HELSINGIN KAUPUNKI KANSLIAPÄÄLLIKÖN JOHTAJASOPIMUS

HELSINGIN KAUPUNKI
KANSLIAPÄÄLLIKÖN JOHTAJASOPIMUS
1
Sopijapuolet
Helsingin kaupunki
Sami Sarvilinna
2
Voimaantulo
Tämä johtajasopimus tulee voimaan 1.6.2017.
3
Kansliapäällikön tehtävät
Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa keskushallintoa, toimia toimialajohtajien
esimiehenä ja kaupunginkanslian päällikkönä sekä suorittaa pormestarin määräämät tehtävät. Kansliapäällikkö toimii kaupunginhallituksen, sen jaostojen sekä pormestarin esittelijänä.
4
Kansliapäällikön tavoitteet
Kaupunginhallitus asettaa kansliapäällikölle tavoitteet ja päättää niiden seurannasta kuitenkin niin, että tavoitteiden toteutumista seurataan vähintään vuosittaisessa pormestarin ja kansliapäällikön välisessä tulos- ja kehityskeskustelussa.
Kansliapäällikön tavoitteet kalenterivuodelle 2017 asetetaan mahdollisimman
pian tämän johtajasopimuksen voimaan tultua. Tavoitteet asetetaan tämän jälkeen kalenterivuosittain etukäteen.
5
Palkka, palkkiot ja luontoisedut
Virkaanottamista koskevan päätöksen ja viranhoitomääräyksen mukaisesti kansliapäällikön kokonaispalkka virkasuhteen alkaessa on 14.000 euroa kuukaudessa
sisältäen mahdollisen autoedun. Tämän lisäksi ei makseta muita palkanlisiä.
Palkka määräytyy ylimmän johdon HAY-vaativuudenarviointijärjestelmän mukaan. Palkkaa tarkistetaan KVTES:n mukaisilla yleiskorotuksilla. Lisäksi kaupunginhallitus voi päättää harkinnanvaraisista palkantarkistuksista.
Kansliapäällikön kokouspalkkiot määräytyvät viranhaltijoiden kokouspalkkioita
koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.
Kansliapäällikön tulospalkkiojärjestelmästä ja mahdollisen tulospalkkion maksamisesta päättää kaupunginhallitus.
Muiden luontoisetujen osalta noudatetaan kaupungin yleisiä määräyksiä.
6
Osaamisen kehittäminen
Kansliapäälliköllä on oikeus osallistua koulutukseen harkintansa mukaan. Tavanomaista laajemmasta koulutuksesta päättää kuitenkin pormestari.
7
Sivutoimet
Kansliapäällikön mahdollisiin sivutoimiin sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta
annetun lain 18 §:ää.
8
Virkasuhteen päättyminen luottamuspulan takia
Jos kaupunginvaltuusto asettamansa tilapäisen valiokunnan lausunnon perusteella toteaa luottamuspulan kaupungin ja kansliapäällikön välillä ja kansliapäällikkö
irtisanoutuu virastaan vapaaehtoisesti, kansliapäällikkö saa kahdentoista kuukauden palkkaa vastaavan kertakorvauksen.
9
Virkasuhteen muut ehdot
Siltä osin kuin kansliapäällikön virkasuhteen ehdoista ei ole määrätty virkaanottamista koskevassa päätöksessä, viranhoitomääräyksessä tai kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa taikka sovittu tässä johtajasopimuksessa,
noudatetaan kaupungin yleisiä määräyksiä.
10
Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tämä sopimus koskee julkisoikeudellista palvelussuhdetta kaupungin ja viranhaltijan välillä. Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan
ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiasta sovintoratkaisuun, erimielisyydet käsitellään ja ratkaistaan hallintoriitamenettelyssä.
Helsingissä ___ päivänä _______ kuuta 2017
_____________________________
Tatu Rauhamäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
_____________________________
Sami Sarvilinna
Kansliapäällikkö