BD01 - KDL Hoved

B160000B – DG/BFM
UDSKRIFT
AF
ØSTRE LANDSRETS DOMBOG
____________
KENDELSE
Afsagt den 10. februar 2017 af Østre Landsrets 10. afdeling
(landsdommerne Anne Thalbitzer, M. Stassen og Peter Mortensen (kst.)).
10. afd. nr. B-1600-16:
Uno Koncept A/S
(advokat Peter Schønning)
mod
Out-Sider A/S
(advokat Kenneth Cramer)
Sø- og Handelsrettens afgørelse af 8. juni 2016 (A-3-16) er kæret af Uno Koncept A/S med
påstand om, at det af Sø- og Handelsretten nedlagte forbud ophæves.
Indkærede, Out-Sider A/S, har nedlagt påstand om stadfæstelse.
Kæremålet har været mundtlig forhandlet.
Supplerende sagsfremstilling
Parterne har for landsretten fremlagt blandt andet en række yderligere oversigter, hvori de
to produktserier sættes over for hinanden, et foto af overfladen på et Loop modul og et
oversigtsskema over farver for Loop og Playfurns produkter. Endvidere har der været
fremlagt en e-mail af 5. juli 2016 fra Dansk Rotationsplastik til Out-Sider, hvori det anføres, at man kan producere møbler i rotationsstøbt plastic i stort set alle farver, samt et udateret print af Unika A/S’ markedsføringsmateriale vedrørende Payfurn serien, hvoraf det
-2-
fremgår, at man kan kontakte virksomheden, hvis man ønsker Playfurn i ”en helt speciel
farve”.
Out-Sider har endvidere fremlagt en udtalelse af 10. juli 2016 fra industriel designer Lars
Thøgersen, hvoraf fremgår:
”...
Baggrund:
I forlængelse af den sagkyndige udtalelse fra Christian Hvidt, der både behandler sagsøger og sagsøgtes produkter enkeltvis og som produktlinjer, vil
undertegnede i denne vurdering primært behandle sagens genstand som produkt linjer, idet undertegnede i øvrigt samtykker den sagkyndige udtalelse fra
Christian Hvidt.
Der er på enkelt områder, der ikke ses omtalt i Christian Hvidt’s udtalelse, også
beskrevet de forskelle og ligheder, der yderligere kan bemærkes mellem Outsiders Loop produktlinje og Uno Koncept (eller Uniqa iflg. nedenstående
hjemmeside) vedr. deres Playfurn produkt linje.
https://uniqa.dk/legepladser/plastmobler-playfurn
Out-siders produkt linje består af flg. Enkelt elementer:
Playfurn produktlinje består af flg. Enkelt elementer:
Idet det bemærkes at hverken Out-siders HopOp eller HopOp 500 eller
Playfurns Dot og Dot Big er genstand i sagen.
Der henvises i øvrigt til historisk baggrund og detail beskrivelse af
enkeltprodukternes formgivning, størrelser, mål og materiale valg i Christian
Hvidt’s udtalelse, som undertegnede erklærer sig enig i.
Dog kan yderligere bemærkes:
-3-
Vedr. overflade tekstur:
Overfladen på Out-siders produktlinje Loop, er en såkaldt narv struktur, der
fremkommer ved en ætsning af rotations støbe formens inderside / emneside.
Overfladen på Playfurn produktlinjens overflade fremkommer ved en
kugleblæsning (stål eller glas-) af en tilsvarende rotations støbeform s inderside
/ emneside.
Begge overflader er alment kendt og anvendt — særligt på flader der forventes
at modtage ridser og skrammer fordi overflade strukturen gør disse mindre
synlige.
Det er således nødvendigt at være tæt på og helst berøre elementer fra begge
produktlinjer i sammenligning, før selv professionelle vil bemærke forskellen.
Eneste nye i Playfurn produktlinje ift. Out-siders produktlinje er tilføjelsen af
et tværgående - og I alle elementer gennemgående forsænket smalt bånd, der er
med glat overflade, og derfor virker markerende og opdelende af de enkelte
elementer.
Indsat billede herunder af Out-siders Loop og Playfurn Circle, side om side.
Loop til venstre (Billede fra besigtigelse af de 3 elementer; Out-siders Loop og
Circle fra Playfurn.
Out-siders Loop i grøn, (anvendt som prototype for mulige siddeflade montage
- de sorte markeringer på billedet)
Proppen:
Out-siders produktlinje er forsynet med 2 skruemonterede propper i Loop og 1
skruemonteret prop for øvrige elementer i produktlinjen, for henholdsvis
påfyldning af vand - eller sand - og for tømning. Proppen er åben på overfladen
for indgreb fra et special værktøj.
Playfurns produktlinje er forsynet med 1 skruemonteret prop pr element for
tilsvarende funktion. Proppen er lukket på overfladen med to huller - en såkaldt
grisetryne - for indgreb fra et special værktøj.
Æstetisk kan Playfurns prop siges at være en enklere og mere færdig udseende
udformning mens det brugsmæssigt kan være vurderet mere hensigtsmæssigt at
lade det være muligt for flere typer værktøj at åbne Out-siders prop end den
mere præcisionskrævende special “grisetryne” nøgle, der kræves til Playfurn
produktlinjen.
