne bruge enkle tekniske hjælpemidler, men fjerner ikke gulvtæpper, sænkede lofter osv. Derfor
kan der være skader, som den bygningssagkyndige ikke kan
opdage, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten.
Hvad kigger den bygningssagkyndige efter?
Huseftersynet afdækker altså synlige skader, som reducerer
bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan f.eks.
være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader.
Huseftersynet afdækker også tegn på skader eller fysiske forhold, der kan udvikle sig til en skade.
Her er en liste med eksempler på
forhold, som den bygningssagkyndige ikke holder øje med:
• El- og vvs-installationernes funktion
• Sædvanligt slid og normal
vedligeholdelsesstand
• Småting, som ikke påvirker
bygningens brug eller værdi særlig
meget
• Bygningens placering på grunden
• Bygningens planløsning
• Bygningens indretning
• Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer
• Udendørs svømmebassiner og
pumpeanlæg
• Markiser og baldakiner
• Installationer uden for bygningerne
• Bygningens æstetik og arkitektur
• Bygningens lovlighed (bortset fra
åbenlyse overtrædelser af
bygningslovgivningen)
Karaktersystemet
Den bygningssagkyndige giver hver skade - og de forhold der
kan medføre skader - en karakter, der svarer til, hvor alvorligt
forholdet er:
• Kosmetiske skader (KO)
• Mindre alvorlige skader (K1)
• Alvorlige skader (K2)
• Kritiske skader (K3)
• Bør undersøges nærmere (UN)
Du skal være opmærksom på, at der kan være skader i et hus,
som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage,
og som derfor ikke er nævnt i tilstandsrapporten.
Du skal også være opmærksom på, at forhold, som er typiske
for huse af den pågældende type og alder, ikke nødvendigvis
nævnes i tilstandsrapporten. Hvis der f.eks. er fugt i kælderen
på et ældre hus, vil det kun blive nævnt i tilstandsrapporten, hvis
fugten giver nærliggende risiko for skader på bygningen.
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Telefon 3373 2000
Email: [email protected]
Side
3 af 18
Huseftersyn
HE nr.
2486
Lb. nr.
H-17-02486-0017
Tillæg og allonger til tilstandsrapporten
Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæg. Tillægget
kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af
tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger,
som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke
en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af
huseftersynsordningen. Klager over tillægget kan derfor ikke
indbringes for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede
bygningssagkyndige.
En allonge er derimod en tilføjelse til - eller korrektion af oplysninger i tilstandsrapporten. Allongen er en del af tilstandsrapporten og er derfor omfattet af huseftersynet.
En allonge kan kun udarbejdes i tilstandsrapportens gyldighedsperiode, som er 6 måneder.
Eleftersyn
Du skal være opmærksom på, at der udover tilstandsrapporten
også er krav om en elinstallationsrapport, for at der kan tegnes
ejerskifteforsikring.
Læs mere om dette på hjemmesiden
www.boligejer.dk/tilstandsrapport_eleftersyn
Tilstandsrapport
Version 9.0
Om ejerskifteforsikring
• Ejerskifteforsikringen kan sikre dig
mod større udgifter til bl.a. skjulte
skader. Størrelsen på en eventuel
erstatning afhænger af bygningens
alder. Dette vil være beskrevet i
detaljer i tilbuddet på
ejerskifteforsikring.
• Udgifter til mindre skader,
vedligeholdelse samt udbedring af
almindeligt slid og ælde må du
normalt selv betale for.
• Forhold, der er anført i
tilstandsrapporten eller
elinstallationsrapporten, er ikke
dækket af ejerskifteforsikringen,
medmindre forholdet er klart forkert
beskrevet. Ejerskifteforsikringen
dækker heller ikke forhold, der er
normale for husets type og alder.
Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på www.forsikringsoplysningen.dk.
Ejerskifteforsikring
Når du køber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis
der er udarbejdet en tilstandsrapport.
Huseftersynet og eleftersynet samt rapporterne er altså
grundlaget for ejerskifteforsikringen. Hvis du ikke tegner en
ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til
udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en
rapport eller ej.
Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker – men det
fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet.
Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for
dækningens omfang.
Sælger skal fremskaffe et tilbud på en ejerskifteforsikring og
tilbyde at betale halvdelen af præmien. Du må gerne vælge et
andet selskab, men sælger er kun forpligtet til at betale
halvdelen af præmien på den tilbudte forsikring, uanset hvilken
forsikring du vælger.
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Telefon 3373 2000
Email: [email protected]
Side
4 af 18
HE nr.
2486
Huseftersyn
Lb. nr.
H-17-02486-0017
Tilstandsrapport
Version 9.0
Til dig, der skal sælge
Ved et huseftersyn vurderer en bygningssagkyndig, om
bygningen er i dårligere stand end en tilsvarende bygning af
samme alder og type. Den bygningssagkyndige gennemgår
hver enkelt del af bygningen for at afdække synlige skader og
tegn på skader.
Det er dig som sælger, der skal bestille huseftersynet. Efter
huseftersynet får du en tilstandsrapport fra den
bygningssagkyndige.
Du skal også bestille et eleftersyn, som skal udføres af en
autoriseret elinstallatørvirksomhed, der gennemgår din
ejendoms elinstallationer. Efter eleftersynet får du udleveret en
elinstallationsrapport. Du kan læse mere om eleftersynet på
hjemmesiden: www.boligejer.dk/tilstandsrapport_eleftersyn
Du skal præsentere tilstandsrapporten og
elinstallationssrapporten for køberen sammen med et tilbud om
en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen.
Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige
sælgeransvar.
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Du kan kun blive fritaget for ansvaret, hvis du opfylder følgende tre
punkter:
• Den bygningssagkyndige har
udarbejdet eller fornyet
tilstandsrapporten mindre end seks
måneder før den dag, hvor køberen
modtager rapporten.
