Sairaanhoitajana kutsunnoissa

Sairaanhoitajana kutsunnoissa
2017
Marco-Juhan Kainulainen
Terveydenhuollon suunnittelija, MNSc RN
KLP johto
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
Tehtävän tarkoitus
• Todennäköisten varusmiespalveluksen
keskeyttäjien arviointi ennen palveluksen
alkua.
– Helpompaa sekä järjestelmälle, että asianomaiselle
henkilölle selvittää asiat jo varhaisessa vaiheessa.
• Tukea kutsuntalääkärin
palveluskelpoisuusluokkaesitystä
– Lääkärille käyttöön sairaanhoitajan suorittama
haastattelu sekä puolustusvoimien sairaanhoitajan
näkemys palveluskelpoisuusluokasta perusteluineen
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
Menetelmät
• Kutsuntakysely
– Kaikki kutsunnanalaiset tilaisuudessa täyttävät
kyselylomakkeen
– Sairaanhoitaja esittelee kyselyn, valvoo täytön ja
tarkistaa tulokset
• Kutsuntahaastattelu
– Riskipisteet saaneet haastatellaan ennen lääkärin
vastaanottoa
– Haastattelija täyttää haastattelurunko –lomakkeen
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
KUTSUNTAKYSELY 2016
Saat vastattavaksi kutsuntakyselyn
-kysymyksiä elämäntilanteestasi ja
tuntemuksistasi
-kysely on täysin luottamuksellinen, kuten
sairastiedot
-vastaa kaikkiin kysymyksiin
-sairaanhoitaja ja lääkäri arvioivat
terveydentilaasi kyselyllä
-sairaanhoitaja kerää vastauksesi
-sairaanhoitaja haastattelee tarvittaessa
palveluskelpoisuuden tarkentamiseksi
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
VASTAUSOHJEET OVAT
KYSELYLOMAKKEESSA
-ympyröi parhaiten itseäsi kuvaava vaihtoehto
-valitse kustakin kysymyksestä vain yksi vaihtoehto
-kysymykset 1-7
*1 Olen täysin samaa mieltä
*2 En pysty sanomaan tai olen jonkin verran eri mieltä
*3 Olen täysin eri mieltä
-kysymykset 8-24
*1 = KYLLÄ
*3 = EI
-kysymykset 25 - 28
*ympyröi kuvaavin vaihtoehto
Kysymysten asettelu vaihtelee, joten lue kysymykset
huolellisesti,
jotta vastaat siihen mitä kysytään
Tarkasta vielä, että kirjoitit nimesi vastauslomakkeeseen
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
•
•
•
KUTSUNTAKYSELY 2016
Alla on kysymyksiä henkilökohtaisista tuntemuksistasi ja elämäntilanteestasi. Lääkäri/sairaanhoitaja
käyttävät näitä tietoja kutsuntatilaisuudessa arvioidessaan soveltuvuuttasi varusmieskoulutukseen.
Vastauksia käsitellään aivan yhtä luottamuksellisesti kuin sairaustietoja. Vastaa kaikkiin kysymyksiin.
Lisätietoja lomakkeen käytöstä, terveydenhuollon suunnittelija Marco Kainulainen 0299 576 111
•
Sukunimi:____________ Etunimet:_______________ Henkilötunnus:______-__Pvm_____.___.201
•
YMPYRÖI SEURAAVISTA KYSYMYKSISTÄ 1-7 SE VAIHTOEHTO, JOKA PARHAITEN KUVAA
ITSEÄSI.
•
•
Vaihtoehdot:
1. Olen täysin samaa mieltä
2. En pysty sanomaan tai olen jonkin verran eri mieltä
3. Olen täysin eri mieltä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.Terveydentilani on hyvä ja se sallii täysipainoisen osallistumisen varusmieskoulutukseen.
2. Sopeudun varusmiespalvelukseen ja pystyn suorittamaan sen siinä missä muutkin.
3. Kuntoni on sellainen, että minulle ei tule ongelmia selvitä fyysisestä rasituksesta.
4. Psyykkisesti arvelen selviäväni palveluksesta hyvin.
5. En halua suorittaa varusmiespalvelusta, se tarpeetonta ja turhaa. Suomessa ei tarvita
puolustusvoimia.
