Liite 03_Kasvupalvelulaki

Laki alueiden kehittämisestä
ja kasvupalveluista
Maakuntauudistuksen projektiryhmä
7.2.2017 / Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä
Kasvupalveluuudistus
TE-palvelut ja yrityspalvelut
kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.
Palvelulla edistetään uutta
yritystoimintaa, yritysten kasvua,
uudistumista ja kansainvälistymistä
sekä vastataan työmarkkinoiden
muutoksiin.
Kasvupalvelua tarjotaan
alueellisesti ja valtakunnallisesti,
yritys- ja henkilöasiakkaille.
Yrityspalvelut
KASVUPALVELUT
Asiakkaita tuetaan yrityksen
elinkaaren ja henkilön työuran
eri vaiheissa.
Maakunnalliset ja valtakunnalliset
palvelut rakennetaan niin, että
yrityksille rakennetaan sujuva reitti
maakunnista maailmalle ja
maailmalta maakuntiin.
TE-palvelut
14.12.2016
Kasvupalvelu-uudistuksen tavoitehierarkia
Yhteiskunnalliset
tavoitteet
Kestävän
taloudellisen
kasvun
tukeminen
Politiikkatavoitteet
Yritysten
kilpailukyvyn
ja kasvun
tukeminen
Työllisyyden
vahvistaminen
ja
työttömyyden
vähentäminen
Strategiset
tavoitteet
Parempi
työvoiman ja
osaamisen
kohtaanto
Yritysten
kansainvälistymis- ja
liiketoimintaosaaminen
Yrittäjyys ja
innovaatiokyvykkyys
Kehittämistavoitteet
palveluille
Keinot
Mahdollistava
hallinto ja sääntely
Asiakaslähtöisyys
Kilpailullisuus
tuottamisessa
Joustavuus
Toimivalta lähellä
asiakasta
Selkeys ja
virtaviivaisuus
Vahva tiedolla
johtaminen
Vahva järjestäminen
Tehokkuus
Pitkäaikais- ja
nuorisotyöttömyyden
taittaminen
Palveluintegraatio
Vaikuttavuus
Digitaalisuus
Tiivistelmä lakiehdotuksista (1/2)
• Määrittelee aluekehittämisjärjestelmän, joka varmistaa valtion
eri hallinnonalojen ja maakuntien toimivan vuorovaikutuksen
ja yhteistyön alueiden kasvun ja elinvoiman tukemiseksi.
• Määrittää siirtymäsäädökset, joilla rakennerahasto-ohjelmaa
toteutetaan ohjelmakaudella 2014–2020.
• Määrittää kasvupalvelun tarkoituksen ja toimenpiteet
käsittämään maakunnan ja valtion vastuita
• Sääntelee nykyisten TE-palvelujen ja ELY-yrityspalvelujen siirtymisen
uudessa muodossa maakuntien vastuulle ja siihen liittyvät toimintamallit
• Kytkee kasvupalvelut aluekehittämisen olennaiseksi työvälineeksi,
kun maakunnat vastaavat sekä aluekehittämisestä että kasvupalveluista
kukin alueellaan
• Määrittää maakunnalliset kasvupalvelut, koska maakunnalla on rajattu toimiala
ja varmistaa, että maakunta voi hoitaa sille maakuntalain 6.1 §:m 9 kohdassa
osoitetut työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tehtävät
14.12.2016
Tiivistelmä lakiehdotuksista (1/2)
• Jättää maakunnille laajan harkintavallan kasvupalvelujen järjestämisessä,
mutta määrittää järjestämiselle ja tuottamiselle yhtenäisen toimintamallin
– kasvupalvelut tuotetaan taloudellisin ehdoin
• Määrittää viranomaistehtävät ja järjestämistehtävät.
Maakunnan järjestämistoiminto tulee olemaan
keskeisen tärkeä uudistuksen toteutumiselle
• Ei koske kuntia tai kuntien tehtäviä.
Maakunnallisten kasvupalvelujen ja kuntien elinvoimatehtävien
yhteydet hoidetaan maakuntien ja kuntien kesken.
• Varmistaa valtakunnallisten ja maakunnallisten kasvupalvelujen
johdonmukaisuuden ja asiakastarpeita vastaavien tarjonnan,
mutta ei säädä muutoksia valtakunnallisiin kasvupalveluihin.
14.12.2016
Lain keskeinen sisältö
1. luvun yleisissä säännöksissä määriteltäisiin lain tavoitteet, keskeinen käsitteistö
sekä eräitä kaikille kasvupalveluille yhteisiä periaatteita.
2. lukuun on koottu aluekehittämistä koskevat säännökset siten, että sääntelyyn
ei tehdä merkittäviä sisällöllisiä muutoksia. Sääntelyn yksityiskohtaisuutta on purettu.
3. luvun säännökset koskisivat kasvupalveluja ja niiden järjestämistä.
Osa kasvupalveluista on valtakunnallisia ja osa maakunnallisia, mutta kaikki palvelut
tulee toteuttaa yhteen sovitettuina ja tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina.
4. luvussa säänneltäisiin kasvupalvelujen tuottamista. Koska tuottaminen perustuu
ensisijaisesti markkinaehtoisiin ratkaisuihin, sääntely on suppeaa ja tuottajia koskevat
säännökset rajautuvat niiden yleisten velvollisuuksien toteamiseen.
5. luvussa säännellään palvelujen monimuotoisuutta ja yhteisiä järjestelmiä.
Sääntely on luonteeltaan yleistä, eikä yksityiskohtaisia velvoitteita tiettyjen
palvelumuotojen käyttämiseen aseteta.
6. luvussa on eräitä kasvupalvelun ja aluekehittämisen
yhteisiä mekanismeja
koskevia säännöksiä.
Mahdollinen 7. luku koskiksi erillisratkaisua
11.11.2016
Vaikutukset alueisiin ja kuntien
elinvoimatekijöihin
• Alueen elinvoiman, kilpailukyvyn ja investointien panostukset riippuvat
maakuntien omista painotuksista ja resurssien kohdennuksista.
• Uudistuksen myötä kasvupalvelut ja niiden resurssit vahvistavat
aluekehityksen resursseja.
• Sääntelyn vähentäminen vahvistaa maakuntien valtaa ja vastuuta alueen
kehittämisestä
• Uudistus ei kohdistu kuntien elinvoimatehtäviin tai niitä koskeviin
panostuksiin.
• Halukkaat ja kyvykkäät kunnat saavat yhtiöidensä kautta mahdollisuuden
tuottaa kasvupalvelua maakunnalle, jolloin rahoitus kanavoituu
maakunnan kautta.
14.12.2016
Lakipakettien käsittelyt 2017
23.2.
I-paketti
eduskunnalle
27.4. valinnanvapauslaki
eduskunnalle
22.6.
I-paketti ja
valinnanvapaus
hyväksytään
1.7.
Maakuntalaki voimaan
II -paketti
eduskunnalle
Valinnanvapauslaki lausunnolla
II-paketti lausunnolla
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
EduskunRahoituslain täydennys lausunnolla
nalle
Kasvupalvelulaki lausunnolla
Eduskunnalle
LAUSUNTOAIKA 8 VIIKKOA
*) Sisältölait:
Laki rekrytointi ja osaamispalveluista
Laki kotoutumisen edistämisestä
Laki alke ja kasvup.n rahoittamisesta
”Tietojärjestelmälaki” - omassa aikataulussaan
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi
Tehtäviä koskeva muutos lausunnolla (eduskunnalle 9/17)
TEM-sisältölait lausunnoilla (eduskunnalle 9/17)
1.2.2017
8