Anvisning till slangbrottsventiler

Anvisning till slangbrottsventiler
46175, 46176, 550137, 550139, 550140, 550158, 550160 & 550161
ANV057
SV
Avstånd "T"
Ventilen kan endast stängas för
flöde i denna riktning.
Inställningsavstånd för slangbrottsventil.
· För att säkerställa korrekt funktion hos ventilen skall avståndet “T” inställnings-
avståndet mellan platta och hus, anpassas till det flöde som svarar mot minst
1,5 x flödesmängden genom slangbrottsventilen.
· För att hindra läckage över ventilinsatsen rekommenderas användning av
“Loctite hydraultätning” vid montering.
2017-01-12
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
Tel 0304-751010 • Fax 0304-751011
www.oie.se • [email protected]
Anvisning til slangebrudsventiler
46175, 46176, 550137, 550139, 550140, 550158, 550160 & 550161
ANV057
DA
Afstand "T"
Ventilen kan kun lukkes for flow
i denne retning.
Indstillingsafstand for slangebrudsventil.
For at sikre ventilens korrekte drift skal afstanden "T", indstillingsafstanden mellem
plade og hus, tilpasses det flow, som svarer til mindst 1,5 x flowmængden gennem
slangebrudsventilen.
2017-01-12
For at forhindre lækage over ventilindsatsen anbefales anvendelse af
"Locktite hydrauliktætning" ved montering.
.1
EST 957
SPAREPARTS AND EQUIPMENT
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
Tlf. +46 304-751010 • Fax +46 304-751011
www.oieparts.dk • [email protected]
Anvisning for slangebruddventiler
46175, 46176, 550137, 550139, 550140, 550158, 550160 & 550161
ANV057
NO
Avstand "T"
Ventilen kan bare lukkes for
strømning i denne retningen.
Installeringsavstand for slangebruddventil.
For å sikre korrekt funksjon for ventilen skal avstanden "T", innstillingsavstanden
mellom plate og hus, tilpasses til strømningen som tilsvarer minst 1,5 x
strømningsmengden gjennom slangebruddsventilen.
2017-01-12
For å hindre lekkasje over ventilinnsatsen anbefales bruk av "Locktite
hydraulikktetning" ved montering.
.1
EST 957
SPAREPARTS AND EQUIPMENT
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
Tlf. +46 304-751010 • Faks +46 304-751011
www.oieparts.no • [email protected]
Vedenkatkaisuventtiilien ohje
46175, 46176, 550137, 550139, 550140, 550158, 550160 & 550161
ANV057
FI
Etäisyys "T"
Venttiili voidaan sulkea tähän suuntaan
kulkevan virtauksen osalta.
Vedentulon katkaisuventtiilin asennusetäisyys.
Jotta varmistetaan venttiilien oikea toiminta, tulee laatan ja kotelon välinen
asennusetäisyys "T" sovittaa virtaukseen, joka on vähintään 1,5-kertainen
vedentulon katkaisuventtiilin läpi kulkevaan virtaukseen nähden.
2017-01-12
Jotta vuoto venttiilisarjan ylitse voidaan estää, asennuksessa suositellaan
käytettäväksi Loctite-hydrauliikkatiivistettä.
.1
EST 957
SPAREPARTS AND EQUIPMENT
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös
Puh. +46 304-751010 • Faksi +46 304-751011
www.oieparts.fi • [email protected]
Instruction for hose rupture valves
46175, 46176, 550137, 550139, 550140, 550158, 550160 & 550161
ANV057
EN
Distance "T"
The valve can only be closed for
flow in this direction.
Setting distance for the hose rupture valve.
In order to ensure the correct function of the valve, the distance "T" the setting
distance between the plate and housing, is adapted to the flow that corresponds to at
least 1.5 times of the flow quantity through the hose rupture valve.
2017-01-12
It is recommended to use "Loctite hydraulic seal" during assembly to prevent leakage
over the valve insert.
.1
EST 957
SPAREPARTS AND EQUIPMENT
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
Tel. +46 304-751010 • Fax +46 304-751011
www.oieparts.com • [email protected]