5786/17 team/OS/ts 1 DG D 1 A 1. Neuvoston annettua asetuksen

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 6. helmikuuta 2017
(OR. en)
5786/17
Toimielinten välinen asia:
2016/0410 (NLE)
SCH-EVAL 47
VISA 36
COMIX 83
ILMOITUS: I/A-KOHTA
Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Neuvoston pääsihteeristö
Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Ed. asiak. nro:
5054/17
Asia:
Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi suosituksen antamisesta
yhteisen viisumipolitiikan alalla Kroatiassa vuonna 2016 tehdyssä
arvioinnissa havaittujen Schengenin säännöstön soveltamisedellytyksiä
koskevien puutteiden korjaamiseksi
1.
Neuvoston annettua asetuksen (EU) N:o 1053/2013 arviointi- ja valvontamekanismin
perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten jäsenvaltioiden ja
komission asiantuntijoista koostunut ryhmä arvioi vuonna 2016 Schengenin säännöstön
täytäntöönpanoa Kroatiassa yhteisen viisumipolitiikan alalla.
2.
Edellä mainitun asetuksen mukaisesti komissio on toimittanut neuvostolle ehdotuksen
neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi, jossa annetaan suositus arvioinnin aikana havaittujen
puutteiden korjaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että Kroatia soveltaa kaikkia yhteiseen
viisumipolitiikkaan liittyviä Schengenin sääntöjä moitteettomasti ja tehokkaasti.
5786/17
team/OS/ts
DG D 1 A
1
FI
3.
Schengen-asioiden työryhmä (arviointi) ja sekakomiteaan kuuluvat kumppanit Norja, Islanti,
Sveitsi ja Liechtenstein hyväksyivät 18. tammikuuta 2017 ehdotuksen neuvoston
täytäntöönpanopäätökseksi suosituksen antamisesta.
4.
Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään näin ollen suosittamaan neuvostolle, että tämä
hyväksyisi jonkin tulevan istuntonsa esityslistan A-kohtana ehdotuksen neuvoston
täytäntöönpanopäätökseksi sellaisena kuin se on asiakirjassa 5785/17.
5786/17
team/OS/ts
DG D 1 A
2
FI