6. Luulen, että minulle voi tulla vaikeuksia tottua kuriin, määräyksiin, käskemiseen,
komentamiseen ja tottelemiseen.
7. Ampuminen tai käsikranaatin heittäminen tuntuu vastenmieliseltä tai pelottavalta.
•
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
YMPYRÖI SEURAAVISTA KYSYMYKSISTÄ 8-24 SE VAIHTOEHTO, JOKA PARHAITEN KUVAA
ITSEÄSI
Ympyröi 1, jos vastaat kyllä. Ympyröi 3, jos vastaat ei.
1 = KYLLÄ, 3 = EI
8. Jos voisit elää elämäsi uudelleen niin tekisitkö lähes kaiken eri tavalla?
9. Saavatko hyvinkin vähäpätöiset ja merkityksettömät seikat Sinut
hermostuneeksi tai kiihtyneeksi?
10. Tunnetko olosi masentuneeksi usein (yli puolet ajasta)?
1
3
1
1
3
3
ONKO SINULLE TAPAHTUNUT SEURAAVIA ASIOITA VUODEN AIKANA? Kysymykset 11-24.
11. Selkeitä muutoksia perheen toimintaan tai kokoon liittyen
1 3
12. Riitoja kotona
1 3
13. Riitoja esimiehen kanssa
1 3
14. Erotettu työpaikasta
1 3
15. Velkaa yli 10.000 euroa
1 3
16. Rahat vähissä tai loppu
1 3
17. Sairaus tai vamma itsellä
1 3
18. Harrastuksen vaihto tai lopettaminen
1 3
19. Unihäiriöitä
1 3
20. Tyttöystävä tai vaimo raskaana
1 3
21. Riitoja seurustelukumppanin tai puolison kanssa
1 3
22. Oikeusjuttu tai poliisiasia
1 3
23. Oletko sitä mieltä, että lääkäreillä pitäisi olla enemmän aikaa keskustella
esimerkiksi sellaisista asioista kuin tässä listassa on ollut?
1 3
24. Tunnen olevani terve ja kykenevä suorittamaan
varusmiespalveluksen normaalisti
1 3
•
•
•
•
•
YMPYRÖI KUVAAVIN VAIHTOEHTO
25. Käytän alkoholia
1. Kerran kuukaudessa tai harvemmin
tai en lainkaan
2. Pari-kolme kertaa kuukaudessa
3. 1-3 kertaa viikossa
4. Neljä kertaa viikossa tai useammin
•
•
•
•
•
26.
1.
2.
3.
27.
•
•
1.kyllä
2.en
28.
Oletko kokeillut tai käyttänyt huumeita edellisen 12 kuukauden aikana?
•
1.kyllä
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
Pyritkö tällä hetkellä eroon huumeidenkäytöstä? (valitse vain yksi vaihtoehto)
en käytä huumeita
kyllä
käytän huumeita ja en pyri eroon niiden käytöstä.
Oletko koskaan käyttänyt mitään huumetta suonensisäisesti?
2.en
Riskipisteiden tulkinta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kysymyksessä 1 on riskivastauksia vaihtoehdot 2 tai 3
Kysymyksissä 2-4 riskivastaus on 3.
Kysymyksissä 5-7 riskivastaus on 1.
Kysymyksissä 8-23 riskivastaus on 1.
Kysymyksessä 24 riskivastaus on 3.
Kysymyksessä 25 riskivastaus on 3 tai 4
Jos kysymyksissä 1-25 riskivastausten lukumäärä on 7 tai enemmän
tai vastaus ensimmäiseen kysymykseen on 3
tai kysymykseen 24 vastaus on 3
kutsutaan asiakas haastatteluun.
•
•
•
•
•
Kysymyksessä 25 riskivastaus on 4.
Kysymyksessä 26 riskivastaus on 2 tai 3.