Der er dog ikke tale om nogen karaktergivende indvirkning på helheden af
produktserierne.
-4-
For begge serier gælder det at proppen er i samme farver som elementet.
Samlebeslag:
Out-siders module elementer i produktlinjen har forsænkning / -markering og
en enkel insert (indstøbt — eller eftermonteret gevind bøsning) for
skruemontage af rustfrit samlebeslag i elementernes grundflade.
Playfurns module elementer i produktlinjen har alle kantvæg / -markering og
en enkel insert for skruemontage af rustfrit samlebeslag i elementernes
grundflade
Afbildet herunder
Tværsnits form
Der er her ikke tale om en detaljeret 1:1 kopiering af en genstand eller et
element, et produkt. Tværsnittet i produktlinjerne er delvis styret af en
tilgængelig siddehøjde, en stabiliserende grundflade (produktlinjerne er dog
oftest fastgjort eller stabiliseret ved påfyldning af vand eller sand) og en bredde
der appellerer / indbyder til at sidde og / eller samles omkring og på. Loop
produktlinjen har svag og umarkeret pilhøjde på siddefladen såvel som
siddefladen på Playfurn produktlinjen. Det er formålstjenligt for afvanding.
Begge produktlinjer har indadgående sideflader - Loop produktlinjen i lige
linjer mellem siddefladens og grundfladens planer med ens runding imellem og
fremstår således mere markeret end Playfurn, hvor Playfurns produktlinje med
de konvekse sideflader fremstår mere buttet.
Dette ændrer dog ikke ved, at der skal være en tæt placering mellem 2
tilsvarende elementer fra de 2 produktlinjer, før man ville kunne skelne de 2
produktlinjer - eller elementer - fra de 2 produktlinjer - fra hinanden.
Herunder ses 1 Loop og 1 Playfurn Circle. Loop (Out-sider) til venstre.
-5-
Der er således ikke nogen markant forskel på grundelementernes tværsnit, herunder
detailelementer - udover nævnte, hvorfor det findes mere relevant at behandle sagen
vedr. De to produktlinjer herunder ligheder og forskelle dem imellem.
Produktlinjernes modul elementer
Det kan syntes “ nærliggende” at udforme en produktlinje baseret på geometriske
grundfigurer, men stort set alt andet ville være muligt. Det ses således tydeligt i
Bilag l og i vedhæftede ”Playfurn og Lop / kombinations sammenligning” at de
samme karakteristika i samlede, brudte og imaginære linjeforløb, kan skabes med de
grundlæggende samme elementer fra henholdsvis Out-siders Loop produktlinje og
Playfurn produktlinjen.
Der er som sådan ikke noget nyt i at sammensætte møbler modulært, men der er her
tale om en - primært udendørs - produktserie til offentlige (og private) rum, baseret på
enkle geometriske former, fremstillet ved rotationsstøbning, med svagt afvigende
tværsnit, ens forekommende overflader betragtet og berørt hver for sig, samme grundfàrver, lignende markedsføring, samme kundesegment, OG modulært opdelt og sammenstillelige, så det samlede indtryk er det retskendelsen udmærket udtrykker som
“nærmest ens i deres udtryk’.
-
Produktlinjernes forvekslelighed
Med baggrund i egen besigtigelse af 3 af sagens genstands elementer og gennemgang
af sagens akter, samt søgning på nettet - hvor jeg kan bekræfte at have fundet meget
lidt af tilsvarende karakter og ingen produktlinjer, som der her er tale om - er det vurderingen, at selv en professionel indkøber næppe vil bemærke forskellen mellem produktlinjerne, hvorfor det må forventes at Playfurn serien alene lever på baggrund af
det marked, der er skabt via Out-siders markedsføring af produktlinjen Loop.
-
Det er ubestridt at Out-siders produktlinje Loop har været på markedet fra 2007 og
således langt tidligere end den af Uno Koncept - og nu Uniqa - nyligt (2015) introducerede Playfurn produktlinje.
Out-siders produktlinje Loop er blevet udviklet over årene og man har vist markedsmæssigt mod ved også at udvikle serien med elementer der ikke kun lader sig modulere i planet men også “går i højden” - som f.eks. Loop Cone Ryglæn og Boa som vist
herunder:
-6-
Playfurn produktlinjen syntes således end ikke at have tilført nye væsentlige detaljer
eller nye elementer i produktlinjen til markedet, men syntes alene at tage udgangspunkt i de moduler, der dels sælges flest af og dels har været forhandlet af Uno Koncept i en årrække - der henvises her til Bl. I ” Playfurn og Loop / kombinations sammenligning 30.06.16”og som derfor helt naturligt har en indsigt i produktion, priser og
marked, som også noteret af Christian Hvidt Delte gælder produktlinjens forvekslelige
design, modulopdeling, endog tekniske montage detaljer og jo grundlæggende til det
samme markedssegment indenfor udendørs møbler til offentlige (og private) rum og
pladser. …”
Uno Koncept har indhentet en udtalelse af 28. november 2016 fra cand.mag., designforsker
Christian Holmsted Olesen, hvoraf blandt andet fremgår:
”…
Denne vurdering er foretaget på baggrund af en komparativ stilistisk, form- og
brugsmæssig analyse af hhv. Loop-serien og Playfurn. Sagkyndig har nærstuderet tre moduler fra ... Loop-serien … og hele serien fra Playfurn hos Uno
Koncept den 7.10.2016 og gennemlæst sagens akter forud for udfærdigelsen af
denne udtalelse. Som det fremgår af udtalelsen er sagkyndig uenig i en række
af Christian Hvidt og Lars Thøgersens vurderinger og konklusioner.
