1291974785 - Konetalo Vainikka

Ruohonleikkuri, 1500 mm työleveys
Tuotenumero A21019
2
1. Alkusanat
Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se
on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen ja kokemuksen perusteella.
Tähän käyttöohjeeseen perehtymällä ja sitä noudattamalla varmistatte turvallisuutenne
sekä työlaitteenne varman toiminnan ja pitkän käyttöiän.
Mikäli työlaitteenne toiminnoissa on ongelmia tai tarvitsette varaosia tai huoltoa
ottakaa yhteyttä omaan Avant-jälleenmyyjäänne
2. Käyttötarkoitus
Avant ruohonleikkuri on vaakatasoleikkuri ja se on tarkoitettu ruohokentän
viimeistelyyn. Leikkuri on tarkoitettu vain lyhyelle ruoholle, ei pitkälle heinälle.
Leikkaa ruoho riittävän usein, noin viikon välein, jolloin leikkuujäte jää riittävän
lyhyeksi ja maatuu nopeasti juuritasolle. Ruohosta kuuluu leikata vain noin 1/3 sen
pituudesta yhdellä ajokerralla.
Liian pitkää ruohoa leikattaessa saattaa leikkuujäte jäädä paakuille nurmikon pintaan.
Jos näin käy, pitää ruoho leikata toisen kerran, jolloin leikkuujäte levittyy
tasaisemmin nurmikentälle.
3. Turvallisuusohjeet
 Ennen ruohonleikkurin käyttöönottoa lue huolellisesti










kuormaimen ja ruohonleikkurin käyttöohjekirjat.
Varmista, että kuormaimen pikakiinnityslevyn lukitustappi
on varmasti ala-asennossaan ja lukinnut leikkurin
kuormaimeen.
Älä koskaan aja kuormaajalla tai nosta kuormaajan puomia,
jos pikakiinnityslevyn lukistustappi ei ole lukittuna.
Aloita ruohonleikkurin käyttö rauhallisesti
Varmista, että lähistöllä ei ole muita ihmisiä, sillä leikkuri
saattaa singota maasta pieniä kiviä tms.
Älä koskaan työnnä kättäsi tai jalkaasi leikkurin reunan alle
koneen käydessä.
Älä koskaan suorita mitään huoltotöitä kuormaajan
moottorin käydessä.
Älä koskaan nouse pois kuormaajan ohjaamosta
niittomurskaimen pyöriessä.
Pidä leikkuria mahdollisimman alhaalla kuormaajalla
ajettaessa.
Lue myös kuormaajaa koskevat turvallisuusohjeet
kuormaajan ohjekirjasta.
Älä koskaan mene nostetun työlaitteen alle.
3
4. Tekniset tiedot
Pituus:
Korkeus:
Leveys:
Työleveys:
Terien lukumäärä:
Leikkuukorkeus:
1150 mm
430 mm
1550 mm
1500 mm
3 kpl
30 – 130 mm

Leikkuri on varustettu pystysuuntaisella kellunnalla, joka mahdollistaa
leikkaamisen myös epätasaisilla alustoilla.
 Ruohonleikkurin leikkuukorkeutta voidaan säätää kannatinpyörien pystyakseleilla
olevien muoviholkkien avulla.
 Leikkuri on turvallisuussyistä varustettu venttiilillä, joka pysäyttää leikkuuterät
leikkuria nostettaessa.
5. Ruohonleikkurin kiinnittäminen kuormaimeen
Ruohonleikkuri kiinnitetään kuormaajaan kahdesta eri kiinnityspisteestä, kuormaajan
etulevystä ja hydrauliikkaliittimistä. Molempien kiinnitysten toiminta on selitetty
seuraavassa.
Mekaaninen kiinnitys kuormaimeen:
1. Vaihe:


Nosta pikakiinnityslevyn molemmilla
puolilla sijaitsevat lukitustapit ylös ja
käännä ne taakse hahloon siten, että ne
lukittuvat yläasentoon.
Varmistu, että lukitustappi on lukittunut
yläasentoon!
2. Vaihe:


Käännä pikakiinnityslevyä hydrauliikan avulla
etuviistoon asentoon.
Aja kuormain työlaitteeseen kiinni.
4
3. Vaihe:


Nosta puomia hieman - vedä puomin
ohjausvipua taaksepäin, jolloin työlaite nousee
ilmaan.
Käännä puomin ohjausvipua vasemmalle,
jolloin pikakiinnityslevyn alaosa kääntyy kiinni
työlaitteeseen.
4. Vaihe:


