5986/17 ht/HKD/akv 1 DGB 2B 1. Komissio toimitti 17. tammikuuta

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 6. helmikuuta 2017
(OR. en)
5986/17
AGRILEG 30
ILMOITUS: I/A-KOHTA
Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Neuvoston pääsihteeristö
Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Ed. asiak. nro:
5396/17 AGRILEG 11 + ADD 1 + ADD 2
Asia:
KOMISSION ASETUS (EU) …/…, annettu XXX, Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta
siltä osin kuin on kyse asetamipridin, syantraniiliprolin, sypermetriinin,
syprodiniilin, difenokonatsolin, etefonin, fluopyramin, flutriafolin,
fluksapyroksadin, imatsapikin, imatsapyyrin, lambda-syhalotriinin,
mesotrionin, profenofossin, propikonatsolin, pyrimetaniilin,
spirotetramaatin, tebukonatsolin, triatsofossin ja trifloksistrobiinin jäämien
enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla
– Päätös olla vastustamatta hyväksymistä (valvonnan käsittävä
sääntelymenettely)
1.
Komissio toimitti 17. tammikuuta 2017 Euroopan parlamentille ja neuvostolle valvontaa
varten ehdotuksen KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) …/…, annettu XXX, Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä
osin kuin on kyse asetamipridin, syantraniiliprolin, sypermetriinin, syprodiniilin,
difenokonatsolin, etefonin, fluopyramin, flutriafolin, fluksapyroksadin, imatsapikin,
imatsapyyrin, lambda-syhalotriinin, mesotrionin, profenofossin, propikonatsolin,
pyrimetaniilin, spirotetramaatin, tebukonatsolin, triatsofossin ja trifloksistrobiinin jäämien
enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla 1.
1
EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1; 14, 18, 45 ja 49 artikla.
5986/17
ht/HKD/akv
DGB 2B
1
FI
2.
Maatalousneuvosten ja -asiantuntijoiden työryhmä katsoi epävirallisen kirjallisen menettelyn
perusteella, ettei neuvostolla ole perusteita vastustaa komission asetusehdotuksen
hyväksymistä.
3.
Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään näin ollen
–
vahvistamaan työryhmässä saavutettu yhteisymmärrys ja
–
suosittamaan, että neuvosto vahvistaisi esityslistansa A-kohtana, että ehdotettujen
toimenpiteiden vastustamiselle ei ole perusteita.
5986/17
ht/HKD/akv
DGB 2B
2
FI