Der er tale om to serier af (fortrinsvis) udendørs plastmøbler, som opfylder
stort set samme behov, men tager sig forskelligt ud visuelt.
Tingstedet
Begge produktserier kunne siges i et længere historisk perspektiv på at relatere
sig til landsbysamfundets "tingsted", hvor man sad på ensartede sten i en rundkreds, og de henter deres proportionering i menneskets naturlige siddehøjde,
ca. 42 cm. Loop-serien er startet med afsæt tingstedets rundkreds, cirklen, der
siden er videreudviklet til flere moduler, som kan sammensættes på forskellige
måder. Playfurn tager sit afsæt i Sandgren Jacobsens snedkermøbel, Æblet,
som kan sammenlignes med måske verdens ældste siddemøbel, stenen. Sandgren Jacobsens Dot er et siddeelement, der siden blevet videreudviklet til at
kunne sættes sammen til "kæder" af Dots, der kan sættes sammen på flere måder.
Moduler visuelt sektioneret i elementer
Playfurn har i sit design valgt at bibeholde fortællingen om den enkelte "sten"
selv, når der er tale om længere moduler ved at aftegne de enkelte sten (kaldet
Dots) med bånd rundt om de ellers helstøbte moduler. Det forklarer seriens opbygning af elementer og gør at sammenkoblingen af de større hele moduler
-7-
ikke virker vilkårlig. Playfurn fremstår på den måde set tæt på som opbygget af
en række mindre siddeelementer og sammensætningen af de faktiske større
moduler søges skjult, idet opmærksomheden henledes på de små aftegnede
elementer. Playfurn fremstår set tæt på visuelt som et mere modulært og stringent opdelt system bestående af en række store "sten", der er smeltet sammen.
Loopserien fremstår tæt på som en flydende streg afbrudt af samlinger, der er
begrundet af produktions- og transportomstændigheder. Playfurn forklarer så at
sige betragteren, hvordan systemet er proportioneret og hvilke tanker der ligger
bag designet, som tager sit afsæt i formen Dot, og det giver en anden visuel
helhedsopfattelse for den bruger, der bevidst eller ubevidst sanser formgivningens detaljering. Aftegningen eller referencen til Dots hos Playfurn frembringer en oplevelse af en række sammensatte punkter, hvorimod Loop-serien skal
ligne streger.
De to seriers moduler kan sammenstilles på forskellige måder i diverse geometriske opstillinger, cirkler, trekanter, firkanter eller slanger m.m. Der er her
tale om en hensigt om at skabe grundformer i opstillingerne og derfor forefindes i begge serier cirkelslag, 90 og 120 graders hjørner og lige stykker. Modulernes længder er forskellige ligesom cirkelslagenes størrelse (hhv. 1/3 cirkel
og 1/2 cirkel) og hjørnemodulernes rundingsradius adskiller sig markant på de
to serier.
Grundlæggende formsprog
Et snit gennem Loop-serien viser, at Loop-serien har form som en trapez.
Hjørnernes rundingsradius er forholdsvis lille, hvilket giver serien et stramt,
stringent og på afstand nærmest kantet og lidt hårdt udtryk. Stilen er geometrisk. Overfladen og siderne på Loopserien forekommer visuelt helt lige. Der er
en næsten usynlig pilhøjde på den vandrette overflade, som skal lede vand bort
fra siddefladen. I det samlede visuelle indtryk opleves siddefladen dog som
plan.
Loop blev som nævnt først designet og lanceret som ét cirkulært element. Det
kan iagttages, at siderne er meget skrånende, hvilket bidrager til et meget let
udtryk, men det har konsekvenser, når samme trapezform omsættes til lige moduler: De kan ikke stå fast uden risiko for at vælte under brug uden fastgørelse
i terræn.
Playfurn er som nævnt designet som en videreudvikling af Dot, og det giver serien dens meget afrundede, buttede og mere robuste udtryk. Oversiden er en
kraftig pilhøjde og siderne er hårdt spændte buer. Der er tale om et rendyrket
organisk formsprog. Visuelt er der ikke andre lige linjer end langsiden af bunden, der skal hvile på jorden.
Inden for det vi i Danmark kalder Den funktionelle tradition ville det være …
svært at tænke sig to mere forskellige svar på samme problemstilling: At skabe
en aflang form, som et menneske skal sidde på. Den helt overordnede dimensionering kan ikke være anderledes, fordi den er formgivet i forhold til længden
på menneskets underben og den måde, man sidder på. Hvis formgivningen skal
tage sit afsæt i brugen, kan den enten være geometrisk eller organisk. I stilhistorien bevæger man sig altid udviklingsmæssigt fra geometrisk til organisk,
hvad enten det er fra renæssance til barok eller fra klassicisme til rokoko eller
-8-
fra mellemkrigsmodernisme til efterkrigsmodernisme eller tidlig webdesign til
vor tids webdesign.
