LEINOLA LEINO

T A M P E RE
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:
HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA
AP
Asuinpientalojen korttelialue.
ik-2
LUONNOS
Julkisivun osaan saa tehdä vain ikkunoita, joiden alareuna
on vähintään 180 cm:n korkeudella huoneen lattiatasosta.
ASEMAKAAVAN MUUTOS
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
6441
LEINOLA
7
LEINO
5654
Kaupunginosan nimi.
Korttelin numero.
1
11 10
2 3
9
5
8
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
6441
170+t25
Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa sallitun asuntokerrosalan neliömetrimäärän ja toinen luku ainoastaan
taloustilaksi sallitun kerrosalan neliömetrimäärän.
5
AO-33
1/2I
e=0.25
ro-7399-2
MUUTETAAN 9.10.1963 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 2080.
TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS JA HAVAINNEPIIRROS.
7
6
TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA ON VOIMASSA TONTTIJAKO 2365/12.2.1963.
13 14
II
y70%
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Rakennuksen ylimmässä kerroksessa saa enintään prosenttiluvun
osoittaman määrän alemman kerroksen pinta-alasta käyttää
kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Sen yläpuolelle ei saa rakentaa
ullakkoa.
1:1000
5654
0
10
20
30
40
50
100
4
3
TU
KA
AN
1
150
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU / KAUPUNKIMITTAUS
Asemakaavaehdotus perustuu pohjakarttaan, joka täyttää 1.1.2000 voimaan
tulleen kaavoitusmittausasetuksen (1284/1999) vaatimukset.
OL
t
KATU
LAN
MIKKO
IN
Rakennusala.
AP
5664
LE
Kattokaltevuus.
19
LKU
5654
4
3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka
sisäpuolelta asemakaavamerkinnät ja -määräykset poistetaan.
Tontin numero.
INPO
2ap/as
hule-42(1)
170
Kiinteistön vettäläpäisemättömillä pinnoilla syntyvät hulevedet tulee
ensisijaisesti imeyttää tontilla. Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista,
tulee vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä viivyttää
tontilla siten, että viivytysrakenteiden mitoitustilavuus on suluissa
mainittu kuutiometrimäärä jokaista sataa vettäläpäisemätöntä
pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 12
tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu
ylivuoto.
POISTETTAVA ASEMAKAAVA
KOSS
TU
KA
AN
OL
LKU
Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.
1
IN
INPO
hule-42(1)
6
170+t25
AP t25
II y70%
170
Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa
kohti on rakennettava.
LEINOLA (040)
5654
1
Osa-alueen raja.
AO-33
1/2I
e=0.25
ro-7399-2
KATU
6819500
LE
KOSS
5
LAN
MIKKO
ik-2
24494950
AP
5664
6470
13 14
19
2ap/as
LEINOLANKUJA
LEINONKUJA
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Kaupunginosa:
Kortteli
nro:
nro:
Tontti
2
11 10
9
5
8
20.1.2017
Kimmo Sulonen
kiinteistöinsinööri
Tasokoordinaatti- / korkeusjärjestelmä ETRS-GK24 / N2000
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU / ASEMAKAAVOITUS
Suunnittelija Katariina Korte
Piirtäjä
EY-M
Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
Pvm.
9.2.2017
Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.
Asemakaavakartta nro
__.__.2017
8651 LUONNOS
Yla /KV hyv.
Elina Karppinen
asemakaavapäällikkö