Kysymyksessä 27 riskivastaus on 1.
Kysymyksessä 28 riskivastaus on 1.
Kysymykset 25-28 tuovat yhdelläkin tällaisella riskivastauksella kutsun haastatteluun.
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
Haastattelurunko sairaanhoitajalle
kutsuntatilaisuutta varten
•
•
•
•
Haastatteluaika- ja paikka:
Haastattelija:
Haastateltavan henkilötiedot:
Ohje: seuraavassa olevat kohdat käydään läpi siinä
järjestyksessä, joka on haastattelun etenemisen kannalta
luontevaa
• Minkä vuoksi tullut haastatteluun (riskipisteiden määrä,
muu syy?)
• Fyysinen ja psyykkinen terveydentila (Sairaudet,
vammat, hoito. Oireiden/ongelmien /häiriöiden vaikutus
elämään? Erityinen huomio: käyttäytymisen häiriöt,
mielenterveysongelmat, pyrkimys itsen tai muiden
vahingoittamiseen)
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
• Lääkehoito
• Koulutus (ml. Koulumenestys, huomioi myös
koulunkäyntitapa: mukautettu/pienryhmäopetus tai
erityisluokka useiden vuosien ajan ja varsinkin
yläkoulussa/ammattiopinnoissa huonontaa merkittävästi
ennustetta suoriutua vm-palveluksesta)
• Perhetausta ja muu sosiaalinen tilanne (Esim. asuuko
vanhempien kanssa, yksin, avoliitossa, naimisissa? Onko
perheessä sairauksia tai mielenterveyden ongelmia, jotka
saattavat vaikuttaa asevelvollisuuden suorittamiseen?
Ajankoht. suhteet vanhempiin tai läheisiin?)
• Päihteet (Esim. mitä päihteitä, kuinka usein, milloin
viimeksi, suonensisäinen käyttö, suhtautuminen käyttöön
jatkossa, päihdehoitokontaktit? Päihteisiin liittyvät
rikkomukset tai vaaratilanteet?)
• Haastateltavan tila (Esim. asiallinen, rauhallinen,
ahdistunut, jännittynyt, alavireinen, rauhaton,
psykomotorisesti hidastunut, kiihtynyt?)
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
• Mitä haastateltava itse toivoo a) asevelvollisuuden
suorittamisen suhteen b) oman mahdollisen hoitonsa tai
muiden toimenpiteiden suhteen?
• Haastattelijan yhteenveto palveluskelpoisuuteen
vaikuttavista tekijöistä
Haastattelun yhteydessä ollut käytettävissä
ennakkoterveystarkastustiedot kyllä / ei ,
erikoislääkärilausunnot/epikriisit kyllä / ei
(Haastattelussa esille tulleet palveluskelpoisuuteen
vaikuttavat tekijät sekä haastattelijan esitys
palveluskelpoisuusluokasta ja muista toimenpiteistä esim.
jatko-hoidon suhteen)
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
• Kutsuntaoppitunnin aikana sairaanhoitaja
tarkistaa kyselylomakkeista riskipisteet saaneet ja
toimittaa kaavakkeet toimistosihteerille.
Mahdollisuuksien mukaan käydään läpi
ennakkoon riskipisteellisten paperit.
• Riskipisteettömät lomakkeet toimistosihteeri
huolehtii hävitettäviksi.
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
Seurantaparametrit
• Haastattelujen yhteydessä kirjaa haastateltavien
seurantaparametritiedot
• Haastattelujen jälkeen kerää tarvittavat tiedot
lautakuntien päätöksistä tilastointia varten tai sovi
kuinka ne sinulle toimitetaan
• Sairaanhoitajan oma palaute
• Valmiit tilastointikaavakkeet sekä täytetyt
palautekaavakkeet tulee toimittaa: SOTLK
Riihimäki/ KLP johto
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
KUTSUNTOJEN 2015 LÄÄKINTÄHUOLLON SEURANTAPARAMETRIT
PVM____________________ KUTSUNTAPAIKKAKUNTA____________________________________________________
Kutsuntakyselystä riskipisteet saaneiden määrä __________, virheellisesti vastanneiden määrä______.