Käännä puomin ohjausvipua lisää
vasemmalle niin että automaattinen
työlaitteen lukitus laukaisee lukitustapit.
Varmista että lukitustapit ovat alaasennossaan.
Muista aina turvallisuusohjeet kappaleesta 3, kun kiinnität työlaitetta kuormaajaan.
Hydrauliikkaletkujen kiinnittäminen kuormaajaan:
Ruohonleikkurissa on kolme hydrauliikkaletkua, jotka kaikki tulee kiinnittää
kuormaimeen. Letkujen päässä olevista liittimistä kaksi ovat urosliittimiä ja yksi
naarasliitin. Kuormaajassa on vastaavasti kaksi naarasliitintä ja yksi urosliitin.
Letkut tulee liittää kuormaajaan niin, että sinisellä suojakorkilla varustetut liittimet
(kuormaajassa naaras ja ruohonleikkurissa uros) liitetään toisiinsa. Jäljelle jäävät
kaksi liitinparia menevät näin automaattisesti oikein päin.
Tarkista liitosten jälkeen leikkurin toiminta.
Jos ruohonleikkuri ei lähde pyörimään, kun ulkopuoleisen hydrauliikan vipua
käännetään oikealle lukkoasentoon, ovat leikkurin kaksi urosletkua väärin päin.
Leikkuri saadaan pyörimään, kun urosletkujen paikat vaihdetaan keskenään
Kuvan 1 osoittamalla tavalla.
5
Kuva 1
Varmista, että kaikki kolme liitinparia ovat lukittuneet toisiinsa. Jos yksi liittimistä
ei ole kunnolla kiinnittynyt saattaa, ruohonleikkurin hydrauliikkamoottori
vaurioitua.
Liittimien irroittaminen
Liittimet irtoavat toisistaan, kun naarasliittimen päässä olevaa kaulusta vedetään
taaksepäin.
Ennen kuin irroitat liittimet toisistaan liikuta ulkopuoleisen hydrauliikan vipua
muutama kerta oikealle ja vasemmalle. Näin varmistut siitä, että järjestelmään ei
jää painetta ja liittimet on huomattavasti helpompi kiinnittää seuraavalla kerralla.
6. Ohjeita käyttöä varten
6.1 Leikkuukorkeuden säätö
Ruohonleikkurin leikkuukorkeutta voidaan säätää kannatinpyörien pystyakseleilla
olevien muoviholkkien avulla.

