- Esuomesta

Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV)
PTV:n perusteet ja hyödyt / Johdon materiaali
7.2.2017
Suomi.fi-palvelutietovaranto
Kaikki oleellinen julkishallinnon
palveluista yhdessä paikassa
KaPA tuottaa Suomi.fi-palveluita
KaPA = Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelma
Aikataulu
9.6.2014 - 31.12.2017
Hankkeet
Tuotantokäyttö ja jatkokehitys
Suomi.fi-palvelut organisaatioille
 Roolit ja valtuudet
Ohjaus
 Palvelunäkymät
Toteutus
-verkkopalvelu
 Palveluväylä
 Sähköinen tunnistaminen
Muu digitalisaatiokehitys
Ohjelmakauden jälkeen Väestörekisterikeskus tuottaa sen vastuulla olevia Suomi.fi-palveluita lakisääteisenä tehtävänä
Verkkopalvelu
Palveluiden käyttäjät
PALVELUALUSTA
Tunnistus
Valtuudet
Palvelutietovaranto
Palveluntarjoajat
Viestit
Palveluväylä
Palveluhallinta
Suomi.fi-palvelutietovaranto
on palveluja koskevan
Palvelutietovarannon taustaa
tiedon master
Palvelutietovaranto on keskitetty tietovaranto
palvelutietojen tallentamiseen, säilyttämiseen ja
hyödyntämiseen rajapintojen kautta.
Tiedolla on yksi muoto ja monta käyttöä
TIETO ON
• laadukasta ja luotettavaa
• asiakaslähtöistä
• yhdenmukaisesti kuvattua
TIETOA
• ylläpidetään säännöllisesti ja aktiivisesti
• hyödynnetään avointen rajapintojen kautta
sähköisissä palveluissa, verkkosivuilla jne.
• voidaan yhdistää muihin tietoihin
Palvelutietovaranto rakentuu moduuleista
Palvelutietovarannon taustaa
PALVELUT
ORGANISAATIOT
Organisaatiotieto on
tärkeä PTV:ssä, mutta
loppukäyttäjälle sitä
yritetään häivyttää
PUHELINASIOINTI
TULOSTETTAVA LOMAKE
ASIOINTIKANAVAT
VERKKOASIOINTI
VERKKOSIVU
PALVELUPISTE
Palvelutietovarannon
rakenne perustuu metatietoihin
Palvelutietovarannon taustaa
Tietosisältöjä
ASIASANAT
kuvailevaa
Ontologiakäsitteet eli
vakioidut, kansallisiin
käsitteistöihin kuuluvat termit
ESIM.
HAKU
METATIEDOT
LUOKITUKSET
• Palveluluokat
• Kohderyhmäluokat
• Tilanneluokat
Tietosisältöjä
ryhmittelevää
KÄYTTÄJÄ
Kun palvelutieto on rakenteista,
tilannekeskeistä ja asiakaslähtöisesti kuvattua,
käyttäjä löytää tarvitsemansa palvelut
Kenelle ja milloin?
Laissa sähköisen asioinnin tukipalveluista*
säädetään palvelun käyttämisestä:
PALVELUTIETOVARANTO
NYT
TULEVAISUUDESSA
Käyttövelvollisuus (kunnat, kuntayhtymät,
virastot yms.)
• 1.7.2017 mennessä julkiset palvelut
kuvattava PTV:hen.
Käyttöoikeus (järjestöt, yksityiset toimijat)
• 1.7.2017 viimeistään ne toimijat, joilla
käyttöoikeus, mukaan PTV:hen
* ns. KaPA-laki,
571/2016
Sote-palveluja koskevat tiedot
• Tiedot tuotetaan THL:n Sotepalveluhakemistoon nyt
• THL vastaa siitä, että tiedot siirtyvät
Palvelutietovarantoon Q2/2017 lähtien
PTV on tuotannossa ja käytettävissä
• Käyttöliittymä
• IN-rajapinta
• OUT-rajapinta (kuka tahansa saa hyödyntää
PTV:n julkaistuja tietoja)
Kuvaa kerran
– hyödynnä
rajattomasti
Hyödyt
ja mahdollisuudet
PALVELUTIETOVARANTO
AVOIN
RAJAPINTA
AVOIN
RAJAPINTA
Avoimeen lähdekoodiin perustuvia
ratkaisuja eri julkaisujärjestelmiin.
Esim. Mikkelin Kunta-API
NÄKYMÄ
KAIKKEEN
Tiedon avoimuus
tiedon laatua
Hyödyt jaedistää
mahdollisuudet
Meille julkishallinnossa lisäarvoa tuottaa
• Yhtenäinen tapa tehdä asioita ja sen myötä
esim. parempi tiedon laatu
• Tietojen tuottaminen kertaalleen ja
hyödyntäminen useassa eri paikassa
• Tieto- ja palvelujohtamisen mahdollisuudet
• Palvelujen käytön seuraaminen
• Oman palvelukatalogin hallinta
Muun tiedon
yhdistäminen
Hyödyt
ja mahdollisuudet
Palvelutietovarannon tietoihin
Suomi.fipalveluhallinta
Yhteispalvelupisteet
Tietoa
tilastoja ja
raportointia
Yhteispalveluvarten
pisteiden
palvelutasot
Suomi.fiverkkopalvelu
(beta.suomi.fi)
Palvelut
Asiointikanavat
Organisaatiot
Sotepalveluhakemisto
Palvelujen
perustiedot
Suomi.fivaltuudet
Suomi.fikartat
Palvelupisteet
PALVELUTIETOVARANTO
(ent. hallinnon
karttapalvelu)
Lisäarvoa kansalaiselle
tai yrittäjälle
Hyödyt ja mahdollisuudet
Loppukäyttäjälle lisäarvoa tuottaa
• Tietojen luotettavuus
• Läpinäkyvyys, yhdenvertaisuus
• Tiedot kartalle, mm. reititykset ja
esteettömyystiedot
• Tietojen hyödyntäminen ajasta ja paikasta
riippumatta ja sujuvat palvelupolut (esim.