(kokonaismäärä ennen haastatteluja)
(korjatuilla vastauksilla riskipisteet eivät täyty, eikä varsinaiseen
Haastatteluun ole muutakaan tarvetta,
Haastattelulomaketta ei ole täytetty ja kyselylomake on hävitetty)
Kutsuntapäivän lopuksi kirjataan kutsuntalautakunnalta/-ilta seuraavat tiedot
Päivän kutsuntoihin osallistuneiden kutsunnanalaisten lukumäärä __________.
Kuinka monelleko annettiin: E- luokka päätös __________ , C-luokka päätös___________
Haastateltujen tiedot
Riskipisteet
kyselyssä
Alkoholi-ja
huumekys.
Riskivastau
sten määrä
1.
13
2
2
2
0
B
3.
0
1
A
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
Ennakkotarkastuksessa
ehdotettu
(TK)palv.
kelpoisuus luokka
Ennakkotarkastuksessa(
TK) ehdotettu
I dg.
Ennakkotarkas
tustiedot
puuttuvat
Kutsunnoissa sh:n
ehdottama
palv.kelpoisuusluokka
Sairaanhoitajan
tekemän
luokanmuutosesityksen
perustelu
C
alkoholin ja huumeiden käyttö,
masennus
J45
C
Astma oireilee
Hankala atopia
Ei Dg
E
Kannabiksen käyttö
X
Huomioita
• Mikäli ennakkotarkastuksessa selkeä Cluokka suositus, voidaan jättää
haastattelematta ja kyselylomakkeeseen
merkintä (esim. tarra) ettei ole haastateltu
ja viittaus lääkärintodistukseen.
Kyselylomake jää henkilön K/L-kortin väliin.
• Mikäli selkeästi vastannut väärin ja
korjatuilla vastauksilla ei riskipisteraja täyty,
eikä henkilöllä ole tarvetta haastatteluun,
voidaan kyselykaavake hävittää
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
•
Huumeiden kertakokeilija haastatellaan.
– Saattaa ilmetä muitakin asioita
haastattelussa
– Haastattelun myötä jää merkintä asiasta
henkilön tietoihin, jolloin se voidaan tarpeen
mukaan huomioida palveluksen alkaessa.
•
Siviilipalvelukseen hakeutuvat
riskipisteelliset haastatellaan
– Luokkasuositus täytyy olla, mikäli muuttaa
mieltään ennen siviilipalveluksen alkua, voi
tulla varusmiespalvelukseen.
– Siviilipalvelukseen hakeutuvilla käytetään
soveltuvin osin samaa TTO 2012 luokitusta
myös siviilipalveluskeskuksessa
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
• Palveluskelpoisuusluokka
määritetään terveydellisin syin
– Ei E-luokka suositusta esim. kesken
olevien opintojen vuoksi.
• Tällöin kutsunnanalainen hakee
tarvittaessa palvelukseenastumiserän
siirtoa kutsuntalautakunnalta /
aluetoimistolta opiskelutodistuksella
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
• Palveluskelpoisuusluokka
määritetään:
•
•
TTO 2012 mukaisesti
SOTLK:n linjausten mukaisesti
•
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
yhteneväinen esitys kautta valtakunnan
SOTLK:n sairaanhoitajilta, huolimatta
siitä, että kutsuntalautakunta tulee
tekemään toisen päätöksen ( esim. Eluokka esityksiä useana vuonna,
ylipainoisten E-luokitukset yms.
