null

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 9. helmikuuta 2017
(OR. en)
6144/17
Toimielinten välinen asia:
2017/0021 (NLE)
COLAC 10
PVD 1
WTO 27
UD 23
EHDOTUS
Lähettäjä:
Saapunut:
Vastaanottaja:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta
Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
8. helmikuuta 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:
COM(2017) 65 final
Asia:
Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EU–Meksiko-sekakomiteassa
Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta 23 päivänä maaliskuuta
2000 tehdyn EY–Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 käsitteen
”peräisin olevat tuotteet” eli ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen
yhteistyön menetelmiä koskevan liitteen III muuttamiseen
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 65 final.
Liite: COM(2017) 65 final
6144/17
pt
DGC 1
FI
EUROOPAN
KOMISSIO
Bryssel 8.2.2017
COM(2017) 65 final
2017/0021 (NLE)
Ehdotus
NEUVOSTON PÄÄTÖS
EU–Meksiko-sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta 23
päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn EY–Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000
käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” eli ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen
yhteistyön menetelmiä koskevan liitteen III muuttamiseen
FI
FI
PERUSTELUT
1.
EHDOTUKSEN TAUSTA
•
Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista
kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskeva sopimus allekirjoitettiin
Brysselissä 8. joulukuuta 1997. Kaupan vapauttamiseen tähtäävät määräykset vahvistetaan
mainitulla sopimuksella perustetun EY–Meksiko-yhteisneuvoston päätöksessä N:o 2/2000
(jäljempänä ’päätös N:o 2/2000’).
EY–Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 liitteessä III, joka koskee käsitteen
”peräisin olevat tuotteet” eli ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön
menetelmiä, vahvistetaan sopimuspuolten alueelta peräisin olevien tuotteiden
alkuperäsäännöt. Päätöksen N:o 2/2000 liitteen III lisäyksessä II on luettelo eialkuperäaineksiin sovellettavista valmistus- tai käsittelytoimista, jotka on tehtävä, jotta
valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman (niin sanotut tuotekohtaiset säännöt).
Päätöksen N:o 2/2000 liitteen III lisäyksessä II a oleviin 2 ja 3 huomautukseen sisältyi
tuotekohtaisiin sääntöihin sovellettava poikkeus, joka koskee tiettyjä harmonoidun
järjestelmän nimikkeiden 2914 ja 2915 kemiallisia tuotteita. Poikkeusta sovellettiin aluksi 30
päivään kesäkuuta 2003, minkä jälkeen se uusittiin kolmesti: EU–Meksiko-sekakomitean
päätöksellä N:o 1/2004 30 päivään kesäkuuta 2006, EU–Meksiko-sekakomitean päätöksellä
N:o 1/2007 30 päivään kesäkuuta 2009 ja EU–Meksiko-sekakomitean päätöksellä N:o 1/2010
30 päivään kesäkuuta 2014. Sen jälkeen poikkeuksen soveltaminen päättyi.
Meksiko ja Euroopan unioni ovat sopineet, että tuotekohtaiset säännöt, jotka sisältyvät
päätöksen N:o 2/2000 liitteen III lisäyksessä II a olevien 2 ja 3 huomautuksen sisältämään
poikkeukseen, otetaan uudelleen käyttöön taannehtivasti 1. heinäkuuta 2014 alkavaksi ja 31.
joulukuuta 2019 päättyväksi jaksoksi. Lisäksi Meksiko ja Euroopan unioni ovat sopineet
eräistä ajantasaistetuista vaihtoehtoisista tuotekohtaisista säännöistä.
Tuotekohtaisiin sääntöihin tehtyjä muutoksia sovelletaan taannehtivasti 1 päivästä heinäkuuta
2014, jona edellinen EU–Meksiko-sekakomitean päätös on lakannut olemasta voimassa. Jotta
taannehtiva
soveltaminen
olisi
mahdollista,
EUR.1-tavaratodistuksena
tai
kauppalaskuilmoituksena annettavan alkuperäselvityksen esittämisen määräaikaa on
pidennetty kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen Euroopan unioniin 1. heinäkuuta 2014 ja 30.
kesäkuuta 2015 välisenä aikana tuotujen asiaankuuluvien kemiallisten tuotteiden tapauksessa.
•
Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa
Harmonoidun järjestelmän nimikkeisiin 2914 ja 2915 kuuluvia kemiallisia tuotteita koskeviin
tuotekohtaisiin sääntöihin tehtävät muutokset vastaavat EU:n ja Meksikon välisen sopimuksen
nykyaikaistamishanketta, jossa on tavoitteena selkeyttää ja yksinkertaistaa alkuperäsääntöjä.