• Der er udarbejdet en
elinstallationsrapport mindre en 12
måneder før den dag, hvor køberen
modtager rapporten.
• Du fremskaffer et tilbud på en
ejerskifteforsikring og tilbyder at
betale halvdelen af præmien.
• Du sikrer dig, at køberen er klar over,
at dit 10-årige sælgeransvar er
bortfaldet.
Du skal dog være klar over, at du
som sælger fortsat kan komme til at
hæfte for:
• Forhold uden for bygningen (f.eks.
forurenet jord)
• Ulovligheder (f.eks. bygninger eller
bygningsdele, der er opført i strid
med gældende regler)
• Hvis du bevidst eller groft uagtsomt
har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet (f.eks.
ved at fortie skjulte skader, du har
kendskab til)
Telefon 3373 2000
Email: [email protected]
Side
5 af 18
HE nr.
2486
Huseftersyn
Lb. nr.
H-17-02486-0017
Tilstandsrapport for ejendommen
Tilstandsrapport
Version 9.0
Ejendommen besigtiget:
Starttidspunkt:
13:30
Postnr.:
4800
By:
Vej: Sverigesvej 13
31-01-2017
Sluttidspunkt:
Nykøbing F
15:00
Sælger:
Navn: Christian Burchardt
Vej: Sverigesvej 13
Telefon: 29894564
Mobiltlf.:
Postnr.: 4800
By: Nykøbing F
E-mail: [email protected]
30254357
Følgende materiale forelå:
BBR-ejermeddelelse af: 08-02-2017
Tidligere tilstandsrapport lb.nr.: H-11-01913-0174 (af 21-10-2011)
Andre bygningsoplysninger:
Energimærke:
Forelå ikke ved søgning på boligejer.dk
Der forelå intet relevant materiale ved besigtigelsen.
Bygningsbeskrivelse:
Boligtype:
Hustype:
Enfamilieshus
1950’er-villa/1½ plan
Ejendommen:
Bygnr. Bygn. Anvendelse
1
A
Beboelse
2
B
Carport/udhus
Opført år
Etager ud over
kælder og
tagetage
Ejerbolig
Bebygget areal
m2
Total
Kælder
Udnyttet
tagetage
m2
Brutto etageareal
m2
Bolig
Erhverv
1952
1
61
61
37
98
0
-
1
24
0
0
0
0
Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men indhentet fra foreliggende materiale, herunder
BBR-ejermeddelelse eller lignende. Alle bygninger er omfattet af huseftersynet. Bygningerne er opdelt i selvstændige litra,
hver gang bygningers konstruktion, funktion eller opførelsesår skifter. Rigtigheden i opgørelsen af arealernes størrelse er
ikke den bygningssagkyndiges ansvar.
Bemærkninger
2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges?
Loftrum er kun besigtiget i begrænset omfang fra loftlem pga. manglende gangbro.
Skunkrum er ikke besigtiget pga. ingen adgang.
Gulve i tagetagen og trappe til tagetagen, dækket med fastholdte tæppebelægninger, er
ikke besigtiget.
3. Er der specielle bemærkninger til termoruder?
Vinduer er besigtiget for synlige skader. Det er ikke altid muligt at konstatere
dugruder/punkterede termoruder, fordi det er afhængigt af lys og/eller
temperaturforholdene og rudernes renhed på besigtigelsestidspunktet. Der kan derfor
forekomme punkterede termoruder, der ikke er muligt at registrere.
4. Er sekundære bygninger i en så dårlig stand eller har så ringe byggeteknisk værdi, at det
ikke tjener noget formål at foretage og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger?
5. Er der afvigelser i forhold til BBR?
(Den bygningssagkyndiges markering af, hvorvidt der er åbenlyse afvigelser i forhold til
BBR. Oplysningerne er ikke baseret på faktisk opmåling).
Bygning B (carport/udhus) er større end opgivet i BBR og ikke registreret i BBR – areal er
skønnet.
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Ja
Nej
Bygning
ý
¨
A
ý
¨
A
¨
ý
ý
¨
¨
1. Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige?
Telefon 3373 2000
Email: [email protected]
Side
ý
6 af 18
B
Huseftersyn
HE nr.
2486
Lb. nr.
H-17-02486-0017
Tilstandsrapport
Version 9.0
Generel oplysning om forventet restlevetid for et tilsvarende tag af samme alder:
Den forventede restlevetid for hovedbygningens tag er ikke et konkret skøn af tagets restlevetid. Det er et opslag i en tabel, som tager
udgangspunkt i tagets alder og anvendte byggematerialer. Der tages således ikke højde for særlige forhold, som taget har været udsat for,
f.eks. slid fra vind og vejr, manglende vedligeholdelse, materialesvigt, uvejr. Eventuelle skader, som medfører, at tagets funktion vil svigte
inden for overskueligt tid, omtales i tilstandsrapporten under pkt. A.1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten.
Et tag består normalt af tagbelægning, undertag og inddækning. Resultatet, som du kan finde nedenfor, er baseret på den del af
bygningens tag, der ifølge tabelen har den korteste forventede restlevetid. Er der foretaget en delvis udskiftning af taget, f.eks. fordi det er
en vinkel af bygningen, vil det være restlevetiden af den del af bygningens tag, der har den korteste restlevetid, der oplyses.
Tagets restlevetid :
Note:
Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan bygningens tag (bygning A) forventes at holde 10 år eller
længere.
Tabelopslag for tagets restlevetid er i dette tilfælde baseret på tagbelægningen
Tabelopslag for tagets enkelte dele viser følgende forventede restlevetider:
Tagbelægning: 10 år eller længere
Undertag: taget er opført uden undertag
Inddækning: taget er opført uden inddækning
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Telefon 3373 2000
Email: [email protected]
Side
7 af 18
HE nr.
2486
Huseftersyn
Lb. nr.