Loop-seriens grundlæggende formprincip er langt fra originalt eller enestående.
Trapezformen til monolitbænke er næst efter kvadratet, den mest naturlige at
vælge — det giver plads til fødderne og et visuelt let udtryk. Man behøver ikke
gå på biblioteket for at lede efter fotos af bænke af sten, metal eller træ med
trapez- eller kvadratform for at forklare, hvilken slægt Loop-serien kommer ud
af. Man kan foretage en hurtig google billedsøgning på ordene plastic bench
modular og man vil finde moderne plasticbænke til sammenkobling med trapetzformet snit, kvadratisk snit og også med et mere rundet snit i stil med Playfurn. Mange af dem fås som flere forskellige moduler, der kan sammensættes i
stil med Loop-serien og Playfurn.
Et eksempel kunne være Tenjams Swerve Modular picnic bench, som kan
danne både cirkler, firkanter og streger, der slynger sig i stil med Loop-serien.
Denne serie indeholder både cirkeludsnit-, streg- og 90 gradersmoduler.
Loop-seriens grundform er en af de mest generiske former monolit-bænkemøbler kan antage og også anvendt af andre producenter af plastmodulmøbler.
Sammensætning til geometriske former som cirkel, trekant, firkant eller slanger, der slynger sig ses hos flere udenlandske producenters møbler. Den slags
opstillinger er oplagte, da vi har en lang tradition for geometriske opstillinger i
kunst-, arkitektur- og designhistorien.
Loop-serien arbejder med rendyrkede arketyper både hvad modulernes grundform og opstillingsmuligheder angår. Det gør, at designets kvalitet er, at det
kommer til at fremstå som helt ukrukket, tilstræbt tidløst, super normalt og
uden særpræg. Det er den diametrale modsætning af signaturdesign eller unik
formgivning, som printer sig på betragterens nethinde. Den nærmest anonyme
form vækker mindelser om mange tilsvarende produkter. At forbyde salg af
Playfurn, fordi Loop-serien eksisterer er at tildele en produktkategori til én
producent.
Selv ved betragtning på lang afstand aner man Loop-seriens mere kantede og
skarpe udtryk mens Playfurns organiske form virker rundet og blød. De lige sider på Loop-serien skråner kraftigt indad, på Playfurn opdager øjet ikke, at sidens markante bue trækker mere udad foroven.
I sit grundlæggende formsprog tilbyder Playfurn forbrugeren en lidt mere original og særegen form end Loop-serien. Playfurn kan sige at lægge sig i forlængelse af den humanistiske danske designtraditions forkærlighed for mere
naturprægede former.
Overflader og detaljer
Overfladerne kommer af det materiale, som de er fremstillet i, plast, og derfor
minder de om hinanden på afstand. Der er som beskrevet i sagens akter brugt
forskellig teknik til at opnå de ru overflader. Tæt på er der stor forskel på de to
overflader. Loop-seriens overflade virker mere ru og mat end overfladen på
Playfurn. Loop-seriens stofligt udseende overflade, der giver plastens farve stor
dybde, har den ulempe, at den tager meget mod skidt, som nemmere sætter sig
i overfladen end på Playfurn. Playfurns overflade er mere glat og blank end
-9-
Loop-seriens overflade og derfor sætter skidtet sig ikke helt så nemt fast i overfladen som på Loop-serien. Der er dog tale om detaljer, som i praksis har meget lidt betydning, idet udendørs møbler udsættes for meget skidt og stort slid.
Graterne fra støbeformenes samlinger er synlige på begge produktserier, om
end de træder noget kraftigere frem på Loop-serien.
Logoerne på Loop-seriens elementer er placeret nederst til venstre lige over
bunden og står i et i plasten forsænket rektangel. Logoerne på Playfurn er placeret øverst til højre lige under siddefladen og har form som et tværsnit i Playfurn (eller Dot) og rager ud af plastens overflade.
Propperne til vand/sandpåfyldning er på begge af funktionsmæssige årsager
placeret lige under sædet. Proppen på Loop-serien har næsten samme farve,
som plasten modulet er lavet af. Proppen udgør efter montering et relativt stort
hul i overfladen (der passer til et specialværktøj). Det virker forstyrrende for
den visuelle helhed. Proppen på Playfurn har helt samme farve og overflade
som modulets plast. Proppen ligger i plan med overfladen og har to små huller
til åbningsværktøjet. Det gør, at den forstyrrer det samlede visuelle udtryk minimalt.
I Loop-serien er der forsænkninger til samlebeslagene af stål, hvorimod man i
Playfurn har lavet en kantvæg til at holde beslaget på plads ved montering.
Samlebeslagene, som monteres under bunden, ses ikke på nogen af produkterne, når de er i brug og har således ikke betydning for deres visuelle fremtoning.
