6169/17 jk DGA 1 Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 9. helmikuuta 2017
(OR. en)
6169/17
STAT 3
FIN 102
SAATE
Lähettäjä:
Saapunut:
Vastaanottaja:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta
Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
6. tammikuuta 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:
COM(2016) 832 final
Asia:
KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN
PARLAMENTILLE neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY)
N:o 495/77, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna (päivystystä
koskevalla) asetuksella (EY, Euratom) N:o 1945/2006, (raskasta työtä
koskevan) neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 858/2004 ja neuvoston
asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76, sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna (vuorotyötä koskevalla) asetuksella (EY, Euratom)
N:o 1873/2006, soveltamisesta EU:n toimielimissä vuonna 2014
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 832 final.
Liite: COM(2016) 832 final
6169/17
jk
DGA 1
FI
EUROOPAN
KOMISSIO
Bryssel 6.1.2017
COM(2016) 832 final
KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE
neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 495/77, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna (päivystystä koskevalla) asetuksella (EY, Euratom) N:o 1945/2006, (raskasta
työtä koskevan) neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 858/2004 ja neuvoston
asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna (vuorotyötä koskevalla) asetuksella (EY, Euratom) N:o 1873/2006,
soveltamisesta EU:n toimielimissä vuonna 2014
FI
FI
KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE
neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 495/77, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna (päivystystä koskevalla) asetuksella (EY, Euratom) N:o 1945/2006, (raskasta
työtä koskevan) neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 858/2004 ja neuvoston
asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna (vuorotyötä koskevalla) asetuksella (EY, Euratom) N:o 1873/2006,
soveltamisesta EU:n toimielimissä vuonna 2014
1.
JOHDANTO
Päivystystä koskevassa neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 495/77 ja raskasta
työtä koskevassa neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 858/2004 komission edellytetään
antavan neuvostolle joka vuosi kertomuksen ura-alueittain niiden virkamiesten ja muuhun
henkilöstöön kuuluvien lukumäärästä, jotka ovat saaneet näissä asetuksissa tarkoitettuja
korvauksia, ja korvauksiin liittyvistä kokonaismenoista.
Tämä kertomus perustuu viimeisimpiin koko vuotta koskeviin lukuihin, jotka olivat saatavilla
sen laatimishetkellä, ja se koskee vuotta 2014. Kertomus kattaa kaikki toimielimet, ja jotta se
olisi mahdollisimman täydellinen, siinä esitetään vastaavat tiedot myös vuorotyön osalta
(neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76).
2.
PÄIVYSTYSKORVAUS
Tämän korvauksen oikeusperusta on henkilöstösääntöjen 55 ja 56 b artikla ja 8 päivänä
maaliskuuta 1977 annettu neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 495/77, sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna 11 päivänä joulukuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella
(EY, Euratom) N:o 1945/2006.
Korvausta maksetaan ainoastaan virkamiehille ja muuhun henkilöstöön kuuluville, jotka on
palkattu tutkimusmäärärahoista ja jotka työskentelevät
–
yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) laitoksessa tai
–
välillisessä toiminnassa tai
jotka on palkattu toimintamäärärahoista ja jotka työskentelevät
–
tehtävissä, joissa he ohjaavat tai valvovat teknisiä laitteita,
–
turvallisuusyksikössä,
–
tieto- ja viestintätekniikkayksikössä (TVT),
–
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) / Euroopan turvallisuus- ja
puolustuspolitiikan (ETPP) tukipalveluissa tai hätä- ja kriisitilanteiden
koordinointitehtävissä tai
–
yksikössä, joka antaa jäsenvaltioille tukea ympäri vuorokauden jokaisena
viikonpäivänä (’JV 24/7’) hätä- ja kriisitilanteiden koordinoinnin yhteydessä,
tai yksikössä, jonka on hoidettava jäsenvaltioille annettavan avun mekanismiin
liittyviä tehtäviä.