H-17-02486-0017
Tilstandsrapport
Version 9.0
Registrering af bygningens tilstand
Karakterer:
HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade (K3) kan være relativt billig at
udbedre, mens en mindre alvorlig skade (K1) kan være dyr at udbedre.
Ingen bemærkninger
IB
Kosmetiske skader
Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen.
K0
Mindre alvorlige skader
Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.
K1
Alvorlige skader
Beskriver skader, som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid.
Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele.
K2
Kritiske skader
Beskriver skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid.
Dette svigt risikerer at medføre skade på andre bygningsdele.
K3
Bør undersøges nærmere
Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang.
Det kan være en alvorlig skade, derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares.
UN
Hvis køber vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer køber selv risikoen.
En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsager og konstruktioner.
Bygn.:
A
Karakter: Registrering og note:
Beboelse
A. Primære bygningsdele
1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
1.10 Undertage/understrygning
K3
Fra hanebåndsloft ses der markante skader i understrygningen af tegltagsten. Der
erløst og afskallet fugningsmørtel og åbninger i understrygningefuger.
Note: Der er risiko for indtrængning af fygesne i tagrummet og deraf efterfølgende
fugtskader.
1.11 Ventilation
K1
Ventilationen i tagrummet (hanebåndsloft og skunke) er mangelfuld. Der bør udføres
nødvendigt ventilation til tagrummet.
1.16 Bemærkninger til skorsten
K2
Der er nogle fugeskader i skorstenspibens murværk.
Note: Fugeskader i murværk bør repareres, fugt og frost vil forværre skaderne.
Skorstenen er ikke i brug.
2. Ydervægge
2.1 Facader/gavle
K2
I facaden mod syd er der nogle fugeskader i murværket ved vindue over entredør og
under sålbænk ved stuevindue.
Note: Skadet fuger i murværk bør repareres. Fugt og frost vil forvære skaderne.
2.4 Altaner
K1
I altan af betonplader er der nogle små skader i undersiden, der er afskallet puds i
hjørne ved gavlmur.
Note: Pudsskader i altanplade bør repareres.
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Telefon 3373 2000
Email: [email protected]
Side
8 af 18
HE nr.
2486
Huseftersyn
Lb. nr.
H-17-02486-0017
Tilstandsrapport
Version 9.0
Registrering af bygningens tilstand - fortsat
Bygn.:
Karakter: Registrering og note:
3. Vinduer og døre
3.1 Døre
K1
Lukketøj i indvendig dør til wc-rum i kælder er defekt.
K2
Der er diverse skader i dobbeltdørene til terrasse og til altan fyldninger i dørene er
utætte og topforseglingen mod ruder er åben.
Note: Der er risiko for opfugtning af dørene fra indsivet vand.
3.2 Vinduer
K2
I vindue over entredør er der store udtøringsrevner. Vinduet mangler vedligehold. I
kældervindue mod syd er topforseglingen med gummibånd utæt, gummibånd er
krympet.
3.3 Fuger
K2
Kalfatringsfuger omkring entredør samt terrasse- og altandør er skadet, der er revner
og dele af fuger mangler.
Note: Der må ikke være åbninger i kalfatringsfuger. Skadet fuger bør udskiftes.
3.4 Sålbænke
K1
Betonsålbænk i vindue mod syd samt i gavl mod vest har mindre revnet tværsnit.
Note: Revnevidden vurderes så lille at materialets overfladespænding ikke
umiddelbart på nuværende tidspunkt vil tillade vandnedsivning.
4. Fundament/sokler
4.2 Sokkel
K1
Der er en revne i sokkel/vinduesfals ved kældervindue mod syd samt mindre revner
under terrassedør øst.
Note: Det vurderes at revnen er i bero og har derfor ingen konstruktiv betydning.
4.3 Udvendige trapper
K2
Der er skadet fuger i klinkebelægningen samt revnede og løs liggende klinker på
trappe trinet til hoveddøren.
K2
I betontrappe til kælder er der revner i nederste trin og åben fuge mellem trin og
kælderydervæg.
5. Kældre/krybekældre/terrændæk
5.1 Gulvkonstruktion
K1
Enkelte hultlydende klinker på gulvet i trapperummet og vaskerum.
Note: Hul lyd ved banken på flisebelægningen indikere manglende vedhjæftning til
underlaget.
5.2 Vægge
K2
I kælder er der opfugtning ved gulvniveau i indervæg mellem værelse og trappegang.
I vaskerum er der mugdannelse samt løst glasvæv på ydervægge.
Note: I begge værelse mod vest er kælderydervægge indvendig med
pladebeklædning. Der kunne ikke konstateres opfugtninger i beklædningen.
5.5 Etageadskillelse
K0
Manglende færdiggørelse af loft i wc-rum i kælderen.
6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)
6.2 Vægkonstruktion/-belægning K1
Der er nogle revnede fliser over veluxvinduet i badeværelset.
Note: Der er tale om enkelte områder uden for vådområde, revnerne i fliserne
vurderes at være af mindre betydning og uden risiko for skade på anden
bygningsdel, da badeværelset er lavet efter forskrifterne i vådrum 200 med membran
under fliserne.
B. Sekundære bygningsdele
7. Gulvkonstruktion og gulve
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Telefon 3373 2000
Email: [email protected]
Side
9 af 18
HE nr.
2486
Huseftersyn
Lb. nr.
H-17-02486-0017
Tilstandsrapport
Version 9.0
Registrering af bygningens tilstand - fortsat
Bygn.:
Karakter: Registrering og note:
7. Ingen bemærkninger
8. Indervægge/skillevægge
8.1 Indvendige vægge
K1
I kælder mangler der inddækning i vinduesfalse ved vinduer og færdiggørelse
afvægbeklædningen i wc-rum.
9. Lofter/etageadskillelser
9. Ingen bemærkninger
10. Indvendige trapper
10. Ingen bemærkninger
C. Installationer
11. VVS-installationer
11. Ingen bemærkninger
B
Carport/udhus
A. Primære bygningsdele
1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
1.5 Udvendigt træværk ved tag
K1
2. Ydervægge
2.2 Beklædninger
K1
Rem-ender er ikke inddækket mod syd.
