Sijoitus Lis.no Kippari Pisteet Mistä cupista SM

Sijoitus Lis.no Kippari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
9
114
109
25
181
30
18
161
70
82
198
16
3
164
36
202
95
44
197
87
71
92
34
38
173
13
160
89
180
155
14
65
12
91
121
150
108
60
80
122
27
178
117
200
53
50
90
15
41
106
17
77
124
210
Harju Toni
Vatanen Kimmo
Nikula Harri
Rautiainen Toni
Heinänen Pekka
Hirvilampi Pasi
Kotilainen Johannes
Nevala Antti
Lemetyinen Mikko
Hutri Tuomas
Lyyra Jukka
Tourunen Ilari
Vartiainen Teemu
Ahlgren Kristian
Noponen Pekka
Lukkari Jouni
Korhonen Niko
Korhonen Pekka
Mönkkönen Jukka
Paananen Juha-Matti
Sillanpää Juha
Kinnunen Tommi
Rasi Jaakko
Virolainen Asko
Nousiainen Sami
Hirvonen Mikko
Lemmetti Mika
Mäkäräinen Jukka
Virtanen Kai
Kauppinen Pauli
Selin Teemu
Uusitupa Kari
Lamminmäki Toni
Tikkanen Jouko
Käyhkö Ville
Hampori Jere
Jalonen Jari
Ahola Petri
Huhtala Pasi
Neuvonen Jouni
Virnes Mika
Nikolskij Tino
Kaikkonen Mika
Viinikka Toni
Heikkinen Janne
Leppälä Pasi
Varis Timo
Seppänen Raimo
Ivakko Jussi
Stöd Henri
Ylihärsilä Teemu
Saren Jani
Winter Mika
Luoma Harri
Pisteet Mistä cupista SM-kisoihin
293,82
292,33
292,18
287,60
280,00
274,60
274,00
271,00
269,51
268,16
268,00
267,70
266,91
266,80
266,10
264,00
263,48
263,25
262,43
262,20
262,13
261,86
261,40
260,68
259,00
258,93
257,70
257,30
256,43
256,38
256,15
254,58
253,18
253,00
252,08
251,55
251,00
250,08
250,01
250,00
250,00
248,15
247,98
247,88
247,00
246,70
245,90
244,90
244,58
242,00
241,70
241,55
241,25
240,00
Pohjanmaa
Savonia
Lohjanjärvi
PKS
Päijänne
SM-voittaja 2016
Savo-Karjala
Oulunjärvi
PKS
Lohjanjärvi
Savo-Karjala
Päijänne Kuha
Savonia
OPM
Vedenjakaja
Kainuu Honda
PKS
Koillis-Savo
OPM
Vedenjakaja
OPM
Jokikone
PKS
OPM
OPM
OPM
Pohjanmaa
Savonia
OPM
OPM
Häme
OPM
Keski-Suomi
Pohjola
OPM
Lohjanjärvi
Majava
OPM
Pohjanmaa
Tehi
Päijänne
Häme
Keski-Suomi
Gold Salmon
Oulunjärvi
Päijänne
OPM
OPM
OPM
Keski-Suomi
Pohjanmaa
OPM
OPM
OPM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
49
162
64
179
127
134
84
157
43
96
115
19
171
135
48
66
112
100
111
189
1
98
130
56
Ritanen Timo
Kontio Mika
Antonen Juuso
Lappalainen Jari
Myllylä Sami
Niskanen Joonas
Heikkinen Eero
Kolari Antti
Jalo Tero
Salmijärvi Auvo
Kolehmainen Ari
Väänänen Jussi
Svenn Ari
Harhala Markus
Mattila Aki
Sorsimo Mika
Paavola Tatu
Hujanen Seppo
Sjögren Petri
Aula Pertti
Lammi Aimo
Turpeinen Janne
Kolu Harri
Niskanen Juho
239,20
239,00
238,81
233,10
232,53
231,78
229,00
226,03
225,33
220,00
219,18
217,43
216,00
214,70
214,60
213,00
211,00
205,00
201,00
200,95
193,11
188,90
187,40
183,85
OPM
Kainuu Honda
OPM
OPM
OPM
OPM
Kainuu Honda
OPM
OPM
OPM
Savonia
Kainuu Honda
Oulunjärvi
Majava
OPM
Pihlavanlahti
Kainuu Honda
OPM
Lohjanjärvi
OPM
Pohjanmaa
OPM
Häme
OPM
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30