Kaupunginhallitus Kj/19 06.02.2017 19 Kaupunginvaltuuston 1.2

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus
Esityslista
5/2017
1 (5)
Kj/19
06.02.2017
19
Kaupunginvaltuuston 1.2.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston 1.2.2017 tekemät
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:
Kaupunginjohtajan toimiala
1-3, 21 Ei toimenpidettä.
4
Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkansliaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
Tiedoksi kaupunginkanslialle sekä Taloushallintopalvelut-liikelaitokselle.
5
Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkansliaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
Tiedoksi kaupunginkanslialle sekä Taloushallintopalvelut-liikelaitokselle.
6
Kaupunginhallitus päättää kehottaa Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
Tiedoksi Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalle sekä
Taloushallintopalvelut-liikelaitokselle.
Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
[email protected]
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783
Y-tunnus
0201256-6
Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566
Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus
Esityslista
5/2017
2 (5)
Kj/19
06.02.2017
15-20
Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 15.2.2017.
43-44
Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
23, 26
Ei toimenpidettä.
22, 2425, 27
Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle
15.2.2017.
45
Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
28, 30- Ei toimenpidettä.
31
29
Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 15.2.2017.
46-49
Aloitteet sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan
valmisteltavaksi.
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
7
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle
ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle, pelastuslautakunnalle, kaupunginmuseolle, rakennusvirastolle, ympäristölautakunnalle,
rakennusvalvontavirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.
8
Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
[email protected]
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko
Oy:lle, Helsingin liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Liikennevirastolle sekä
mielipiteen esittäjälle, joka on pyytänyt tiedon päätöksestä.
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783
Y-tunnus
0201256-6
Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566
Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus
Esityslista
5/2017
3 (5)
Kj/19
06.02.2017
Tiedoksi kaupunginmuseon johtokunnalle, kiinteistövirastolle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, rakennusvalvontavirastolle sekä
Liikennelaitos-liikelaitokselle (HKL).
9
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle, Gasum Oy:lle, Helen
Sähköverkko Oy:lle, Helsingin liikenne –kuntayhtymälle,
Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Museovirastolle, kulttuuriympäristön suojelu, Helen Oy:lle ja
Liikennevirastolle.
Tiedoksi asuntotuotantotoimistolle, kaupunginmuseolle,
kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle, opetusvirastolle, pelastuslautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle.
10
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle
ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ,
Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle ja Helen Oy:lle.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistövirastolle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle. ympäristökeskukselle, rakennusvalvontavirastolle, liikuntalautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.
11
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle
ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ,
Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle ja Helen Oy:lle.
Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, pelastuslautakunnalle,
yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle, rakennusvalvontavirastolle, ja
kaupunkisuunnitteluvirastolle.
12
Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
[email protected]
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kun-
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783
Y-tunnus
0201256-6
Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566
Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus
Esityslista
5/2017
4 (5)
Kj/19
06.02.2017
tayhtymälle.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistövirastolle, kaupunginmuseolle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, rakennusvalvontavirastolle, liikuntavirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.
13
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle
ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, opetusvirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.
14
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko
Oy:lle. Helen Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle
ja Museovirastolle (kulttuuriympäristön suojelu).
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, ympäristölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, varhaiskasvatusvirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.
Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
32-39
Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 15.2.2017.
50-53
Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
[email protected]
40
Ei toimenpidettä.
41-42
Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 15.2.2017.
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783
Y-tunnus
0201256-6
Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566
Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus
Esityslista
5/2017
5 (5)
Kj/19
06.02.2017
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.
Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
[email protected]
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783
Y-tunnus
0201256-6
Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566