Note: Der er risiko for nedbrydning/råd i rem-ender ved manglende inddækning.
Den udvendige bræddebeklædning har berøring med terræn.
Note: Der er risiko for opfugtning af træbeklædningen og efterfølgende
nedbrydningsskader.
3. Vinduer og døre
3. Ingen bemærkninger
4. Fundament/sokler
4. Ingen bemærkninger
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Telefon 3373 2000
Email: [email protected]
Side
10 af 18
HE nr.
2486
Huseftersyn
Lb. nr.
H-17-02486-0017
Tilstandsrapport
Version 9.0
Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen
Bygningsdel/installation:
Vurdering:
IB
K0
K1
K2
K3
1
UN
Note
A. Primære bygningsdele
1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
1
1
2. Ydervægge
1
1
X
3. Vinduer og døre
2
3
X
1
2
X
1
1
X
4. Fundament/sokler
5. Kældre/krybekældre/terrændæk
1
6. Vådrum (badeværelse, toilet og
bryggers)
X
1
X
B. Sekundære bygningsdele
7. Gulvkonstruktion og gulve
X
8. Indervægge/skillevægge
1
9. Lofter/etageadskillelser
X
10. Indvendige trapper
X
C. Installationer
11. VVS-installationer
X
Generelle kommentarer til bygningernes tilstand:
Muret enfamiliehus opført i 1952. Huset er i 1 plan med fuld kælder og udnyttet tagetage, der er saddeltag og tagbelægningen af teglsten.
Huset er i god stand i forhold til huse af samme alder. Der er ikke konstateret væsentlige skader i primære bygningsdele. Ud over
udbedring af de noterede skader kan kun forventes almindelig løbende vedligeholdelse. Carport/udhus bygningen B er i en rimelig god
stand.
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Telefon 3373 2000
Email: [email protected]
Side
11 af 18
HE nr.
2486
Huseftersyn
Lb. nr.
H-17-02486-0017
Tilstandsrapport
Version 9.0
Karakterer:
IB: Ingen bemærkninger
K3: Kritiske skader, der medfører skader på andre
bygningsdele
K0: Kosmetiske skader
UN: Bør undersøges nærmere
(Det kan være en alvorlig skade; derfor bør art,
omfang og konsekvenser altid afklares)
K1: Mindre alvorlige skader
K2: Alvorlige skader
En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsagen og konstruktioner.
HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade (K3) kan være relativt billig at udbedre,
mens en mindre alvorlig skade (K1) kan være dyr at udbedre.
Beskikket bygningssagkyndig:
Navn:
Firma:
Vej:
Telefon:
Email:
Søren Surrow
Boligeftersyn P/S
Nyhavn 43B, ST
35360796
[email protected]
Rapportdato:
Sikkerhedsstyrelsen
Mobiltlf.:
30270866
Postnr.:
Telefax:
1051
By: København K
08-02-2017
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Telefon 3373 2000
Email: [email protected]
Side
12 af 18
HE nr.
2486
Huseftersyn
Lb. nr.
H-17-02486-0017
Tilstandsrapport
Version 9.0
Sælgers oplysninger om ejendommen
Til sælger:
Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for at udarbejde en
tilstandsrapport. Spørgsmålene drejer sig navnlig om forhold, som den bygningssagkyndige ikke altid kan se, men
som en sælger normalt vil have kendskab til.
Du skal være opmærksom på, at den bygningssagkyndiges undersøgelse som udgangspunkt omfatter alle bygninger
på grunden. Ud over beboelsesbygningen gælder det f.eks. garager, carporte, overdækkede terrasser, skure og udhuse
m.v. Du skal derfor give oplysninger om alle bygninger på grunden.
Det er vigtigt, at du ud fra dit kendskab til ejendommen besvarer spørgsmålene så præcist og korrekt som muligt. Det
gælder ikke alene forhold ved ejendommen, som er opstået og/eller udbedret i din ejertid, men også hvis du har
kendskab til forhold, som ligger forud for din ejertid.
Det anbefales, at du gennemgår spørgeskemaet med den bygningssagkyndige. Særligt bør du rådføre dig med den
bygningssagkyndige, hvis du er i tvivl om forståelsen af et eller flere spørgsmål, herunder eventuelle fagudtryk. Det
skyldes, at forkerte oplysninger efter omstændighederne vil kunne medføre et erstatningsansvar.
Bemærk, at spørgsmålene er generelle. Det skyldes, at skemaet skal dække alle typer boliger. Der kan derfor være
spørgsmål, som ikke er relevante for netop din ejendom.
Du har på sidste side i skemaet mulighed for at uddybe dine svar og/eller komme med yderligere bemærkninger om
forhold ved ejendommen, som ikke dækkes af de stillede spørgsmål.
Til køber:
Spørgeskemaet er udfyldt på baggrund af sælgers kendskab til ejendommen. Du skal i den forbindelse være
opmærksom på, at sælger ikke i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene ved ejendommen. Det kan f.eks.
være tilfældet, hvor forholdene ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage.
Du skal være opmærksom på at sælgers besvarelse ikke har garantivirkning.
Ja
Nej
ý
¨
Har du kendskab til, at der er foretaget tilbygninger, ombygninger eller større
renoveringer af bygningerne?
Hvis ja, hvilke og hvornår?
¨
ý
1.4
Har du kendskab til, at bygningerne eller dele af bygningerne er udført helt eller delvist
som selvbyg?
Hvis ja, hvilke?
¨
ý
2.
Tage
2.1
Har du kendskab til, at tage/tagene er eller har været utætte?
Hvis ja, hvor og hvornår? Har du gjort noget for at udbedre dette?
¨
ý
0.
Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten
0.1
Hvordan fandt du den bygningssagkyndige?
