Keskusta malli kunnallisjärjestön vuosikokouksen esityslistaksi 2017

Suomen Keskusta r.p.
Kunnallisjärjestön vuosikokouksen esityslista 2017
1. Kokouksen avaus, kunnallisjärjestön puheenjohtaja
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vaaliasiat
Kuntavaalit 2017
Käsitellään kuntavaaleihin 2017 valmistautumista.
Käydään läpi ehdokashankinnan tilanne, vastuut ja aikataulu. Valitaan vaali- ja varavaaliasiamies
ehdokaslistojen keskusvaalilautakunnalle toimittamista varten. Ehdokashakemus tulee jättää kunnan
keskusvaalilautakunnalle 28.2 klo 16.00 mennessä. Päätetään ja keskustellaan myös kuntavaalikampanjaan
liittyvistä muista asioista.
6. Jäsenrekisteri, jäsenkeräys ja uusien jäsenten hankinta
Todetaan kunnallisjärjestön alueella olevien yhdistysten jäsenrekisterin päivityksen tila. Keskustellaan
jäsenkeräyksestä ja uusien jäsenten hankinnasta kunnallisjärjestön alueella.
7. Aloitteet
a) käsitellään jäsenyhdistysten tekemät aloitteet
b) käsitellään piirihallituksen pyytämät lausunnot.
c) päätetään aloitteiden tekemisestä valtuustoryhmälle, piirihallitukselle ja puoluehallitukselle.
8. Toimintakertomukset 2016
Esitetään kunnallisjärjestön ja kunnanvaltuustoryhmän toimintakertomukset vuodelta 2016 ja päätetään
niistä sekä kuullaan kertomus kirkkovaltuustoryhmän toiminnasta
9. Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
Esitetään kunnallisjärjestön tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.
10. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille
tilivelvollisille.
11. Evästykset kokouksiin lähteville, luottamushenkilöiden toimintaselostukset ja
kunnallispoliittiset kysymykset
Annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville kunnallisjärjestön edustajille ja luottamushenkilöille sekä
kuullaan paikalla olevien luottamushenkilöiden toimintaselostukset sekä käsitellään kunnallispoliittiseen
toimintaan liittyviä kysymyksiä
12. Keskustelu ajankohtaisesta poliittisesta teemasta
Käydään keskustelu ajankohtaisesta valtakunnallisesta tai paikallisesta poliittisesta teemasta.
13. Kokouksen kannanotto tai tiedote
Päätetään kokouksen kannanotosta tai tiedotteesta.
14. Muut asiat
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.
15. Kokouksen päättäminen, kokouksen puheenjohtaja