Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Frederiksværk Bådela ug
6. december 2OL6
Til
Medlemmer af Frederiksværk Bådelaug.
Emne:
lndkaldelse til generalforsamling søndag den 5. februar 2Ot7, kl. 1000 i Bådelaugets lokaler
L
Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling, som under emne anført. Forslag, der ønskes
behandlet under dagsordenens pkt. d., skal ved navns nævnelse tilstiles et bestyrelsesmedlem senest
14 dage før generalforsamlingens afholdelse - d.v.s. søndag den 22. januar 2017.
Efter generalforsamlingen er Bådelauget vært ved et beskedent traktement bestående af sild, ost, én
vand/øl og én brændevin; af hensyn til denne del er tilmelding nØdvendig og bedes foretaget på den i
klubhuset fremlagte liste eller ved henvendelse til bestyrelsen senest søndag den 29. januar.
Vel mødt!
2.
Dagsorden:
a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens beretning for 2016 og foreningens visioner for 20L7.
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
d. Eventuelle indkomne forslag.
e. Fastsættelse af takstblad.
f. Valg af bestyrelse:
til godkendelse.
o Niels Gregart (på valg) - modtager genvalg.
o Michael Høybye (ikke på valg).
o Lars Arnesen (ikke på valg)- afgår efter eget ønske. Bestyrelsens forslag er Michael Winther.
o Ole Nielsen (på valg)- modtager genvalg.
o Andreas Hjorth (på valg) - modtager genvalg.
g.
h.
og bestyrelsessuppleanter:
o pia Winther (på vale).
o MichaelWinther {på vale).
Valg af revisorer:
o per Grandorph (på vale).
o Susanne Gregart (på valg).
Eventuelt.
Tilkendegivelse af kandidatØnske til AMBA's bestyrelse.
af Bådela
På
Nie
nd