Min ejendomsmægler bad et forsikringsselskab om at finde én efter aftale med mig
0.2
Har du en ejendomsmægler til at hjælpe med salget af din ejendom?
Hvis ja, hvem? Angiv venligst firmanavn og evt. lokalafdeling og adresse.
Danbolig Slagelse
1.
Generelle oplysninger
1.1
Hvor mange år har du ejet ejendommen?
Min kone købte i 1999. Jeg flyttede ind i 2004
1.2
I hvilken periode har du boet på ejendommen?
Fra forår 2004 til november 2008
1.3
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Telefon 3373 2000
Email: [email protected]
Side
13 af 18
HE nr.
2486
Huseftersyn
Lb. nr.
H-17-02486-0017
Tilstandsrapport
Version 9.0
Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat
Ja
Nej
2.2
Har du kendskab til, om at der er eller har været utætte tagrender eller nedløb?
Hvis ja, hvor og hvornår? Har du gjort noget for at udbedre dette?
¨
ý
2.3
Har du kendskab til, at der er eller har været, skader i/ved skorsten?
Hvis ja, hvilke og hvornår? Har du gjort noget for at udbedre dette?
¨
ý
2.4
Har du kendskab til, at der har været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampeeller insektskader i taget?
Hvis ja, hvilke, hvor og hvornår?
¨
ý
2.5
Har du kendskab til, at der er adgang til loft- og/eller skunkrum?
Hvis ja, hvor er adgangen placeret?
På repos i tagetagen
ý
¨
3.
Yder- og indervægge / skillevægge
3.1
Har du kendskab til, at der er eller har været revner eller andre skader i yder- eller
indervægge/skillevægge?
Hvis ja, hvor?
¨
ý
3.2
Har du kendskab til, at der er eller har været fugtpletter eller mug/skimmel på yder- eller
indervægge/skillevægge?
Hvis ja, hvor og hvornår?
¨
ý
3.3
Har du kendskab til, om at der har været reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller
insektskader i yder- eller indervægge/skillevægge?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?
¨
ý
4.
Fundamenter/sokler
4.1
Har du kendskab til, at huset er piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med
opførelsen?
Hvis ja, hvor?
¨
ý
4.2
Har du kendskab til, at huset er piloteret eller efterfunderet efter opførelsen?
Hvis ja, hvor og hvornår?
¨
ý
4.3
Har du kendskab til, om at der er eller har været sætningsrevner?
Hvis ja, hvor og hvornår? Er revnerne udbedret, og i så fald af hvem?
¨
ý
¨
ý
ý
¨
¨
ý
¨
ý
¨
¨
ý
ý
¨
ý
Har du kendskab til, at der i den forbindelse er udarbejdet geoteknisk rapport?
5.
Kælder / krybekælder / ventileret hulrum
5.1
Er der kælder?
Har du kendskab til, at der er trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem
gulvet (ikke gennem gulvafløb)?
Hvis ja, hvor og hvor ofte?
Har du kendskab til, at der har været reparationer efter fugt, råd-, svampe- eller
insektskader i kælderen?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?
5.2
Har du kendskab til, at der er krybekælder (ventilerede hulrum)?
Har du kendskab til, at der er adgang til krybekælderen?
Hvis ja, hvor?
Har du kendskab til, at der har været reparationer efter fugt, råd-, svampe- eller
insektskader i krybekælderen?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Telefon 3373 2000
Email: [email protected]
Side
14 af 18
HE nr.
2486
Huseftersyn
Lb. nr.
H-17-02486-0017
Tilstandsrapport
Version 9.0
Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat
Ja
Nej
5.3
Har du kendskab til, at der er helt eller delvist dræn langs husets fundament?
Hvis ja, hvor og hvornår er det etableret?
¨
ý
5.4
Har du kendskab til, at der er en grundvandspumpe?
Hvis ja, hvor ligger pumpen og virker den?
¨
ý
6.
Gulve
6.1
Har du kendskab til, at der har været reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller
insektskader i gulve?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?
¨
ý
6.2
Har du kendskab til, at der er øvrige skader i gulvene?
Hvis ja, hvilke og hvor?
¨
ý
7.
Vinduer og døre
7.1
Har du kendskab til, at der er punkterede termoruder?
Hvis ja, hvor?
¨
ý
7.2
Har du kendskab til, at der er vinduer og døre, som ikke fungerer?
Hvis ja, hvilke vinduer og døre fungerer ikke?
¨
ý
7.3
Har du kendskab til, at der har været reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller
insektskader i vinduer/døre?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?
¨
ý
8.
Lofter/etageadskillelser
8.1
Har du kendskab til, at der har været reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller
insektskader i lofter/etageadskillelser?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?
¨
ý
8.2
Har du kendskab til, at der udført nedhængte (forsænkede/nedsænkede) lofter?
Hvis ja, hvor?
¨
ý
9.
Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers)
9.1
Har du kendskab til, at der er eller har været problemer med afløb?
Hvis ja, hvilke og hvor ofte?
¨
ý
9.2
Har du kendskab til, om at der er løse og/eller revnede fliser på gulv eller vægge?
Hvis ja, hvor?
På badeværelset på væggen.
ý
¨
10.
VVS-installationer
10.1
Har du kendskab til, at der fyldes vand på centralvarmeanlægget mere end én gang
årligt?
Hvis ja, hvor ofte fyldes der vand på?
¨
ý
10.2
Har du kendskab til, at der er eller har været rørskader?
Hvis ja, hvor og hvornår?
¨
ý
10.3
Har du kendskab til, at der er eller har været problemer med afløbsforholdene?
Hvis ja, hvor og hvornår? Har du gjort noget for at afhjælpe dette?
¨
ý
10.4
Har du kendskab til, at der er varmeinstallationer og/eller termostatventiler, som ikke
virker?
Hvis ja, hvor?
¨
ý
10.5
Har du kendskab til, om at dele af VVS-installationerne er udført uden autorisation?