2
Päivystyskorvaus ilmaistaan pisteinä. Jokaisesta tosiasiallisesta päivystystunnista myönnetään
pisteitä seuraavasti:
–
–
kotoa hoidettava päivystysvelvollisuus työpäivänä: 2,15 pistettä;
kotoa hoidettava päivystysvelvollisuus viikonloppuna ja yleisinä vapaapäivinä:
4,3 pistettä;
työpaikalla hoidettava päivystysvelvollisuus työpäivänä: 11 pistettä;
työpaikalla hoidettava päivystysvelvollisuus viikonloppuna ja yleisinä
vapaapäivinä: 22 pistettä.
–
–
Jokainen piste on 0,032 prosenttia virkamiehen peruspalkasta palkkaluokan 1 ensimmäisellä
tasolla (= 0,86 euroa vuonna 2014).
2.1.
Edunsaajien lukumäärä (virkamiehet / väliaikaiset ja sopimussuhteiset
toimihenkilöt) 1:
Toimielin
AD
SC/AST
Komissio
- josta YTK
Neuvosto
Parlamentti
Euroopan unionin
tuomioistuin
Tilintarkastustuomioistuin
Euroopan talous- ja
sosiaalikomitea
Alueiden komitea
Euroopan
tietosuojavaltuutettu
Euroopan
oikeusasiamies
Euroopan
ulkosuhdehallinto
Yhteensä
122
76
3
0
2.2.
Sopimussuhteiset toimihenkilöt
Tehtäväryhmä III
246,5
127
45
0
Tehtäväryhmä II
4
0
0
0
6
9
1
0
0
0
16
0
0
9
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
10
0
0
0
0
17
138
310,5
48,5
4
8
2
511
1
8
0
0
Tehtäväryhmä IV
Yhteensä
Tehtäväryhmä I
36,5
14
2
0
0
2
0
0
218
Edunsaajien lukumäärä päivystysvelvollisuuden mukaan:
Toimielin
Komissio
- josta YTK
Kotona ja
työpaikalla
Kotona
376
176
Työpaikalla
6
6
37
36
1
Yhteensä
218
Kaksi päivystävässä turvaryhmässä työskentelevää henkilöä jakaa OLAFin päivystystehtävän
ympärivuorokautisen turvallisuuspalvelun tarjoamiseksi kaikkina viikonpäivinä (= 0,5 SC/AST:tä + 0,5
tehtäväryhmässä I).
3
419
419
50
0
Neuvosto
Parlamentti
Euroopan unionin
tuomioistuin
Tilintarkastustuomioistuin
Euroopan talous- ja
sosiaalikomitea
Alueiden komitea
Euroopan
tietosuojavaltuutettu
Euroopan oikeusasiamies
Euroopan ulkosuhdehallinto
Yhteensä
2.3.
0
0
0
0
50
0
0
16
0
16
9
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
452
0
0
22
0
0
37
0
17
511
Edunsaajien lukumäärä tehtävän mukaan:
218
218
0
0
0
Välillinen
toiminta
0
0
0
0
0
Tekniset
laitteet
55
0
0
0
12
Turvallisuus
36
0
15
0
4
25
0
0
YUTP/
ETPP
0
0
10
0
0
JV
24/7
36
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
10
4
0
17
218
0
67
67
109
14
36
511
Toimielin
YTK
Komissio
- josta YTK
Neuvosto
Parlamentti
Euroopan unionin
tuomioistuin
Tilintarkastustuomioistuin
Euroopan talousja sosiaalikomitea
Alueiden komitea
Euroopan
tietosuojavaltuutettu
Euroopan
oikeusasiamies
Euroopan
ulkosuhdehallinto
Yhteensä
3.
50
0
TVT
0
74
Yhteensä
218
419
50
0
16
KORVAUS RASKAASTA TYÖSTÄ
Tämän korvauksen oikeusperusta on henkilöstösääntöjen 56 c artikla ja 29 päivänä huhtikuuta
2004 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 858/2004, jolla on korvattu neuvoston
asetus (Euratom) N:o 1799/72.
Raskaasta työstä myönnettävä korvaus ilmoitetaan pisteinä, joita myönnetään jokaisesta
tosiasiallisesta työtunnista. Korvaus perustuu erityisiin työolosuhteisiin, joita ovat
”henkilökohtaiset suojatoimet”, ”työpaikka” ja ”työn luonne”. Pisteitä myönnetään 2–50.