Korkeuden säätö tapahtuu seuraavasti:
1. Nosta leikkuria ylöspäin Avant kuormaajalla, sammuta moottori ja kytke
huoltotuki (Ks. kuormaajan käyttöohjekirja).
2. Avaa ja poista sokka kannatinpyörän pystyakselilta. (Katso kuva 2)
6
Kuva 2
3. Vedä kannatinpyörä pois pidikkeestään.
4. Siirrä muoviholkkeja kannatinraudan yläpuolelta alapuolelle tai päinvastoin,
riippuen siitä haluatko nostaa vai laskea leikkuria. (Ks. kuva 3)
Kuva 3
5. Työnnä akseli takaisin kannatinraudan läpi ja kiinnitä sokka takaisin
paikoilleen.
6. Toista vaiheet 2-5 kaikkien pyörien kohdalla. Varmista lopuksi, että
kaikkien kannatinrautojen päällä on yhtä monta saman kokoista
muoviholkkia.
6.2 Kellunta
Leikkuri on varustettu mekaanisella kellunnalla, joka mahdollistaa ruohon
leikkaamisen myös epätasaisella alustalla. Kellunta tarkoittaa mekanismia, joka
päästää leikkurin liikkumaan ylös- ja alaspäin nurmikentän pinnanmuotojen mukaan,
vaikka kuormaajan puomi pysyy paikallaan. Kellunnan asetuksella on kuitenkin suuri
merkitys sen toimintaan. Jos kellunta on asetettu liian korkealle, jää leikkuri helposti
ilmaan. Kun se on liian matalalla, nousee kuormaajasta helposti etupyörät ilmaan.
Kelluntaa säädetään nostamalla ja laskemalla kuormaajan puomia, sekä kallistamalla
kuormaajan etulevyä.
Jos kellunta on ala-asennossaan, terät eivät pyöri, koska turvaventtiili on silloin
vaikutettuna. Jos leikkurin terät eivät pyöri ollenkaan, tai pyörivät vain aaltoilevasti
vaikka lisähydrauliikan vipu on kuormaajasta päällä, pitää puomia nostaa.
7
Kellunnan asetus:
Kuva 4
Kuvassa 4 kellunta on oikein asetettu, jolloin se pääsee vapaasti liikkumaan sekä
ylös- että alaspäin.
Kuva 5
Kuvassa 5 kellunta asetettu liian alas, jolloin turvaventtiili kytkeytyy päälle, eivätkä
terät pääse pyörimään.
Kuva 6
Kuvassa 6 kellunta on asetettu liian ylös, jolloin leikkuri ei pääse mukailemaan
nurmikentän pinnanmuotoja, vaan nousee aina äkillisissä alamäissä ilmaan.
8
7. Ohjeita ruohon leikkaamiseen
Kun ruohonleikkuri on kiinnitetty kuormaimen pikakiinnityslevyyn ja
hydrauliikkaliittimet ovat kiinnitetty voi leikkaamisen aloittaa. Leikkuri käynnistetään
kääntämällä ulkopuoleisen hydrauliikan vipu ohjaamosta katsottuna oikealle
lukkoasentoon. Jos kuitenkin käy niin, että vipua oikealle käännettäessä leikkuri ei
lähde pyörimään, on kahden uroshydrauliikkaliittimen paikka vaihdettava keskenään.
(Ks. kuva 1)
Jos kuormaimesi on plus- mallinen (520+, 523+, 528+ tai 530+) käytä
ruohonleikkuria kuormaajan molemmilla ulkopuolisen hydrauliikan pumpuilla.
Kahdella pumpulla varmistat riittävän pyörimisnopeuden leikkurille, jolloin
leikkuutulos paranee. (2-pump asento kuormaajan ohjauspaneelissa sijaitsevasta
vivusta.)
8. Huolto
8.1 Voitelupisteet
Ruohonleikkurissa on kuusi (6) voideltavaa rasvanippaa, joista neljä sijaitsee
leikkurin rungossa tukipyörien kiinnitysholkeissa ja kaksi sijaitsee suojan alla
kelluntapuomin päässä.
(Katso kuvat 7 ja 8)
Kuva 7
Kuva 8
Voiteluainetta tulee lisätä noin 1-3 kertaa vuodessa riippuen käyttömäärästä.
Voiteluainetta kuuluu lisätä vain muutaman rasvaprässin painalluksen verran.
9
8.2 Leikkuuterien teroitus ja vaihto
Leikkurin terien kuntoa kannattaa tarkastella aina muutaman leikkuukerran välein. Jos
leikkuujälki on huonontunut alkuperäisestä, ovat leikkuuterät todennäköisesti
tylstyneet.
Teriä voidaan teroittaa, mutta jos terissä on syviä lovia, kiveniskeymiä ym, on terät
syytä vaihtaa kokonaan uusiin.
Terien tuotenumero on:
A32699
8.3 Leikkurin pesu
 Leikkurin voi pestä painepesurilla.
 Älä pese leikkuria voimakkailla liuottimilla.