Hvis ja, hvilke?
¨
ý
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Telefon 3373 2000
Email: [email protected]
Side
15 af 18
HE nr.
2486
Huseftersyn
Lb. nr.
H-17-02486-0017
Tilstandsrapport
Version 9.0
Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler:
Andet:
22-01-2017
Chr. Burchardt
Dato
Underskrift - ejer/sælger
¨
ý
Sælger var til stede
Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet
Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes på grund af:
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Telefon 3373 2000
Email: [email protected]
Side
16 af 18
HE nr.
2486
Huseftersyn
Lb. nr.
H-17-02486-0017
Tilstandsrapport
Version 9.0
Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring
Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om
ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller
konstruktionsudformning.
Bygn.:
1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
Sadeltag
A
Hanebåndspær
A
Taghældning - >35 grader
A
Tagbelægning - Tegl
A
Skorsten - Muret
A
Ensidigt fald
B
Bjælkespær
B
Taghældning - 1-15 grader
B
Tagbelægning - Plastplader
B
2. Ydervægge
Hulmur
A
Formur - Tegl/kalksandsten
A
Bagmur - Tegl/kalksandsten
A
Træ
B
3. Vinduer og døre
Træ
A
Træ
B
4. Fundament/sokler
Beton
A
Beton
B
5. Kældre/krybekældre/terrændæk
Kælder
A
Uddybende oplysninger:
6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)
Vægkonstruktioner, uorganisk
A
Gulvkonstruktioner, uorganisk
A
7. Gulvkonstruktion og gulve
Gulv på strøer eller bjælker
A
Væg-til-væg tæppe
A
Klinkegulv på beton
A
8. Indervægge/skillevægge
Inder-/skillevægge - Murværk
A
Inder-/skillevægge - Let pladekonstruktion
A
9. Lofter/etageadskillelser
10. Indvendige trapper
Kommentar
A
Trætrappe til 1. sal trin beklædt med tæppe.
11. VVS-installationer
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Telefon 3373 2000
Email: [email protected]
Side
17 af 18
Huseftersyn
HE nr.
2486
Lb. nr.
H-17-02486-0017
Tilstandsrapport
Version 9.0
Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring
Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om
ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller
konstruktionsudformning.
Fjernvarme
Sikkerhedsstyrelsen
Bygn.:
A
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Uddybende oplysninger:
Telefon 3373 2000
Email: [email protected]
Side
18 af 18
VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører
1950’er-villa/1½ plan
Opført i perioden: ca. 1945-1955
Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes med et nybygget
hus, fordi vind og vejr samt daglig brug med tiden vil have
slidt på huset. Som fremtidig husejer er det også vigtigt at
være opmærksom på, at huset løbende skal vedligeholdes.
I tilstandsrapporten får du et overblik over, hvilke synlige
skader huset har. Derudover kan der være tidstypiske byggetekniske forhold ved huset, der må forventes ved hustypen.
Disse forhold er som udgangspunkt ikke registreret i tilstandsrapporten, fordi de er sædvanlige for hustypen. Du bør derfor
læse denne typebeskrivelse grundigt – især OBS-punkterne
– så du ved, hvilke forhold der typisk må forventes ved den
pågældende hustype.
Hvis der er tilbygninger på det oprindelige hus, vil disse kunne være beskrevet for sig i en særskilt hustypebeskrivelse.
HUSTYPEBESKRIVELSE
Vær opmærksom på, at der også kan være foretaget andre
typer af bygningsændringer – f.eks. tilbygning af kviste,
efterisolering m.v. Sådanne ændringer er ikke omfattet af
hustypebeskrivelsen, der kun gælder den oprindelige hustype. Samtidig skal det understreges, at typebeskrivelsen er
generel og uafhængig af den udarbejdede tilstandsrapport
og den tegnede ejerskifteforsikring.
Efter selve hustypebeskrivelsen finder du information om det
oprindelige kloaksystem, herunder hvordan kloakken må formodes at være konstrueret, hvad den formodes at være konstrueret af, og hvornår den må forventes at være udtjent.
Du bør desuden være opmærksom på informationen på de
bagerste sider om gasarten radon, herunder ikke mindst
hvad du kan gøre for at løse et eventuelt radonproblem.
VERSION 2.0 - OKTOBER 2015
Konstruktion
Fundament
Villaens kælderydervægge og -gulve er støbt af beton og
ofte uden isolering.
Installationer
Huset er oprindeligt opført med vand, afløb, el og centralvarme med eget fyr. Fyret vil normalt være udskiftet.
Husene er udført med fuld kælder og ”høj sokkel” med
kældervinduer.
Vægge
Ydervæggene på 50’er-villaen er ofte bærende og stabiliserende vægge af murværk med trådbindere (stabiliserende
tråd mellem yder- og indermur).
Der er normalt massivt murværk omkring vinduer og dørhuller.
Det udvendige murværk er blank mur (teglstensmur uden
overfladebehandling). De indvendige vægge er typisk pudsede murstensvægge eller bræddeskillevægge med rørvæv
og puds.
Tag
Tagdækningen består oftest af røde tegltagsten med understrygning (mørtelfugning på bagsiden af tagstenene) og et
minimum af isolering over et udnyttet loftsrum. Tagkonstruktionen er udført som sadeltag med høj rejsning (45 graders
taghældning eller mere).
Lofter er udført med rørvæv og puds. De murede gavle er tit
afsluttede med hvide lodrette vindskeder med dækbræt ovenpå. Spærenderne er oftest malet hvide ligesom vinduer m.v.
Overgangen mellem tagfladerne og ydervæggene er som
regel udført som mur mellem spærene. Tagrender/nedløb er
lavet af zink.
Etageadskillelser/gulve
Etageadskillelsen over kælderen kan være støbt af beton på
stedet, men er som oftest udført med trægulve på træbjælkelag monteret med lerindskud (ler i træbjælkelaget ved en
etageadskillelse). Herunder er der loft af forskallingsbrædder,
rørvæv og puds.