Vähimmäismäärä myönnetään, jos esimerkiksi melun keskiarvo ylittää 85 desibeliä, ja
enimmäismäärä myönnetään esimerkiksi virkamiehelle, joka joutuu käyttämään umpinaista
4
palopukua. Jokainen piste on 0,032 prosenttia virkamiehen peruspalkasta palkkaluokan 1
ensimmäisellä tasolla (= 0,86 euroa vuonna 2014).
3.1.
Edunsaajien lukumäärä (virkamiehet / väliaikaiset ja sopimussuhteiset
toimihenkilöt):
Sopimussuhteiset toimihenkilöt
Tehtävä- TehtäväTehtäväTehtäväryhmä I
ryhmä II
ryhmä III
ryhmä IV
31
0
0
4
21
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toimielin
AD
SC/
AST
Komissio
- josta YTK
Neuvosto
Parlamentti
Euroopan unionin
tuomioistuin
Tilintarkastustuomioistuin
Euroopan talous- ja
sosiaalikomitea
Alueiden komitea
Euroopan
tietosuojavaltuutettu
Euroopan
oikeusasiamies
Euroopan
ulkosuhdehallinto
Yhteensä
36
36
0
0
0
172
167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
172
31
0
0
4
243
4.
Yhteensä
243
228
0
0
0
VUOROTYÖKORVAUS
Vuorotyökorvauksen oikeusperusta on henkilöstösääntöjen 56 a artikla ja 9 päivänä
helmikuuta 1976 annettu neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76, sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna 11 päivänä joulukuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella
(EY, Euratom) N:o 1873/2006.
Korvausta maksetaan ainoastaan virkamiehille ja muuhun henkilöstöön kuuluville, jotka on
palkattu tutkimusmäärärahoista ja jotka työskentelevät
– yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) laitoksessa tai
– välillisessä toiminnassa tai
jotka on palkattu toimintamäärärahoista ja jotka työskentelevät
– tieto- ja viestintätekniikkayksikössä (TVT),
– turvallisuusyksikössä,
– puhelin-/tiedotuskeskuksessa tai vastaanotossa,
– yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) / Euroopan turvallisuus- ja
puolustuspolitiikan (ETPP) tukipalveluissa tai hätä- ja kriisitilanteiden
koordinointitehtävissä,
– hätä- ja kriisitilanteiden koordinoinnin tukitehtävissä tai
– tehtävissä, joissa he ohjaavat tai valvovat teknisiä laitteita.
Seuraavat luvut osoittavat kunkin toimielimen myöntämien korvausten lukumäärän vuonna
2014.
5
4.1.
Edunsaajien lukumäärä (virkamiehet / väliaikaiset ja sopimussuhteiset
toimihenkilöt) 2:
Toimielin
Komissio
- josta YTK
Neuvosto
Parlamentti
Euroopan unionin
tuomioistuin
Tilintarkastustuomioistuin
Euroopan talous- ja
sosiaalikomitea
Alueiden komitea
Euroopan
tietosuojavaltuutettu
Euroopan
oikeusasiamies
Euroopan
ulkosuhdehallinto
Yhteensä
AD
SC/AST
9
67,5
9
34
Sopimussuhteiset toimihenkilöt
TehtäväTehtävä- Tehtävä- Tehtäväryhmä
ryhmä I
ryhmä II ryhmä III
IV
17
5
2
0
6
0
0
0
0
0
0
0
283
16
14
1
Yhteensä
49
100,5
62
344
0
0
62
30
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
35
194,5
0
311
1
22
0
16
0
1
36
553,5
2
Budjettipääosasto on ilmoittanut, että vuorotyötä teki kaksi vakinaista virkamiestä 1. heinäkuuta 2014 asti ja
ainoastaan yksi 1. heinäkuuta 2014 alkaen (= 1,5 SC/AST:tä vuonna 2014).