Samlet set må det konstateres, at Playfurn er mere gennemarbejdet og fremtræder mindre grov i detaljeringen, hvad angår overflader, logoer og propper. Det
svarer på sin vis fint til forskellene i det grundlæggende formsprog: geometrisk
og kantet over for organisk og rundet. Udglatning af form, forsøg på at gøre
formen mere dynamisk (her organisk) og forbedret detaljebearbejdning har været det gennemgående princip. Det har drevet udviklingen af vores produktkultur fremad i snart 100 år, og det er et helt centralt konkurrencedygtighedsprincip for designvirksomheder, at man differentierer sig på anderledes form
og små detaljeforbedringer. Man kunne, hvis man anvender en meget hverdagspræget brug af ordet design, sige, at Playfurn er "mere designet" end
Loopserien.
Hvorvidt offentlige indkøbere er designbevidste og bemærker summen af detaljerne eller et væsensforskelligt formsprog kan være svært at skønne, men det
er et faktum, at Danmark er verdenskendt som designsamfund, og det skyldes
bl.a. i høj grad, at man har valgt meget gennemarbejdede designs i de udendørs
rum, så måske kan man antage, at danske indkøbere har opøvet en vis evne til
at vurdere produkters kvaliteter.
Dansk designhistorie baseret på typer
Dansk designhistorie er i den omfangsrige litteratur om emnet kendt for at raffinere, forbedre og kultivere, ikke for at finde på nyt. Grundlæggeren af "den
danske møbelskole", professor Kaare Klint, baserede sin undervisning og sit
- 10 -
design på studiet og videreudviklingen af gamle møbeltyper. Han talte om "en
stol af gammel familie", og han og flere af hans elever som fx Børge Mogensen
gik ofte meget tæt på deres forbilleder. Dog var der nogen, der formåede at frigøre sig formmæssigt fra denne skole, fx Hans J. Wegner.
Hans J. Wegner skabte sin Den runde stol/The Chair i 1949 med tanke på
Kaare Klint og Carl Petersens geometriske og retlinede Faaborgstol fra 1914.
The Chair blev med sit organiske formsprog omdrejningspunktet om skabelsen
af begrebet Danish Design i 1950'erne. Wegner sagde selv om stolen: "Den er
der intet nyt i, fire lige pinde og en krans". Men den havde et i forhold til Klints
arketypiske stol anderledes formsprog, og derfor fik den betydning i designhistorien.
Den væsentligste og afgørende forskel på Loop-serien- og Playfurn ligger i deres overordnede formsprog. De tilbyder forbrugerne noget vidt forskelligt visuelt, og det har stor betydning set med en designhistorikers øjne. Det vil være
trist, hvis kun stærkt innovative og revolutionerende designs må udvikles og
sælges i Danmark i fremtiden, især fordi det mest markante kendetegn ved
dansk design er, at det altid bygger videre på en idé og en tradition eller en
type, som andre har skabt. Dansk design bygger på evolution, gradvis forandring og forbedring. Sø- og Handelsrettens kendelse i denne sag markerer, at
danske designere ikke længere kan arbejde med det som de er bedst til og som
Danmark er verdenskendt for: at videreudvikle og forbedre former og detaljer
inden for rammen af en type. Hvis den tankegang udbredtes over hele verden,
så ville det betyde, at vi gik glip af meget godt design, megen udvikling. Stilhistorien ville gå i stå eller i bedste fald foregå i spring.
I Danmark har vi et verdenskendt møbelfirma, Fritz Hansen A/S, som laver
formspændte krydsfinérskalstole med stålben, en af dem kaldet Myren designet
af Arne Jacobsen. Det er afgjort ved højesteret, at andre også må fremstille og
sælge formspændte krydfiner stole med sæde og ryg i bestående af én skal i
Danmark så længe deres form og detaljer ikke er magen til. Kan alle forbrugere
se forskel på dem? — nogle kan, andre kan ikke.
Hvis man sælger stabelstole eller stole til kontraktmarkedet til sammenkobling
og stabling, så er det naturligt at vise dem stablet og sammenkoblet i et markedsføringsmateriale, også selvom konkurrenterne også gør det. Hvis man sælger plasticmoduler, som er designet til opstilling i cirkler, trekanter og firkanter
på samme måde, som man altid har opstillet elementer i fx arkitekturens historie siden tidernes morgen, virker det naturligt at vise disse opstillinger i markedsføringsmaterialet. …”
Endelig har en række produkter fra henholdsvis Loop og Playfurn serien været forevist for
landsretten.
Forklaringer
- 11 -
Der er for landsretten afgivet supplerende forklaringer af Kim Knudsen, Ib Mogensen,
Hans Sandgren Jakobsen og Christian Hvidt.
Der endvidere afgivet forklaring af Christian Holmsted Olesen og Lars Thøgersen.
Kim Knudsen har supplerende forklaret, at han efterfølgende har fået oplyst, at nogle af de
andre Playfurn produkter kan have været færdigproduceret på tidspunktet for mødet i juni
2015. Han gav samtykke til, at udviklingen af Playfurn blev sat i gang efter at have fået
forelagt Apple-designet, som han syntes godt om. Der er indgået aftale mellem Uno
Koncept og Hans Sandgren Jakobsen.
