Kreativ brief Kunde: Design denmark, northmodern, Danske

Kreativbrief
Kunde:Designdenmark,northmodern,DanskeKunsthåndværkere&Designere,Designmuseum
DanmarksamtDanskDesignCenter
Opgave/mærke:“DesignDestinationDenmark”(arbejdstitel)
Kampagneperiode:D.d.tilmediojuni2017
1.Baggrund–hvaderanledningentil,atviskalkommunikere:
“DesignDestinationDenmark”(arbejdstitelogforkortet“DDD”)erenny,danskdesignbegivenhedog
fællesplatformforeventsogarrangementerindenfordesignogkunsthåndværk,derfradetsene
forår2017hvertårskaldemonstrereoghyldemangfoldighedenidanskdesignogkunsthåndværkog
detspotentialeforatskabeværdi,vækstoglivskvalitetiDanmark.DDDskalpåsigtbliveenførende
globaldestinationogshowcasefornyttalentindenfordesignogkunsthåndværk.
2017-udgavenbliverenprototype,der-udoverateksponerebestående,storeogsmådesignevents
ogknyttedemsammenmedenkommunikativrødtråd-vilrummeetco-creationsummitsom
rammeominvolveringafdesignfeltetiudfoldelsenafdenfællesplatformogsikre,at
designaktørernesressourcer,idéerogforventningerbliverkortlagtogprægerplanerne.
Desudenvil2017-udgavenomfatteenerhvervskonferencemedfokuspådesignsværdiskabelseog
potentiale,keynotesmedførendedanskeoginternationalenavneogetstørredesignarrangementaf
kulturelog/ellerfolkeligformidlendeart.EndeligvilDDDinviterenye,associeredepartnereind,som
kanbidragemedeventsogarrangementer,udstillinger,debatterm.v.
GruppenbagDesignDestinationDenmarkbasererbl.a.sitønskeomatskabedenfællesplatformpå
toobservationer:1)atdesign-ogkunsthåndværkfeltetiDanmarkrummerstortpotentialemht.
vækstogvelfærd,menkunkanhøstedetfuldtud,hvismanstårmeresamletenddetharværet
tilfældethidtil,samt2)atderoverordnetsetpåorganisk‘bottom-up’visidesenereårerbegyndtat
tegnesigen‘perfectstorm’ift.mulighederneforatsamledesignfeltetogbringedetstærkereispili
entid,hvordanskdesignogvelfærdharinternationalopdriftogeksportmæssigfremgang.
FoundingpartnersbagDesignDestinationDenmarkerDesigndenmark,northmodern,Danske
Kunsthåndværkere&Designere,DesignmuseumDanmarksamtDanskDesignCenter-determålet
fremadrettetatknytteenbredvifteafassocieredepartnere(organisationer,virksomheder,museer,
uddannelsesinstitutioneretc.)tilDDD.
2.Formål–hvadvilvigerneopnå:
Opgavensformålhartreaspekter:
1)Etkommunikations-/designaspekt:
Derskalskabesenformforfælleskommunikativ,visuelrødtrådellerrammeværkfordenfælles
platform.Derønskesdesudenenstillingtagentil,omDesignDestinationDenmarkerdetrettenavn-
imodsatfalderdetendelafopgavenatudvikleetnavn.Detervigtigt,atDDDframes
kommunikativtsomettilbudomenrelevantogattraktivfællesplatform-menhvoringenbrands,
eventsellerpartnere‘drukner’.Denfællesplatformogtilhørendekommunikativerammeskalvære
synlig,haveetnavnogitalesættes-meddenopgaveatgavneogløftedeindividuellepartnereog
arrangementersbrands;ikkeoverdøvedemellerfjernefokusfradem.
Forventetleveringden22.marts2017,ellerefternærmereaftalevedkontraktindgåelse.
2)Etteknisk/taktiskaspekt:
Dererbrugforendigitalplatformforatkommunikere,markedsføreoggiveoverblikovereventsog
arrangementeriDesignDestinationDenmark.Dendigitaleplatformskalkunneunderstøttesåvel
markedsføringafDDDsomunderstøtteengodservicerejseforbrugerneførogunderselveeventen,
f.eks.iformafenappellermicrositemedoverblik,evt.booking-ellerbilletkøbsmulighedogennem
mådeatpersonalisereogoprettelistemed‘minefavoritter’blandteventsogarrangementeriDDDregi.
