C(2017)

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 8. helmikuuta 2017
(OR. en)
6092/17
TRANS 52
DELACT 25
SAATE
Lähettäjä:
Saapunut:
Vastaanottaja:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta
Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
2. helmikuuta 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:
C(2017) 393 final
Asia:
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…, annettu 2.2.2017, unionin
suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 liitteen
III mukauttamisesta
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 393 final.
Liite: C(2017) 393 final
6092/17
hmu
DGE 2A
FI
EUROOPAN
KOMISSIO
Bryssel 2.2.2017
C(2017) 393 final
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…,
annettu 2.2.2017,
unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 liitteen III
mukauttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
FI
FI
PERUSTELUT
1.
DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN TAUSTA
Unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o
661/2010/EU kumoamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1315/2013, jäljempänä ’asetus’, liite
III sisältää alustavat TEN-T-kartat tietyistä naapurimaista, joiden kanssa unioni tekee läheistä
yhteistyötä liikenneasioissa. Kyseiset maat ovat seuraavat: Islanti, Norja ja Liechtenstein
(EFTA),
Sveitsi
(maantieliikennesopimus),
Länsi-Balkan
(Kaakkois-Euroopan
liikenneobservatorio), Turkki (ehdokasmaa), Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Moldova,
Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä (Itäinen kumppanuus / Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja
logistiikka-alan kumppanuus).
Asetuksessa (49 artiklan 6 kohdassa) säädetään mahdollisuudesta antaa delegoituja säädöksiä
mainittujen alustavien karttojen mukauttamiseksi unionin ja kyseisten naapurimaiden välillä
tehtyjen liikenneinfrastruktuuriverkkoja koskevien korkean tason sopimusten perusteella.
Tällainen korkean tason sopimus on saavutettu unionin ja itäisten kumppanuusmaiden
(Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Moldova, Ukraina ja Valko-Venäjä) sekä unionin ja Turkin
välillä 21. kesäkuuta 2016 korkean tason ministerikokouksessa TEN-T-päivillä
Rotterdamissa. Asianomaiset ministerit ovat hyväksyneet TEN-T:n ulkoisen ulottuvuuden
kehityksestä ministeritason julistuksen, jossa vahvistetaan, että ohjeellisista kartoista on
päästy korkean tason sopimukseen.
Rotterdamissa 21. kesäkuuta 2016 vahvistettu sopimus on seurausta pääasiassa itäisten
kumppanimaiden ja Turkin kanssa toteutetusta prosessista, ja se koskee kattavien TEN-Tkarttojen alustavien laajennusten tarkistusta ja ydinverkon yhteyksien yksilöimistä
sopimuksen mukaan mukautetuilla kattavilla verkkokartoilla. Tavoitteena on, että unioni
pystyisi kohdentamaan paremmin yhteistyötään, mukaan lukien rahoitustukeaan, itäisten
kumppanimaiden ja Turkin kanssa.
2.
SÄÄDÖKSEN HYVÄKSYMISTÄ EDELTÄNEET KUULEMISET
Komissio on kuullut jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten asiantuntijoita Euroopan
parlamentin asiantuntijoiden läsnäollessa 9. joulukuuta 2015 sekä 16. maaliskuuta, 28.
syyskuuta ja 7. joulukuuta 2016 pidetyissä kokouksissa.
3.
DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ
Tässä delegoidussa säädöksessä mukautetaan asetuksen liitteessä III olevia kolmansien
maiden alustavia karttoja sellaisiksi, kuin ne ovat viimeksi muutettuina.
FI
2
FI
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…,
annettu 2.2.2017,
unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 liitteen III
mukauttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja
päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 1 ja erityisesti sen 49 artiklan 6
kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
FI
(1)
Asetuksessa (EU) N:o 1315/2013 säädetään mahdollisuudesta mukauttaa tiettyihin
naapurimaihin laajennettua Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T) koskevia
alustavia karttoja unionin ja kyseisten naapurimaiden välillä tehtyjen
liikenneinfrastruktuuriverkkoja koskevien korkean tason sopimusten perusteella.
(2)
Kattavien TEN-T-karttojen alustavan laajennuksen tarkistuksesta ja ydinverkon
yhteyksien yksilöimisestä kattavilla verkkokartoilla päästiin korkean tason
sopimukseen unionin ja itäisten kumppanimaiden (Armenia, Azerbaidžan, Georgia,
Moldova, Ukraina ja Valko-Venäjä) sekä unionin ja Turkin välillä 21 päivänä
kesäkuuta 2016 korkean tason ministerikokouksessa TEN-T-päivillä Rotterdamissa.
Sopimus koskee rautatie- ja maantieverkkojen linjauksia sekä satamia ja lentoasemia.
Alustavien kattavien verkkokarttojen mukauttamisen ja erityisesti alustavan
ydinverkon yksilöimisen avulla unionin pitäisi pystyä kohdentamaan paremmin
itäisten kumppanimaiden ja Turkin kanssa tehtävää yhteistyötä, rahoitustuki mukaan
luettuna.
(3)
Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1315/2013 olisi muutettava,
1
EUVL L 348, 20.12.2013, s. 1.
3
FI
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla
Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1315/2013 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 2.2.2017
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
FI
4
FI