Han har efter Sø- og Handelsretten kendelse udarbejdet produktoversigter, da han ikke
fandt, at de af Out-Sider udfærdigede oversigter var retvisende, Han mener ikke, at Loop
seriens runde modul, Loop, kan sammenlignes med Uno Koncepts Circle, da Loop modulet ikke kan sættes sammen med andre produkter. I 2014 udgjorde Loop over 90 % af de
moduler, de solgte fra Out-Sider. Det er 20 % dyrere at lave en cirkel af 2 moduler. Der er
heller ikke et produkt hos Out-Sider, der svarer til Uno Koncepts Circle. Efter hans
opfattelse må Playfurn Square og Loop Corner være udviklet parallelt. Han fik først kendskab til Loop Coner i begyndelsen af 2015. Han synes slet ikke, at Playfurn Triangle og
Loop Arc kan sammenlignes, da de adskiller sig såvel designmæssigt som i størrelsen.
Playfurn Straight er i størrelse meget forskellig fra Loop Line. Playfurn Straight big er nok
det modul, der kommer tættest på nogle af Loop seriens moduler.
Han har endvidere udarbejdet en oversigt over produktforskelle. Det ses heraf, at der er
store forskelle på produkternes profiler, logoer, herunder placeringen heraf og
overfladerne. På Uno Koncpets moduler er der lavet et bånd, som efter hans opfattelse er
meget karakteristisk. Gliderne under modulerne er henholdsvis runde og aflange. Der er
endvidere forskel på samlebeslagenes og proppernes placering. Out-Siders propper var
oprindelig sorte og hvide, mens Uno Koncepts propper hele tiden har haft samme farve
som modulet. Der bruges endeligt meget forskelligt propværktøj.
Han har endelig lavet en oversigt over tilsvarende møbler, hvoraf det blandt andet
fremgår, at Uno Koncepts produkter, når henses til formsproget, er meget forskellige fra
Out-Siders produkter og i nogle tilfælde mere ligner andre producenters produkter.
- 12 -
Uno Koncept og Out-Sider har ikke haft en eneforhandleraftale. Uno Koncept fik ikke flere
oplysninger om produkter, kunder eller forretningsstrategier end andre forhandlere, og de
fik ikke oplysninger, som de har kunnet anvende i forbindelse med udviklingen og
markedsføring af Playfurn serien. De havde i forvejen stort kendskab til markedet og deres
egne kunder, som de solgte Loop moduler til. De solgte også til kunder i Sverige og
Norge.
Uno Koncept har i deres markedsføring af Playfurn produkter ikke skelet til Out-Siders
markedsføring. Når de bruger betegnelsen loop, er det alene, fordi det er et gængs udtryk
for en cirkel. Dette blev påtalt af Out-Sider. De har ikke i øvrigt fået bemærkninger fra
Out-Sider til deres markedsføringsmateriale. Det er helt sædvanligt i materialet at
sammenstille de forskellige moduler.
Ved valg af farver til modulerne har de taget udgangspunkt i legepladsbranchens
standardfarver, hvor rød, orange og grøn har været standard i mere end 30 år. Ved
standardfarver forstås de farver, som der ligger produkter af på lager i. Ønsker man andre
farver, koster det ekstra, medmindre man køber en større mængde.
Uno Koncepts kunder er alt fra entreprenører, børnehaver, skoler og andre, der skal
etablere for eksempel legepladser, siddepladser til indkøbscentre m.v. Michael Adler
Pehrson er en tidligere ansat, og ikke en kunde.
Ib Mogensen har supplerende forklaret, at han ikke er enig i den måde, hvorpå modulerne
er sat over for hinanden i Kim Knudsens produktoversigt, idet modulet Loop modsvares af
to af Uno Koncepts halvcirkler. Hertil kommer, at Loop Arc, der er en tredjedel af en
cirkel, modsvarer Uno´s halvcirkel. Loop Corner og Playform Square tilsikrer begge, at der
opnås 90 graders vinkler. Han er enig i, at Playfurn Triangle kan sammenlignes med Loop
Arc. Det er uden betydning, hvor lang Playfurn Straight er, da begge modsvares af Loop
Line. Loop Arc blev lanceret i 2009. Loop Line blev lavet i samarbejde med DSB i
december 2009. Loop Corner vistes i efteråret 2013 på deres hjemmeside under et andet
navn som en specialvare,og blev lanceret som standardvare under navnet Loop Corner i
februar 2015.
- 13 -
Det for ham afgørende er, hvad kunderne ser i markedsføringsmateriale, hvor Uno Koncepts produkter konfigureres på samme måde som Out-Siders. Det er på verdensplan kun
Uno Koncepts produkter, der i så væsentligt omfang ligner Out-Siders. Begge produkter
spændes sammen ved hjælp af beslag, der sættes ind i en sliske på modulernes underside,
hvilket han finder bemærkelsesværdigt, da moduler kan spændes sammen på mange
forskellige måder. Out-Sider har siden 2013 anvendt propper i samme farve som modulet.
Af de sammenlignelige produkter, der er medtaget i Kim Knudsens oversigt, er det kun
Veksøs serie Move, der sælges i Danmark. Veksø rettede henvendelse til Out-Sider, før
deres produkter blev lanceret. Out-Sider har rettet henvendelse til PlayPlanet, der
markedsfører to produkter i Portugal, og TenJam, der markedsfører to produkter i USA,
som ligner deres. Out-Sider overvejer retslige skridt mod begge producenter.