Forventetleveringden4.april2017,ellerefternærmereaftalevedkontraktindgåelse.
3)Eteksekverendeaspekt:
Detliggeriopdragetathåndterenødvendigkoordineringogproduktioniforholdtilovenståendeifm.
selveDDDi2017-dogikkeredaktioneldriftafdigitalplatform(micrositeellerappellerlignende)
efterlancering.
3.Målgrupper–hvemtalervitil:
Påslutbrugerniveau:
DesignDestinationDenmarkhenvendersigtiletinternationaltsåvelsomnationaltpublikum(såvel
designeoperatørerogvirksomhedersomturisterogborgere),vilværeetrelevantemnefor
internationaledesign-opinionsdannereog-presseogskalbrandedanskdesignoverforsåvel
internationalebrancheaktørerogdesignfagfolksomerhvervslivogturister.
Påinteressentniveau:
‘Dennæstekoncentriskecirkel’afpotentiellepartnere,eventarrangører,virksomhederog
uddannelsesinstitutionersomDDDgerneskalknyttetilsigogengagere-f.eks.:
ITUniversityofCPH,DAFI,ThreeDaysofDesign,BellaKvarter,SyddanskUni,DAC,DI,CIID,INDEX,
DanskEhverv,KADK,CopenhagenCapacity,BusinessbyDesign,SPACE10,AalborgUni,BLOXhub,
DTU,RegionMidt,Louisiana,CBS,VIA,VisitDenmark,TEKO,UVM,DMJX,CAKI,UM,Ark.Sk.Århus,
KUM,KEA,UDM,DIS,Krabbesholmm.fl.
4.Barrierer–erdernoglevigtigeforhindringer,viskalværeopmærksommepåhosmodtagerne:
• ‘Dennæstekoncentriskecirkel’kanhavebekymringomderesbrand‘drukner’imængden
• Designfelteteralleredeprægetafmangebrandsogaktører
• ‘Denalmindeligeslutbruger’-borger,turist,kundeetc.-kanværesværatengagereeller
trængeigennemtil,delsfordiDDDogdesignbegrebeterdiffust,delsfordidetkanværesvært
atopnåtilstrækkeligkommunikationsmæssigslagkrafttiloverhovedetattrængeigennemog
blivelagtmærketil.
5.Mærket–hvadtænkermålgrupperneomDDDidag,oghvadvilvigernehave,atdeskaltænke
fremover:
Idagtænkerdegivetvisingenting,daDDDknapterkommunikeret/lanceret.Derkanværeetvist
forbeholdoverfor‘endnuendesignaktør’,‘endnuetbrandilandskabet’,‘erviikkeallerededen
førendedesigndestination’,eller‘deterurealistisk/vilikkehaveeffekt/eraltfor(u-)ambitiøst’.
Påkortsigt(2017)skalmålgruppernetænkeomDDD:
Virksomhederbredtset:Engodmulighedforathenteinspiration,byggenyeforretningsrelationer
ogpåvirkedenfremadrettedeudvikling,evt.eksponeresineegneløsninger(B2B&B2C).
Fordesignvirksomheder(aggregatorer,bureauer,møbelbrandsetc.):Eninteressantsalgs-,
markedsførings-inspirations-ognetværksmulighed-somdetkunneværeattraktivtatværemedtil
atco-createogtagemedejerskabaf.
Borgereogturister:Enstribespændendetilbudiformafeventsogformidlingafdesign,udstillinger,
loppemarkedmeddanskedesignklassikere.
Presse/internationalpresse:Spændendenydanskdesignbegivenhedpåvej-interessante
keynotes,stærkefagfolkmødesiDK;derliggerengodhistoriei,atmanvilco-createkonceptetmed
designbrancheogandrerelevanteaktører.
Designfagfolk:Etgodtinitiativ,somkanbliveetvigtigtskridtpåvejentilatsamledesignfeltetogstå
stærkereogtydeligere-afgjortattraktivtatværemedtilatco-createogtagemedejerskabaf.
