Regnskab 2016 - Ballerup Kommune

Regnskabsaflæggelse for
tilskud til aktiviteter 2016
BY, KULTUR OG ERHVERV
Frist for regnskabsaflæggelse:
15. februar 2017
Foreningens navn:
Foreningens CVR-nr.:
Tilskud fra Ballerup Kommune:
Aktivitetstilskud
kr.
Uddannelsestilskud
kr.
Løntilskud (handicapinstruktører)
kr.
Lokaletilskud
kr.
Kontingentindtægt og deltagerbetaling i 2016
Kontingentindtægt fra medlemmer under 25 år
kr.
Øvrig deltagerbetaling fra medlemmer under 25 år
kr.
Egenbetaling fra tilskudsberettigede medlemmer i alt
kr.
Medlemmers egenbetaling til fortæring, fester, gaver og personligt udstyr kan ikke
medregnes under dette.
Handicappede medlemmer, der er indgået i tilskudsberegningen medregnes i ovenstående opgørelse, som medlemmer under 25 år.
Udgifter til:
Aktiviteter, lederuddannelse, handicap-instruktørløn og private lokaler
Aktiviteter (bilag 1)
kr.
Lederuddannelse (bilag 2)
kr.
Handicapinstruktørløn (bilag 3)
kr.
Egne eller lejede lokaler/lejrpladser (bilag 4)
kr.
Samlet udgift i forhold til modtagne tilskud
kr.
Udgifter til fortæring, fester, gaver, repræsentation, personligt udstyr og finansielle
poster kan ikke medregnes under dette.
Udgifter skal være afholdt i regnskabsåret 2016
Ekspeditionsog telefontid
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00
Onsdag lukket
Bilag 1 Regnskab for modtaget aktivitetstilskud
Opgørelse af, hvad aktivitetstilskuddet er anvendt til
Aktiviteter for medlemmer under 25 år samt for handicappede uanset alder – skriv aktivitetens art herunder
Udgift til aktiviteten
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Samlet udgift til aktiviteter
kr.
Her opgøres foreningens udgifter til fx løn, materialer, lejrture og andet, der vedrører aktiviteterne for børn og unge (samt handicappede).
Hvis udgifter vedrører aktiviteter for både børn og voksne, og udgifterne ikke kan
opgøres særskilt for de tilskudsberettigede medlemmer, må foreningen foretage en
forholdsmæssig beregning.
Bilag 2 Regnskab for modtaget uddannelsestilskud
Foreningens udgifter til uddannelse for ledere og kommende ledere til gavn
for foreningens medlemmer under 25 år.
Kursusbetegnelse
Udgift
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Nettoudgifter
kr.
Foreningen kan medregne kursuspris samt udgifter til billigste offentlige transport.
Evt. tilskud fra forbund eller andre skal være fratrukket.
www.ballerup.dk
Side 2
Bilag 3 Regnskab for modtaget løntilskud
Løn til handicapinstruktører
Aktivitet
f.eks. svømning
Antal deltagere
Timer
Lønudgift
kr.
kr.
kr.
kr.
Lønudgifter i alt
kr.
Der skal alene aflægges regnskab for udgifter til aktiviteter for psykisk udviklingshæmmede børn og unge under 25 år. Hvis andre end denne målgruppe har deltaget
i aktiviteten, opgøres timer og lønudgift forholdsmæssigt svarende til målgruppens
andel af de samlede udgifter.
Bilag 4 Regnskab for modtaget lokaletilskud
Udgifter til egne eller lejede lokaler og lejrpladser
Lokale navn eller adresse
Periode
Udgifter
kr.
kr.
kr.
kr.
Udgifter i alt
kr.
Det fremgår af ansøgningsskemaet, hvilke udgiftstyper der kan medregnes.
Vedrører ikke lokaler, der er anvist af Ballerup Kommune
www.ballerup.dk
Side 3
Revisionspåtegning
Hvis foreningen har modtaget tilskud på i alt 250.000 kr. eller derover, skal regnskabet revideres af en registreret/statsautoriseret revisor. Ved mindre tilskud revideres regnskabet af en foreningsvalgt revisor.
Det attesteres hermed at:
De kommunale tilskud er brugt i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser
samt Kommunalbestyrelsens retningslinjer og meddelte bevillinger.
Ansvarlig overfor Kommunalbestyrelsen (underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer)
Navn:
Dato/underskrift:
Navn:
Dato/underskrift:
Navn:
Dato/underskrift:
Navn:
Dato/underskrift:
Navn:
Dato/underskrift:
Navn:
Dato/underskrift:
Navn:
Dato/underskrift:
Revisor:
Navn:
Dato/underskrift:
Eventuelle revisionsbemærkninger:
Dokumentation sker i form af revisors udfyldelse og påtegning af regnskab og
”Tjekliste for revisorer”.
Derudover kan By, Kultur & Erhverv ved stikprøvekontrol kræve dokumentation
i form af originalbilag.
www.ballerup.dk
Side 4