•
Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa
Ei koske tätä ehdotusta.
FI
2
FI
2.
OIKEUSPERUSTA,
SUHTEELLISUUSPERIAATE
•
Oikeusperusta
TOISSIJAISUUSPERIAATE
JA
Koska ehdotus koskee Euroopan unionin kauppapolitiikkaa, asianmukainen oikeusperusta on
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artikla (varsinkin sen 4 kohdan
ensimmäinen alakohta) yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa.
•
Toissijaisuusperiaate (jaetun toimivallan osalta)
Ehdotus kuuluu Euroopan unionin
toissijaisuusperiaatetta ei sovelleta.
•
yksinomaiseen
toimivaltaan.
Sen
vuoksi
Suhteellisuusperiaate
Ehdotuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tai asianmukaista odotettujen tulosten
saavuttamiseksi.
3.
SIDOSRYHMIEN
JÄLKIARVIOINTIEN,
VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET
•
Sidosryhmien kuuleminen
KUULEMISTEN
JA
Ei sovelleta. Tällä ehdotuksella tehdään aiempaa tekstiä päivittäviä muutoksia.
•
Asiantuntijatiedon keruu ja käyttö
Asiantuntijatietoja pyydettiin elinkeinoelämän järjestöiltä. Ne totesivat, että yksinkertaiset ja
joustavammat tuotekohtaiset säännöt tuovat etuja.
•
Vaikutustenarviointi
Tällä ehdotuksella muutetaan voimassa olevaa kahdenvälistä kauppasopimusta. Muut
vaihtoehdot eivät tule kyseeseen.
4.
TALOUSARVIOVAIKUTUKSET
Ehdotuksen mahdollisena talousarviovaikutuksena on tullimaksuihin perustuvien omien
varojen väheneminen noin 5 miljoonalla eurolla vuodessa.
5.
LISÄTIEDOT
Ei ole.
FI
3
FI
2017/0021 (NLE)
Ehdotus
NEUVOSTON PÄÄTÖS
EU–Meksiko-sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta 23
päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn EY–Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000
käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” eli ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen
yhteistyön menetelmiä koskevan liitteen III muuttamiseen
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 1 ja erityisesti sen
207 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)
Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 1997 allekirjoitetulla Euroopan yhteisön ja sen
jäsenvaltioiden sekä Meksikon Yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista
yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevalla sopimuksella 2 perustetun EY–
Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 3 yhteisessä julistuksessa V 4
määrätään, että kyseisellä sopimuksella perustettu EY–Meksiko-sekakomitea
tarkastelee tarvetta jatkaa päätöksen N:o 2/2000 liitteen III lisäyksessä II a olevissa 2
ja 3 huomautuksessa vahvistettujen alkuperäsääntöjen soveltamista 30 päivän
kesäkuuta 2003 jälkeen. Tarkastelu koskee päätöksen N:o 2/2000 liitteen III
lisäyksessä II olevia tuotekohtaisia sääntöjä, joita sovelletaan tiettyihin harmonoidun
järjestelmän nimikkeiden 2914 ja 2915 kemiallisiin tuotteisiin.
(2)
Sekakomitea hyväksyi 17 päivänä syyskuuta 2010 päätöksen N:o 1/2010 5, jolla
jatkettiin kyseisissä huomautuksissa vahvistettujen alkuperäsääntöjen soveltamista
kolmannen kerran. Päätöstä N:o 1/2010 sovellettiin 30 päivään kesäkuuta 2014.
(3)
Ottaen huomioon Meksikon ja Euroopan unionin välisen sopimuksen
nykyaikaistamisessa käytettävät periaatteet on aiheellista jatkaa päätöksen N:o 2/2000
liitteen III lisäyksessä II a olevissa 2 ja 3 huomautuksessa vahvistettujen
alkuperäsääntöjen soveltamista väliaikaisesti 1 päivästä heinäkuuta 2014 31 päivään
joulukuuta 2019, jotta varmistettaisiin jatkuvuus tuleviin tuotekohtaisiin sääntöihin
nähden.
1
EUVL C 326, 26.10.2012, s. 146.
EYVL L 276, 28.10.2000, s. 45.
EYVL L 245, 29.9.2000, s. 1, ks. EYVL L 157, 30.6.2000, s. 10.
EYVL L 245, 29.9.2000, s. 1167.
EUVL L 277, 21.10.2010, s. 30.