Der er ingen isolering mellem kælder og beboelse.
Trægulvene er typisk udført med almindelige gulvbrædder
af fyr eller parketgulv.
HUSTYPEBESKRIVELSE
SIDE 2
OBS Punkter
Fundament/gulve
Kældergulvene er kolde på grund af manglende isolering.
Der kan være mørke opfugtede pletter på betongulvet.
På kældervæggen kan der være saltudfældninger eller
afskallende puds (hvidt, porøst, afskallende lag), som skyldes
fugt, der trænger igennem væggen.
Vedligeholdelse
Hustypen kræver et minimum af vedligeholdelse. Det er dog
vigtigt til stadighed at kontrollere de områder, hvor der er
kuldebroer (kolde områder) i og omkring konstruktionerne.
Det kan være nødvendigt at eftergå mørtelfuger i tagrygning både indvendigt og udvendigt.
Manglende ventilation og opvarmning af kælderrummene vil
kunne medføre ”kælderlugt”.
Understrygning kan være udført med tætningsmidler med
asbest frem til 1981.
Vægge
De murede yder- og indervægge kan ved overgangen til
fundament mangle fugtspærre (fugtbeskyttende lag af
f.eks. asfaltpap), eller fugtspærren kan være nedbrudt. I
så fald kan fugt trænge op i den nederste del af murstens­
væggen. Dette kan medføre mørkfarvning*.
De fritliggende bjælkeender er kun delvist beskyttet af taget
og er følsomme overfor fugtpåvirkning. Det er derfor vigtigt
bjælkeenderne males jævnligt.
På grund af det massive murværk kan der være en kuldebro (koldt område) ved de indvendige vindueslysninger og
dørhuller, som kan medføre mørkfarvning*.
Bemærk at en ændring af husets ydre (f.eks. supplerende
isolering af vægge, gulv, tag etc.) skal være udført korrekt
efter gældende konstruktionsprincipper for at undgå fugtproblemer.
Nogle 50’er-villaer har fået monteret en indvendig forsatsvæg (eventuelt et trælægteskelet med isolering) mod
ydervæggen, som kan medføre ophobning af fugt i konstruktionen, hvis den ikke er udført korrekt.
Andre punkter
Kælderen er normalt ikke godkendt til beboelse.
Asbest kan forekomme i rørisolering, elkabler, fliseklæber,
støbegulve, vinyl (typisk til gulve), vægplader og aftræks- og
ventilationskanaler. Arbejde med og bortskaffelse af asbest
kræver særlige foranstaltninger.
Tag
Tegltaget kan danne grobund for alger og lav, især hvis
tagfladen vender mod nord, eller hvis der er høje træer, der
skygger. Alger og lav er kun et kosmetisk problem.
Tagkonstruktionen er som regel udført med et minimum af
isolering.
Der kan i nogle tilfælde forekomme utætheder ved skorstenens gennemføring (inddækning), hvor regn og sne kan
trænge ind.
Tagkonstruktionen i disse huse er udført uden dampspærre
(fugtbeskyttende lag).
Hvis taget efterisoleres, bør man søge professionel rådgivning for
at undgå fugtskader i konstruktionen.
Når tagetagen er udnyttet, kan det være svært eller måske umuligt at besigtige understrygningen og uudnyttede skunkrum (rum
bag lodret væg mod taget på etageadskillelsen).
*) Mindre omfang af mørkfarvning må forventes på overflader, som er særligt udsatte for fugt, eller som har ringe isolering. Mørkfarvning skyldes ofte støvfigurer
(ansamling af støv), men kan undertiden være skimmelvækst. Sådanne overflader bør være tilgængelige og jævnligt kunne rengøres.
HUSTYPEBESKRIVELSE
SIDE 3
Generel beskrivelse af kloaksystemer
Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan
kloakken må formodes at være konstrueret, hvad den formodes at være konstrueret af, og hvornår den må forventes
at være udtjent. Det bemærkes, at flere forskellige forhold
kan have indflydelse af restlevetiden, f.eks. store træer,
dårligt vedligeholdt offentlig kloak eller rør udført i dårlig
kvalitet.
Kloaksystemet – eller afløbssystemet – fra en ejendom består
af en afløbsinstallation (eventuelt med dræn), stikledning,
hovedkloak og renseanlæg. Afløbsinstallationen er den del
af et kloaksystem, der er beliggende i selve bygningen og i
jorden på ejendommens grund. Grundejeren ejer i dag kun
den del af stikledningen, som befinder sig på grunden.
Kloaksystemer fra før 1920
Afløbsinstallationer fra før 1920 er typisk udført af glaserede
lerrør. Efter år 1900 blev det almindeligt at montere en septiktank på afløbet fra toilet. I denne periode blev der normalt
ikke kloakeret på landet.
De oprindelige afløbsinstallationer fra denne periode, som
endnu ikke er udskiftet eller renoveret, har normalt ingen
eller kun ringe restlevetid.
Kloaksystemer fra 1920-1970
Afløbsinstallationer fra denne periode er oftest udført af
præfabrikerede betonrør eller glaserede lerrør. Afløbsrørene
blev overvejende samlet ved hjælp af tjæret pakgarn og
fint opslemmet ler, cementmørtel eller asfalt. I slutningen af
perioden afløstes pakgarnet af gummiringe. De fra byerne
kendte kloakopbygninger blev i slutningen af perioden også
udbredt til ejendomme på landet.
Kloaksystemer fra 1970 til nu
I denne periode blev afløbsinstallationer – både rør og
brønde – typisk udført i plast. I starten af 70’erne blev rørene
samlet med løse gummiringe, som senere hen blev afløst af
fastsiddende gummiringe.