beta.suomi.fin kautta)
Muut mahdollisuudet
• PTV-tietojen hyödyntäminen uusissa
palveluissa
Palvelutietovarannon
tiedoista muodostuva
palvelusivu
beta.suomi.fissä
(Suomi.fi-verkkopalvelu)
Tätä Suomi.fi-palvelutietovaranto ei ole
Suomi.fi-palvelutietovaranto ei tarjoa
• Sähköisten asiointipalvelujen tuottamispaikkaa tai lomakealustaa
• Mahdollisuutta tallentaa verkko- tai tulostettavia lomakkeita palvelutietovarantoon
• Tietosisällön laatuun liittyviä tarkastuksia. Sisällöntuotanto ja tietojen laadukas ylläpito
on tietojen omistajan vastuulla
Palvelutietovaranto ei ole sama asia kuin liityntäkatalogi
• Palvelutietovarannossa on kuvattu palvelut loppukäyttäjille (kansalaisille, yrityksille,
viranomaisille)
• Liityntäkatalogissa on palveluväylään liitetyt rajapinnat ja palvelut kehittäjiä varten
Palvelutietovarantoon liittyminen ei edellytä Suomi.fi-palveluväylään liittymistä.
Palvelutietovarannon käyttöönoton vaiheet
Käyttöönoton tuki
Käyttöönoton prosessi
PEREHDY
JA LIITY
ASETA
TAVOITTEET
KIINNOSTUMINEN JA
SITOUTUMINEN
MÄÄRITTELE
PALVELUT
TUOTA
TIEDOT
YLLÄPIDÄ
TOIMINTATAPOJEN MUUTOS
MIKÄ ON PTV
ORGANISOIDU
• mahdollisuudet
• hyödyt
• tehtävät
• vastuuta
• resursoi
• aikatauluta
SELVITÄ NYKYTILA
• tunnista palvelut
• varmista
tietomallin
pakolliset tiedot
• voisiko asioita
tehdä toisin?
TUOTA TIEDOT
HALLINNOI
• vaiheista työ
• priorisoi
• tuota tieto
• huolehdi tietojen
oikeellisuudesta ja
ajantasaisuudesta
• pidä PTV-vastuut ja
roolit
organisaatiossa
selvillä
Perehdy Palvelutietovarantoon, aseta tavoitteet ja
resursoi projekti
Ymmärrä, mikä PTV on
• Mahdollisuudet, hyödyt ja tehtävät
Organisoidu
• Vastuuta, resursoi, aikatauluta
Hae rahoitusta käyttöönottoon VM:stä
• Haettavissa 31.5.2017 saakka
Verkostoidu ja varmista yhteistyö esim.
naapurikuntien ja kuntayhtymien kanssa!
Käyttöönotto kestää 3-7 kuukautta
PEREHDY JA LIITY
ASETA TAVOITTEET
VM KÄYTTÖÖNOTON TUEN
1 pvä - 1 kk
1 vko – 1 kk
1 kk
RAHOITUSPÄÄTÖS
MÄÄRITTELE PALVELUT
TUOTA TIEDOT
1 – 2 kk
1 – 2 kk
Liittyminen Palvelutietovarannon käyttäjäorganisaatioksi
Jos organisaationne ei vielä ole liittynyt PTV-tietojen tuottajaksi, liittykää pian!
• Liittymistä haetaan esuomi.fi-sivustolla olevalla lomakkeella
• Liittyminen edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä
• Liittymisen jälkeen pääkäyttäjät saavat käyttöoikeudet PTV:hen ja organisaatio
saa API-avaimen IN-rajapinnan testausta varten
Määrittele palvelut
”Miksi olemme olemassa ja keitä varten?”
•
•
•
•
Mitä ovat palvelumme?
Miten, mistä ja kuka niitä saa?
Miten haluamme näkyä?
PTV-tiedot ovat avoimen rajapinnan kautta kaikkien
saatavilla ja hyödynnettävissä
” PTV-tietosisältöjen sisältö ja laatu on
organisaatiomme käyntikortti”
• Vastuu tietojen tuottamisesta ja ylläpidosta on
organisaatioilla
Tuota tiedot, varmista ylläpito
MANUAALISESTI
PTV-KÄYTTÖLIITTYMÄN
KAUTTA
• Selkeä ja ohjeistettu
käyttöliittymä PTV-tietojen
tuottamiseen
PALVELUTIETOVARANTO
AVOIN
RAJAPINTA
KONEELLISESTI
RAJAPINNAN KAUTTA
• Lähde mukautuu PTV:n
rajapintaan
Käyttöönottoon saa tukea monesta kanavasta
Sähköposti: [email protected]
PTVkoulutukset,
klinikat ja
työpajat
Uutiskirje
Esuomi.fi
Palautelomake
Käyttöohjeet
Videot
Tekninen
dokumentaatio
UKK
Kiitos mielenkiinnostasi!
Lisätietoa ja tukimateriaalia https://esuomi.fi
Tutustu https://beta.suomi.fi
[email protected]
@vm_kapa
Anna palautetta!