PålangtsigtskalmålgruppernetænkeomDDD:
Virksomhederbredtset:Engodmulighedforateksponeresineegneløsninger(B2B&B2C),hente
inspiration,byggenyeforretningsrelationerogknytteinternationalekontakter.
Fordesignvirksomheder(aggregatorer,bureauer,møbelbrandsetc.):DENårligesalgs-,
markedsførings-,inspirations-ognetværksbegivenhed.
Borgere:Enattraktiv,levendefestivalibyogland;etbredtudvalgafspændendetilbud,hvorderer
nogetforalle-dekulturinteresserede,deteknologiinteresserede,dekreativtinteresserede,de
samfundsinteressede-ogbørnene.
Turister:Detårligedanske/nordiskebragafendesign-ogkunsthåndværkfest,hvorderersåmeget
ScandinavianCool,atdeteretmustatlæggeindiEuroparejsenellerkrydstogtet-ellersmutteforbi
påenforlængetweekend.
Presse/internationalpresse:Denstorenordiskeevent,hvorallekoryfæerne,destorebrands,de
skarpestefagfolkogdenye,spændendeupcomingtalentersamles.
Designfagfolk:‘VoresRoskildefestival’/‘VoresSXSW’/‘NordensMilano’.
6.Grundsætning–hvordanlyderdencentralestatement,viskalbyggepå:
DDDdemonstrereroghyldermangfoldighedenidanskkunsthåndværkog
designogdetspotentialeforatskabeværdi,vækstoglivskvalitetiKøbenhavn
ogDanmark.DDDøgersynergienmellemeksisterendeeventsog
arrangementer;eretgodtafsætfornyetiltag,relationerogdialog;erenstærk
showcasefornyetalenterogsætterDKogKBHyderligerepåverdenskortetsom
førendeglobalkunsthåndværk-ogdesigndestination.DDDopstår’”nedefra’,fra
designfeltetselv,ico-creationmedallerelevanteaktører.
7.Opbakning-hvorforkan/skalbrugerenellermodtagerentropådette:
• DDDerenåbenallianceafenbredvifteafdestærkeste,centraleaktørerindenfordesignog
kunsthåndværk.
• DDDrepræsentererbredtogerinkluderende-vitrorpå,atvisammenkanskabeenstørre
‘kage’foralle.
• DDDtagersigtidtilatsamlefeltetogarbejderløbendepåatudvidekredsen.
• DDDharraktudtilsåvelKøbenhavnsKommunesomKoldingKommuneogarbejderpåat
spændeoverheleDanmark.
• DDDarbejderforbådeatinvolveredesignere,virksomheder,borgere,turister,danskog
internationalpresse-ogrummerselvbådeprivateogoffentligeaktører.
• Dererp.t.enslagswindowofopportunityift.atDanmark,Københavnogdanskdesignhar
internationalfremgangogmedvind.
• Internationalterdetbrededesignbegreb(derbådefavnerformgivning,kunst/æstetiskog
business,strategi,process,serviceogsamfund)ifremmarch.
8.Retningslinjer-særligekravtildetkreativearbejde:
Derlæggesisærliggradvægtpå,atDDDisitudtrykikkeerenparaply,overliggerelleretmother
brand-menskalkunnefungerekommunikationsmæssigtvisuelt/digitaltsomenplatform,allede
beståendebrandsogaktiviteterbliverbåretfremafogstårdestostærkeresammenpå.
9.Timeline
Opgavenforventesudførtiperiodenden8.marts–25.juni,2017,medendeligdeadlinefor
offentliggørelseafdesignogbrugbarapp/micrositesenest25.4.
Leveringerfalderindenfor3tidsslots–før,underogeftereventmåneden.Deadlinespåleverancer
aftalesnærmeremellemudbudsvinderogstyregruppevedkontraktindgåelse.
Opgaveneroverordnetinddeltifølgende3tidsfaser:
Den8.3.-25.4.:OPTILEVENTMÅNED
Den8.5.-8.6.:PARALLELTMEDEVENTMÅNED
Den8.6.-25.6.:EVALUERINGOGOPSAMLINGAFEVENTMÅNED.