Der er i perioden sket en væsentlig produktudvikling, hvor
materialernes kvalitet forbedres. I år 2000 blev der indført
nye regler til udformning af kloakanlæg, og der blev stillet
krav om uddannelse og kvalitetssikring, der samlet set betyder, at kvaliteten forbedres betydeligt.
Særligt for ejendomme på landet bemærkes det, at der
bruges nedsivningsanlæg, hvor spildevandet renses i septiktank og derefter siver ned i undergrunden. Siden omkring år
2000 har det været almindeligt at etablere minirensningsanlæg, beplantet filteranlæg eller pileanlæg i forbindelse med
rensning af spildevandet, inden det ledes videre til vandløb,
grøfter m.v.
Regnvand håndteres i stigende grad via faskiner og efterfølgende nedsivning. Endvidere etableres der ofte omfangsdræn, der tilsluttes afløbsinstallationerne.
Der er endnu ikke set tegn på nedbrydning af plastrør. Er
rørinstallationen udført korrekt, må der forventes at være en
betydelig restlevetid for kloaksystemet (50-100 år).
Toiletafløb blev i perioden fortsat ført til en septiktank. I
takt med at der etableredes offentlige kloakker blev mange
septiktanke sløjfet. Endvidere blev der i perioden i stigende
grad etableret dræning af husene, hvor drænene tilsluttes
afløbsinstallationerne.
Både lerrør og betonrør har normalt lang levetid, dog er
levetiden for betonrør normalt lidt kortere end for lerrør. For
både lerrør og betonrør opstår der ofte problemer med samlingerne, hvorfor afløbssystemet, hvis dette ikke efterfølgende har været renoveret, samlet set har begrænset restlevetid.
HUSTYPEBESKRIVELSE
SIDE 4
Radon i danske huse
Radon kan være et problem i nogen huse, men det kan løses nemt og billigt
Hvad er radon?
• Radon kan være et problem i nogen huse, men det kan
løses nemt og billigt.
•
Radon er en naturligt forekommende, radioaktiv gasart,
der kan trænge ind i huset fra undergrunden.
•
350.000 huse i Danmark anslås at have for højt radon­
niveau.
•
Radon lugter ikke og kan ikke ses eller smages, men det
kan ved langvarig påvirkning være sundhedsskadeligt,
og det er en medvirkende årsag til ca. 300 tilfælde af
lungekræft om året.
•
Sundhedsrisikoen ved radon er cirka 25 gange større for
rygere end for ikke-rygere.
Hvor kommer radon fra?
• Radon kommer fra jorden under huset.
•
•
•
Ved radonniveauer over 200 Bq/m3, kan det være
nødvendigt med mere omfattende tiltag, som f.eks.
etablering af radonsug (et særligt ventilationssystem
under bygningen).
•
Husk også, at radonniveauet generelt er højere i kælderog stueplan, hvor der er direkte kontaktflade mellem
gulv og jord. Især kælderrum har ofte et dårligere
indeklima end resten af huset, og kælderrum er først og
fremmest beregnet til opbevaring – ikke til beboelse.
Læs meget mere på www.radonguiden.dk
• Du kan på www.radonguiden.dk læse meget mere om
radon, hvordan du bestiller en radonmåling, og hvordan
du kan reducere radonniveauet i dit hus. Du kan bruge
SBi-anvisning 247 til at finde frem til de bedste løsninger for at reducere radon i indeluften for netop dit hus.
•
Du kan desuden indtaste oplysninger om dit hus og
straks få svar på, om der er særlig risiko for radon.
Din boligs stand og konstruktion har betydning for, hvor
meget radon der er i dit hus.
•
Det meste radon trænger ind i huse gennem revner
og sprækker i fundamenter, stuegulv og betondæk,
kældergulve, ydervægge i kælder og utætheder ved
rørgennemføringer i fundamenter m.v.
Radonsikring er lovkrav i nybyggeri
I 1998 blev der indført et krav i bygningsreglementet
om, at nyt byggeri skal radonsikres. Er dit hus opført
efter 1998, er det således opført med radonsikring.
•
Selvom dit hus er opført efter 1998, kan være for høje
radonniveauer i dit hus, hvis radonsikringen ikke fungerer. Det kan være fordi, at der er for lavt ventilation
og luftskifte i dit hus, eller hvis den membran i fundamentet, der skal sikre, at der ikke trænger radon ind fra
jorden, er gennembrudt.
•
I Bygningsreglement 2010 er det for nybyggeri præciseret, at kravet om radonsikring skal sørge for, at
radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3 i indeklimaet. Ejeren af et hus, der er opført efter juni 2010, har
således krav på at radonniveauet ikke overstiger 100
Bq/m3. Det er den professionelle bygherre, der har
ansvaret for, at radonsikringen overholder kravet om
max. 100 Bq/m3.
Radonkortet
• På Radonkortet på næste side er der vist, hvor stor en
andel af enfamiliehuse, i et område som Sundhedsstyrelsen vurderer, har et radonniveau over 200 Bq/m3.
•
Kommunevurderingerne er et udtryk for, at risikoen for
at bo i et hus med for høje radonniveauer er forskellig
alt efter hvor i landet du bor. Der er f.eks. større risiko
for radon på Sjælland og øerne end i Vestjylland.
Hvad gør jeg ved det?
• Du kan nemt og billigt foretage en radonmåling i dit
hjem. Radon måles i bequerel per kubikmeter (Bq/m³).
•
Måler du over 100 Bq/m3, anbefaler Energistyrelsen, at
radonniveauet nedbringes.
•
Ved radonniveauer mellem 100-200 Bq/m3, anbefaler
Energistyrelsen, at du nedbringer radonniveauet via
forbedringer af ventilation samt tætning af revner i
fundamentet og utætheder ved rørsammenføringer.
HUSTYPEBESKRIVELSE
SIDE 5
Radonkortet
Andel af husstande med over 200 Bq/m3.
Lav
0%
Høj
0,3 %
HUSTYPEBESKRIVELSE
1%
3%
10 %
30 %
SIDE 6