2
3
4
5
FI
4
FI
(4)
Koska jatkoaika, joka oli myönnetty päätöksen N:o 2/2000 liitteen III lisäyksessä II a
olevissa 2 ja 3 huomautuksessa vahvistettujen alkuperäsääntöjen soveltamiselle
päätöksellä N:o 1/2010, päättyi 30 päivänä kesäkuuta 2014, on aiheellista soveltaa
uutta jatkoaikaa taannehtivasti 1 päivästä heinäkuuta 2014, jotta vältettäisiin olemassa
olevien taloudellisten olosuhteiden keskeytyminen.
(5)
Taannehtivan soveltamisen mahdollistamiseksi olisi pidennettävä EUR.1tavaratodistuksena tai kauppalaskuilmoituksena annettavan alkuperäselvityksen
esittämisen määräaikaa kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen Euroopan unioniin 1
päivän heinäkuuta 2014 ja 30 päivän kesäkuuta 2015 välisenä aikana tuotujen
asiaankuuluvien kemiallisten tuotteiden tapauksessa,
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla
1. EU–Meksiko-sekakomiteassa unionin puolesta esitettävä kanta 23 päivänä maaliskuuta
2000 tehdyn EY–Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 liitteen III muuttamiseen
perustuu tähän päätökseen liitettyyn EU–Meksiko-sekakomitean päätösluonnokseen.
2. Unionin edustajat EU–Meksiko-sekakomiteassa voivat sopia 1 kohdassa tarkoitettuun EU–
Meksiko-sekakomitean päätösluonnokseen tehtävistä vähäisistä muutoksista ilman uutta
neuvoston päätöstä.
2 artikla
Kun EY–Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 liitteen III muuttamista koskeva
EU–Meksiko-sekakomitean päätös on hyväksytty, se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
Tehty Brysselissä
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
FI
5
FI
SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS
1.
PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA
1.1. Ehdotuksen nimi
1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä
(ABM/ABB)
1.3. Ehdotuksen luonne
1.4. Tavoite (Tavoitteet)
1.5. Ehdotuksen perustelut
1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto
1.7. Hallinnointitapa (Hallinnointitavat)
2.
HALLINNOINTI
2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt
2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä
2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi
3.
EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET
3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen
budjettikohdat
3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin
3.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin
3.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin
3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin
3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa
3.2.5. Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet
3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin
FI
6
FI
SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS
1.
PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA
1.1.
Ehdotuksen/aloitteen nimi
Neuvoston päätös EU–Meksiko-sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta
esitettävästä kannasta 23 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn EY–Meksikoyhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” eli
”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan
liitteen III muuttamiseen
1.2.
Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä
(ABM/ABB) 6
Tulopuolen budjettikohta: Luku 12 (Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1
kohdan a alakohdassa tarkoitetut tullimaksut ja muut maksut)
1.3.
Ehdotuksen/aloitteen luonne
 Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen.
 Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai
valmistelutoimeen 7.
 Ehdotus/aloite liittyy käynnissä olevan toimen jatkamiseen.
 Ehdotus/aloite liittyy toimeen, joka on suunnattu uudelleen.
1.4.
Tavoite (Tavoitteet)
1.4.1.
Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet),
jonka (joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee
Ei sovelleta
1.4.2.
Erityistavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa
johtamis- ja budjetointijärjestelmässä
Erityistavoite nro
Ei sovelleta
Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä
Tullimaksut
6
7
FI
ABM: toimintoperusteinen johtaminen; ABB: toimintoperusteinen budjetointi.
Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa.
7
FI
1.4.3.
Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset
Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän
tilanteeseen
Kyseisten HS-nimikkeisiin 2914 ja 2915 kuuluvien kemiallisten tuotteiden kauppa
lisääntyy Meksikon ja EU:n välillä, kun tuotekohtaisia alkuperäsääntöjä muutetaan.
1.4.4.
Tulos- ja vaikutusindikaattorit
Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan
Ei sovelleta
1.5.
Ehdotuksen/aloitteen perustelut
1.5.1.
Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä
Ei sovelleta
1.5.2.
EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo
Ehdotus kuuluu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan.
1.5.3.
Vastaavista toimista saadut kokemukset
Ei sovelleta
1.5.4.
Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset
synergiaedut
Ei sovelleta
FI
8
FI
1.6.
Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto
 Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kesto on rajattu.
–  Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa 1.7.2014 ja päättyy 31.12.2019.
–  Rahoitusvaikutukset alkavat vuonna VVVV ja päättyvät vuonna VVVV.
 Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu.