6
Kuukausittain maksettavaan korvaukseen sovelletaan neljää eri taksaa (määrät vuodelta
2014):
– taksa 1: kaksivuorotyö, johon ei sisälly viikonlopputyötä eikä työtä yleisinä
vapaapäivinä: 385,23 euroa;
– taksa 2: kaksivuorotyö, johon sisältyy yötyö, viikonlopputyö ja työ yleisinä vapaapäivinä:
581,45 euroa;
– taksa 3: 24 tuntia vuorokaudessa lukuun ottamatta viikonloppuja ja yleisiä
vapaapäiviä: 635,74 euroa;
– taksa 4: 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa: 866,72 euroa.
4.2.
Edunsaajien lukumäärä taksan mukaan:
Toimielin
Komissio
- josta YTK
Neuvosto
Parlamentti
Euroopan unionin tuomioistuin
Tilintarkastustuomioistuin
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Alueiden komitea
Euroopan tietosuojavaltuutettu
Euroopan oikeusasiamies
Euroopan ulkosuhdehallinto
Taksa 1
Taksa 2
Taksa 3
Taksa 4
385,23 €
581,45 €
635,74 €
866,72 €
11,5
0
8
21
Yhteensä
4.3.
21
8
Yhteensä
60
20
49
100,5
37
123
0
2
0
0
0
0
119
0
0
0
0
0
0
58
0
0
0
0
0
25
44
0
9
0
0
0
62
344
0
11
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
10
0
36
199,5
140
66
148
553,5
Edunsaajien lukumäärä tehtävän mukaan:
YTK
0
0
Kriisi/
hätäkoord
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
2
0
0
Toimielin
Komissio
- josta YTK
Neuvosto
Parlamentti
Euroopan
unionin
tuomioistuin
Tilintarkastustuomioistuin
Euroopan
talous- ja
sosiaalikomitea
Alueiden
komitea
49
49
TVT
0
1,5
0
0
Turvallisuus
0
47
59
320
Puhelinkeskus/
vastaanotto
0
0
0
24
YUTP/
ETPP
0
0
3
0
Tekniset
laitteet
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Välillinen
toiminta
0
0
0
0
0
Yhteensä
49
100,5
62
344
0
0
11
0
0
0
0
Euroopan
tietosuojavaltuutettu
Euroopan
oikeusasiamies
Euroopan
ulkosuhdehallinto
Yhteensä
5.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
13
0
10
0
49
0
14,5
448
26
13
3
0
0
0
0
0
36
0
553,5
ASIANOMAISET YKSIKÖT JA PERUSTELUT
Päivystys- ja vuorotyötä tehdään neuvostossa, komissiossa, Euroopan ulkosuhdehallinnossa
(joka on ottanut hoitaakseen suuren osan entisen ulkosuhteiden pääosaston tehtävistä) ja
tilintarkastustuomioistuimessa, ja ne maksavat niihin liittyviä, lainsäädännössä vahvistettuja
korvauksia.
Tuomioistuin otti marraskuussa 2014 infrastruktuurin pääosastossa käyttöön uuden
päivystystehtävän teknisten laitteiden valvomiseksi ja turvallisuuteen liittyvien tehtävien
suorittamiseksi.
Komissio on edelleen ainoa toimielin, joka on maksanut raskaasta työstä myönnettävää
korvausta YTK:ssa ja infrastruktuuri- ja logistiikkatoimistossa Brysselissä (OIB)
työskentelevälle henkilöstölle.
5.1.
Perustelut päivystykselle
Komissio:
Tutkimuskeskus (YTK)
Vuonna 2014 komissio maksoi päivystyskorvausta 419 henkilölle, joista noin 52 prosenttia
(218) oli jonkin tutkimuskeskuksen palveluksessa. Päivystyksen syyt liittyvät aiempien
vuosien tapaan yleensä turvallisuus- ja suojelutoimiin (palontorjunta, säteilysuojelu
ja -valvonta ym.). YTK:ssa päivystysvelvollisuus hoidetaan yleisimmin kotoa lukuun
ottamatta Ispran ja Karlsruhen keskuksia, joissa päivystetään tehtävien luonteesta riippuen
työpaikalla tai sekä kotona että työpaikalla.