Päätös palveluksesta ja
palveluskelpoisuusluokasta
• Kutsuntalautakunta tekee päätöksen
palvelukseen astumisesta
– Koska ja minne
• Kutsuntalautakunta tekee päätöksen
palveluskelpoisuusluokasta
– Lääkärin suositus
• Sairaanhoitajan suositus
– Lautakunnan muilta viranomaisilta saamat tiedot ( mm
rikosrekisteri)
• Päätöksen teossa kutsuntalautakunta kuulee
asevelvollista ja mm. toiveet palvelusajankodan ja
–paikan suhteen huomioidaan mahdollisuuksien
mukaan
– Oikaisuvaatimuksen tekoa varten annetaan mukaan
kirjalliset ohjeet
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
Muutamia ohjeita
• Huumekokeilut
– Yksittäinen kannabiskokeilu yleensä ok, jos
sanoo, ettei aio käyttää uudelleen. Syytä
kuitenkin ottaa ”kovennettu anamneesi”
kokeilun ajankohdasta ja onko todella
yksittäinen kokeilu
• Homoseksuaalit
– Ei ole sairaus. Ei ole yleensä este vmpalvelukselle. Kannattaa kuitenkin kertoa
palvelusolosuhteista, ryhmämajoitus ym. Jos
epäilee omaa selviämistään, on syytä Cluokittaa jollain diagnoosilla.
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
• Ylipainoiset
– BMI > 40 -> C-luokka
– BMI 32 – 35 -> E-luokka 1 v, BMI 35 – 40 -> E
2 v tai C, pl. voimalajien urheilijat
– Kannattaa katsoa/kysyä painon kehittymistä
viimeisen 3-5 v. aikana. Jos paino vain
noussut jo useita vuosia ja elämäntapa
inaktiivinen, laihdutuslupauksiin ei kannata
uskoa, luokitussuositus sen hetkisen painon
mukaan E/C. Itse voi laihduttuaan hakea
palveluskelpoisuusluokkaan muutosta.
– Nuorten miesten laihdutus- ja
kuntoilulupaukset muutenkin LÄHES AINA
optimistisia/epärealistisia
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
Varusmiespalveluksen keskeytykset
•
Epävirallisia faktoja:
– Suomessa on valikoiva yleinen asevelvollisuus
– Vain 2/3 ikäluokasta suorittaa varusmiespalveluksen alusta
loppuun
•
Palveluskelpoisuusluokitus syytä tehdä mahdollisimman
etupainotteisesti
•
Siviiliterveydenhuollon rooli korostuu
– Palveluskelpoisuusarviointi niiden ihmisten toimesta, jotka ko.
nuoren miehen tuntevat (koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto,
terveyskeskus…)
– Yhteistyö asevelvollisuusviranomaisten ja PV:n
terveydenhuollon kanssa
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
Varusmiespalvelus tänään
•
•
Selviytyminen nykyisestä varusmiespalveluksesta edellyttää
vähintään kohtuullista fyysistä kuntoa ja vahvaa, tervettä psyykettä
– Jatkuva fyysinen rasitus
– Yhteismajoitus, yksityisyyden menetys
– Sopeutuminen tiukkaan kuriin, hierarkiseen järjestykseen
– Valvominen, epäsäännöllinen vrk-rytmi
– Henkinen paine, toiminta paineen alla
– Vastuun ottaminen itsestä ja muista
– Normaali kielellinen selviytyminen ja kognitiivinen kapasiteetti
– Riskitilanteet, aseiden ja ampumatarvikkeiden käsittely
Erityisolosuhteita ei voida järjestää pitkäaikaisesti
– Kaikki käyvät läpi saman peruskoulutuksen palvelukseen
alussa (8 vk)
– Tiivis koulutus, valtaosalla vain 5,5 kk
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
Faktaa ja fiktiota…
•
•
•
”Kyllä ne siellä intissä sitten tutkii ja hoitaa”
• Kyllä tutkitaan ja hoidetaan – jos sairastuu palveluksessa, mutta…
• Palveluksen alkaessa pitkäaikaiset sairaudet tulee olla tutkittu ja
hoidettu, diagnostiikka tehty ja palveluskelpoisuus ainakin kertaalleen
oikeasti arvioitu
• Jos selvittelyt/tutkimukset/diagnostiikka on kesken -> E-luokka
• Jos pitkäaikainen sairaus tai vika todettu -> luokitus TTO:n mukaan
”Mene sinne ja kokeile, miten se sujuu”
• Väärin! Kokeilemaan ei kannata tulla
• Toiveikaskin kokeilu päättyy useimmiten karvaaseen pettymykseen
Varusmiespalvelukseen ei tulla kuntoutumaan
• Palvelukseen tullaan terveenä ja hyväkuntoisena
• Etenkin päihde- ja mt-kuntoutujien ennuste todella huono, eikä heitä
palvelukseen edes oteta -> seurauksena pettymys ja retkahdus (?)