– Käynnistysvaihe alkaa vuonna VVVV ja päättyy vuonna VVVV,
– minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa.
1.7.
Hallinnointitapa (Hallinnointitavat) 8
 Suora hallinnointi, jonka komissio toteuttaa käyttämällä
–  yksiköitään, myös unionin edustustoissa olevaa henkilöstöään
–  toimeenpanovirastoja
 Hallinnointi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa
 Välillinen hallinnointi, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty
–  kolmansille maille tai niiden nimeämille elimille
–  kansainvälisille järjestöille ja niiden erityisjärjestöille (tarkennettava)
–  Euroopan investointipankille tai Euroopan investointirahastolle
–  varainhoitoasetuksen 208 ja 209 artiklassa tarkoitetuille elimille
–  julkisoikeudellisille yhteisöille
–  sellaisille julkisen palvelun tehtäviä hoitaville yksityisoikeudellisille elimille,
jotka antavat riittävät rahoitustakuut
–  sellaisille jäsenvaltion yksityisoikeuden mukaisille elimille, joille on annettu
tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpano ja jotka
antavat riittävät rahoitustakuut
–  henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa SEU-sopimuksen V osaston
mukaisia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityistoimia ja jotka nimetään
asiaa koskevassa perussäädöksessä.
–
Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, huomautuksille varatussa kohdassa olisi annettava
lisätietoja.
Huomautukset:
8
FI
Kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla
budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
9
FI
Ei sovelleta
FI
10
FI
2.
HALLINNOINTI
2.1.
Seuranta- ja raportointisäännöt
Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset
Ei sovelleta
2.2.
Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä
2.2.1.
Todetut riskit
Ei todettu
2.2.2.
Tiedot käyttöön otetusta sisäisen valvonnan järjestelmästä
Ei sovelleta
2.2.3.
Arvio tarkastusten kustannustehokkuudesta ja odotettavissa olevasta virheriskin
tasosta
Ei sovelleta
2.3.
Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi
Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet
Ei sovelleta
FI
11
FI
3.
EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET
3.1.
Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen
budjettikohdat
Ei sovelleta
FI
12
FI
3.2.
Arvioidut vaikutukset menoihin
3.2.1.
Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin
Ei sovelleta
FI
13
FI
3.2.2.
Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin
–  Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja.
–  Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti:
FI
14
FI
3.2.3.
Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin
3.2.3.1. Yhteenveto
–  Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.
–  Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti:
3.2.3.2. Henkilöresurssien arvioitu tarve
–  Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.
–  Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti:
FI
15
FI
3.2.4.
Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa
–  Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen.
–  Ehdotus/aloite edellyttää monivuotisen
otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista.
rahoituskehyksen
asianomaisen
Selvitys rahoitussuunnitelmaan tarvittavista muutoksista, mainittava myös kyseeseen tulevat
budjettikohdat ja määrät
Ei sovelleta
–  Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottamista tai
monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista.
Selvitys tarvittavista toimenpiteistä, mainittava myös kyseeseen tulevat rahoituskehyksen otsakkeet,
budjettikohdat ja määrät
Ei sovelleta
3.2.5.
Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet
– Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.
FI
16
FI
3.3.
Arvioidut vaikutukset tuloihin
–  Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin.
–  Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti:

vaikutukset omiin varoihin

vaikutukset sekalaisiin tuloihin
milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)
Tulopuolen budjettikohta:
Momentti 120
Käytettävissä
olevat
määrärahat
kuluvana
varainhoitovuonna
20 000 500
000
Ehdotuksen/aloitteen vaikutus 9
vuosi
n
vuosi
n+1
vuosi
n + +2
vuosi
n + +3
–2,5
–5
–5
–5
vuosi
n+4
–5
vuosi
n+5
Yhteensä
–5
–27,5
Vastaava(t) menopuolen budjettikohta (budjettikohdat) käyttötarkoitukseensa sidottujen sekalaisten
tulojen tapauksessa:
Ei sovelleta
Selvitys tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskentamenetelmästä
Tiettyihin Meksikosta tuotuihin HS-nimikkeiden 2914 ja 2915 kemiallisiin tuotteisiin
sovelletaan 5,5 prosentin suosituimmuustullia. Tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen
muuttamisen myötä kyseisiä kemikaaleja voitaisiin tuoda 0 prosentin etuustullilla.
9
FI
Perinteiset omat varat (tulli- ja sokerimaksut) on ilmoitettava nettomääräisinä eli bruttomäärästä on
vähennettävä kantokuluja vastaava 25 prosentin osuus.
17
FI