Muut
Muissa komission pääosastoissa päivystystehtävät liittyvät ensisijaisesti turvallisuuteen,
teknisiin laitteisiin, tietopalveluihin sekä jäsenvaltioille annettavaan tukeen.
Vuonna 2014 päivystyskorvausten saajien lukumäärä OIB:ssä kasvoi tuntuvasti (17:stä
39:ään). Kasvu johtui neljän uuden kotipäivystystehtävän käyttöönotosta (jo olemassa olevien
tehtävien lisäksi), jotta voidaan kattaa kaikki neljä aluetta, joilla eri rakennukset sijaitsevat
Brysselissä, ja reagoida jatkuvasti nopeasti rakennuskannan teknisiä laitteita koskeviin
häiriöihin.
8
Neuvosto: Neuvosto maksoi korvausta kotoa hoidettavasta päivystyksestä 50 työntekijälleen
vuonna 2014. Heidän tehtävänsä liittyivät tieto- ja viestintätekniikkapalveluihin (TVT),
turvallisuuspalveluihin ja YUTP:n/ETPP:n tukitehtäviin. Päivystysvelvollisuus hoidettiin
yksinomaan kotoa.
Tilintarkastustuomioistuin: Tilintarkastustuomioistuin maksoi korvausta kotoa hoidettavasta
päivystyksestä 9 työntekijälleen vuonna 2014.
Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH): EUH maksoi vuonna 2014 korvausta kotoa
hoidettavasta päivystyksestä 17 työntekijälleen, jotka työskentelivät kolmella alalla:
turvallisuuspalvelut, YUTP:n/ETPP:n tukitehtävät sekä tieto- ja viestintätekniikkapalvelut
(TVT).
Unionin tuomioistuin: Marraskuussa 2014 aloitettiin uusi päivystystehtävä kahdella alalla:
tekniset laitteet ja turvallisuuspalvelut. Kyse on kotoa ja työpaikalla hoidettavasta
päivystyksestä. Tuomioistuin maksoi päivystyskorvausta 16 henkilölle.
5.2.
Perustelut korvaukselle raskaasta työstä
Komissio: Komissio oli vuonna 2014 ainoa toimielin, joka myönsi raskaasta työstä
maksettavaa korvausta. Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Brysselissä (OIB) otti tällaisen
korvauksen käyttöön vuonna 2008 yhdessä yksikössä (painatusyksikkö), ja yhteinen
tutkimuskeskus oli myöntänyt sellaista jo aiemmin (tehtäviin liittyvistä syistä).
Vuonna 2014 näiden raskaan työn työtuntien määrä jakautui seuraavasti:
 76 996,59 tuntia henkilökohtaisista suojatoimista (esim. epämukavan suojavaatetuksen
käyttö) johtuen raskasta työtä,
 129 751,25 tuntia työpaikasta (esim. korkea melutaso, vaaralliset paikat) johtuen raskasta
työtä ja
 16 561,14 tuntia työn luonteesta (esim. syövyttävien aineiden käsittely) johtuen raskasta
työtä.
5.3.
Perustelut vuorotyölle
Komissio: Komissiossa vuorotyöjärjestelyä tarvitaan eniten YTK:ssa lähinnä tehtäviin
liittyvistä syistä (49 henkilöä vuonna 2014) ja PO HR:n turvallisuudesta ja
ennaltaehkäisevistä toimista vastaavissa yksiköissä (32 henkilöä vuonna 2014).
Muissa pääosastoissa (toimintatalousarvio) vuorotyötä teki vuonna 2014 yhteensä 19,5
henkilöä, jotka työskentelivät seuraavanlaisissa tehtävissä:
–
–
–
turvallisuus- ja ennaltaehkäisytoimet: 15
tekniset laitteet: 3
tieto- ja viestintätekniikka (TVT): 1,5
Kaikkia neljää taksaa (korvaustyyppiä) sovelletaan komissiossa, kuitenkin taksaa 4 (vuorotyö)
käytetään lähinnä turvallisuuspalveluissa.
