5990/17 ht/HKD/pt 1 DGB 2B 1. Komissio toimitti 18. tammikuuta

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 6. helmikuuta 2017
(OR. en)
5990/17
AGRILEG 33
ILMOITUS: I/A-KOHTA
Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Neuvoston pääsihteeristö
Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Ed. asiak. nro:
5442/17 AGRILEG 13 + ADD 1
Asia:
KOMISSION ASETUS (EU) …/…, annettu XXX, asetuksen
(EY) N:o 152/2009 muuttamisesta dioksiinien ja polykloorattujen
bifenyylien pitoisuuksien määrittämiseen käytettävien menetelmien osalta
– Päätös olla vastustamatta hyväksymistä (valvonnan käsittävä
sääntelymenettely)
1.
Komissio toimitti 18. tammikuuta 2017 Euroopan parlamentille ja neuvostolle valvontaa
varten ehdotuksen KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) …/…, annettu XXX, asetuksen
(EY) N:o 152/2009 muuttamisesta dioksiinien ja polykloorattujen bifenyylien pitoisuuksien
määrittämiseen käytettävien menetelmien osalta.
2.
Maatalousneuvosten ja -asiantuntijoiden työryhmä katsoi epävirallisen kirjallisen menettelyn
perusteella, ettei neuvostolla ole perusteita vastustaa komission asetusehdotuksen
hyväksymistä.
3.
Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään näin ollen
–
vahvistamaan työryhmässä saavutettu yhteisymmärrys ja
–
suosittamaan, että neuvosto vahvistaisi esityslistansa A-kohtana, että ehdotettujen
toimenpiteiden vastustamiselle ei ole perusteita.
5990/17
ht/HKD/pt
DGB 2B
1
FI