9. 1500 mm ruohonleikkurin takuuehdot
(Tuotenro A21019)
Avant Tecno Oy myöntää valmistamalleen ruohonleikkurille vuoden (12 kk) takuun
ostopäivästä lukien.
Takuun puitteissa korvataan korjauskustannukset seuraavasti:
 Työkustannukset korvataan, mikäli tehdas ei itse suorita korjausta.
 Viallisten komponenttien tai tarvikkeiden tilalle tehdas toimittaa uudet.
Tapauskohtaisesti tehtaan kanssa sovittaessa tehdas voi korvata asiakkaalle
hänen hankkimiensa komponenttien hinnan.
Takuu ei korvaa:
 Tavallisia huoltotöitä, kuten esimerkiksi terien vaihtoa tai kiilahihnan
kiristystä, eikä niissä tarvittavia huolto- ja kulutusosia.
 Vaurioita, jotka aiheutuvat epätavallisista käyttöolosuhteista tai käyttötavoista,
huolimattomuudesta, rakennemuutoksesta ilman Avant Tecno Oy:n
suostumusta, jäljitelmäosan käytöstä tai huollon puutteesta.
 Vian seurannaisvaikutuksia, kuten työn keskeytymistä tai mahdollista muuta
lisävahinkoa.
 Korjauksesta aiheutuneita matka- ja/tai rahtikustannuksia.
10
10. 1500 mm ruohonleikkurin (A21019) varaosalista
KANNATINPYÖRÄ A45931
1
2
3
4
5
6
7
A45929
64762
72324
74701
A44665
A44664
71727
1
1
1
1
4
2
1
KANNATINPYÖRÄN HAARUKKA
RENGAS + VANNE 3.00-4/6 PR
KUUSIOMUTTERI M12 DIN 985
KUUSIORUUVI M12*130 ZN DIN 931
SÄÄTÖRENGAS 20
SÄÄTÖRENGAS 10
RENGASSOKKA 9,5 MM ZN
RUNKO JA KIINNITYSLAITE
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A21051
A32922
A45935
A32921
A71773
A46019
A45934
72798
74499
72318
71681
74138
72319
A45572
64355
71685
LAAKEROINTI
1
1
1
1
4
2
1
6
3
3
3
1
1
1
4
4
RUNKO
KIINNITYSLEVY
TAKANIVELTAPPI
VÄLIRUNKO
JOUSISOKKA 8*32 DIN 1481
LIUKUHOLKKI
ETUNIVELTAPPI
RASVANIPPA R1/8 SUORA DIN 71412
KUUSIORUUVI M6*70 DIN 931 ZN
KUUSIOMUTTERI M6 DIN 985
ALUSLEVY M6 DIN 440 ZN KORI
KUUSIORUUVI M8*55 DIN 933 ZN
KUUSIOMUTTERI M8 DIN 934 ZN
SUOJA
SORMIRUUVI M8
ALUSLEVY M8 DIN 440 ZN KORI
12
1 A45439
2 A32699
3 A45370
4 73040
5 74531
6 72151
7 72322
8 73121
9 72144
10 63944
11 72320
12 74735
13 A32924
14 A32923
15 64799
16 64038
17 A32644
18 A32643
19 A45595
20 71704
21 74541
22 A46037
23 73039
1
3
3
11
21
13
14
4
4
4
4
1
1
3
1
6
3
3
3
3
3
1
1
KIRISTYSLEVY
TERÄ
KIINNITYSLAIPPA
KUUSIORUUVI M10*20 DIN 933 ZN
ALUSLEVYPARI M10 NORDLOCK
KUUSIORUUVI M10*30 DIN 933 ZN
KUUSIOMUTTERI M10 DIN 985 NYLOC
ALUSLEVY M10 DIN 125 ZN
KUUSIORUUVI M8*90 DIN 931
ALUSLEVYPARI M8 NORDLOCK
KUUSIOMUTTERI M8 DIN 985 NYLOC
KUUSIORUUVI M10*120 DIN 933 ZN
KIILAHIHNAPYÖRÄ SPB 212
KIILAHIHNAPYÖRÄ SPB 150
KAKSOISKIILAHIHNA HBB 3390
URAKUULALAAKERI 6008 2RS
AKSELI
LAAKERIRUNKO
KIILA
ALUSLEVY M24 DIN 125 ZN
KUUSIOMUTTERI M24*1.5 DIN 985 NYLOC
ERIKOISPRIKKA
KUUSIORUUVI M8*16 DIN 933 ZN
LETKUTUS
1 A45618
2 A46366
2 HYDRAULILETKU L=2100 2LW-08
1 HYDRAULILETKU L=2000 1LW-04
13
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A46365
A46364
73047
73409
73753
64042
64761
73457
73754
64370
64047
64050
64058
64767
64789
64970
64860
64557
73757
64067
64307
74411
A33197
1
1
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
HYDRAULILETKU L=500 2LW-08
HYDRAULILETKU L=500 2LW-08
USIT-TIIVISTE R1/2
PIKALIITINNIPPA R1/2 UROS
SUOJUS 1/2” PIKALIITINNIPPAAN
PERUSLIITIN R3/8 UK-UNF3/4 JIC UK
VALINTAVENTTIILI
PIKALIITINRUNKO 1/2 NAARAS
SUOJUS 1/2 PIKALIITINRUNKOON
VASTAVENTTIILI VUC40
YHDYSNIPPA R1/2 UK-UNF3/4 SK
L-LIITINRUNKO UNF3/4 JIC SK-2*3/4 JIC UK
PERUSLIITIN R1/2 UK-UNF3/4 UK
PAINELAIPPA 2GB12
HYDR. MOOTTORI PLP20.20.RO
NAPA LIUKUVÄLIKYTKIMEEN MO 2/15
TUKILAAKERIYKSIKKÖ
BANJOLIITIN R1/4
USIT-TIIVISTE R1/4
PAINELAIPPA 1G12
T-KIERRELIITINRUNKO UNF3/4JIC SK
SUOJATULPPA R3/4
SUOJASPIRAALI SP-032 1.3M