Efter Sø- og Handelsrettens kendelse stillede de den fastsatte sikkerhed. Uno Koncept
ophørte med at sælge, men kort tid efter konstaterede han, at Playfurn fortsat markedsføres
af Uniqa, hvilket har skabt forvirring blandt Out-Siders kunder.
Efter hans opfattelse er det særlige ved Loops koncept, at man med relativt enkle
komponenter kan lave mange forskellige opstillinger. Han har fra 2011 haft mange
drøftelser med Kim Knudsen og fået forevist produktideer m.v. Da han så Dot´en første
gang, spurgte han, om der var andre produkter, hvilket han fik oplyst ikke var tilfældet. Det
viste sig efterfølgende, at der allerede da var andre moduler på lager.
Hans Sandgren Jakobsen har supplerende forklaret, at han rettelig blev opmærksom på
Loop Corner i februar-marts 2015. Designprocessen fra apple-produktet til Playfurn
modulerne gik fra en gennemskåret Dot, således at Dot’ens tværprofil går igen i alle
moduler. Processen varede godt og vel et halvt år fra foråret til efteråret 2014. Han så sig
omkring på markedet og havde kendskab til Loop, men det var ikke interessant for ham, da
han syntes, at apples dna var stærkt. Der er på intet tidspunkt skelet til Loop produkterne,
og han synes ikke, at Playfurn ligner Loop, da tværprofilerne er meget forskellige. Hertil
kommer, at der på markedet findes mange andre produkter, der i højere grad ligner Loop.
Der er ikke i produkterne moduler, der modsvarer hinanden. De ønskede at finde en mere
lækker overflade og fandt ud af, at man kunne lave en kugleblæsning, som giver en blødere
overflade, som er mere behagelig at røre ved end Loops overflade. Han er enig i Lars
- 14 -
Thøgersens erklæring om, at man må røre ved modulerne for at mærke forskellen. Loops
moduler er lige flader og fremstår mere hårde, mens Playfurns flader er buede og virker
mere bløde. Playfurn er bredere og står bedre. Loop Line kæntrer let. Playfurn Circle kan i
modsætning til Loop sammenstilles med alle andre moduler. Playfurn Square er en
vinkelenhed, mens Loop Corner alene har en bøjning og kan bruges til at danne en firkant.
Playfurn Triangle havde tidligere andre dimensioner, men der har hele tiden været arbejdet
med en trekant. For ham er Playfurn Triangle, som kan danne en trekant, geometrisk helt
forskellig fra Loop Arc, som er en del af en cirkel. Profilen på Playfurn Straight og Loop
Line er meget forskellig, og selvom der i begge tilfælde er tale om lige bænke, er
proportionerne helt forskellige. Playfurns moduler kan kombineres med hinanden på
mange forskellige måder. Han synes ikke, at der ved Out-Siders opstilling af moduler i
samme figurer som Playfurn opstår ligheder. Der er ikke noget nyt i, at man kan sætte
forskellige moduler sammen.
Christian Holmsted Olesen har forklaret, at han er designhistoriker og ekspert i
møbeldesign. Han er ansat som udstillings- og designchef hos Designmuseum Danmark.
Efter hans opfattelse er der forskel på produkternes design, idet Loop er geometrisk
strammere, mens Playfurn er større, mere organisk rundere og mere svulmende, hvilket
især ses på afstand, men også tæt på ses forskellen tydeligt, navnlig på grund af Playfurns
sektionering med bånd. Det er åbenlyst, at der med Playfurn er taget udgangspunkt i
Dot’en eller stenen. Siddehøjden er helt sædvanlig og afhængig af menneskets højde,
hvorfor den er vanskelig at ændre designmæssigt. Modulérbarheden er en del af det moderne gennembrud og er hverken særegent for Playfurn eller Loop. At man kan sætte
modulerne sammen til former, gør dem ikke mere forvekslelige. Interesserer man sig for
design og formgivning, er der helt klart tale om helt forskellige produkter. Sø- og
Handelsrettens kendelse vil efter hans opfattelse indebære, at 90 % af nye produkter ikke
vil se dagens lys, da kun produkter, der ikke bygger på eksisterende produkter, vil kunne
lanceres som nye.
Christian Hvidt har supplerende forklaret, at han er industriel designer med selvstændig
virksomhed gennem 37 år. Hans afgav sin udtalelse på baggrund af det tilsendte materiale,
hjemmesider m.v. Forud for at han afgav forklaring i Sø- og Handelsretten, havde han hos
Out-Sider et eksemplar af begge serier. Han har gjort dette forud for landsretssagen. Der
var i Sø- og Handelsretten som i landsretten opstillet moduler fra begge parter. Hans
- 15 -
fysiske gennemgang af produkterne har ikke givet ham anledning til at ændre hans
udtalelse. De tilsendte fotografier af andre produkter har heller ikke fået ham til at ændre
opfattelse. Han fik oplyst, at udgangspunktet var Apple-modellen i træ, som efter hans
opfattelse er et klassisk tøndeeksempel. I Dot’en brydes der med formgivningen i Applemodellen, og der er ikke tale om en formudvikling. Han kan ikke genfinde Dot’en i de
øvrige elementer, som er langstrakte. Der er tale om et tydeligt valg om en ønsket anden
form. Han har læst Christian Holmsted Olesens erklæring, som er sammensat af en række
forskellige betragtninger. Han forstår ikke Christian Holmsted Olesens vurdering af Loopproduktet, som han selv opfatter som et meget personligt og kreativt produkt med et
organisk udtryk. For ham er det helhedsindtrykket, der er afgørende. Der er tydelige
forskelle i produkterne, men der er tale om en række detaljer i de to produkter, der dækker
samme behov. Han mener, at der er en reel risiko for forveksling, idet det er det samme
helhedsindtryk. Det vil også kunne spille en rolle, at Uno tidligere var forhandler for OutSider. Selvom Loops cirkel ikke kan samles med et andet modul, kan det indgå i
opstillinger med andre moduler. Det var hans opfattelse, at der var tale om målfaste
moduler i den sammensætning af moduler, der er gengivet i hans erklæring. Han mener
ikke, at sammensætningen med målfaste moduler ændrer helhedsindtrykket.
