Kalatalouden sähköisiä palveluita kehitetään osana - ELY

Kalatalouden sähköisiä
palveluita kehitetään osana
kalastuslain uudistusta
Mikko Malin
Maa- ja metsätalousministeriö
8.2.2017
1
Kalatalouden sähköiset palvelut,
mitä ne ovat?
• Kalastuslain vaatimia rekistereitä, ilmoituksia sekä
muita asiakaslähtöisiin toimintatapoihin kuuluvia
sähköisiä palveluita.
• Tavoitteena kehittää avoin, asiakaslähtöinen sekä
helppokäyttöinen sähköinen palvelukokonaisuus,
joka helpottaa eri toimijoiden ja asiakkaiden välistä
tiedonsaantia ja -vaihtoa.
• Sähköisten palveluiden kokonaisuus auttaa
saavuttamaan kalastuslain hengen mukaisen
parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon
pohjautuvan kalavarojen kestävän käytön.
8.2.2017
2
Palveluiden käyttäjiä ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8.2.2017
Vapaa-ajan ja kaupalliset kalastajat,
Vesialueen omistajat,
Kalastus-, Kalatalousalueet,
Kalastuksenvalvojat,
ELY-keskukset (maakuntahallinto),
Luonnonvarakeskus,
Metsähallitus,
Kalojen istuttajat
MMM (+ VN)
3
Sähköisten palveluiden kokonaisuus
muodostuu…
•
•
•
•
8.2.2017
Kalastuslain 94 §:n mukaisista rekistereistä esim. istutusrekisteri
(ELY), kalastonhoitomaksurekisteri (MH).
Muualla laissa määrätyistä ilmoituksista, esim. 62 §:n
sivusaalisilmoitus (Luke), 84 §:n vesialueen omistajan
tietojenantovelvollisuus.
Järjestelmistä, joilla tietoja voi ilmoittaa sekä mistä niitä voi
rajatuin käyttöoikeuksin selata sekä käyttää hyödyksi esim.
KHS:n laadinnassa ja kalastuksen suunnittelussa.
Portaalista eli nettisivuista, missä on kaikki oleellinen
kalastukseen liittyvä tieto. Portaali on myös portti eri toimijoiden
tietoihin sekä tietokantoihin. Kalat.fi avautuu huhtikuussa 2017.
4
8.2.2017
5
Esimerkkejä tietojen
ilmoittamisesta…
8.2.2017
6
…ja tarkastelemisesta.
8.2.2017
7
Portaali
Kalat.fi
• Toteutetaan MMM:ssä yhteistyössä kalastuslain
viestinryhmän kanssa.
• Käytetään samaa teemoitusta kuin
kalastuslakiesitteessä.
• Sivustolle kerätään kalatalouteen ja
kalastuslainsäädäntöön liittyviä tietoja sekä sivustolta
löytyvät myös kalatalouden sähköiset palvelut.
• Yksityiskohtaiseen tietosisältöön ei ole tarkoitus
mennä, vaan tietojen haku linkitetään esim.
järjestöjen sivuille.
8.2.2017
8
Kalastustietoportaali
8.2.2017
9
Sähköisen asioinnin portaali
8.2.2017
10
Sähi
8.2.2017
11
8.2.2017
12
Kalastusrajoitus.fi kehitys
8.2.2017
13
Tulossa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8.2.2017
Kalojen pyyntimitat
Kalaväylät
Jokisuiden kieltoalueet (1, 3 ja 5 km rajat)
Sellaiset luonnonsuojelualueet, jotka rajoittavat
yleiskalastusoikeuksia
Uhanalaisen eläinlajin suojelu (norpparajoitukset)
Poikkeukset pyyntimittoihin ja rauhoitusaikoihin
Vaelluskalavesistöt sekä niiden koski- virta-alueet (ELY:jen
päätöksillä määritetyt)
Hakutoimintojen kehittäminen
Palautelaatikko, [email protected] (on jo käytössä)
14
Pyyntimitat
8.2.2017
15
Kalaväylät
8.2.2017
16
Jokisuiden kieltoalueet
8.2.2017
17
Luonnonsuojelualueet
8.2.2017
18
Ajankohtaista ja tulevaa
•
•
•
•
•
•
SÄHI:n käyttöönotto maaliskuussa 2017.
Sisävesien kaupallisen kalastuksen saalisilmoituksen tekeminen
sähköisesti (lähiaikoina).
Kalastusportaalin tietosisällön tuottaminen ja portaalin julkaisu
huhtikuussa 2017.
Kalastusrajoitus.fi –palvelun jatkokehitys alkuvuodesta 2017.
Vuosina 2017 ja 2018 kalatalousalueeseen, vesialueen
omistajaan, kalastuksenvalvontaan sekä omistajakorvausten
jakoon liittyvien sähköisten palveluiden kehittäminen ennen
kalatalousalueiden toiminnan täysivaltaista käynnistymistä.
Sähköisen saalisseurantatiedon keräämisen kehittäminen ja sen
saaminen osaksi tutkimusta ja kalastuksensäätelyä.
8.2.2017
19
Kiitos!
8.2.2017
20