5761/17 team/MMY/hmu 1 DG D 1 A 1. Neuvoston annettua asetuksen

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 6. helmikuuta 2017
(OR. en)
5761/17
Toimielinten välinen asia:
2017/0008 (NLE)
SCH-EVAL 39
FRONT 40
COMIX 74
ILMOITUS: I/A-KOHTA
Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Neuvoston pääsihteeristö
Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Ed. asiak. nro:
5223/17; 5466/17
Asia:
Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi suosituksen antamisesta
Schengenin säännöstön soveltamisesta Kreikassa ulkorajojen valvonnan
alalla vuonna 2016 tehdyssä arvioinnissa havaittujen puutteiden
korjaamiseksi
1.
Neuvoston annettua asetuksen (EU) N:o 1053/2013 arviointi- ja valvontamekanismin
perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten jäsenvaltioiden ja
komission asiantuntijoista koostunut ryhmä arvioi vuonna 2016 Schengenin säännöstön
täytäntöönpanoa Kreikassa ulkorajojen valvonnan alalla.
2.
Edellä mainitun asetuksen mukaisesti komissio on toimittanut neuvostolle ehdotuksen
neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi, jossa annetaan suositus arvioinnin aikana havaittujen
puutteiden korjaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että Kreikka soveltaa kaikkia ulkorajojen
valvontaan liittyviä Schengenin sääntöjä moitteettomasti ja tehokkaasti.
5761/17
team/MMY/hmu
DG D 1 A
1
FI
3.
Schengen-asioiden työryhmä (arviointi) ja sekakomiteaan kuuluvat kumppanit Norja, Islanti,
Sveitsi ja Liechtenstein hyväksyivät 2. helmikuuta 2017 ehdotuksen neuvoston
täytäntöönpanopäätökseksi suosituksen antamisesta.
4.
Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään näin ollen suosittamaan neuvostolle, että tämä
hyväksyisi jonkin tulevan istuntonsa esityslistan A-kohtana ehdotuksen neuvoston
täytäntöönpanopäätökseksi sellaisena kuin se on asiakirjassa 5760/17.
5761/17
team/MMY/hmu
DG D 1 A
2
FI