9
Neuvosto: Neuvostossa vuorotyökorvausta sai 62 henkilöä vuonna 2014. Tätä korvausta
käytetään enimmäkseen turvallisuus- ja ennaltaehkäisytoimien (59 työntekijää) ja
YUTP:n/ETPP:n (3 työntekijää) yhteydessä. Vuorotyö oli joko kaksivuorotyötä (taksa 1) tai
keskeytyksettömän palvelun varmistamista 24 tuntia vuorokaudessa (taksa 4).
Euroopan parlamentti: Henkilöiden, infrastruktuurin, tietojen sekä yleisinä vapaapäivinä,
viikonloppuna tai yöllä järjestettävien tapahtumien turvallisuuden varmistamiseksi ja
suojelemiseksi sekä turvamiesten jatkuvan läsnäolon takaamiseksi rakennuksissa välttäen
ylityötunteja, jotka lisäisivät Euroopan parlamentin toimintamenoja, on päätetty soveltaa 9
päivänä helmikuuta 1976 annettua neuvoston asetusta (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76,
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 11 päivänä joulukuuta 2006 annetulla neuvoston
asetuksella (EY, Euratom) N:o 1873/2006, ja korvata ylityötunnit erityisillä työajoilla. Tämän
vuoksi palvelukseen otettavat turvamiehet ovat oikeutettuja vuorotyökorvaukseen.
Vuonna 2014 vuorotyöstä maksettiin Euroopan parlamentissa korvausta 344 henkilölle eli
kaksinkertaiselle määrälle vuoteen 2013 verrattuna. Tätä korvausta käytetään tällä hetkellä
turvallisuustoimien alalla sekä puhelinkeskukseen/vastaanottoon liittyvässä työssä. Edellä
mainittu korvausten saajien jyrkkä nousu liittyi turvallisuuspalveluihin.
Vuorotyö oli joko kaksivuorotyötä (taksa 1), kaksivuorotyötä, johon sisältyy yötyö,
viikonlopputyö ja työ yleisinä vapaapäivinä (taksa 2), ympärivuorokautista työtä muulloin
kuin viikonloppuina ja yleisinä vapaapäivinä (taksa 3) tai keskeytyksettömän palvelun
varmistamista 24 tuntia vuorokaudessa (taksa 4).
Tilintarkastustuomioistuin: Tilintarkastustuomioistuimessa on hyödynnetty vuorotyötä
vuodesta 2011 turvallisuustoimiin ja puhelinkeskukseen/vastaanottoon liittyvässä työssä.
Vuorotyö oli joko kaksivuorotyötä (taksa 1) tai keskeytyksettömän palvelun varmistamista 24
tuntia vuorokaudessa (taksa 4). Vuonna 2014 maksettiin 11 korvausta.
Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH): Vuonna 2014 EUH maksoi 36 korvausta tieto- ja
viestintätekniikan (TVT), turvallisuustoimien ja YUTP:n/ETPP:n alalla.
6.
TALOUSARVIOMENOT TOIMIELIMITTÄIN JA KORVAUSTYYPEITTÄIN (EUROINA)
Toimielin
Komissio
- josta YTK
Neuvosto
Parlamentti
Euroopan unionin
tuomioistuin
Tilintarkastustuomioistuin
Vuorotyö
Päivystys
813 756,85
258 328,90
Raskas työ
1 399 835,26
644 199,79
Yhteensä
588 256,91
2 801 849,02
1 466 136,03
563 607,34
413194,56
187 498,74
0
600 693,30
1 795 946,01
0
0
1 795 946,01
0
03
0
0
103 964,78
15 354,90
0
119 319,68
3
Koska päivystystehtävä otettiin tuomioistuimessa käyttöön marraskuussa 2014, talousarviomenoja ei ole
kirjattu vuodelle 2014.
10
Euroopan talous- ja
sosiaalikomitea
Alueiden komitea
Euroopan
tietosuojavaltuutettu
Euroopan
oikeusasiamies
Euroopan
ulkosuhdehallinto
Yhteensä
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215 023,23
62 138,41
0
277 161,64
3 341 885,43
1 664 827,31
588 256,91
5 594 969,65
Kaikkiin kolmeen korvaustyyppiin kaikissa unionin toimielimissä käytetty kokonaismäärä oli
5 594 969,65 euroa vuonna 2014.
11