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
Palveluskelpoisuusarviointi
•
TTO antaa hyvät suuntaviivat palveluskelpoisuusarviointiin
– Tarkista, että käytössäsi on uusin painos (TTO 2012)
•
Yleisiä periaatteita
– Erityishuomio ominaisuuksiin, jotka voivat vaarantaa henkilön itsensä,
muiden henkilöiden tai ympäristön turvallisuutta
• Yleisenä ratkaisuperusteena voidaan pitää yksilön ja
toimintaympäristön kannalta turvallisinta vaihtoehtoa
– Sairauksien ja häiriöiden kokonaisvaikutus
• yksittäiset vähäisetkin rajoitukset ja sairaudet voivat yhdessä
muodostaa vakavan kokonaishaitan
– Myös palvelusmotivaatiolla merkitystä
• Huono motivaatio lisää todetun sairauden palveluskelpoisuutta
alentavaa vaikutusta
• Oma halu suorittaa palvelus ei saa ratkaista, jos on todettavissa estävä
häiriö!
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
Ei kelpaa palvelukseen
- Miten asia hoidetaan?
•
•
•
•
”Vanha tuttu”
– Sinä vuonna, kun täyttää 18: ennen kutsuntoja lausunto asevelvollisuusviranomaiselle
-> voidaan vapauttaa kutsuntavelvollisuudesta ja määrätä myöhemmin uudestaan
kutsuntoihin
– Jos on käynyt jo kutsunnoissa ja määrätty palvelukseen tai E-luokkaan: milloin vain
lausunto asevelvollisuusviranomaiselle -> mahdollinen palv.kelp.luokan muutos
”Uusi asiakas”
– Reipas kannanotto palveluskelpoisuuteen: lausunto suoraan
asevelvollisuusviranomaiselle -> voidaan vapauttaa kutsuntavelvollisuudesta ja/tai E/C-luokitus
– Kysy rutiinisti, onko asia hoidossa. Jos asia hoitamatta: milloin vain lausunto
asevelvollisuusviranomaiselle -> vapautetaan kutsuntavelvollisuudesta ja/tai E-/Cluokitus
Lausunto
– Vapaamuotoinen lausunto, jossa lyhyt kuvaus sairaudesta, ICD-10 diagnoosi ja esitys
palveluskelpoisuusluokasta
– ”Hätätilanteessa” myös terveydenhoitajan/psykologin/kuraattorin tms. lausunto voi
riittää palvelukseenastumisen peruuttamiseen -> tarkempi arvio myöhemmin
– Voit lähettää lausunnon milloin vain ennen palvelukseen astumista
Älä anna muotoseikkojen olla esteenä/hidasteena asian hoitamiselle!
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
Yhteenveto
•
•
•
•
Useimmat pitkäaikaiset sairaudet ja häiriöt ovat este
varusmiespalveluksen suorittamiselle
Palveluskelpoisuuden arvioinnin tulisi olla luonnollinen osa
kutsuntaikää lähestyvän nuoren miehen terveydenhoitoa
Etupainotteisesti hoidettuna se palvelee kaikkien etua ja oikea tieto on
käytettävissä palveluskelpoisuudesta päätettäessä
Siviiliterveydenhuoltohenkilöstö on tärkeässä asiantuntijaroolissa
palveluskelpoisuutta arvioitaessa
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus
• Erikoislääkärikonsultaatioiden
koordinaattori, KLP johto
Terveydenhuollon suunnittelija
Marco Kainulainen p.0299 576 111
[email protected]
[email protected]
Toimistosihteeri
Terhi Alastalo p. 0299 576 113
[email protected]
Iiri Aalto
Sairaanhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus