Skriftlig fremsættelse (8. februar 2017)

Til lovforslag nr. L 126
Folketinget 2016-17
Skriftlig fremsættelse (8. februar 2017)
Udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg):
Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring
som følge af forordning om den europæiske grænse- og
kystvagt m.v.)
(Lovforslag nr. L 126)
Med henblik på at styrke Den Europæiske Unions ydre
grænse vedtog Europa-Parlamentet og Rådet den 14. september 2016 forordning (EU) 2016/1624 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, og Rådets
beslutning 2005/267/EF (grænse- og kystvagtforordningen).
Grænse- og kystvagtforordningen indebærer, at der oprettes et Europæisk Agentur for Grænse- og Kystbevogtning.
Agenturet er en videreudvikling af og omtales fortsat i almindelighed som Frontex.
Agenturet (Frontex) får bl.a. til opgave at tilrettelægge,
koordinere og gennemføre tilbagesendelsesoperationer og indsatser vedrørende afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold, herunder gennemføre fælles
tvangsmæssige udsendelser.
Grænse- og kystvagtforordningen indeholder i tilknytning hertil bl.a. regler om, at der skal oprettes en pulje af observatører, som navnlig skal føre tilsyn med tvangsmæssige
udsendelser, som er omfattet af forordningen.
Formålet med lovforslaget er at gennemføre de regler,
som er nødvendige for, at Danmark kan gennemføre grænse- og kystvagtforordningen i dansk ret.
Der lægges således med lovforslaget op til, at Folketingets Ombudsmand fremover får til opgave at føre tilsyn med
udenlandske myndigheder i forbindelse med europæiske udsendelser efter forordningen. Det betyder, at ombudsmanden
vil skulle føre tilsyn med politimyndigheder fra andre medlemsstater.
Ombudsmanden fører allerede i dag et uafhængigt tilsyn
med nationale tvangsmæssige udsendelser, og det er derfor
fundet hensigtsmæssigt, at det også er ombudsmanden, der
fører tilsynet med de tvangsmæssige udsendelser efter forordningen.
Da forslaget vedrører Folketingets Ombudsmand har jeg
tidligere orienteret Folketingets Præsidium om sagen. Præsidiet har oplyst, at de er enige i, at ombudsmanden får udvidet sine kompetencer.
Det er vurderingen, at der ikke herudover er behov for
ændringer af dansk ret som følge af forordningen.
Med vedtagelsen af lovforslaget giver Folketinget samtidig sit samtykke efter grundlovens § 19, stk. 1, til, at udlændinge- og integrationsministeren på Danmarks vegne i Rådet
for Den Europæiske Union kan meddele, at Danmark har
besluttet at gennemføre forordningen i dansk ret.
Det bemærkes, at lovforslaget foreslås stadfæstet straks,
således at det kan sikres, at Danmark hurtigst muligt efter
vedtagelsen i Folketinget kan opfylde sin forpligtelse til at
udpege Folketingets Ombudsmand til observatør.
Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende
bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det
Høje Tings velvillige behandling.
CS000050
Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-14107