Kystnært mølleprojekt Vesterhav Syd

Kystnært mølleprojekt Vesterhav Syd
Orienteringsmateriale om
værditabsordningen
Udleveret til borgermøde afholdt den 6. februar 2017 i
Holmsland Idræts-og Kulturcenter, Bandsbyvej 2,
Kloster, 6950 Ringkøbing.
Page 1 of 5
ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KYSTNÆRE VINDMØLLER VED
VESTERHAV SYD
Beskrivelse af projektet
Energistyrelsen har den 22. december 2016 udstedt etableringstilladelse for opstilling af
vindmøller ved Vesterhav Syd. Projektet ved Vesterhav Syd omfatter opførsel af vindmøller
med en samlet kapacitet på 170 MW.
Fig. 1:
Mølleplaceringer
Page 2 of 5
Der er lavet visualiseringer og udarbejdet beregninger af støj- og skyggekastpåvirkning.
Visualiseringsbilleder udarbejdet af Naturstyrelsen kan findes her:
http://www.svana.dk/media/137926/praesentation-borgermoede-visualiseringer.pdf
ligesom VVM-redegørelsen i helhed findes på Naturstyrelsens hjemmeside:
http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2014/jan/vesterhav-sydhavmoellepark-med-tilhoerende-ilandfoeringsanlaeg/
Som bilag til dette orienteringsmateriale er desuden vedlagt visualiseringsbilleder samt
støj- og skyggekastberegninger udarbejdet af Vattenfall Vindkraft.
Anmeldelse af krav om erstatning for værditab (værditabsordningen)
Som bilag er der vedlagt et videnblad fra Energinet.dk, der orienterer om reglerne for
værditabsordningen.
Værditabsordningen giver ejere af beboelsesejendomme, som bliver naboer til nye
vindmøller, mulighed for at anmelde krav om erstatning, hvis de planlagte møller må
forventes at påføre de pågældende ejendomme et værditab.
Der skal sammen med anmeldelsen indbetales et gebyr på 4.000 kr., da mølleopstiller
ellers ikke er forpligtet til at betale erstatning for værditab. Kontonummer til brug for
indbetalingen fremgår af anmeldelsesskemaet.
Hvis du tilkendes erstatning for værditab, indgår aftale med opstiller om erstatning, eller
hvis sagen ikke kan realitetsbehandles, får du gebyret tilbage.
Ved tvivlsspørgsmål kan Energinet.dk, De Fire Vindmølleordninger, kontaktes på tlf. 70 20
13 53 eller [email protected]
Anmeldelsesfrist
Anmeldelse af krav om værditabserstatning vedr. projektet ved Vesterhav Syd skal ske
inden 8 uger efter det offentlige møde er afholdt, hvilket vil sige inden den 3. april 2017
kl. 16.00.
Fremgangsmåden for anmeldelse er beskrevet i vedlagte videnblad om
værditabsordningen.
Køb af ejerandele i vindmølleprojektet (køberetsordningen)
Som bilag er vedlagt et videnblad fra Energinet.dk, som orienterer om reglerne for
køberetsordningen, der giver lokale borgere mulighed for at købe ejerandele i nye
vindmølleprojekter.
Yderligere information
Spørgsmål vedr. vindmølleprojektet kan rettes til:
Vattenfall Vindkraft A/S, Per Stenholt på tlf. 27875841 eller [email protected]
Spørgsmål vedr. værditabsordningen eller køberetsordningen kan rettes til:
Energinet.dk - Att.: De Fire Vindmølleordninger
Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia
Tlf. 70 20 13 53 - E-mail: [email protected]
Page 3 of 5
Skyggekastberegning
Støjberegninger ved 6 m/s og 8 m/s
Page 4 of 5
Visualiseringer
Syd for Hvide Sande
Stranden ved Søndervig
Page 5 of 5