Lars Thøgersen har forklaret, at han er industriel designer og tidligere administrerende
direktør for CPH Design m.v. Hans konklusion i erklæringen er særligt bygget på
historikken, og han har især koncentreret sig om produktlinjer. Han har svært ved at se
forbindelsen til apple-modellen. Der er i Loop-serien valgt nogle banale geometriske
former, der er genvalgt i Playfurn-serien. Der er forskelle på produkterne, men meget
begrænset for så vidt angår produktlinjerne. Det bærer præg af, at Loop-modulerne var
kendt, og at man ved udviklingen af Playfurn-modulerne bevidst har lavet visse forskelle.
Det er utænkeligt, at Playfurn-modulerne ville være blevet, som de er, hvis ikke Loopmodulerne var kendt. Når Christian Holmsted Olesen når til en anden konklusion, skyldes
det måske hans historiske baggrund, og at han ikke er designer. Han kan ikke se, at
Playfurn fremstår som en række sammensatte punkter. Enhver anden formgivning end
geometrisk mønster kunne være valgt. Der er efter hans opfattelse tale om klar
forvekslelighed. Han har af Out-Sider fået at vide, at Loop Cone og Boa ikke er solgt i
samme omfang som andre Loop-moduler, og det er hans opfattelse, at Uno Koncept kun
har valgt at fremstille moduler som dem, der sælges flest af. Han husker ikke, hvornår
- 16 -
Loop Cone blev lanceret. Han har ikke kendskab til, i hvilket omfang Uno havde kendskab
til Out-Siders produktion m.v.
Procedure
Parterne har i det væsentlige procederet som for Sø- og Handelsretten.
Landsrettens begrundelse og resultat
Landsretten tiltræder på baggrund af den stedfundne bevisførelse og af de af Sø- og
Handelsretten anførte grunde, at Out-Siders produkter i Loop-serien må anses for at nyde
beskyttelse efter ophavsretsloven.
Produkterne i Loop-serien er funktionsbestemte genstande skabt i et funktionalistisk
formsprog, og den ophavsretlige beskyttelse er derfor begrænset til meget nærgående
efterligninger. Som fremhævet af Sø- og Handelsretten er der en række fremtoningsmæssige forskelle mellem parternes produktserier, ligesom proportionerne mellem de
enkelte produkter hver for sig er forskellige, således at Loop produkterne er større end
Playfurn produkterne. Henset hertil er der ikke grundlag for at fastslå, at der foreligger en
meget nærgående efterligning. De for landsretten fremlagte sagkyndige erklæringer og
øvrige materiale ikke kan føre til en anden vurdering.
Landsretten er herefter enig med Sø- og Handelsretten i, Out-Sider ikke har sandsynliggjort, at Uno Koncept med Playfurn-serien krænker Out-Siders ophavsrettigheder til Loopserien.
Landsretten er enig med Sø- og Handelsretten i, at markedsføringen af produkterne i de to
serier ved sammenstillinger udendørs er nærliggende. Landsretten er imidlertid ikke enig i,
at der derved sker en sådan udviskning af forskellene mellem produkterne, at der er nærliggende risiko for forveksling af møbelserierne.
Landsretten har herved taget udgangspunkt i de under hovedforhandlingen foreviste
produkter samt parternes markedsføringsmateriale, hvor forskellene mellem produkterne,
herunder på den ene side Loop-seriens mere geometriske udformning og på den anden side
Playfurn-seriens mere organiske udformning, ligeledes kommer til udtryk.
- 17 -
På denne baggrund og da det ikke er sandsynliggjort, at der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan føre til at anse Uno Koncepts markedsføring af Playfurn serien for at være i
strid med god markedsføringsskik, tages Uno Koncepts påstand om ophævelse af det af Sø
og Handelsretten nedlagte forbud til følge.
Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet det bemærkes, at der ved
omkostningsfastsættelsen er lagt vægt på sagens forløb, omfang og karakter.
Thi bestemmes
Det af Sø- og Handelsretten (sagsnr. A-3-16) nedlagte forbud, hvorefter det forbydes Uno
Koncept A/S at producere og markedsføre de i bilag 1-5 afbillede produkter, ophæves.
Inden 14 dage skal Out-Sider A/S i sagsomkostninger for begge instanser betale 125.000
kr. til Uno Koncept A/S.
Kæreafgiften tilbagebetales.
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den